Selâmün_aleyküm
  ilac kilavuzu C
 

C Harfi İle Başlayan İlaçlar

 

C

Cabaser Tablet
Kabergolin
Ambalaj: 1 mgx20 tablet : 2 mgx20 tablet.
End.:ParkinsonHastalığı semptomlarının tedavisinde endikedir. Yeni teşhis edilmiş hastalardamonoterapi olarak veya levodopa/karbidopa ile tedavi altındaki hastalardaekleme tedavi olarak uygulanır.
Kontr.E.: Kabergoline, formülde bulunan diğer maddelere ya da ergotalkaloidlerine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kabergolinin, özellikle de Parkinson Hastalığı olankişilerde, uyku hali ve ani uyku atağı nöbetleriyle bağlantılı olduğu görülmüştür.Ciddi karaciğer yetmezliği olan Parkinson hastalarında doz ayarlanmalıdır.Raynaud sendromu, peptik ülseri ya da gastrointestinal kanaması olan veya ciddipsikotik bozukluk hikayesi olan kişilerde kabergolin dikkatle kullanılmalıdır.Gebe kalmak isteyen kadınlar fetüsün ilaca maruz kalma olasılığına engel olmakiçin kabergolin tedavilerini en azından bir ay öncesinden kesmelidir.Kabergolin tedavisi gören kadınların emzirmemeleri tavsiye edilmelidir.Tedavinin ilk günlerinde araç veya makine kullanımı ve özel dikkat gerektirenaktiviteler sırasında özellikle dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Kabergolin başdönmesine nedenolabilir. Bazı durumlarda aşırı gündüz uykusu ve aniden uykuya dalma olgularıile bağlantılı olduğu görülmüştür. Diskinezi, hiperkinezi, halusinasyon,konfüzyon, bulantı, kusma, dispepsi ve/veya gastrit, hipotansiyon, solunumsistemi ile ilgili etki, plevral efüzyon/pulmoner fibrozis bildirilmiştir.
Etkileş.: Kabergolin ve diğer ergotalkoloidlerinin uzun süreli tedavi sırasında birlikte kullanımı tavsiyeedilmemektedir. Dopamin antagonisti etkiye sahip ilaçlar (fenotiazinler,butirofenonlar, tioksantenler, metoklopramid gibi) ile birliktekullanılmamalıdır. Kabergolin ile birlikte makrolid grubu antibiyotikler (ör:eritromisin) verilmemelidir.
Doz Önerisi:Cabaser ‘in yemekle birlikte alınması önerilmektedir. Cabaser, kronik ve uzun süreli tedavi içinendikedir. Yeni tanı konulan hastalarda 0.5 mg’lik, halen diğer dopaminagonistleri ile tedavi altında olan hastalarda 1 mg’lik günlük dozlarlatedaviye başlanması önerilir. Levodopa alan hastalarda optimum dengeyeulaşıncaya kadar, Cabaser’in dozu artırılırken levodopanın dozu tedricenazaltılabilir. İlacın uzun vadeli kinetiği açısından, eğer gerekiyorsa, günlükdoz optimum doza ulaşılana kadar (ilk birkaç hafta boyunca) haftada bir ya daiki kere 0.5-1 mg artırılabilir.
Cabral Ampul
Feniramidol HCI
Ambalaj: 800 mg/3 mLx3 ampul.
Cabral Draje
Feniramidol HCI
Ambalaj: 400mgx24 draje.
End.:Miyorelaksanve analjezik olarak, çizgili kas ve hareket sisteminin diğer yapılarındaakut ve kronik ağrıların tedavisinde endikedir. Bel ağrıları, lumbago,siyatik, disk rahatsızlıkları, medikomekanik veya siropratik,örneğin su altı masajları gibi diğer tedavileri destekleyiciolarak kullanılır.
Kontr.E.: Feniramidole karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Antikoagülanlarla birliktealındığında kanama; oral antidiyabetiklerle karbonhidrat metabolizmasındadeğişiklik; antikonvülziflerle göz titremesi, görme bozuklukları,koordine olmayan hareketler ortaya çıkarsa ilaç kesilmeli ve gerekentedbirler alınmalıdır.
Yan E.:Bazı duyarlıhastalarda midede dolgunluk veya bulantı, dilde yanma duyusu veyaderi eksentemi yapabilir, fakat çabuk geçicidir. Uyuşukluk, kaşıntıve deri döküntüleri görülebilir. Eğer hipersentivite veya deridöküntüleri oluşursa ilaç verilmesi durdurulur.
Etkileş.:Kumarintürevleri (antikoagülanlar), tolbutamid, oral antidiyabetik vedifenilhidantoinle tedavi gören hastalarda, bu ilaçların etkileriniartıracağından dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Önerisi:Cabral Ampul: Günde 1 ampul glutea içine derinuygulanır. Cabral Draje: Günde 3 kez 1-2 draje, yemeklerdensonra çiğnenmeden yutulur.
Ca-C 1000 Sandoz Efervesan Tablet
Kalsiyum laktat-glukonat1 g, kalsiyum karb. 327 mg, C vitamini 1 g
Ambalaj: 10 efervesan tablet.
End.: Gebelik, emzirme, çocukların ve gençlerin büyümeve gelişme devreleri, yaşlılık, enfeksiyon hastalıkları ve nekahatgibi kalsiyum ve C vitaminine gereksinim arttığı dönemlerde; kalsiyumve C vitamini yetmezliği tedavisi ve soğuk algınlığı ve griptedestekleyici tedavi olarak kullanılır.
Kontr.E.: İlaca aşırı duyarlık, hiperkalsemi, şiddetli hiperkalsiüri,ağır renal yetmezlik durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Hiperkalsiürili hastalarda, böbrek fonksiyonbozukluğu ya da üriner taş olgusu geçmişi bulunanlarda idrardakalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Gerektiğinde doz azaltılmalıya da tedaviye son verilmelidir. Tedavi süresince yüksek doz D vitaminialınmasından kaçınmak gerekir.
Yan E.: Nadir olgularda hafif gastrointestinal rahatsızlıklar(şişkinlik, diyare) oluşabilir. Duyarlı kişilerde uzun süre yüksekdozda kullanımı idrar yollarında kalkuli oluşumunu teşvik edebilir.Bu tür hastalarınbol miktarda sıvı almaları önerilir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve okul çağındaki çocuklara günde1 tablet; 3-7 yaşındaki çocuklara yarım tablet verilir.
Ca-C 1000 Sandoz Efervesan Tablet
Kalsiyum laktat-glukonat1 g, kalsiyum karb. 327 mg, C vitamini 1 g
Ambalaj: 10 efervesan tablet.
End.: Gebelik, emzirme, çocukların ve gençlerin büyümeve gelişme devreleri, yaşlılık, enfeksiyon hastalıkları ve nekahatgibi kalsiyum ve C vitaminine gereksinim arttığı dönemlerde; kalsiyumve C vitamini yetmezliği tedavisi ve soğuk algınlığı ve griptedestekleyici tedavi olarak kullanılır.
Kontr.E.: İlaca aşırı duyarlık, hiperkalsemi, şiddetli hiperkalsiüri,ağır renal yetmezlik durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Hiperkalsiürili hastalarda, böbrek fonksiyonbozukluğu ya da üriner taş olgusu geçmişi bulunanlarda idrardakalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Gerektiğinde doz azaltılmalıya da tedaviye son verilmelidir. Tedavi süresince yüksek doz D vitaminialınmasından kaçınmak gerekir.
Yan E.: Nadir olgularda hafif gastrointestinal rahatsızlıklar(şişkinlik, diyare) oluşabilir. Duyarlı kişilerde uzun süre yüksekdozda kullanımı idrar yollarında kalkuli oluşumunu teşvik edebilir.Bu tür hastalarınbol miktarda sıvı almaları önerilir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve okul çağındaki çocuklara günde1 tablet; 3-7 yaşındaki çocuklara yarım tablet verilir.
Caduet Film Kaplı Tablet
Amlodipin+Atorvastatin
Ambalaj: 5 mg+10 mgx30 tablet : 5 mg+20 mgx30 tablet : 10 mg+10mgx30 tablet : 10 mg+20 mgx30 tablet.
End.:Hipertansiyonveya anjina ile dislipidemisi olan ve bu nedenle hem amlodipin hem deatorvastatin ile tedavi edilmesi uygun olan hastalarda endikedir.
Kontr.E.: Atorvastatin nedeniyle aktif karaciğer hastalığı ya daaçıklanamayan persistan serum transaminaz yükselmeleri olan hastalardakontrendikedir. Caduet, bu tedavinin herhangi bir bileşenine karşı bilinenhipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Caduet alan anneler bebekleriniemzirmemelidir.
Uyar.: Anjina veya akut miyokard enfarktüsüsıklığı, süresi ve/veya şiddetinde artma; miyoglobinüriye sekonder akut böbrekyetmezliğiyle nadir rabdomiyoliz vakaları bildirilmiştir.
Yan E.:Caduet ile yapılan klinik çalışmalarda, bukombinasyona özgü bir yan etki gözlenmemiştir. Advers olaylar; doğası, şiddetive görülme sıklığı açısından daha önce amlodipin ve atorvastatin ilebildirilenlerle benzer bulunmuştur.
Etkileş.: Bu kombinasyona özgü ilaç etkileşmeçalışması yapılmamıştır. Bileşimdeki maddelerin etkileşmelerine ayrıcabakılmalıdır.
Doz Önerisi:Caduet daha önce doz titrasyonu yapılmış her bir bileşeniyerine uygulanabilir. Hastalara eşit dozda Caduet verilebileceği gibi, ek birantianjinal etki, kan basıncında veya lipit düzeyinde daha fazla bir düşüşsağlamak için amlodipin, atorvastatin veya her ikisi için arttırılmış dozlardada uygulanabilir. Caduet’in başlangıç dozu, bileşenleri için tek ilaç olarakuygulandıklarında önerilen dozlara göre, bu dozların kombinasyonu olarakbelirlenmelidir. Caduet’in amlodipin bileşeni için maksimum doz, günde bir kez10 mg’dir. Caduet’in atorvastatin bileşeni için maksimum doz, günde birkez 80 mg’dir.
Cafergot Tablet
Ergotamin tartarat1 mg, kafein 100 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Akut migrenkrizleri ve benzer vasküler baş ağrılarında endikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlık; yetersiz periferiksirkülasyon, obliteratif vasküler hastalık, koroner kalp hastalığı,ağır hipertansiyon; renal veya hepatik yetmezlik; septik durumlar;gebelik, emzirme.
Uyar.: El ve ayak parmaklarında karıncalanma gibi semptomlarortaya çıkarsa ilaç alımı kesilmeli ve hemen gerekli tedbirleralınmalıdır. Bu kombinasyon akut migren krizlerinin tedavisiiçin düzenlenmiştir. Preventif (interval) tedavi amacıyla ve uzunsüre alınmamalıdır.
Yan E.:Bulantıve kusma, parestezi, ekstremitelerde ağrı ve halsizlik veya periferikvazokonstriksiyon gibi yan etkiler duyarlı kişilerde veya uzun sürelitedavilerden sonra ortaya çıkabilir.
Etkileş.:Troleandomisin,eritromisin veya josamisinle birlikte ergotamin kullanımı, ergotamininplazma konsantrasyonunun yükselmesine, böylelikle istenmeyenbir periferik vazokonstriksiyona neden olabilir. Ergotamin vepropranololü birlikte kullanan hastaların küçük bir bölümünde vazospastikreaksiyonlar rapor edilmiştir.
Doz Önerisi: Migren krizlerinin ilk semptomlarında alınmalıdır.Yetişkinlerde Cafergot ilk kez kullanılıyorsa başlangıç dozu olarak 2tablet önerilir. Yarım saat içinde etki görülmezse 1 tablet dahaalınmalıdır. Gerekirse her yarım saatte 1 tablet alınmalıdır. Dahasonraki kullanımlarda başlangıç dozu, daha önceki krizleri önlemekiçin kullanılan doza bağlı olarak, 3 tablete çıkarılabilir. Ağrıkesilmezse 1 tablet daha alınabilir. Gerekirse her yarım saattebir 1 tablet, günlük azami doz aşılmadan alınabilir. Kriz başına veyagünlük azami doz yetişkinlerde 6 tablet, haftalık azami doz 10 tablettir.
Calcia Çiğneme Tableti
Kalsiyum 666.67 mg,D vitamini 1.2 mg, B1 vitamini 0.663 mg, B2 vitamini1.76 mg, B6 vitamini 0.895 mg, B12 vitamini 0.367mg, demir 23.567 mg, C vitamini 11.340 mg
Ambalaj: 90 tablet.
End.:Günlükkalsiyum gereksiniminin karşılanması, osteoporoz tedavisi veprofilaksisi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:İlacakarşı bilinen aşırı duyarlık, hiperkalsemi ve ağır renal yetmezlikdurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Hiperkalsemisi bulunan hastalarda ve hiperkalsiürisiolanlarda dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Tercihen yemeklerle birlikte alınan günde toplam3 tablet şeklindedir. Osteoporoz tedavisi sırasında 1200 mg ve üzerindekalsiyum alımı önerilmektedir. Bu ise günde hep birlikte alınan 4 çiğneme tabletinekarşılık gelmektedir.
Calcidine Granül
Ergo kalsiferol (D2vitamini) 3000 Üİ, kalsiyum glukonat 375 mg, kalsiyum magnezyum inositohekzafosfat125 mg/5 g
Ambalaj: 75 g’lik plastik kutularda.
End.:D vitaminieksikliğinin tedavi ve profilaksisinde kullanılır.
Kontr.E.: Hiperkalsemi, D hipervitaminozu,hiperfosfatemi ve hiperparatiroidizmde kontrendikedir.
Uyar.: Nutrisyonel nedenlere bağlıolmayan raşitizm ve osteomalazinin (ailesel hipofosfatemi, renalosteodistrofi, metabolik asidoz, Fanconi sendromu) yüksek dozdaergokalsiferol, kalsifedol veya kalsitriol ile tedavisi gereklidir.Gebelikte gereksinimin ötesinde yüksek dozlarda D vitamini kullanmaktankaçınılmalıdır.
Yan E.: Ergokalsiferol, ancak hiperkalsemiyebağlı olarak yan etkiler oluşturur. Bu nedenle, hiperkalsemi belirtilerivarsa D vitamini intoksikasyonu başlamış demektir. Hiperkalsemininerken belirtileri konstipasyon, diyare, baş ağrısı, anoreksi,ağızda metalik tat, bulantı, kusma, susama, ağızda kuruluk, yorgunluk,kuvvetsizlik; geç belirtileri ise kemik ağrısı, bulanık idrar, konvülziyonlar,hipertansiyon, ışığa karşı duyarlık, aritmiler, kaşıntı, mental değişmeler,kas ağrısı, akut pankreatit, bulantı, kusma, zayıflama, sık idraraçıkmadır.
Etkileş.: Barbitürat, fenitoin gibi hepatikmikrozomal enzim indüksiyonu yapan maddeler ergolsiferol yıkımınıartırabilir. Tiyazit sınıfı diüretiklerin kalsiyum bileşiklerive D vitamini ile kullanılması hiperkalsemi riskini artırabilir.Kolestiramin,kolestipol ve likit parafin D vitamini emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Nutrisyonel D vitamini eksikliği, raşitizm veosteomalazi tedavisi için, büyüklere günde 1000-2000 ünite (¼-½ ölçek),çocuklara günde 1000-4000 ünite (¼-1 ölçek) önerilir. Tedaviye aylarcadevam gereklidir. Klinik, radyolojik ve biyokimyasal iyileşme saptandıktansonra, D vitamini eksikliğini doğuran şartlar sürüyorsa, büyüklerdeve çocuklarda günde 400 ünite ile tedavi sürdürülür. Uzun süre antikonvülzanalanlarda görülen osteomalazinin tedavisi için büyüklere günde1000-4000 ünite (¼-1 ölçek), çocuklara günde 1000 ünite (¼ ölçek) önerilir.
Calcijex Ampul
Kalsitriol
Ambalaj: 1 mg/1 mLx25 ampul: 2 mg/1 mLx25 ampul.
End.:Kalsitriol,D3 vitamininin en önemli aktif metabolitlerinden biridir.Postmenopozal osteoporoz, kronik böbrek yetersizliği olan, özelliklehemodiyaliz yapılan hastalardaki renal osteodistrofi, postoperatifhipoparatiroidi, idiopatik hipoparatiroidi, psödohipoparatiroidi,D vitaminine bağlı raşitizm, D vitaminine dirençli, hipofosfatemikraşitizmin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Hiperkalsemiyleseyreden tüm hastalıklarda kontrendikedir.
