Selâmün_aleyküm
  Bildigim Namaz Dualari
 
1-Fatiha Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 
114-Nas Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul e'ûzü bi-rabbin nâsi melik'in-nâsi ilâh'in-nasi min şerril ves'vas'il hannasi ellezi yüvesvisü fiy sudûr'in-nâsi minel cinneti ven-nâs.
 
113-Felâk Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul e'ûzü bi-rabbil felâkı min şerri ma halâka ve min şerri ga-sikın izâ vekabe ve min şerrin neffasati fiyl ukadi ve min şerri hâsi-din izâ hased.
 
112-İhlas Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 
111-Tebbet Leheb Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Tebbet yedâ eb-i Lehebin ve tebb mâ agnâ anhü mâlühü ve mâ keseb seyaslâ nâren zâte lehebin vemre'etüh hammale't-el hatab fi cidihâ hablün min mesed.
 
110-Nasr Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Izâ câ'e nasrullahi vel'fethu ve re'eyten-nâse yedhulûne fi diniîlahi efvâcen fe-sebbih bi hamdi Rabbike vestagfirh innehü kâne tevvâbâ.
 
109-Kâfirun Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul yâ eyyühel kâfirûne lâ â'büdü mâ tâ'büdûne ve lâ entüm âbidûne mâ â'büd ve lâ ene âbidün mâ abedtüm ve lâ entüm âbidûne mâ â'büd leküm diniküm veliye diyn.
 
108-Kevser Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim.
innâ a' taynâkel-kevser fe-salli li-rabbike venhar inne sânıeke hüvel ebter.
 
107-Maun Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Era eytellezi yükezzibü bid-din fezâlikellezi yedu'ul yetime ve lâ yehuddu alâ taam-il miskin feveylün lil musalîiyne elleziyne hüm an salâtihim sâhune elleziyne hüm yüraune ve yemne un'el-maun.
 
106-Kureyş Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Li iylâfi kureyşin iylâfihim rıhle't-eş şitai vessayf fel-yâ'budû Rabbe hâzel beyti ellezi at'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.
 
105-Fil Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Elem tere keyfe fe'ale rabbuke bi ashab-il fiyl. Elem yec'al key-dehüm fi tadliliyn ve ersele aleyhim tayren ebabiyle termiyhim bihi-caretin min sicciylin fece'alehüm ke'asfin me'kûl.
 
104-Humeze Suresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Veylün likülli hümezetin lümezetin elleziy cemea malen ve addedehü yahsebü enne malehü ahledeh kella leyünbezenne fiylhutameti ma edrake melhutame Narullahil mukaddetü Elletiy tettaliu alel ef'ide inneha aleyhim müsadetün fiy amedin mümeddede
 
103-Asr Suresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Velasri innel insane lefiy husrin illelleziyne amenu ve amilussalihati ve tevasav bilhakkı ve tevasav bissabr
 
102-Tekasur Suresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhakümüttekasürü hatta zürtümülmekaabir kella sevfe ta lemüne sümme kella sevfe ta lemun kella lev ta lemune ilmelyakin leterevünnelcahiyme sümme leterevünneha aynelyakiyn sümme letüs elünne yevmeizin aninna iym
 
97-Kadir Suresi
Bismillahirrahmanirrahim.
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr ve ma edrake ma leyletülkadr leyletülkadri hayrün min elfi sehr tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha bi izni rabbihim min külli emrin selam hiye hatta matla ilfecr
 
95-Tin Suresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Vettiyni vezzeytuni ve turi siyniyne ve hazelbeledil emiyni lekad halaknel insane fiy ahseni takviymin sümme redednahü esfele safiliyn
 
94-Insirah Suresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Elem nesrah leke sadrek ve ve dagna anke vizreke elleziy enkada zahrek ve refa na leke zikrek feinne ma al usri yüsren inne ma al usri yüsra feiza feragte fensab ve ila rabbike fergab
 
Ayet'l-Kürsi
Bismillâhirrahmânirrahim
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
 
 
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 102 ziyaretçi (233 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=