Uyar.: Renal fonksiyonları normalolan ve kalsitriol alan hastalar dehidrasyondan kaçınmalıdır. Yeterlisıvı alımı sağlanmalıdır. Kalsitriol mevcut olan en aktif D vitaminimetaboliti olduğu için, kalsitriol tedavisi sırasında başka birD vitamini müstahzarı verilmemelidir, böylece D hipervitaminozuoluşması önlenmiş olur. Böbrek yetersizliği olan hastalarda dikkatliolunmalıdır. Kalsitriol, üriner taş veya kalp hastalığı olanhastalara dikkatle verilmelidir. Gebelikte, elde edilecek yararınfetusa verilebilecek zarar riskinden daha fazla olduğu hallerdekullanılmalıdır. Kalsitriol alan annelerbebeklerini emzirmemelidir.
Yan E.:KalsitriolD vitamini aktivitesine sahip olduğu için, aşırı dozda D3vitamini alındığında görülenlere benzer yan etkiler ortaya çıkabilir.Örneğinhiperkalsemi sendromu veya kalsiyum entoksikasyonu (hiperkalsemiderecesi ve süresine bağımlı olarak).
Etkileş.:Kolestiraminkalsitriolün intestinal emilimini bozabilir. Magnezyum içerenilaçlar, kronik renal diyalizde olup kalsitriol alan hastalarda kullanılmamalıdır.Kalsitriol dozu, dijital tedavisi yapılan hastalarda dikkatlebelirlenmelidir. Aynı zamanda bir tiyazit diüretiğiyle tedavi yapılmasıhiperkalsemi riskini artırır. Fenitoin veya fenobarbital gibienzim indükleyicilerin verilmesi metabolizmanın artmasına vebu nedenle kalsitriolün serum konsantrasyonlarının azalmasına nedenolabilir. Kalsiyum emilimini artıran D vitamini analogları vekalsiyum emilimini inhibe eden kortikosteroidler arasında fonksiyonelbir antagonizma ilişkisi mevcuttur. D vitaminine dirençli raşitizmolan hastalar oral fosfat tedavilerine devam etmelidir. Ancak, kalsitriolünintestinal fosfat emilimini uyarabileceği hesaba katılmalıdır.
Doz Önerisi:Calcijex’in optimal dozu her hasta için dikkatle belirlenmelidir.Calcijex tedavisinin etkinliği her hastanınyeterli ve uygun miktarda günlük kalsiyum aldığı varsayımına dayandırılır.Yetişkinlerde alınması gereken günlük kalsiyum miktarı 800 mg’dir. Hastanıngünlük yeterli kalsiyum alımını garantilemek için ya kalsiyum preparatı verilmeliya da uygun diyet önerilmelidir. Calcijex’in önerilen başlangıç dozu, haftada 3 kez, yaklaşıkgünaşırı uygulanan 0.5 mg’dir.Calcijex, hemodiyalizin sonunda bir kateteraracılığıyla IV bolus doz olarak uygulanabilir.
Calcitonina Hubber Ampul
Salmon kalsitonin
Ambalaj: 100IU/1 mLx10 ampul.
Calcitonina Hubber Nasal Spray
Salmon kalsitonin
Ambalaj: 50 IU/doz: 14 püskürtme için 2 mL’lik şişe :: 100IU/doz: 100 µl’lik tek kullanımlık 7 sprey.
End.:Osteoporoz;osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin pagethastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojikkomplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan yada tekrarlanan kırıklar, serum alkali fosfataz ve üriner hidroksiprolinatılımı artışıyla belirginleşen artmış kemik dönüşümlü olgularvarlığında; hiperkalsemi (meme, akciğer veya böbrek karsinomu,miyelom ve diğer malignitelere sekonder durumda tümoral osteolizebağlı; hiperparatiroidizm, immobilizasyon ve D vitamini intoksikasyonlarınabağlı oluşan kronik olguların etkinlik sağlanana kadar uzun sürelitedavisi); nörodistrofik hastalıklar (Algodistrofi veya Sudeckhastalığı da denilen) ve akut pankreatitte endikedir.
Kontr.E.:Kalsitoninekarşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımı önerilmez.Gebe kadınlarda yeterli deneyim yoktur. Anne sütüne geçtiğine dairbazı bulgular olduğundan tedavi sırasında emzirme önerilmez. Çocuklardauzun süreli kullanıma dair yeterli veri bulunmadığından, tıbbiaçıdan zorunlu görülmedikçe çocuklarda birkaç haftadan fazla uygulanmamalıdır.
Yan E.:Bulantı, baş dönmesi, sıcaklıkhissinin eşlik ettiği hafif al basması ve nadiren poliüri ve titremelergörülebilir. Bu etkiler doza bağlı olup, IM veya SC uygulamalardançok IV uygulamada daha sıktır. Salmon kalsitonin intranazal uygulamalarındadaha az yan etki oluşmaktadır.
Etkileş.: Kalsitonin enjeksiyonundansonra, serum kalsiyum düzeyleri geçici olarak normalin altına inebilir.Bu durum komplikasyonlara yol açmasa da, kardiyak glikozitlerindozlarının ayarlanması gerekli olabileceğinden, bu türden ilaçlarıbirlikte alan hastalarda dikkat gerekir.
Doz Önerisi:CalcitoninaHubber Ampul: Paget hastalığında önerilenhücum dozu, SC veya IM yolla günde 100 UI olup, biyokimyasal parametrelernormalleşinceye ve semptomlar düzelinceye kadar devam edilmelidir.Olgularınçoğunda en iyi sürdürme günde veya günaşırı 50 UI doz uygulamasıylasağlanabilir. Hiperkalsemide doz, hiperkalseminin derecesineve hastanın verdiği yanıta göre ayarlanmalıdır. Önerilen uygulama,12 saatte bir SC veya IM yolla 4 UI/kg ile başlamaktır. 24-48 saat içindetatmin edici sonuçlara ulaşılmadığı takdirde doz, 12 saatte bir 8UI/kg’ye yükseltilir. 48 saat sonunda yanıt elde edilememişse, maksimumolarak 6 saatte bir 8 UI/kg’ye çıkabilir. Postmenopozal osteoporozdaönerilen doz, SC ya da IM yolla günde 100 UI olup, günlük 600 mg elementelkalsiyuma eşdeğer kalsiyumla birlikte D vitamini (günde 400 ünite)eklenir. Bir tedavi siklusunun bile yeterli olabileceğine dairbulgular vardır. Her olguda yeterli diyetesastır. Kemik metastazlarına bağlı ağrılarda 48 saat boyunca 6saatte bir SC veya IM yolla 200 UI uygulanır. Tedavi, bazı hastalarda1 hafta veya daha uzun süreyle ağrının şiddetini azaltabilir.Calcitonina Hubber Nazal Spray: Pagethastalığında tedaviye biri sabah, diğeri akşam olmak üzere 2 kereyebölünecek şekilde günde 200 UI ile başlanır. Günlük 2 uygulamanınherbirinin ayrı burun deliklerine yapılması ve tedavinin serumalkali fosfataz aracılığı (alternatif olarak idrarla 24 saat içindeelimine olan hidroksiprolin miktarı) ile kontrol edilmesi önerilmektedir.Nörolojik semptomlar ve/veya kemik deformasyonunun esas olduğuhastalarda, biyokimyasal parametreler stabilize olduktan sonrabile günde 100-200 UI doz uygulamasına devam etmenin uygun olabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır. Postmenopozal osteoporozda doz, kalsiyum ilavesiyle(günlük 600 mg elementel kalsiyuma eşdeğer) ile birlikte günde 100UI olarak belirlenebilir. Yeterlidiyet esastır. Günlük tek dozun gece yapılması ve her gün farklı burundeliklerinin kullanılması önerilir.
Calcium-D-Sandoz Efervesan Tablet
Kalsiyum karbonat 1500mg (600 mg iyonize kalsiyuma eşdeğer), kolekalsiferol 10 µg (400 IU D3vitamini)
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Kombine D3vitamini ve kalsiyum eksikliklerinin düzeltilmesi ile kombine kalsiyum ve Dvitamini eksikliğinin teşhis edildiği veya bu bakımdan yüksek bir riskin sözkonusu olduğu osteoporozlu hastalarda, spesifik tedaviye yardımcı D3vitamini ve kalsiyum takviyesi olarak kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlık, hiperkalsemi, hiperkalsiüri,böbrek taşları, nefrokalsinoz, primer hiperparatiroidizm, aşırı dozda Dvitamini alınması, miyelom, kemik metastazları durumlarındakullanılmamalıdır. Ayrıca hiperkalsiüri ve/veya hiperkalsemiyle birlikteuzun süreli immobilizasyon durumunda da kullanılmamalıdır.
Uyar.:Birliktebifosfonatlar, sodyum florür veya tetrasiklin kullanılacaksa, özellikle dikkatgerekir. Birlikte diğer D vitamini preparatları kullanılacaksa, her dozdaki Dvitamini miktarı (400 IU) da göz önünde bulundurulmalıdır. Böbrek fonksiyonubozuk olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalı; kalsiyum ve fosfat homeostazıgereken şekilde kontrol altında bulundurulmalıdır. Gebelik döneminde ve emzirenannelerde kullanılabilir.
Yan E.:Kabızlık,şişkinlik, bulantı, mide ağrısı, ishal, hiperkalsiüri, hiperkalsemi.
Etkileş.:Dijitalisglikozidleri ile tedavi sırasında D vitaminiyle birlikte oral kalsiyumalınması, bu glikozidlerin toksisitesini artırabilir (kalpte aritmi riski).Bifosfonatlar veya sodyum florür ile birlikte kullanıldığı takdirde bunlar,emilimleri kalsiyum etkisiyle azalacağından, kalsiyum preparatından en az 2saat sonra alınmalıdır. Kalsiyum tuzları, demir emilimini azaltabilir. Sonuçolarak da demir preparatları, kalsiyum preparatından en az 2 saat sonraalınmalıdır. Tiyazit sınıfı diüretikler, idrara çıkan kalsiyum miktarınıazaltır. Bu nedenle, söz konusu diüretiklerin kullanılması sırasında serumkalsiyum düzeylerinin izlenmesi gerekir. Birlikte rifampisin, fenitoin veyabarbitürat kullanılması, D3 vitamini metabolizmasını hızlandırabilirve etkilerini azaltabilir. Kolestiramin ile D3 vitamini birliktekullanılıyorsa, arada en az 2 saat bırakılmalıdır; aksi takdirde D3vitamininin emilimi azalır. Birlikte verilen glukokortikoidler, D3vitamininin etkilerini azaltabilir. Kalsiyum oral tetrasiklin emiliminiaksatabileceğinden, tetrasiklinden en az 3 saat sonra alınması önerilir. Bazıbesinlerle; örneğin oksalik asit, fosfat veya fitinik asit içeren ya da lifiçeriği yüksek olanlarla etkileşim görülebilir.
Doz Önerisi: Efervesan tabletler, bir bardak (yaklaşık 200 mL) sudaeritilerek hemen içilir. Yetişkinlerde günde 1-2 efervesan tablet (600-1200 mgkalsiyuma ve 400-800 IU D3 vitaminine eşdeğer). Gebeler ve emzirenannelerde alınan günlük kalsiyum miktarı 1500 mg’yi, D3 vitaminimiktarı 600 IU‘yı aşmamalıdır. Bu nedenle günlük dozun, en çok 1 tablet olmasıgerekir. 1 efervesan tablet, 0.01 Bread Ünitesi içerdiğinden, diyabethastalarının kullanması açısından uygundur.
Calcium Leucovorin DBL Ampul Flakon
Kalsiyum folinat
Ambalaj: 15 mg/2 mLx1 ampul :: 50 mg/5 mLx1 flakon :: 100mg/10 mLx1 flakon :: 300 mg/30 mLx1 flakon.
End.:Metotreksatgibi folik asit antagonistleriyle yapılan sitotoksik kemoterapininardından antidot olarak kullanılır. Ayrıca, folat eksikliğinebağlı megaloblastik anemilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: B12 vitamini eksikliği nedeniyle oluşanpernisyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerin tedavisindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek doz metotreksat tedavisiyle birlikte folinikasit uygulaması, antitümör kemoterapi konusunda deneyimli uzmanhekimlerce yapılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerdekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Ender olarak alerjik reaksiyonlar(ürtiker, pruritus, deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.
Etkileş.:Folinikasit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumak amacıyla folik asitantagonistleriyle aynı zamanda kullanılmamalıdır (metotreksatınaşırı dozundan kuşkulanıldığı durumlar hariç). Folik asidin yüksekmiktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptiklerinetkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklarda epilepsi nöbetlerininsıklığını artırabilir. Folinik asit florourasilin toksisitesiniartırabilir. Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında budurum daha da önem kazanır.
Doz Önerisi: Doz her hastanın gereksinimine göre ayarlanır.Erişkin ve çocuklarda IM enjeksiyon veya IV enfüzyon şeklinde parenteralverilebilir.
Calcium-“Picken” Ampul
Kalsiyum glukonatlevulinat%10
Ambalaj: 10mLx5 ampul.
End.:Değişikkaynaklı osteoporozlarda (postmenopozal, yaşlılık, kortikosteroidkullanımına bağlı, gastrektomi veya hareketsizlik sonucu) sıklıklatamamlayıcı tedaviyle kombine olarak, pre ve postmenopozal kemikdemineralizasyonunun önlenmesi, raşitizm ve osteomalazi tedavisineek olarak, gizli tetani (akut durumların tedavisi için düşük dozlar),kadınların gebelik ve emzirme dönemleriyle çocukların büyüme vegelişme devrelerinde artan kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında,alerjik durumlarda (destekleyici tedavi olarak) kullanılır.
Kontr.E.:İlaca aşırıduyarlık, hiperkalsemi (örn. Hiperparatiroidizm, aşırı dozda D vitaminialımı, plazmasitoma gibi dekalsifiye tümörler, kemik metastazları),şiddetli hiperkalsiüri, ağır renal yetmezlik durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Hiperkalsiürili hastalarda, böbrekfonksiyon bozukluğu ya da üriner taş olgusu geçmişi bulunanlardaidrarda kalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Üriner taş oluşumunaeğilimli hastaların bol miktarda sıvı almaları önerilir. Kalsiyumtedavisi süresince, yüksek doz D vitamini alınmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.: Nadir olgularda hafif gastrointestinalrahatsızlıklar (şişkinlik, kabızlık veya diyare) oluşabilir.
Etkileş.: Kalsiyum oral tetrasiklinlerinve florür müstahzarlarının emilimini azaltabilir. Bunlarla birliktekullanıldığında 3 saatlik bir ara bırakılmalıdır. D vitaminiylebirlikte kullanıldığında, kalsiyumun absorpsiyonunda artış görülür.Kalsiyumun gastrointestinal kanaldan absorpsiyonu, bazı gıdalarla(örn. Ispanak, tahıl, süt ve süt ürünleri) birlikte alınmasıyla azalır.D vitaminiyle birlikte yüksek dozda alındığında, kalsiyum, verapamilve olasılıkla diğer kalsiyum antagonistlerinin etkisini azaltabilir.Dijitalize hastalarda yüksek doz oral kalsiyum kullanımı, kardiyakaritmi riskini artırabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 1 ampul ve çocuklarda¼-½ ampuldür. Enjeksiyonlar IM veya IV olarak uygulanır.
Calcium Sandoz Ampul
Kalsiyum glubionat
Ambalaj:1.375 g/10 mLx5 ampul.
Calcium Sandoz Forte Efervesan Tablet
Kalsiyum glukonolaktat2.94 g, kalsiyum karbonat 0.3 g
Ambalaj: 10 efervesan tablet.
End.:Değişikkaynaklı osteoporozlarda (postmenopozal, yaşlılık, kortikosteroidkullanımına bağlı, gastrektomi veya hareketsizlik sonucu) sıklıklatamamlayıcı tedaviyle kombine olarak, pre ve postmenopozal kemikdemineralizasyonunun önlenmesi, raşitizm ve osteomalazi tedavisineek olarak, gizli tetani (akut durumların tedavisi için düşük dozlar),kadınların gebelik ve emzirme dönemleriyle çocukların büyüme vegelişme devrelerinde artan kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında,alerjik durumlarda (destekleyici tedavi olarak) kullanılır.
Kontr.E.:İlacaaşırı duyarlık, hiperkalsemi (örn. Hiperparatiroidizm, aşırı dozdaD vitamini alımı, plazmasitoma gibi dekalsifiye tümörler, kemikmetastazları), şiddetli hiperkalsiüri, ağır renal yetmezlik durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Hiperkalsiürili hastalarda, böbrek fonksiyonbozukluğu ya da üriner taş olgusu geçmişi bulunanlarda idrardakalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Üriner taş oluşumunaeğilimli hastaların bol miktarda sıvı almaları önerilir. Kalsiyumtedavisi süresince, yüksek doz D vitamini alınmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.: Nadir olgularda hafif gastrointestinal rahatsızlıklar(şişkinlik, kabızlık veya diyare) oluşabilir.
Etkileş.: Kalsiyum oral tetrasiklinlerinve florür müstahzarlarının emilimini azaltabilir. Bunlarla birliktekullanıldığında 3 saatlik bir ara bırakılmalıdır. D vitaminiylebirlikte kullanıldığında, kalsiyumun absorpsiyonunda artış görülür.Kalsiyumun gastrointestinal kanaldan absorpsiyonu, bazı gıdalarla(örn. Ispanak, tahıl, süt ve süt ürünleri) birlikte alınmasıyla azalır.D vitaminiyle birlikte yüksek dozda alındığında, kalsiyum, verapamilve olasılıkla diğer kalsiyum antagonistlerinin etkisini azaltabilir.Dijitalize hastalarda yüksek doz oral kalsiyum kullanımı, kardiyakaritmi riskini artırabilir.
Doz Önerisi:Calcium Sandoz Ampul: Erişkinlerde günde 1-3 ampul IVveya IM olarak, çocuklarda günde 1 ampul IV olarak uygulanır. Calcium Sandoz Forte Film Tablet: Erişkinlerde hastalık durumuna göre günde 3×1-2tablet ve çocuklarda ise günde 2-3 tablet veya daha az verilir.
Calgel Diş Çıkarma Jeli
Lidokain HCI ‰33,setilpiridinyum CI ‰10
Ambalaj: 20 g’lik tüp.
End.:Diş çıkarmaağrıları ve gingiva stomatitise bağlı rahatsızlık ve huzursuzluğugiderir. Çabuketkisiyle ağrıyı dindirip, bebeğin diş etlerini rahatlatır.
Kontr.E.: Lidokain hidroklorür, setilpiridinyumklorür veya ürünün kendisine alerjisi olan bebeklerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Önerilen dozlar aşılmamalıdır.Herhangi bir istenmeyen yan etki görüldüğünde veya aşırı doz durumundailacın kullanımı kesilmelidir.
Yan E.: Lidokaine aşırı duyarlık görülenolgular bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Diş çıkarma ağrıları oluştuğunda az bir miktar(7.5 mm) jel bir parça pamuk veya temiz parmağa sürülerek bebeğindiş etleri yavaşça ovulur. Aynı işlem 20 dakika sonra tekrarlanır.Gerektiğinde günde 6 kez tekrarlanabilir. 3 aylıktan büyük bebeklereuygulanır.
Calpol Süspansiyon
Parasetamol
Ambalaj:120 mg/5mLx150 mL’lik şişe.
Calpol-6 Plus Süspansiyon
Parasetamol
Ambalaj:250 mg/5mLx150 mL’lik şişe.
Calpol Tablet
Parasetamol
Ambalaj:500 mgx30tablet.
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilikasite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.
Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olanhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Calpol Süspansiyon: Günlük doz 1-6 yaşa kadar5-10 mL; 3 ay-1 yaşa kadar 2.5-5 mL. Bu dozlar, her doz arasında 4 saatveya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir. 3aylıktan küçük bebeklerde 2. ayda aşı sonrası ateş görülen bebeklere2.5 mL’lik bir doz uygundur.Calpol-6Plus Süspansiyon: Günlük doz 6-12 yaş arası çocuklarda5-10 mL 4’er saat arayla tekrarlanabilir. 12 yaşından büyük çocuklardave yetişkinlerde 500 mg-1 g’lik doz, her 4 saatte bir tekrarlanabilir.Maksimum günlük doz 4 g’yi aşmamalıdır.CalpolTablet: Günlük doz yetişkinlerde 3-4 kez 1-2 tablet,maksimum 8 tablettir.6-12 yaş arası çocuklarda doz, günde 3-4 kez ½-1tablettir. İki doz arası geçen süre, en az 4 saat olmalıdır. 1-6 yaşarası çocuklar ve 1 yaşın altındaki bebekler için müstahzarın süspansiyonformu önerilir.
Campral Enterik Tablet
Akamprosat
Ambalaj: 333 mgx84 tablet.
End.: Alkol bağımlısı hastalarda abstinans (alkolden uzak durma)durumunun sürdürülmesini sağlayarak alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Akamprosata karşı aşırı duyarlığı olan hastalar ileböbrek yetmezliği olan hastalarda (serum kreatinin>120 µmol/L)kontrendikedir.
Uyar.: Akomprosat alkolü bırakma döneminde görülen akutsemptomlar için bir tedavi değildir. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü hastalardakullanımı tavsiye edilmemektedir. Ayrıca ciddi karaciğer yetmezliği olanhastalarda da kullanımı önerilmemektedir. Bir tedbir olarak gebelerde kullanımı önerilmemektedir.Emziren annelerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Yan E.: Diyare, nadir olarak mide bulantısı,kusma ve abdominal ağrı bildirilmiştir. Kaşıntı ve nadir de olsa makülopapülereritem de görülmektedir.
Doz Önerisi: Dozaj, 60 kg üstündeki kişiler için sabah, öğle ve akşamikişer tablettir. 60 kg altındaki kişiler için sabah iki, öğle ve akşam birertablettir. Hasta eğer sağlıklı bir sindirim sistemine sahipse ilacın aç karnınaverilmesi tercih edilir. Önerilen tedavi süresi bir yıldır.
Campto Enjektabl Solüsyon
İrinotekan hidroklorürtrihidrat
Ambalaj: 40 mg/2 mLx1 flakon : 100 mg/5 mLx1 flakon.
End.:İrinotekan,ileri evre kolorektal kanserli hastaların tedavisinde endikedir:Daha önce ileri evre kolorektal kanser için kemoterapi almamışhastalarda 5-FU ve folinik asitle kombine olarak, 5-FU içeren tedavirejimleriyle yanıt alınamayan hastalarda tek ajan olarak kullanılır.
Kontr.E.: İltihaplı kronik bağırsak hastalıklarında; öncedenilacın ilk kullanımı süresinde görülmüş allerji olgularında; irinotekanaveya ürünün bileşimindeki maddelerden herhangi birine duyarlığıolanlarda; gebelik ve laktasyonda; bilirubin düzeyi normal üst sınırın1.5 katından yüksek olan hastalarda; ciddi kemik iliği yetmezliğiolan hastalarda; WHO performans statüsü 2’den büyük olan hastalarda.
Uyar.: İrinotekan, sitotoksik kemoterapi uygulamasıkonusunda uzman ünitelerde ve mutlaka antikanser kemoterapisikonusunda uzman bir hekimin gözetiminde uygulanmalıdır. Her irinotekan tedavi küründen önceantiemetiklerle profilaktik tedavi önerilir. Bulantı ve kusma sıklıkla bildirilmiştir.Geç diyare nedeniyle kusması olan hastalar mümkün olduğu kadar çabukhastaneye yatırılmalıdır. İrinotekanın embriyotoksik, fetotoksikve teratojen olduğu tavşan ve sıçanlarda gösterildiğinden, gebeliktekullanılmamalıdır. Meme emen bebekler üzerinde advers etki potansiyelinedeniyle irinotekan tedavisi sırasında emzirmeye ara verilmelidir.Hastalar irinotekan uygulaması sonrası 24 saat içinde baş dönmesive görme bozuklukları olabileceği konusunda uyarılmalı ve busemptomlar meydana geldiğinde araç ve makine kullanmamaları salıkverilmelidir.
Yan E.: Diyare, psödomembranöz kolit,bulantı ve kusma, dehidratasyon, konstipasyon, bağırsak obstrüksiyonu,ileus veya gastrointestinal hemoraji, intestinal perforasyon,anoreksi, abdominal ağrı, mukozit, nötropeni, enfeksiyöz ataklar,anemi, trombositopeni, erken diyare, abdominal kramplar, konjunktivit,rinit, hipotansiyon, vazodilatasyon, terleme, titreme, kırıklık,baş dönmesi, görme bozuklukları, lakrimasyon, miosis, salivasyonartışı, dispne, musküler kontraksiyon veya kramplar, parestezi, asteni,alopesi, hafif kütanöz reaksiyonlar, allerji ve enjeksiyon yerindereaksiyon, ender böbrek yetmezliği, hipotansiyon ve dolaşım yetmezliğiolguları görülebilir.
Etkileş.: İrinotekan ve nöromuskülerbloker ajanlar arasındaki etkileşme göz ardı edilemez. İrinotekanınantikolinesteraz aktivitesi olduğu bilindiğine göre, antikolinesterazaktivitesi olan ilaçlar süksametonyumun nöromusküler bloker etkisiniuzatabilir ve nondepolarizan ilaçların nöromusküler bloğunu antagonizeedebilirler.
Doz Önerisi: Sadece yetişkinlerde kullanılır. Monoterapide önerilen doz, üç haftada bir 30-90dakikalık IV enfüzyon halinde 350 mg/m2’dir.
Cancidas Flakon
Kaspofungin asetat
Ambalaj:50 mgx1 flakon, 70 mgx1 flakon.
End.:Diğertedavileri (örneğin, amfoterisin B, amfoterisin B’nin lipid formülleri ve/veyaitrakonazol) tolere edemeyen ya da yanıt vermeyen hastalarda, invazivaspergillozun tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Kaspofungine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.:Siklosporinile birlikte kullanımı önerilmez. Kesin gerekmedikçe gebeliktekullanılmamalıdır. Bu ilacı kullanan kadınların emzirmemesi gerekmektedir. 18yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır. Yaşlı hastalarda doz ayarlamasınagerek yoktur (65 yaş ve üzerindekiler). Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozayarlamasına gerek yoktur. Orta dereceli karaciğer yetmezliğinde dozunazaltılması önerilir.
Yan E.:Deridöküntüsü, yüzde şişme, pruritus ve sıcak basması görülebilir. Dispne, stridorve döküntünün kötüleşmesiyle karakterize bir anafilaksi olgusu bildirilmiştir.
Etkileş.: Birlikte kullanımında takrolimusunkan konsantrasyonlarının standart kontrolü ve uygun takrolimus dozununayarlanması önerilir. Efavirenz, nelfinavir, nevirapin, rifampin, deksametazon,fenitoin, karbamazepin ile birlikte verildiğinde kaspofungin 70 mg günlükdozunun, ilk yükleme dozundan sonra artırılması gerekmektedir.
Doz Önerisi: Genel Öneriler: 1. gün, 70 mg’lik tek yükleme dozu vebunu izleyen günlük 50 mg sürek dozu uygulanmalıdır. Cancidas, yavaş intravenözinfüzyon şeklinde, yaklaşık 1 saatte uygulanmalıdır. Tedavinin süresi hastanınaltta yatan hastalığının şiddetine, immünosüpresyonun iyileşmesine ve klinikyanıta dayandırılmalıdır. 50 mg günlük doza klinik yanıt vermeyen hastalarda,70 mg’lik günlük dozun yararı bilinmemektedir. Dozun günde 70 mg’yeartırılmasının iyi tolere edildiğini gösteren güvenirlik verileri kısıtlıdır.Cancidas diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Dekstroz ( a-d-glukoz) içerençözücüler kullanılmamalıdır!
Canderel Tablet
Aspartam
Ambalaj: 18mgx100 ve 300 tablet.
Demi Canderel Tablet
Aspartam
Ambalaj: 10mgx100 ve 300 tablet.
End.: Şekerli diyabet hastalığı,zayıflama ve şişmanlamayı önleme kürleri gibi şeker kullanılmasısakıncalı ve alınan kalori miktarının azaltılması gerekli olan durumlarda,besin ve içeceklerin tatlandırılmasında endikedir.
Kontr.E.:Aspartama aşırı duyarlıktakontrendikedir. Aspartam fenilalanin içerdiğinden, fenilketonürisi olanlarda(özellikle çocuklar), bebeklerde ve gebelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süreli kaynama sırasında,aspartam diketopiperazine dönüştüğünden, tatlandırma kapasitesikaybolur. Fırında pişirilen gıdalarla kullanılmamalıdır. Sodyumglutamat ile aspartik asit aditif sinir uyarıcı etki gösterdiklerinden,diyetlerinde gramla ölçülen miktarda sodyum glutamat alan çocuklarınbesinlerine de katılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren dışkı kıvamında değişme,adet periyodunda farklılık bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Tatlandırıcı olarak içeceklere katılır. Gıdakatkılarından sorumlu FAO/WHO ortak eksper komitesi tarafından,alınmasına izin verilen günlük aspartam miktarı 40 mg/kg’dir.
Candidin Kapsül
Flukonazol
Ambalaj: 150 mgx2 kapsül.
Candidin Kapsül (Vajinal)
Flukonazol
Ambalaj: 150 mgx1 kapsül
End.:Tineapedis, tinea korporis, tinea kruris, tinea versikolor ve candidaenfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlarile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.
Uyar.: Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsügörülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. Emziren annelerde önerilmemektedir.
Yan E.:Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.
Etkileş.:Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisigerekliyse, benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazoldozunda bir yükseltme düşünülmelidir. Flukonazol ile beraber sisapriduygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylarrapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmışteofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımısırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisitebulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.
Doz Önerisi: Tinea pedis, korporis, kruris ve kandida enfeksiyonlarınıiçeren dermal endikasyonlarda 2-4 hafta süreyle haftada 1 kez 150mg uygulanır. Tinea pedis 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.Vajinal kandidiyazis tedavisinde 150 mg’lik tek bir doz oral yoldanuygulanır. Onikomikozlarda klinik yanıta göre 3 ay veya daha fazlasüreyle haftada bir kez 150 mg önerilir. Onikomikoz hikayesininuzun süredir mevcut olduğu ciddi durumlarda tırnağın alınması gerekebilir.
Canesten Krem
Klotrimazol
Ambalaj: 0.01 g/gx20 g’lik tüp.
End.:Dermatofitler,mayalar, küfler, vb.ne karşı geniş spektrumlu antimikotik etkiye sahipolmasının yanı sıra, Trichomonasvaginalis, Gram-pozitif mikroorganizmalar(streptokoklar/stafilokoklar) ve Gram-negatif mikroorganizmalara (Bacteroides/Gardnerella vaginalis) karşı da etkilidir. Bu tip enfeksiyonlara örnek olarakayak ve ellerdeki mikozlar (atlet ayağı, tinea manuum), paronychia’lar, deri vederinin kat yerlerindeki mikozlar (tinea korporis, tinea kruris), derinin süperfisyelkandidozları (Candida balanitis, Candidavulvitis), pitiriyazis versikolor,eritrazma ve yukarıda adı geçen patojenlere bağlı olarak gelişen seboreikdermatit sayılabilir. Klotrimazole duyarlı bakterilerle süper enfeksiyon sonucuenfekte olan deri hastalıklarında da kullanılır.
Kontr.E.: Klotrimazola karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebeliğin ilk üç ayında, ancak hastanın sağlığıyönünden elzem olduğu düşünüldüğü takdirde kullanılmalıdır.
Yan E.: Klotrimazole lokal tolerans genellikleiyidir. Nadir olarak tüm bedende alerjik reaksiyon, ağrı; deri ve eklerindekaşıntı, kızarıklık görülür.
Doz Önerisi: Hastalıklı cilt bölgesine günde 2-3 kez ince bir tabakahalinde uygulanıp emdirilir. Bir el büyüklüğündeki bir bölgenin tedavisi için ½cm uzunluğunda krem yeterlidir. Tedaviyi hijyenik olarak desteklemek için, kremuygulamasından önce cildin hastalıklı bölgesinin yıkanması ve tamamenkurulanması önerilir. Tedavinin başarılı olabilmesi için, uygulama düzenli veyeterli süre devam ettirilmelidir. Tam bir iyileşme sağlamak amacıyla,endikasyonlara bağlı olarak tedaviye hastanın semptomlarının kaybolmasınıizleyen 2 hafta süresince devam edilmelidir. Semptomlar genellikle aşağıdaverilen tedavi süreleri sonunda kaybolmaktadır: Dermatomikozlarda 3-4 hafta,eritrazmada 2-4 hafta, pitiriyazis versikolorda 1-3 hafta, Candida vulvitisve Candida balanitiste 1-2 hafta.
Canolen Krem
Siklopiroks olamin
Ambalaj: 10mg/gx20 g’lik tüp.
Canolen Solüsyon
Siklopiroks olamin
Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL’lik püskürtücülü plastik şişe.
End.:Derinin bütün mantar hastalıklarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik sırasında her türlüilaç tedavisinde olduğu gibi, siklopiroksolamin ile tedavi ancakkesin bir endikasyon varsa uygulanmalıdır. Gebelik için bildirilenler,6 yaşından ufak çocukların tedavisi için de geçerlidir. Göze uygulanmamalıdır.
Yan E.: Uygulama sırasında nadirengeçici bir kaşıntı ve yanma ile ciltte irritasyon olabilir.
Doz Önerisi:Canolen Krem: Günde 2 kez (sabah ve akşam) hastalıklı deri alanlarıüzerine hafifçe ovularak sürülür. Genelde 1 hafta içinde klinik semptomlarda(kaşıntı, kızartı, yanma) iyileşme görülür. Pitiriyazis versikolorda bu süre 2 haftadır. Eğer 2-4haftalık tedaviden sonra iyileşme olmazsa, tanı gözden geçirilmelidir. Nüksleriönlemek için dermatomikozlar en az 2-4 hafta tedavi edilmelidir. Tinea pediste bu süre en az 1 ayolmalıdır. CanolenSolüsyon: Günde ikikez (sabah ve akşam) hastalıklı deri alanları üzerine alanın ıslanmasınısağlayacak şekilde, püskürtücü kafa üzerine parmakla basınç uygulayarakpüskürtülür. Genelde 1 hafta içinde klinik semptomlarda (kaşıntı, yanma,kızartı) iyileşme görülür. Pityriazis versikolor’da bu süre 2 haftadır. Eğer 2-4haftalık tedaviden sonra iyileşme olmazsa teşhis yeniden gözden geçirilmelidir.Nüksleri önlemek için dermatomikozlar en az 2-4 hafta tedavi edilmelidir. Tineapedis’te bu süre en az bir ay olmalıdır.
Canolen Vajinal Krem
Siklopiroks olamin 10mg/g
Ambalaj: 30g’lik tüp ve 6 adet tek kullanımlık aplikatör.
End.:Vajinanınfungal enfeksiyonlarında endikedir.
Kontr.E.:Siklopiroksolaminekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Eşler birbirlerini enfekteedebilirler. Bu nedenle, reenfeksiyonun önlenmesi için hastanıneşine aynı tedavi uygulanmalıdır. Gebelik sırasında ancak kesin bir endikasyonvarsa uygulanmalıdır. Gebelik için bildirilenler, yenidoğan bebeklerleufak çocukların tedavisi için de geçerlidir.
Yan E.:Nadirengeçici bir kaşıntı ve yanmayla ciltte irritasyon olabilir.
Doz Önerisi: 5 g krem kutudaki aplikatörlerden birine doldurulur.Aplikatör, vajinanın en dibine kadar itilerek içindeki krem bırakılır. Buuygulama günde 1 kez yapılır. Tedaviye, hasta iyileşene kadar devam edilir.Genel olarak mikozların çoğu 6 uygulama (6 gün) içinde iyileşir.
Cantabiline Tablet
Himekromon
Ambalaj: 400 mgx30 tablet.
End.: Safra yetmezliği ve buna bağlı ağız kuruluğu, meteorismus,sindirim bozuklukları, safra yolları spazmı ve buna bağlı ağrılar,kolesistektomi sekelleri, karaciğer yetmezliği, her türlü hepatit,safraya bağlı migren ve oddi sfinkter spazmında endikedir.
Yan E.:Uzun sürelikullanımlarda diyareye neden olabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz yemeklerden önce kullanılan, erişkinlerdebaşlangıçta 3×2 ve daha sonra 3×1 tablet ve çocuklarda yaşa göre günde1-3 tablettir.
Capila Savon
Çöktürülmüş kükürt2.5 g, ardıç katranı 4 g, hint yağı 1 g, gül yağı 0.5 g, tıbbi sabun 82g
Ambalaj: 90 gramlık 1 sabun içeren kutularda.
End.:Saç dökülmesi,kaşıntı, kepeklenme (pitiriyazis kapitis simpleks), ekzema, mantar,cilt pişikleri, ergenlik sivilceleri, akne, sebore, seboreik dermatitgibi saç ve cilt hastalıklarında koruyucu olarak kullanılır.
Doz Önerisi: Problemli cilt veya saçlar haftada 2-3 kez sabunlanır.Köpüklücilt ve saç, parmak uçlarıyla iyice ovulur, 5 dakika beklenir, ılıksu ile durulanır.
Capsalgine Pomat
Kapsikum oleoresin1 g, asit salisilik 0.5 g, kafur 2 g, terebentin yağı 4 g, ökaliptusyağı 1 g.
Ambalaj: 40 g’lik tüp.
End.: Romatoid artrit, osteoartrit, fibrosit, miyositve diğer artralji ve miyaljilerde; postherpetik nevralji, ağrılıdiyabetik nöropati ve diğer periferik sensoriyel nöropati venevraljilerde; muskuloskeletal sistemin posttravmatik ağrılısendromlarında (ezik, burkulma, gerilme, kopma, çıkık, atletik darbeve kazalar); lokal sirkülasyon bozukluğu ve azalmasına bağlı sendromlarda(yüzeysel trombofilebit, filebit, filebotromboz, perifilebitsonrası ağrılar); spor faaliyetlerinden önce ve sonra, yorulma vezorlanmaya bağlı kas ağrı ve krampları, spordan önce çabuk ısınmayısağlamak için kullanılır.
Kontr.E.: Açık yara ve deri lezyonları,aktif dermatozlarda ve duyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Tek ilaç olarak kullanılmalı,başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Mukozalara, göz, ağız çevresine,genital bölgelere, kıvrımlı deri bölgelerine sürülmemelidir.Açık yaraları, çıplak veya soyulmuş deri yüzeylerine, enfekte deriyeuygulamaktan kaçınmalıdır. Gebelerde kullanılması gerektiğinde,olası risk/yarar oranı dikkate alınmalıdır. 2 yaşından küçük çocuklarauygulanmamalıdır.
Yan E.: Sürüldüğü bölgede kuvvetlibir sıcaklık ve yanma duygusu oluşturur. Bu kapsaisinin normal farmakolojiketkisidir. Rahatsız edecek dereceye varırsa, söz konusu bölgeyebir pamuğa emdirilmiş zeytinyağı sürülerek kontrol edilebilir.
Doz Önerisi: Ağrıyan bölgeye bir miktar ovularak sürülür.
Carboplatin Flakon IV
Karboplatin
Ambalaj: 50 mgx1 toz flakon :: 150 mgx1 toz flakon :: 450 mgx1toz flakon.
End.: Diğer uygun kemoterapötikajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerinin başlangıç tedavisindeendikedir. Daha önce sisplatin tedavisi gören hastalar da dahil,ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserli hastaların palyatiftedavisinde endikedir. Karboplatin ayrıca küçük hücreli akciğer kanserindede endikedir.
Kontr.E.:Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer fonksiyon testleribozuk olan hastalarda karboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerdedaha şiddetli değişikliklere eğilim görülür. Karboplatin alan tümhastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli midebulantıları ve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirlerialınmalıdır. Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.Karboplatinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.Tedavi sırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.
Yan E.:Seyrek olaraknefrotoksisite, nörotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nöropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.
Etkileş.: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.
Doz Önerisi: Sadece IV yoldan kullanılır. Enjeksiyonluk liyofilizetoz, enjeksiyonluk suyla, %5 dekstroz enjeksiyonlukla veya ‰9 sodyumklorür enjeksiyonlukla seyreltilebilir. Çözeltinin konsantrasyonu10 mg/ml olmalıdır. Daha sonra, çözeltiyi 0.5 mg/mL konsantrasyonaseyreltmek için %5 dekstroz enjeksiyonluk veya ‰9 sodyum klorür enjeksiyonluklakullanılabilir. Carboplatin esas olarak ikinci sıra kemoterapi için verildiğinden,sisplatin almış olan hastalarda ilk doz konusunda dikkatli olmak gerekir,çünkü bu hastaların böbrek fonksiyonu bozulmuş olabilir. Monoterapi: 4 haftada bir 1. günde 360 mg/m2IV. Ancak genelde, nötrofil sayısı en az 2.000/mm3 ve trombositsayısı en az 100.000/mm3 olana kadar tek fasılalı Carboplatin kürlerini tekrarlamayın. Düşükperformans statüsü (ECOG-Zubrod 204, Karnofsky 80’in altı), 65 yaşınüzeri ve daha önce kapsamlı miyelosüpresif tedavi gibi risk faktörlerigösteren hastalarda dozun %20-25 düşürülmesi önerilir.
Carboplatin DBL Enjektabl Solüsyon
Karboplatin
Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 flakon :: 150 mg/15 mLx1 flakon :: 450mg/45 mLx1 flakon.
End.:Diğer uygunkemoterapötik ajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerinin başlangıç tedavisinde endikedir. Daha önce sisplatin tedavisigören hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserlihastaların palyatif tedavisinde endikedir. Karboplatin ayrıca,akciğer kanserleri, testis tümörleri, baş-boyun tümörleri ve otolog periferikkök hücre naklinde hazırlama rejimlerinde yüksek doz kemoterapide endikedir.
Kontr.E.:Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer fonksiyon testleri bozuk olan hastalardakarboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerde dahaşiddetli değişikliklere eğilim görülür. Karboplatin alan tüm hastalardarenal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli mide bulantılarıve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirleri alınmalıdır.Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır. Karboplatinininsan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir. Tedavisırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.
Yan E.:Seyrek olaraknefrotoksisite, nörotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nöropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.
Etkileş.: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.
Doz Önerisi: Doz kreatinin klirensine göre değişir. >40 mL/dak: 400 mg/m2,20-39 mL/dak: 250 mg/m2, 0-19 mL/dak: 150 mg/m2.
Carboplatin Ebewe Flakon
Karboplatin
Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 flakon :: 150 mg/15 mLx1 flakon :: 450mg/45 mLx1 flakon.
End.:Epitelyalkaynaklı ilerlemiş over kanserlerinde, birinci sıra terapi, ikinci sıra terapi.Akciğerlerde küçük hücreli karsinom.
Kontr.E.:Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer fonksiyon testleri bozuk olan hastalardakarboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerde dahaşiddetli değişikliklere eğilim görülür. Karboplatin alan tüm hastalardarenal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli mide bulantılarıve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirleri alınmalıdır.Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır. Karboplatinininsan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir. Tedavisırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.
Yan E.:Seyrek olaraknefrotoksisite, nörotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nöropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.
Etkileş.: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.
Doz Önerisi: Renal fonksiyonları normal olan yetişkinlere 400 mg/m2dozunda kısa süreli enfüzyon şeklinde (15-60 dak.) verilir. Terapi siklusları 4haftalık aralarla tekrarlanır. Riskli hastalar 300-320 mg/m2 ‘likbaşlangıç dozu ile tedavi edilmelidir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olanhastalarda karboplatin dozu glomerüler filtrasyon hızına göre ayarlanmalıdır.25°C’nin altında, ışıktan korunarak saklanmalıdır.
Carboplatin Teva Flakon IV
Karboplatin
Ambalaj: 150 mgx1 liyofilize flakon :: 450mg/45 mLx1 flakon.
End.:Diğer uygunkemoterapötik ajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerininbaşlangıç tedavisinde endikedir. Daha önce sisplatin tedavisigören hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserlihastaların palyatif tedavisinde endikedir. Karboplatin ayrıca küçük hücreliakciğer kanserinde de endikedir.
Kontr.E.:Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer fonksiyon testleribozuk olan hastalarda karboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerdedaha şiddetli değişikliklere eğilim görülür. Karboplatin alan tümhastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli midebulantıları ve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirlerialınmalıdır. Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.Karboplatinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.Tedavi sırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.
Yan E.:Seyrek olaraknefrotoksisite, nörotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nöropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.
Etkileş.: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.
Doz Önerisi:Carboplatin sadece intravenöz olarak uygulanır. Daha evvel tedavigörmemiş karaciğer fonksiyonu normal yetişkinlerde Carboplatin dozu, tek intravenöz dozu olarak 400mg/m2′dir ve kısa sürede (15-60 dakikada) uygulanmalıdır. İlk Carboplatin dozundan sonra dört hafta geçinceyekadar terapi tekrar edilmemelidir. Daha önce myelosüpresif tedavi gören vedurumu genel olarak iyi olmayan (ECOG-Zubrod 2-4 veya Karnofsky 80′nin altında)hastalarda bazı risk faktörleri nedeniyle ilk dozun %20-25 azaltılması tavsiyeedilir. Daha sonraki doz ayarlamaları için Carboplatin ile tedavinin ilk dönemlerindehaftalık kan sayımlarıyla hematolojik alt sınırın saptanması tavsiye edilir.
Carbosin Flakon IV
Karboplatin
Ambalaj: 150 mg/15 mLx1 flakon :: 500mg/50 mLx 1 flakon.
End.:Diğer uygunkemoterapötik ajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerininbaşlangıç tedavisinde endikedir. Daha önce sisplatin tedavisigören hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserlihastaların palyatif tedavisinde endikedir. Karboplatin ayrıca küçük hücreliakciğer kanserinde de endikedir.
Kontr.E.:Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer fonksiyon testleribozuk olan hastalarda karboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerdedaha şiddetli değişikliklere eğilim görülür. Karboplatin alan tümhastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli midebulantıları ve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirlerialınmalıdır. Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.Karboplatinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.Tedavi sırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.
Yan E.:Seyrek olaraknefrotoksisite, nörotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nöropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.
Etkileş.: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.
Doz Önerisi: IV yoldan kullanılır. Normal böbrek fonksiyonuolan ve daha önce tedavi görmemiş hastalara önerilen başlangıç dozu400 mg/m2’dir. Tek IV doz olarak genellikle kısa süreli enfüzyonşeklinde uygulanır (15-60 dakika). Başka miyelosüpresif tedaviile birlikte uygulanacaksa veya diğer risk faktörleri söz konusuise, başlangıç dozunun 300-320 mg/mg2’ye indirilmesi önerilir.
Cardioket İnfüzyon Solüsyonu
İzosorbit dinitrat‰1
Ambalaj: 10 mLx10 ampul.
Cardioket-5 Sublingual Tablet
İzosorbit dinitrat
Ambalaj: 5 mgx40 tablet.
Cardioket Retard Tablet
İzosorbid dinitrat
Ambalaj: 20 mgx20 tablet :40 mgx50 tablet.
End.:Anjinapektoris ataklarının tedavisinde ve önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.:İzosorbitekarşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: İzosorbit dinitratla çok düşük dozlarda bile ciddiortostatik hipotansiyon görülebilir. Nitratlarla oluşan hipotansiyonlabirlikte paradoks bradikardi ve anjina pektoris ağrısının artmasıgörülebilir. Tedavinin sonlandırılmasında ilacın ani olarakdeğil, yavaş yavaş azaltılarak kesilmesi uygun olur. Sadece olası zararlarının gözealınabileceği durumlarda gebelere uygulanabilir. İlacın sütegeçip geçmediği bilinmemektedir. İlaçların çoğu süte geçtiğinden emziren annelereuygulanması durumunda dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Baş ağrısıyanında ateş basmaları da oluşabilir. Postural hipotansiyon nedeniyleoluşan serebral iskemi sonucu geçici baş dönmesi ve yorgunluk ataklarıgibi belirtiler oluşabilir. Bazan normal tedavi dozlarında bilenitratların hipotansif etkilerine duyarlı kişilerde ciddi yanetkiler bulantı, kusma, kabızlık, huzursuzluk, solukluk, terlemeve kollaps, nadir olarak döküntü ve eksfolyatif dermatit oluşabilir.Bulantıve kusma çok nadirdir.
Etkileş.:Nitratlarınhipotansif etkilerine duyarlı hastalarda alkolle bu duyarlık artar.İzosorbit dinitrat doğrudan damar düz kasını etkiler, bu nedenleson ortak yolu damar düz kası olan diğer ajanların etkisi azalır ya daartar.
Doz Önerisi: Cardioket İnfüzyon Solüsyonu: Ağır anjina ve sol kalp yetmezliğiyle seyreden MI,sol kalp kalp yetmezliğinde uygulanacak doz 2-7 mg/saattir ve doz herolguya göre ayarlanmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda doz 10 mg/saatekadar yükseltilebilir. Cardioket-5 SublingualTablet: Anjina pektorisatakları veya tedavisi için ve gerekli olduğunda 5-10 mg uygulanır. Cardioket Retard Tablet: Koroner arter hastalıklarının tedavi ve profilaksisinde20 mg’lik retard tablet 2×1, ikinci doz ilkinden 6 saat sonra ya da 3x1doz en geç saat 18.00’de olmak üzere alınmalıdır. 40 mg’lik retard tablet2x1, ilk doz sabah kalkıldığında, ikinci doz ilkinden 8 saat sonra kullanılır.
Carbosin Flakon IV
Karboplatin
Ambalaj: 150 mg/15 mLx1 flakon :: 500mg/50 mLx 1 flakon.
End.:Diğer uygunkemoterapötik ajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerininbaşlangıç tedavisinde endikedir. Daha önce sisplatin tedavisigören hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserlihastaların palyatif tedavisinde endikedir. Karboplatin ayrıca küçük hücreliakciğer kanserinde de endikedir.
Kontr.E.:Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer fonksiyon testleribozuk olan hastalarda karboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerdedaha şiddetli değişikliklere eğilim görülür. Karboplatin alan tümhastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli midebulantıları ve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirlerialınmalıdır. Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.Karboplatinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.Tedavi sırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.
Yan E.:Seyrek olaraknefrotoksisite, nörotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nöropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.
Etkileş.: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.
Doz Önerisi: IV yoldan kullanılır. Normal böbrek fonksiyonuolan ve daha önce tedavi görmemiş hastalara önerilen başlangıç dozu400 mg/m2’dir. Tek IV doz olarak genellikle kısa süreli enfüzyonşeklinde uygulanır (15-60 dakika). Başka miyelosüpresif tedaviile birlikte uygulanacaksa veya diğer risk faktörleri söz konusuise, başlangıç dozunun 300-320 mg/mg2’ye indirilmesi önerilir.
Cardura Tablet
Doksazosin mesilat
Ambalaj: 2 mgx20 çentikli tablet :: 4 mgx20 tablet.
End.:Hipertansiyontedavisinde, hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontroldeilk ajan olarak kullanılabilir. Tek antihipertansif ajan ile yeterliderecede kontrol altına alınamayan hastalarda kalsiyum antagonisti,tiyazit diüretik, b-bloker veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörügibi diğer bir ajan ile birlikte kullanılabilir. Aynı zamanda,benign prostat hiperplazisinin (BPH) veya BPH’ye eşlik eden idrar çıkışındakiazalmanın klinik semptomlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Kinazolinlereaşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Doksazosin insuline duyarlığı bozulmuş olan hastalardainsulin duyarlığını artırır. Baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren şuur kaybıile kendini gösteren postüral hipotansiyon, özellikle tedavinin başlangıcındabildirilmiştir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri gösterenhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Gebelik veya emzirme döneminde doksazosiningüvenirliği henüz saptanmadığından, gebelik ve emzirme döneminde sadecepotansiyel yararları olası risklerinden fazla ise kullanılmalıdır. Özellikletedavinin başlangıcında, makine kullanma veya motorlu araç kullanmaaktivitelerinde bozulma görülebilir.
Yan E.:Hipertansiyonluhastalarla en sık raslanan yan etkiler postüral tipte (nadiren senkop ilebirlikte görülen) veya non-spesifik reaksiyonlardır. BPH’de yapılan kontrollüklinik çalışmalar, hipertansiyondakine benzer yan etki profili gösterir.
Doz Önerisi: Sabah ya da akşam kullanılabilir. Hipertansiyondaolağan günlük doz sınırları günde 1-16 mg’dir. Tedavinin 1 veya 2 haftasüreyle günde bir kez verilen 1 mg ile başlatılması önerilmektedir.Daha sonraki 1 veya 2 haftada doz günde 1 kez verilen 2 mg’ye çıkarılabilir.Olağan dozaj günde tek doz olarak 2-4 mg’dir. BPH’de başlangıç dozu günde1 kez 1 mg’dir, 2 mg’ye, 4 mg’ye ve önerilen en yüksek doz olan 8 mg’ye kadarçıkarılabilir. Önerilen dozaj günde tek doz olarak 2-4 mg’dir.
Carena Ampul IV
Teofilin etilendiamin
Ambalaj: 240mg/10 mLx6 ampul.
End.:Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikülyetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Çeşitli kardiyak, renal ve hepatikhastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında,hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır.Yenidoğanlarda, korpulmonale, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlıhastalarda, özellikle erkeklerde ve sigara içenlerde, teofilin uygulanırkençok dikkatli olmalıdır. Gebelerde, özellikle doğumdan kısa bir süreönce zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelerde teofilindikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Yüksek dozlardave ani IV uygulamada huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon,deri kızarıklıkları, ürtiker, hipotansiyon, konvülziyon, bulantı,kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırıderecede susuzluk hissi gibi belirtiler görülebilir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin,simetidin, influenza aşısı, allopürinol ve tiyabendazol alan hastalardateofilin serum düzeyleri artabilir. Teofilin, efedrin veya diğersempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik sinerjizmgörülebilir. Teofilin, furosemid ve rezerpinin etkisini güçlendirirkendijital toksisitesini ve duyarlığını artırabilir. Teofilin, lityumkarbonat, propranolol ve fenitoinin etkisini azaltır. Oral antikoagülanlardiğer ksantin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: %5 dekstroz veya ‰9 sodyum klorür ile dilüe edilerekIV enfüzyon şeklinde uygulanır. Verme hızı 25 mg/dak’ı geçmemelidir.Tedavinin amacı, plazmada 10-20 µg/mL’lik terapötik konsantrasyonlarısağlamasıdır. Sürek dozu: İstenen yanıt alınana kadar her 12 saattebir 1.27-1.9 mg/kg aminofilin 30 dakikada IV enfüzyonla uygulanır.
Carnitene Ampul İV
l-Karnitin 1 g
Ambalaj: 5mL’lik 5 ampul.
Carnitene Çiğneme Tableti
l-Karnitin 1 g
Ambalaj: 10çiğneme tableti.
Carnitene Oral Solüsyon
l-Karnitin 1 g/ölçek(3.3 mL)
Ambalaj: 20 mL’lik şişe.
End.:Primersistemik karnitin yetersizliği, primer miyopatik karnitin yetersizliğive hemodiyaliz uygulanan hastalarda görülen karnitin yetmezliğindeendikedir.
Kontr.E.: Bilinen bir kontrendikasyonuyoktur.
Uyar.: l-Karnitin ile tedavi sırasındahastanın ilaca klinik yanıtı, yaşam belirtileri, kan kimyası, plazmave idrar karnitin konsantrasyonları periyodik olarak kontrol edilmelive gerekince dozaj ayarlanmalıdır. Gebelerde yapılmış iyi kontrollüyeterli çalışma olmadığından, sadece açık gerekli olduğu durumlardakullanılmalıdır.
Yan E.: Ağızdan uzun süre verilmesi durumundabulantı, kusma, ishal, abdominal kramp gibi hafif-geçici mide-bağırsakyakınmaları ve yüksek doz verilenlerde vücut kokusu (balık) bildirilmiştir.
Carovit Yumuşak Kapsül
b-Karoten 20 mg(=26000 IU A vitamini)
Ambalaj: 30 ve 100 yumuşak kapsül.
End.:Bir provitaminA olan b-karoten, kerotenoidleriçinde en yüksek A vitamini aktivitesine sahip olanıdır ve A vitaminitakviyesi olarak kullanılır.
Kontr.E.: A vitamini ve b-karoteneaşırı duyarlığı olanlarda, hipervitaminoz olgularında kontrendikedir.İleri derecede böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek doza ve uzun süre alındığında özellikleavuç içi ve ayak tabanında sarı renkli lekeler meydana gelebilir. Budurum reversibldir ve gerekli miktarda karoten retinole çevrildiğindenzararsızdır. Hiperkarotenemi, kalıtsal olarak karoteni retinoleçeviremeyenlerde, diabetes mellitus, hipotiroid ve anoreksianervosada daha sık görülür. Bu hastalar yüksek doz karoten tüketiminden kaçınmalıdır.
Yan E.: Hiperkarotenemi herhangi birsistemik advers etkiye neden olmamaktadır. Bu konuda bazı amenoreolguları bildirilmişse de, bunun havuç gibi, yüksek dozda toksikolabilecek bazı maddeler içeren sebzelerin aşırı tüketimine bağlıoldukları anlaşılmıştır.
Etkileş.: Diğer A vitamini içeren ilaçlarlabirlikte alınmamalıdır. Akne tedavisinde retinoidlerle birliktekullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yemeklerden sonra bir miktar su ile 1 kapsül alınması,günlük gereksinimin karşılanması için yeterlidir.
Carteol LP Uzun Etkili Göz Damlası
Karteolol HCl 30mg/3 mL
Ambalaj: %1×3 mL’lik damlalıklı şişe : %2x3mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Okülerhipertansiyon, kronik geniş açılı glokom ve diğer bazı sekonder glokomlargibi intraoküler basıncın yükseldiği durumlarda kullanılır.
Kontr.E.:Başarılıbiçimde kontrol altında tutulamayan kardiyak yetmezlik, bronkospazm(bronşiyal astım ya da kronik obstrüktif pulmoner rahatsızlık dahil),gebelik durumu ve karteolola karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlıkdurumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Sistemik b-adrenerjikreseptör bloke edici ajan alanlarla, sistemik b-blokerlerin kontrendike olduğu kişilerde (sinüs bradikardisi;ikinci ve üçüncü derecede atriyoventriküler blokaj, pulmoner hipertansiyonve konjestif kalp yetmezliğine bağlı sağ ventrikül yetmezliği, kardiyojenikşok ve başarılı biçimde kontrol altına alınamamış diabetes mellitusolguları) dikkatle kullanılmalıdır. Emziren annelerde ancak kesingerekiyorsa kullanılabilir.
Yan E.: İrritasyon, yanma, kaşıntı, ağrı,bulanık görme, fotofobi, kserosis, konjunktival hiperemi, konjunktivalakıntı ve yaygın yüzeysel keratit ender olarak görülebilir. Bütündiğer b-blokerlerde görülen bradikardi,dispne, baş ağrısı, bitkinlik hissi ve baş dönmesi ise çok ender olarakrapor edilmiştir.
Doz Önerisi: Hasta olan göze sabahları günde 1 kez 1 damla Carteol LP damlatılır.
Casodex Tablet
Bikalutamid
Ambalaj: 50 mgx28 tablet : 150 mgx28 tablet.
End.:50 mgdozda LHRH analogları veya cerrahi kastrasyon ile kombine olarakilerlemiş prostat kanserinin tedavisinde; 150 mg dozda ise lokalolarak ilerlemiş prostat kanseri olan hastaların erken hormonal tedavisinde,tek başına veya radikal prostatektomiye veya radyoterapiye adjuvan tedaviolarak kullanımında endikedir. 150 mg dozda ayrıca, cerrahi kastrasyonun ya dadiğer tıbbi girişimlerin uygun veya kabul edilebilir olmadığı; lokal olarakilerlemiş, metastaz yapmamış prostat kanserinin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Çocuklar ve kadınlarda kontrendikedir.Bikalutamid kullanımına karşı aşırı duyarlığı olan hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Orta şiddetli veya ciddi karaciğeryetmezliği olan hastalarda bikalutamid dikkatli kullanılmalıdır.
Yan E.: Sıcak basması, pruritus, göğüslerdeduyarlık ve kastrasyonla azalabilecek jinekomastiye nedenolabilir. Ayrıca diyare, bulantı, kusma ve deride kuruluk da görülebilir.
Etkileş.: Bikalutamidin kumarin antikoagülanları(varfarin gibi) protein bağlarından ayırabileceği in vitro gösterilmiştir.Kumarin antikoagülanı kullanan hastalara bikalutamid verilmesihalinde protrombin zamanı düzenli olarak izlenmelidir.
Doz Önerisi: LHRH analogları veya cerrahi kastrasyon ile kombinetedavide yaşlılar dahil yetişkin erkeklere günde 1 kez 50 mg verilir.Bikalutamid ile tedaviye, LHRH analogları ile veya cerrahi kastrasyonile aynı zamanda başlanmalıdır. Monoterapi olarak, yaşlılar dahil olmaküzere yetişkin erkeklerde dozaj, günde 1 defa ağızdan alınan, 150 mg’lik 1tablet şeklindedir. Casodex 150 mg, en az 2 yıl boyunca veya hastalık ilerlemeyebaşlayıncaya kadar sürekli olarak kullanılmalıdır. Laktoza duyarlı hastalar,her Casodex 150mg tabletinin183 mg laktoz monohidrat içerdiği konusunda uyarılmalıdır.
Cataflam Draje
Diklofenak potasyum
Ambalaj: 50 mgx20 draje.
End.:Aşağıdakiakut durumlarda kısa süreli tedavi için uygundur: Travmaya bağlıağrılı enflamatuvar durumlar (örneğin burkulma, incinme); ameliyatsonrası enflamasyon ve ağrı (örneğin diş veya ortopedik cerrahigirişim sonrası); ağrılı ve/veya enflamasyonlu jinekolojik hastalıklar(örneğin adneksit, primer dismenore); vertebral kolonun ağrılısendromları; nonartiküler romatizma; KBB enfeksiyonlarında (örneğinfaringotonsillitte ve otitte yardımcı tedavi olarak); akut migrenataklarında. Asılhastalığın genel tedavi prensiplerine göre tedavi edilmesi gerekir.Ateş tek başına bir endikasyon değildir.
Kontr.E.: Peptik ülseri olan ve diklofenakpotasyuma aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz. Asetil salisilikasit veya prostaglandin sentetaz enzimini inhibe edici ilaçlarınkullanımında astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişenhastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Mide-bağırsak hastalığı, geçirilmişülser, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, ciddi karaciğer yetersizliğiöyküsü varsa; ilacın gözetim altında kullanılması gerekir. Diklofenakpotasyum tedavisi altında iken gastrointestinal kanama veya ülserasyongeliştiği takdirde ilaç kesilmelidir. Daha önce ilacı kullanmışolsun ya da olmasın anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahilolmak üzere allerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Gebelik dönemlerindesadece zorunlu ise etkili en düşük dozda kullanılmalıdır. Gebeliğinson üç ayında kullanılmamalıdır. Her sekiz saatte bir alınan 50mg’lik dozların ardından diklofenak potasyum anne sütüne geçer; fakatbu miktar bebekte yan etki oluşturması beklenmeyecek kadar azdır.Diklofenak potasyum kullanımıyla baş dönmesi veya diğer santralsinir sistemi bozuklukları gelişen hastalar araç veya herhangibir makine kullanmaktan kaçınmalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal sistemde dispeptikyakınmalar, epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ülserasyon, kanamave perforasyon; baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, uykusuzluk, anksiyetegibi bazı santral sinir sistemi yakınmalarının yanı sıra, serumtransaminazlarında hafif yükselmeler, hepatit, deride kızarıklık,kaşıntı, ürtiker, trombosit agregasyonunun inhibisyonu, kanamazamanının uzaması seyrek olarak görülebilecek yan etkilerdir.
Etkileş.:Furosemid,tiyazit gibi bazı diüretik ilaçların natriüretik, diüretik ve antihipertansifetkinliklerini azaltabilir. Diklofenak kullanan hastalarda plazmalityum konsantrasyonu yükselebileceğinden, lityum dozu ayarlanmalıdır.Steroid antienflamatuvarlar olan glukokortikoidlerle, nonsteroidalantienflamatuvar ilaçların birlikte kullanılması gastrointestinalyan etkileri şiddetlendirebilir. Aspirin ve antikoagülan ilaçlarlabirlikte kullanılması da önerilmemektedir. Antidiyabetiklerindozu ayarlanmalıdır. Digoksin, metotreksat ve siklosporin toksisiteleride artabilir.
Doz Önerisi: Bir kural olarak başlama dozu yetişkinlerde 100-150mg’dir. Orta şiddetteki olgularda ve 14 yaşın üzerindeki çocuklardagünde 1-2 draje yeterlidir. Günlük doz 2 ve 3 kerede verilir. Primerdismenorede genellikle günlük doz 50-150 mg’dir. Başlama dozu gerekirse50-150 mg’den menstrüel siklusta maksimum 200 mg’ye yükseltilmelidir.Tedaviye ilk semptomlar görülünce başlanmalı ve birkaç gün devamedilmelidir. Migrende, olması yakın atağın ilk belirtilerinde başlangıçdozu olarak 50 mg alınmalıdır. İlk dozun alınmasından sonra 2 saatiçinde ağrıda iyileşme olmadığı durumlarda 50 mg daha alınabilir.Gerekirse, günde toplam 200 mg’yi aşmadan, 4-6 saat aralıklarla 50mg’lik dozlarda alınabilir. Drajeler bir miktar sıvı ile birliktetercihen yemeklerden önce alınmalıdır.
Cebedex Göz/Kulak Damlası
Deksametazon
Ambalaj: 5mg/5 mL’lik damlalık şişe.
End.:Alerjikeksternal oklit, riskli olmasına rağmen steroid tedavisinin gerekligörüldüğü pürülan ya da pürülan olmayan enfektif eksternal otit gibidış kulak yolunun steroid tedaviye yanıt veren enflamasyonlu durumlarile gözde alerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit,herpes-zoster keratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyleoluşan yanıklar, yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbarkonjunktivi yaralanmaları; göz ön segmentinin çeşitli nedenlerebağlı irritasyon ve enfeksiyöz olmayan enflamasyonları, göz yaşıbezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarında kullanılır.
Kontr.E.: Kulağın fungal enfeksiyonları,deksametazona karşı aşırı duyarlık durumları ve kulak zarı perforeolan hastalar ile gözdeki herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülözü,glokom anemnezi, gözün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonları,deksametazona aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kortikosteroid içeren tüm müstahzarlardaolduğu gibi, deksametazon müstahzarı da doktor gözetimi altındakullanılmaya başlanmalı ve devam edilmelidir. Gebelikte zorunluolmadıkça kullanılmamalı, kullanılması kesin gerekli görüldüğündeyoğun ve uzun süreli tedavilerden kaçınılmalıdır. Topikal uygulanansteroidler sistemik dolaşıma geçtiği için, emziren annelerde kullanılmasınınzorunlu olduğu durumlarda emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.:Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, görüşalanı ve görüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler kataraktoluşumu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Nadiren gözde yanma,batma meydana gelebilir.
Doz Önerisi: Dış kulak yolu temizlenip kurulandıktan sonra,solüsyon kulak yoluna damlatılır. Önerilen başlangıç dozu günde 2-3 kez 3-4 damladır.İstenenyanıt sağlandıktan sonra doz tedricen azaltılarak tedavi kesilir.Gözde günde 3 ile 6 kez 2’şer damla damlatılarak kullanılır. Damlatmasıklığı ve tedavinin süresi her olgunun terapötik gereksiniminegöre değişir.
Cebemyxine Göz Damlası
Polimiksin B sülfat50.000 IU, neomisin sülfat 17.00 IU
Ambalaj: 2 g’lik flakon ve 5 mL’lik çözücü şişe içerenambalaj.
End.:Bileşimdekimaddelerden birine ya da her ikisine de duyarlı olan mikroorganizmalarınyol açtığı göz enfeksiyonlarının tedavisi ve profilaksisi amacıylakonjunktivit, keratokonjunktivit, derin ve yüzeysel keratit, dakriosistit,kerato hipopiyon, kerato-uveit, intraorbital flegmon, hordeolum(arpacık), blefarit, blefarokonjunktivit; göz operasyonlarındansonra oluşabilecek ve lens kullanımı sırasında gelişebilecek enfeksiyonlardankorunmada kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı oluşmuş aşırı duyarlık durumundakontrendikedir.
Uyar.: Neomisine karşı duyarlık genellikle gözkapağıve konjunktivanın kızarma ve ödemi biçiminde görülür. Kanamisin,paromomisin, streptomisin ve olasılıkla gentamisinle alerjik çaprazreaksiyon riski vardır.
Yan E.:Neomisinekarşı dermal ve konjunktival duyarlık oluşabilir.
Doz Önerisi: Enfeksiyonun şiddetine göre7-10 gün süre ile, günde 3-6 kez, 2’şer damla uygulanır.
Ceclor Oral Süspansiyonİçin Kuru Toz
Sefaklor
Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL :: 250 mg/5 mLx100 mL.
Ceclor MR FilmTablet
Sefaklor monohidrat
Ambalaj: 375 mgx10 tablet : 750 mgx10 tablet.
End.:Duyarlıbakterilerden kaynaklanan otitis media, pnömoni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları,farenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları, piyelonefritve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir. Kontr.E.:Sefalosporintürevi antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Sefaklor tedavisine başlamadan önce hastadasefaklor, sefalosporin, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşıaşırı duyarlık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır.Belirginderecede böbrek yetmezliği olan hastalarda sefaklor dikkatle uygulanmalıdır.Gebelikte kullanımının güvenirliği henüz kesinleşmemiştir. Sefaklordüşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelere uygulanması halindedikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Bazıhastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalargörülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğübildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjikreaksiyonlar gözlenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermalnekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlık reaksiyonlarının nadirengörüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkmariski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklortedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadirentrombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir.
Etkileş.:Sefaklorve varfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığıbildirilmiştir. Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.
Doz Önerisi:CeclorSüspansiyon: Uygulanacak doz genel olarak8 saat arayla 20 mg/kg/gün şeklinde ayarlanabilir. Otitis media, farenjit, tonsilitve yumuşak doku enfeksiyonlarında total günlük doz bölünerek 12 saatarayla verilebilir. Ağır enfeksiyonlarda, örneğin orta kulak iltihabıya da daha az duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu enfeksiyonlardagünde total doz 1 gramı geçmemek şartıyla 40 mg/kg önerilir. 10-25 kgarası çocuklar için 250 mg, daha küçükler için 125 mg’lik formun kullanılmasıönerilir. b-Hemolitikstreptokokların neden olduğu enfeksiyonların tedavilerinde enaz 10 gün süreyle kullanılmalıdır. Ceclor MR Film Tablet: Oral yoldan aç veya tok karnınaalınabilir. Fakat gıda maddeleriyle birlikte alındığında emilimiartar. Tabletler kırılmadan, ezilmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır.Farenjit, tonsillit, deri enfeksiyonları için önerilen doz günde 2kez 375 mg’dir. Alt idrar yolları enfeksiyonları için günde 2 kez 375mg ya da günde 1 kez 500 mg önerilir. Bronşit için günde 2 kez 375 mg ya da 500 mg uygulanmalıdır.S. pyogenes(grup Astreptokok)’in neden olduğu enfeksiyonlarda, tedavi edici dozlardaen az 10 gün uygulanmalıdır.
Cefaday Flakon IM, IV
Seftriakson disodyum
Ambalaj: 250 mg IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 500 mgIMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1 flakon ve 4 mL’lik %1lidokain ampulü :: 250 mg IVx1 flakon ve 5 mL’lik çözücü su ampulü :: 500 mgIVx1 flakon ve 5 mL’lik çözücü su ampulü :: 1 g IVx1flakon ve 10 mL’lik çözücü su ampulü.
End.: Duyarlı bakterilenyol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i, abdominalenfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları),kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, solunumyolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları,akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmaküzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksisindeendikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda olağan doz1-2 g olup, tek dozda veya ikiye bölünerek 12 saat arayla verilir. Total günlükdoz 4 g’yi geçmemelidir. Preoperatifolarak: Cerrahi enfeksiyonlarınprofilaksisi için ameliyattan yarım-iki saat önce 1 g tek doz olarak IV yollaverilir. Çocuklarda: Deri ve deri ekleri enfeksiyonlarının tedavisi içinönerilen total günlük doz 50-75 mg/kg olup, tek doz halinde veya iki eşit kısmabölünerek 12 saat arayla verilebilir. Total günlük doz 2 g’yi geçmemelidir.Akut bakteriyel otitis media tedavisi için tek doz şeklinde IM olarak 50 mg/kgverilir (verilen doz 1 g’yi geçmemelidir). Menenjit dışında ciddienfeksiyonların tedavisi için önerilen total günlük doz 50-75 mg/kg olup, ikieşit kısıma bölünerek 12 saat arayla verilir. Günlük total doz 2 g’yigeçmemelidir. Menenjit: Başlangıç dozu olarak 100 mg/kg verilir (4 g’yi geçmemelidir).Daha sonra günde total olarak 100 mg/kg dozda verilir (4 g’yi geçmemelidir).Günlük total doz tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat araylaverilebilir. Olağan tedavi süresi 7-14 gündür. Genel olarak seftriaksontedavisine enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra 2 gün daha devam edilir. Tedavi süresi 4-14 gündür.Komplikasyonlu enfeksiyonlarda daha uzun tedavi gerekebilir. Streptococcus pyogenes’in neden olduğu enfeksiyonlardatedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.
Cefaks Film Tablet
Sefuroksim aksetil
Ambalaj: 125 mgx10 tablet :: 250 mgx10, 14 ve 20 tablet :: 500mgx10, 14 ve 20 tablet.
Cefaks Oral Süspansiyon
Sefuroksim aksetil
Ambalaj: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL.
End.: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi, ameliyatsonrası göğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisininolup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliğibildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlakgerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksimanne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.
Yan E.:Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür.Nadiren psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrekolarak baş ağrısı görülmüştür. Nadiren erythema multiforme, Stevens-Johnsonsendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis)ve nadiren deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlık belirtileri ve çok nadirenanafilaksi bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Cefaks preparatları tercihen tok karnına alınmalıdır. Eğerbir dozun alınması unutulursa, bir sonraki doz mümkün olan en kısa süredealınmalı ve sonra tedavi eskiden olduğu gibi sürdürülmelidir. Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar: Üst solunum yolu enfeksiyonlar (örn. farenjit,tonsillit, sinüzit): 10 gün süreyle günde 2 kez 250 mg. Hafif ve ortaşiddetteki alt solunum yolu enfeksiyonları (örn. kronik bronşitinakut bakteriyel alevlenmeleri ve akut bronşite bağlı sekonder bakteriyelenfeksiyonlar): 10 gün süreyle günde 2 kez 250 mg veya 500 mg. Komplikasyonsuzüriner sistem enfeksiyonları: 7-10 gün süreyle günde 2 kez 125 veya250 mg. Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: 10gün süreyle günde 2 kez 250 veya 500 mg. Erken Lyma hastalığı: 20 günsüreyle günde 2 kez 500 mg. Komplikasyonsuz gonore: Tek doz halinde1 g. 3 ay-12 Yaş Arası Çocuklar: Olağan doz günde 2 kez 10 mg/kg olarak verilmelidir.Maksimum günlük doz 250 mg’dir. Otitis media ve daha şiddetli enfeksiyonlardaönerilen doz günde 2 defa 15 mg/kg olarak verilmelidir. Maksimum günlük doz 500mg’dir. Hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda mutad doz 10 mg/kg otitis mediave daha şiddetli enfeksiyonlarda ise olağan doz 15 mg/kg.
Cefamezin Flakon IM
Sefazolin
Ambalaj: 500 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü :: 1 gx1flakon ve 3 mL’lik ‰5 lidokain ampulü.
Cefamezin Flakon IM/IV
Sefazolin
Ambalaj: 500 mgx1 flakon ve 4 mL’lik çözücü ampul :: 1 gx1flakon ve 4 mL’lik çözücü ampul.
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni,pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, follikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Sefalosporin, penisilin ya dadiğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarakverilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psödomembranözkolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni,lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğebağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerindegeçici artışlar bildirilmiştir.
Etkileş.:Probenesidsefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerinindaha uzun zaman devam etmesine yol açar.
Doz Önerisi:Cefamezin, erişkinlere günde 1 g ikiye bölünmüş dozlar halindeuygulanır. Nadir durumlarda günde 12 grama kadar kullanılabilir.Gram-pozitif koklar tarafından oluşturulan hafif enfeksiyonlarda8 saatte bir 250-500 mg; akut, komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonlarında12 saatte bir 1 g; pnömokoksik pnömonide 12 saatte bir 500 mg; ortaşiddetli-şiddetli enfeksiyonlarda 6-8 saatte bir 500-1000 mg; şiddetliyaşam tehdit edici enfeksiyonlarda (örn. endokardit, sepsis) 6 saattebir 1-1.5 gram. Çocuklarda günde 3 veya 4 eşit dozda toplam 25-50 mg/kgdozunda uygulanan sefazolin, hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarınçoğunda etkili olur. Şiddetli enfeksiyonlarda toplam günlük doz100 mg/kg’ye artırılabilir. Prematürler ve 1 aylıktan küçük bebeklerde,etkinliği ve güvenirliği gösterilmediği için, önerilmez.
Cefatin LakTablet
Sefuroksim aksetil
Ambalaj: 125 mgx10 tablet :: 250 mgx10 ve 20 tablet :: 500mgx10, 14 ve 20 tablet.
Cefatin Oral Süspansiyon
Sefuroksim aksetil
Ambalaj: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL.
End.: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi, ameliyatsonrası göğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisininolup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliğibildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlakgerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.
Yan E.:Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür.Nadiren psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrekolarak baş ağrısı görülmüştür. Nadiren erythema multiforme, Stevens-Johnsonsendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis)ve nadiren deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlık belirtileri ve çok nadirenanafilaksi bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Yetişkinlerde genel doz: Günde 2 kez 250 mg. Üriner sistem enfeksiyonları:Günde 2kez 125 mg. Hafif ve orta derecedeki alt solunum yolları enfeksiyonlarında;Bronşit: Günde 2 kez 250 mg. Daha ağır altsolunum yolları enfeksiyonlarında; Pnömoni: Günde 2 kez 500 mg. Piyelonefrit: Günde 2 kez 250 mg. Komplike olmayan gonore: 1 g’lik tek doz. Çocuklara genelolarak günde 2 kez 125 mg, orta kulak iltihabı olan 2 yaş ve daha büyükçocuklara günde 2 kez 250 mg. Genel olarak tedavi süresi 7 gündür(5-10 gün). b-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında, akutromatizmal ateş ya da akut glomerülonefritten sakınmak için tedavien az 10 gün sürdürülmelidir. Optimum absorpsiyon için yemeklerdensonra alınmalıdır. Acı lezzetinden dolayı tabletler kırılarak verilmemelidir.Tabletleri yutamayan küçük çocuklara Cefatin Süspansiyon verilebilir.
Cefizox Flakon IM
Seftizoksim sodyum
Ambalaj: 0.5 gx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü : 1 gx1flakon ve 3 mL’lik ‰5 lidokain ampulü.
Cefizox Flakon IM/IV
Seftizoksim sodyum
Ambalaj: 0.5 gx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü : 1 gx1flakon ve 3 mL’lik çözücü.
End.: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu alt solunumyolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, gonore, karın-içienfeksiyonları, septisemi, derinin yüzeyel ve derin enfeksiyonları,kemik ve eklem enfeksiyonları ve menenjit tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporintürü antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Seftizoksim tedavisine başlamadanönce, hastanın daha önce sefalosporinlere, penisilinlere ya dabaşka ilaçlara aşırı duyarlık reaksiyonu gösterip göstermediğiaraştırılmalıdır. Penisilinlere aşırı duyarlı olan hastalardabüyük bir dikkatle kullanılmalıdır.
Seftizoksiminuygulanmasına bağlı olarak hemolitik anemi ve şok görülebilir.Gebelikte yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.Düşük yoğunluklarda anne sütüyle atılır. Emziren kadınlara uygulanırkendikkat gösterilmelidir.
Yan E.:Deri döküntüsü,kaşıntı, ateş, SGOT, SGPT ve alkalen fosfatazda geçici yükselme, geçicieozinofili ve trombositoz, enjeksiyon yerinde yanma, selülitgörülebilir.
Etkileş.: Diğer sefalosporinlerle veaminoglikozitlerle birlikte kullanıldığında nefrotoksik reaksiyonlarbildirilmiştir. Seftizoksim ile birlikte ve kısa bir süre önce oralprobenesid uygulanırsa, ilacın daha yüksek ve uzun süreli serumkonsantrasyonlarının oluşur.
Doz Önerisi: IM form yalnızca IM yoldan kullanılır. IM/IV formise IM veya IV yoldan kullanılır. Yetişkinlerde ortalama doz 8-12 saatte bir 1-2gramdır. Uygun dozaj, hastanın durumuna, enfeksiyonun şiddetineve etken mikroorganizmanın duyarlığına göre belirlenir. Komplikasyonsuzidrar yolu enfeksiyonlarında IM veya IV yoldan 12 saatte bir 500 mgolmak üzere günlük toplam doz 1 gram. Diğer bölgelerdeki enfeksiyonlarda8-12 saatte bir IM veya IV yoldan 1 g olmak üzere toplam günlük doz 2-3gram. Ağır veya tedaviye dirençli enfeksiyonlarda 8 saatte bir IMveya IV yoldan 1 g olmak üzere günlük toplam doz 3-6 gram. 2 gramı aşanIM dozlar, bölünerek değişik kas kitlelerine uygulanmalıdır. Yaşamıtehdit eden enfeksiyonlarda IV yoldan 8 saatte bir 3-4 g olmak üzeregünlük toplam doz 9-12 gram. Gonore tedavisinde, olağan doz olarak IMyoldan 1 g’lik tek bir doz uygulanır. Bakteriyel septisemi, lokalizeparankimal apse (örneğin karın-içi apseleri), peritonit ya da şiddetlive yaşamı tehdit edici enfeksiyonlarda IV uygulama yolu tercih edilmelidir.Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda, bu gibi enfeksiyonlariçin IV doz günde 2-12 g’dir. Septisemi durumlarında, başlangıçtabirkaç gün süreyle IV yoldan günde 6-12 g verilerek, daha sonra klinikyanıta ve laboratuvar bulgularına göre dozaj tedricen azaltılabilir.6 aylık veya daha büyük çocuklarda 50 mg/kg hesabıyla 6-8 saattebir uygulama yapılır (ağır enfeksiyonların tedavisi için büyüklerdekullanılan en yüksek doz aşılmamalıdır).
Cefobid Flakon IM/IV
Sefoperazon sodyum
Ambalaj: 1 gx1 flakon ve 10 cc’lik 1 çözücü ampul.
End.:Duyarlımikroorganizmaların meydana getirdiği solunum yolları enfeksiyonları(üst ve alt), idrar yolu enfeksiyonları (üst ve alt), peritonit, kolesistit,kolanjit ve diğer karın boşluğu enfeksiyonları, septisemi, menenjit,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,enflamatuvar pelvik hastalık, endometrit, gonore ve diğer genitalyol enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Abdominal, jinekolojik,kardiyovasküler ve ortopedik cerrahi müdahale uygulanan hastalardapostoperatif enfeksiyonlara karşı profilaktik olarak kullanılabilir.Enfeksiyonların çoğu, geniş etki spektrumundan ötürü, tek başınasefoperazonla yeterli şekilde tedavi edilebilir. Bununla beraber, kombine tedaviendikasyonu mevcutsa, sefoperazon diğer antibiyotiklerle beraberkullanılabilir.
Kontr.E.:Sefalosporinsınıfı antibiyotiklere alerjisi olanlarda sefoperazon kontrendikedir.
Uyar.:Sefoperazontedavisine başlamadan önce, hastanın geçmişinde sefalosporin,penisilin ve diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlık reaksiyonu olupolmadığı iyice soruşturularak saptanmalıdır. Penisiline duyarlıkişilere, bu ilaç, ihtiyatlı şekilde verilmelidir. Sefoperazon,yoğun olarak safra ile atılır. Şiddetli biliyer obstrüksiyon, şiddetlikaraciğer hastalığı veya bunlarla birlikte renal disfonksiyonmevcutsa, doz modifikasyonu gerekebilir. Hem hepatik disfonksiyon,hem de birlikte renal bozukluk olan kişilerde sefoperazon serumkonsantrasyonları kontrol edilmeli ve gerektiği şekilde doz ayarlanmalıdır.Sefoperazon tedavisi süresince ve son dozdan 5 gün sonrasına kadaralkol alan kişilerde kızarma, terleme, başağrısı ve taşikardiylekendini gösteren bir reaksiyon bildirilmiştir. Sefoperazon verilenhastalar aynı zamanda alkollü içkiler almamaları için uyarılmalıdırlar.Gebelik döneminde yalnız kesinlikle ihtiyaç varsa kullanılmalıdır. Her ne kadaremziren annelerin sütüne çok az miktar geçse de, süt veren bir annede ihtiyatlakullanılmalıdır.
Yan E.:Ürtiker,makülopapüler deri döküntüleri, eozinofili ve ilaca bağlı ateşrapor edilmiştir. Nötrofillerde hafif bir azalma rapor edilmiştir.Uzun süreli kullanımdan sonra reversibl nötropeni görülebilir.Hematokrit ve hemoglobinde azalma bildirilmiştir. Geçici eozinofiligörülmüştür ve hipoprotrombinemi bildirilmiştir. SGOT, SGPT ve alkalinfosfataz düzeylerinde geçici bir artış gözlenmiştir. Bağırsakfonksiyonlarında değişme (yumuşak gaita veya ishal) rapor edilmiştir.Arasıra enjeksiyon yerinde geçici bir ağrı olabilir. İntravenözkateter yoluyla uygulandığında bazı hastaların enfüzyon bölgesindefilebit görülebilir.
Etkileş.:Sefoperazonve aminoglikozid solüsyonları direkt olarak karıştırılmamalıdır.Eğer sefoperazonla bir aminoglikozidin kombinasyon halinde verilmesigerekiyorsa bu, birbirini takip eden intermittan intravenöz infüzyonlarhalinde gerçekleştirilebilir. Sefoperazonun aminoglikoziddenönce uygulanması önerilir.
Doz Önerisi: Alışılmış yetişkin günlük dozu 2 ile 4 g’dir ve 12saatlik aralarla eşit bölünmüş dozlarda uygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda,günlük total doz 8 g’ye kadar yükseltilebilir ve 12 saatlik aralarlaeşit bölünmüş dozlar halinde verilir. Günde 12 g, 8 saatte bir eşitbölünmüş dozlarla uygulanmıştır. Eşit olarak bölünmüş günde 16 g’yekadar dozların komplikasyon görülmeden verildiği bildirilmiştir.Duyarlık testleri sonuçları belli olmadan tedaviye başlanabilir.Bebek ve çocuklarda doz, 12 saatte bir günde iki kerede uygulanmakveya gerekirse daha sık vermek üzere 50-200 mg/kg/gün’dür. Sekiz günlüktenküçük yeni doğmuşlarda ilaç her 12 saatte bir verilmelidir. Bazı bebekve çocuklarda şiddetli enfeksiyonların, bu arada bakteriyel menenjitlerintedavisinde 300 mg/kg/gün’e kadar çıkabilen dozlar komplikasyonsuzkullanılmıştır. 1 yaş altında kullanımına olası yarar ve potansiyel riskleriyice tartılarak karar verilmelidir.
Cefozin Flakon IM
Sefazolin sodyum
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü :: 500 mgx1flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü :: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokainampulü.
Cefozin Flakon IM/IV
Sefazolin sodyum
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü ampul :: 500 mgx1flakon ve 2 mL’lik çözücü ampul :: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik çözücüampul.
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni,pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, follikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Sefalosporin, penisilin ya dadiğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarakverilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psödomembranözkolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni,lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğebağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerindegeçici artışlar bildirilmiştir.
Etkileş.:Probenesidsefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerinindaha uzun zaman devam etmesine yol açar.
Doz Önerisi: Erişkinlerde orta ve ağır şiddetteki enfeksiyonlarıntedavisinde 500 mg-1 g Cefozin 6 veya 8 saatte bir uygulanmalıdır. DuyarlıGram-pozitif kokların etken olduğu hafif enfeksiyonlarda 250mg-500 mg Cefozin 8 saatte bir uygulanmalıdır. Akut, komplike olmayanüriner sitem enfeksiyonlarında 1 g Cefozin 12 saatte bir uygulanmalıdır.Pnömokoksik pnömoni tedavisinde 500 mg Cefozin 12 saatte bir uygulanmalıdır.Ağır, yaşamı tehdit eden enfeksiyonların tedavisinde (endokardit,septisemi gibi) 1 g-1.5 g Cefozin 6 saatte bir uygulanmalıdır. Çocuklarda kullanım: Hafif orta şiddetli enfeksiyonlarıntedavisinde günlük toplam doz 25-50 mg/kg’dir ve 3-4 eşit doza bölünmüşolarak verilir. Ciddi enfeksiyonların tedavisinde doz kg başına100 mg’ye kadar artırılabilir.
Cefradur Kapsül
Sefadroksil monohidrat
Ambalaj: 500 mgx14 kapsül.
Cefradur Oral Süspansiyonİçin Toz
Sefadroksil monohidrat
Ambalaj: 250 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.
Cefradur Tablet
Sefadroksil monohidrat
Ambalaj: 1 gx7 tablet.
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları:Tonsillit, farenjit, sinüzit, otitis media, bronşit, pnömoni, akciğerabsesi, ampiyem ve plörezi. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Fronküloz,abseler, selülit, lenfanjit, dekübitus ülserleri, mastit ve erizipel.Ürogenital sistem enfeksiyonları: Sistit, piyelonefrit, adneksit,endometrit ve prostatit. Diğer enfeksiyonlar: Osteomiyelit, septikartrit, peritonit ve puerperal sepsisin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlere aşırı duyarlıoldukları bilinenlerde sefalosporin antibiyotikler ihtiyatla kullanılmalıdır.Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikdöneminde ancak gerekli olduğu zaman kullanılmalıdır. Emzirenannelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Tedavi süresincepsödomembranöz kolitis belirtilerine raslanabilir. Bulantı vekusma çok seyrek olarak görülür. İlacın gıdalarla beraber alınmasıbu yakınmaları azaltabilir. Bazı hallerde diyare görülebilir.Alerjik etkiler (deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker ve anjiyoödem)görülebilir.
Etkileş.:Alkol, kolistin,oral antikoagülanlar ve aminoglikozidlerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Cefradur Kapsül/Süspansiyon: Erişkinler ve 40 kg’nin üstündekiçocuklar: Enfeksiyonunağırlığına göre günde 500 mg-1 g’lik dozlar, iki eşit parçaya bölünerek12 saat arayla uygulanır. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları vekomplikasyonsuz üriner enfeksiyonlarda günde tek doz 1 g dozundauygulanabilir. 40 kg’nin altındaki erişkinler ve çocuklar: 1 yaşın altındaki çocuklaragünde 25 mg/kg üzerinden hesaplanan doz ikiye bölünerek verilir (örneğin5 kg ağırlığındaki 6 aylık bir bebeğe 12 saatte bir ¼ ölçek, 10 kgağırlığındaki 12 aylık bir bebeğe 12 saatte bir ½ ölçek verilir).1-6 yaşındaki çocuklara 12 saatte bir 250 mg verilir. 6 yaşından büyükçocuklara 12 saatte bir 500 mg verilir. İlaç aç ya da tok karnına alınabilir.Tedaviye, hastadaki belirtilerin ortadan kalkması ya da bakteriyeleradikasyon sağlanmasından sonra 48-72 saat daha devam edilmelidir. CefradurTablet: Erişkinlerve 40 kg’nin üstündeki çocuklarda, komplikasyonsuz alt idrar yoluenfeksiyonlarında (örn. sistit) günde 1-2 g tek doz ya da ikiye bölünerekverilir. Diğer idrar yolu enfeksiyonlarında genellikle günde 2 g(tek doz ya da ikiye bölünerek uygulanır) yeterli tedavi sağlar. Derive yumuşak doku enfeksiyonlarında günde 1 g tek doz ya da ikiye bölünerekuygulanır. Solunum yolu enfeksiyonlarında günde 1 g tek doz ya daikiye bölünerek uygulanır. Streptokoksik farenjitte tedavi en az10 gün sürdürülmelidir. 40 kg’nin altındaki erişkinler ve çocuklardasüspansiyon ve 500 mg kapsül formu tercih edilmelidir.
Celestoderm-V Krem
Betametazon 17-valerat
Ambalaj:%0.1×15 g’lik tüp.
End.:Lokal kortikosteroidtedaviye normal olarak çabuk yanıt veren enflamatuvar dermatozlardaolduğu kadar, psöriazis gibi daha az yanıt veren koşullarda da çoğunluklaetkilidir. Çocukluk diskoid ve atopik ekzemaları dahil ekzema,prurigo nodularis, psöriazis (yaygın plak psöriazisi hariç), likensimpleks, liken planus dahil nörodermatozlar, seboreik dermatit,temas duyarlığı reaksiyonları, diskoid lupus eritematozus tedavisindeendikedir ve sistemik steroid tedaviye ek olarak yaygın eritrodermidekullanılır. Aynı zamanda böcek ısırmaları ve isilikte de kullanılabilir.
Kontr.E.:Betametazon17-valerat ve diğer kortikosteroidlere duyarlı kişilerde kontrendikedir.Rozasea, akne vulgaris, perioral dermatit, derinin primer viral enfeksiyonları(örn. herpes simpleks, su çiçeği), bakteri ve mantarların neden olduğucilt lezyonları, bir yaşın altındaki çocuklarda dermatit ve pişiklerdahil dermatozlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Özellikle çocuk ve bebeklerdeuzun süreli lokal kortikosteroid tedavisinden kaçınılmalıdır. Tedavi etkin olan en düşük dozdayapılmalıdır. Göz kapaklarına uygulanırken glokoma neden olabileceğidüşünülerek göz içine kaçmamasına dikkat edilmelidir. Gebeliktebüyük miktarda ve uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. Emzirenannelerde dikkat gereklidir.
Yan E.:Nadir hallerde,psöriazisin kortikosteroidlerle tedavisi (veya tedavinin kesilmesinde)hastalığın püstüler şeklinin gelişmesini hızlandırabilir. Topikalsteroidlerle pigmentasyon değişiklikleri ve hipertrikozis bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günde 2-3 kez hasta bölgeye uygulanır. Sızıntılılezyonlarda kullanılır.
Celeston Chronodose Ampul
Betametazon disodyumfosfat3 mg, betametazon asetat 3 mg/ml
Ambalaj: 1 mL’lik ampul.
End.:Kortikosteroidtedavisini gerektiren çeşitli hastalıklarda kullanılır.
Kontr.E.:Özel antienfektiftedavi uygulanmadıkça sistemik enfeksiyonlarda kontrendikedir.Betametazona aşırı duyarlık durumunda ve canlı virüs aşılarıyla(örn. çiçek, kızamık, sarı humma aşısı gibi) birlikte kullanılmamalıdır.
Uyar.: Kortikosteroidler enfeksiyonbelirtilerini gizleyebilir ve kullanılmaları sırasında yenienfeksiyonlar görülebilir. Ayrıca direnç azalması olduğundan enfeksiyonlarınlokalize edilmesi güçleşebilir. Yüksek dozlarda kullanıldığındasu ve tuz retansiyonu, aşırı potasyum atılımı ve kan basıncında artışolabilir. Tedavi edilen hastalığı kontrol altına almak için mümkünolabilen en düşük doz kullanılmalıdır. Mümkün olan durumlarda dozyavaş yavaş azaltılmalıdır. Gebelere, emziren annelere ve gebekalma olasılığı olan kadınlara kortikosteroidler olası yararları,anne, embriyo ve fetüs üzerinde yapabileceği olası zararlı etkilerekarşı değerlendirilerek verilmelidir. Gebeliği sırasında yüksekdoz kortikosteroid alan annelerin çocukları hipoadrenalizm belirtileribakımından izlenmelidir.
Yan E.:Steroidmyopatisi, kas zaafı, kas kitlesinde azalma, osteoporoz, vertebralardakompresyon kırıkları femur ve humerus başında aseptik nekroz, kemikfraktürleri, peptik ülser perforasyonu, özofajit, deride ekimozve peteşiler, konvülziyonlar, kafa içi basıncında artış, menstrüasyonbozuklukları, pankreatit, karbonhidrat toleransında azalma, latentdiabetes mellitus belirtileri, diyabetiklerde oral hipoglisemikajanların veya insülin ihtiyacının artması, eksoftalmi, proteinyıkımına bağlı olarak azot dengesinde negatifleşme, abdominaldistansiyon, ciltte incelme, yara iyileşmesinde bozulma, fasialeritem, Cushing sendromu, vertigo, baş ağrısı görülebilir.
Etkileş.:Fenitoin,fenobarbital, rifampisin ve olasılıkla efedrin kortikosteroidlerinmetabolik klirensini artırabilir. Oral kontraseptifler ve troleandomisinkortikosteroidlerin karaciğerde metabolize edilmelerini inhibisyonauğratarak ters yönde etki yaparlar. Kortikosteroidlerin amfoterisinB ve potasyum kaybına neden olan diüretiklerle birlikte kullanılmasıhipokalemiye neden olabilir. Dijital glikozidleriyle birliktekullanım hipokalemiye bağlı dijital zehirlenmesi olasılığınıartırır. Steroidler serum salisilat düzeylerini azaltabilirler.İzoniazidin tüberkülozdaki etkinliği kortikosteroidler dolayısıylaazalabilir. Teofilinlerin farmakolojik etkenliği artabilir.Oral antikoagülanların etkisi genellikle azalır, fakat bazı hastalardaartabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz hastanın durumuna göre ayarlanır. Kısavadeli tedavilerde ilk 2 gün 3×2 tablet, 2. iki gün 3×1 tablet ve 2.iki günde ise 3x½ tablet verilir. Uzun vadeli tedavilerde ise dozlarhaftalık olarak ayarlanır. İlk önce haftada 4 tabletten başlanarakher hafta birer tablet azaltarak en sonunda haftada 1 tablete kadarinilir. Ampuller akut durumlarda kullanılır.
CellCept Kapsül
Mikofenolat mofetil
Ambalaj: 250 mgx300 kapsül.
CellCept Tablet
Mikofenolat mofetil
Ambalaj: 500 mgx150 tablet.
End.:Allojenböbrek nakli alıcısı hastalarda organ reddinin profilaksisi ve ilk veyarefrakter organ reddi tedavisinde ve allojen kalp nakli yapılan hastalardaakut organ reddinin profilaksisinde endikedir.
Kontr.E.: Mikofenolat mofetile karşı allerjik reaksiyonlargözlemlenmiştir. Bu nedenle mikofenolat mofetile ve mikofenolikaside karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kullanımı kontrendikedir.
Uyar.:Mikofenolatmofetil alan hastalar özellikle deride lenfoma ve başka maligniteler geliştirmeaçısından yüksek risk altındadır. Bağışıklık sisteminin aşırı baskılanması dafırsatçı enfeksiyonlar, ölümcül enfeksiyonlar ve sepsis gibi enfeksiyonlaraeğilimi artırabilir. Gebe kadınlara ilişkin yeterli ve iyi-kontrol edilmişhiçbir çalışma yoktur. Ancak hayvanlarda teratojenik etkileri gösterilmiş olanmikofenolat mofetil gebe kadınlara uygulandığında fetal hasara nedenolabilir. Bu nedenle potansiyel yarar fetus için geçerli olan potansiyelriskten fazla olmadıkça gebe kadınlarda mikofenolat mofetil kullanılmamalıdır.İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlacın anne için önemidikkate alınarak emzirmenin mi, ilaç kullanımının mı bırakılacağı konusundakarar verilmelidir.
Yan E.:Ateş,letarji, uyuma güçlüğü, (karın, sırt, göğüs, eklem/kas, dizüri gibi) ağrılar,başağrısı, herni, kist, grip semptomları, şişlik ve iktidarsızlık, akne, dudakuçuğu, deri ülseri, zona, deride hücre artışı sonucu büyüme, terleme, saçdökülmesi veya saç artışı, alerji, kaşıntı, böbrek sorunları, idrarda kangörülmesi, acilen idrar çıkarma gereksinimi, kabızlık, bulantı, hazımsızlık,pankreas enflamasyonu, kanama da dahil olmak üzere bağırsak bozuklukları, mideenflamasyonu, nefes borusu şişliği, karaciğer sorunları, rektum problemleri,kolon enflamasyonu, iştahsızlık, gaz, dişeti sorunları ve ağız ülserleri gibiağız ve sindirim bozuklukları, titreme, baş dönmesi, depresyon, uyuklama,uyuşma, kas spazmları, anksiyete, katarakt, göz kapaklarının enflamasyonu,görme bozukluğu, düşünme ve ruh hali değişikliği, su kaybı, kilo alma, diyabet,kalp ve tiroid sorunları, kanama, pıhtılaşma ve çürükler, kan basıncındadeğişiklik, anormal kalp atışı, kan damarlarında genişleme, pnömoni, bronşit,boğaz enflamasyonu, nefes darlığı, öksürük, akciğerlerde ve göğüs boşluğundasıvı toplanması, sinüs sorunları, astım ve hıçkırma görülebilir.
Etkileş.:Asiklovirile birlikte uygulandığında, MPAG ve asiklovir plazma konsantrasyonlarıyükselir. Antasitlerle birlikte uygulandığında mikofenolat mofetilinabsorpsiyonu azalır. Kolestiramin uygulanmış olan normal, sağlıklı gönüllülere1.5 g mikofenolat mofetilin tek doz uygulanmasından sonra MPA AUC’de %40 azalmasaptanmıştır. Takrolimus alan hastalarda mikofenolat mofetil dozu günde ikikez 1 gramı aşmamalıdır. Yetersiz bağışıklık yanıtı olan hastalara canlı aşılarverilmemelidir. Diğer aşılara antikor yanıtı da azalmış olabilir.
Doz Önerisi: Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda kullanımiçin oral ya da intravenöz (2 saat süreyle) günde iki kez (günlük doz 2 g) 1g’lik doz önerilir. Klinik çalışmalarda günde iki kere 1.5 g’lik dozkullanılmasına, güvenli ve etkin olduğu kanıtlanmasına karşın (günlük doz 3 g)böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda etkinlik açısından hiçbir avantajgösterilememiştir. Kalp transplantasyonu yapılan hastalarda kullanım için oralya da intravenöz (2 saat süreyle) günde iki kere (günlük doz 3 g) 1.5 g’likdoz önerilir. CellCept’in başlangıç dozu böbrek veya kalp transplantasyonundansonra mümkün olan en kısa sürede verilmelidir. CellCept tablet vekapsüller açılmamalı ve ezilmemelidir. CellCept tozu solunmamalı, ciltle veya mukoz membranlarla temasettirilmemelidir. Bu gibi bir temas olduğunda su ve sabunla yıkanmalıdır. Gözler sadece su ile yıkanmalıdır.
Celoftal Surgical İntraoküler Solüsyon    Alcon
Hidroksipropilmetilselüloz %2
Ambalaj: 1.5 mL’lik kullanıma hazır steril enjektörde, özel kanülüile birlikte.
End.:Önsegmenti ilgilendiren intraoküler lens implantasyonu, keratoplasti, kataraktekstraksiyonu, glokom cerrahisi, perfore edici travma gibi cerrahi girişimlerde,ön kamarayı oluşturan dokularda ortaya çıkabilecek doku hasarı veya kornealhasarın engellenmesi amacıyla uygulanır.
Kontr.E.: İntraoküler implant olarak hidroksipropilmetilselülozun bilinen istenmeyen bir etkisi yoktur.
Yan E.:Uygulamasırasında veya cerrahi girişimden sonra intraoküler basınçta geçici ve geridönüşlü bir artış olabilir. Ancak bu basınç yükselmesi uygun bir tedaviyledüşürülebilir. Viskoelastik maddelerin uygulanması sonucunda ön kamaradaenflamasyon ve korneal ödem de oluşabilmektedir.
Doz Önerisi: Oftalmik operasyonlar sırasında gerektiği kadaruygulanır.
Centrum Centrum Junior Çiğneme Tableti: 4 ve 10 yaş arası çocuklar için günde1 tablet önerilir. Tabletler çiğnenerek veya emilerek kullanılmalıdır.Fenilalanin ve galaktoz kaynağı içerir. Fenilketonurili çocuklardakullanılmamalıdır. Centrum Silver Film Tablet: Günde 1 tabletin bir bardak su ilebirlikte alınması tavsiye edilir.
Cephaxon Flakon IM, IV
Seftriaksondisodyum
Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1flakon ve 4 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 0.5 g IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü su ampulü.
End.:Duyarlıbakterilen yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinalsistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğazenfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonoredahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyonprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda normalkoşullarda günde tek doz, 1 ile 2 gram’dır. Ağır olgularda günde 4g’ye kadar çıkabilir. Çocuklardadoz: Yeni doğanlar: 20-50mg/kg/gün. Ancakçeşitli enzim sistemlerinin yeni doğanlarda gelişmemiş olmasınedeniyle 50 mg/kg/gün aşılmamalıdır. Çocuklar (12 yaşa kadar): 20-80 mg/kg/gün. Tedavi süresi: Tedavi süresi hastalığın seyrinegöre değişmekle beraber, tedaviye hastanın ateşi düştükten veyasemptomlar ortadan kalktıktan 48-72 saat sonraya dek devam edilmelidir.Menenjittedavisi: Çocuklardave bebeklerde tedaviye günde tek dozla 100 mg/kg düzeyinde başlanır.Gonore tedavisi:250 mg’liktek doz enjekte edilir. Preoperatif profilaksi: Kontaminasyon riski taşıyan abdominalveya genital organları ilgilendiren “kirli” operasyonlardan30-90 dakika önce 1 ile 2 gramlık tek doz enjekte edilir.
Cernevit Flakon IM/IV
A vitamini (retinolpalmitat olarak) 3500 IU, D3 vitamini (kolekalsiferol) 220 IU (5.5µg), E vitamini (DL alfa-tokoferol 11.2 IU (10.2 mg), C vitamini (askorbikasit) 125 mg, B1 vitamini (tiamin; 5.8 mg kokarboksilaz tetrahidratolarak) 3.51 mg, B2 vitamini (riboflavin; 5.67 mg riboflavin sodyumfosfat dihidrat) 4.14 mg, B6 vitamini (piridoksin; 5.5 mg piridoksinHCl olarak) 4.53 mg, B12 vitamini (siyanokobalamin) 0.006 mg, folikasit 0.414 mg, pantotenik asit (16.15 mg dekspantenol olarak) 17.25 mg,d-biotin 0.069 mg, nikotinamid 46 mg
Ambalaj: 10 liyofilize flakon.
End.:Oralyoldan günlük vitamin gereksinimlerini karşılayacak vitaminlerin alınmasınınkontrendike, olanaksız ya da yetersiz olduğu durumlarda (yetersiz beslenme,gastrointestinal malabsorpsiyon vb.) IV vitamin uygulanması gerektiğinde endikedir.
Kontr.E.:Bileşimindekimaddelere, özellikle de tiamine (B1 vitamini) karşı aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: A vitamini içeren diğerpreparatlarla birlikte uygulandığında, verilen toplam A vitamini dozu konusundadikkatli olunmalıdır. IV bolus uygulama sırasında, aktif enflamatuvarenterolitli bazı hastalarda transaminaz düzeylerinde yükselme gözlendiğinden,bu tür hastalarda transaminaz düzeylerinin izlenmesi önerilir. Böbrek işlevleribozuk hastalarda, yağda çözünen vitamin düzeyleri dikkatle izlenmelidir.Gebelerde ve emziren annelerde kullanılması önerilmez.
Yan E.:IMenjeksiyonla uygulamada, enjeksiyon bölgesinde ağrıya yol açabilir. Bu durumuengellemek için uygulamanın derin IM enjeksiyon şeklinde yapılması önerilir.
Etkileş.:Fenitoingibi folik asit ile etkileşebilen ilaçların dozu, Cernevit ilebirlikte uygulanırken dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Cernevitbileşimindeki folik asit, pernisiyöz anemi durumunu maskeleyebilir. Cernevitbileşimindeki piridoksin L-dopa aktivitesini azaltabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 11 yaş üstündeki çocuklarda günlük doz 1flakondur. Artmış besin gereksinimi olan özel durumlarda (ciddi yanıklar vb.)günlük 2-3 flakon gibi yüksek dozlar kullanılabilir.
Cetaflu-Forte FilmTablet
Parasetamol 650mg, fenilefrin HCl 10 mg, klorfeniramin maleat 4 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Analjezik/dekonjestan olarak üstsolunum yollarının akut enfeksiyonlarının semptomatik tedavisi için; nezle,grip, soğuk algınlığı, rinit, faranjit, sinuzit, bronşit, larenjit. Antihistaminik/dekonjestanolarak üst solunum yollarının allerjik hastalıklarının akut tedavisi için,saman nezlesi, perennial rinit, rino-sinüzit.
Kontr.E.: Etkin maddelerden birine karşı aşırı duyarlık durumundakontrendikedir
Uyar.: Hipertansiyon, ciddi kardiyovasküler bozukluk,hipertiroidizm, diyabet, astma, glokom, amfizem, kronik akciğerhastalığı, böbrek bozukluğu, prostat hipertrofisine bağlı idrarretansiyonu gibi durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Dikkat gerektirenmakinelerde çalışanlar, tehlikeli veya yüksek yerlerde çalışanlar,araç kullananlar, ilacı kullanırken gibi işleri yapmamaları konusundauyarılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Deri döküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi,baş dönmesi, nadiren gastrointestinal bozukluklar, sedasyon, ağızkuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilite görülebilir.
Etkileş.:Antihistaminikler, alkol ve antidepresanlarınetkilerini artırırlar. Fenilefrinin b-adrenerjik blokerlerle birlikte kullanılmasıtaşikardiye neden olabilir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Antiepileptikler,barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar ve alkol parasetamolün yarı ömrünüuzatabilir ve toksisitesini artırabilir. Antikonvülzanlar ve steroid yapılıoral kontraseptiflerin kronik kullanımı parasetamolün terapötik düzeylere ulaşmasınıengelleyebilirler. Metoklopramid parasetamolün ince bağırsaklarda emilimini hızlandırabilir.
Doz Önerisi:Yetişkinlerve 12 yaşından büyük çocuklara bir kerde 1 tablet, 6-12 yaş arası çocuklara birkerede yarım tablet, 2-6 yaş arası çocuklara bir kerede çeyrek tablet. Bu dozlar 6 saat ara ile günde 4 kereye kadartekrarlanabilir.
Cetrotide Flakon
Setroreliks
Ambalaj: 0.25mgx1 ve 7 flakon : 3 mgx1 flakon.
End.:Kontrollüover stimülasyonu uygulanacak olan hastalarda, oosit alınmadan ve reprodüktifteknikle uygulanmadan önce prematüre ovülasyonunu önlemede kullanılır.
Kontr.E.:Setrorelikseveya ekstrinsik peptid hormonlarına karşı aşırı duyarlık, gebelik ve laktasyon,menopoz sonrası kadınlar, orta derecede veya şiddetli renal veya hepatikyetmezliği olanlarda kontrendikedir.
Yan E.:Uygulamayerinde eritem, kaşınma ve şişme gibi hafif ve geçici reaksiyonlar meydanagelebilir. Ara sıra görülen bulantı ve baş ağrısı gibi sistemik yan etkilerbildirilmiştir. Ayrıca, setroreliks ile tedavi sırasında tek bir pruritolgusu bildirilmiştir. Zaman zaman bir over hiperstimülasyon sendromugörülebilir. Karın ağrısı, tansiyon yükselmesi, kusma, diyare ve nefes almadagüçlük gibi semptomlar bir OHSS belirtisi olabilir.
Doz Önerisi: Bu ilaç yalnızca, bu alanda deneyimli uzmanlartarafından reçete edilmelidir.
Cetryn FilmTablet
Setirizin 2HCI
Ambalaj: 10mgx10 tablet.
Cetryn Şurup
Setirizin 2HCI
Ambalaj: 1 mg/mLx 200 mL’lik şişe.
End.:Mevsimselalerjik rinit (saman nezlesi), yıl boyu süren alerjik rinit (perenealalerjik rinit), akut-kronik ürtiker ve anjiyoödem, fiziksel etkenlerebağlı ürtiker (dermografizm), alerjik konjunktivit, atopik ekzemagibi alerjik dermatozlar ve prüritte endikedir.
Kontr.E.:Setirizinekarşı duyarlı olan kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Taşıt ve tehlikeli makine kullananlardaönerilen dozlar aşılmamalıdır. Uyuşukluk yapabileceği düşünülerektedbirli olunmalıdır. Gebe ve emziren kadınlarda kullanım güvenirliğikanıtlanmamıştır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacakdoz yarıya indirilmelidir.
Yan E.:Psikomotorfonksiyonlarla ilgili objektif testlerde setirizinle raslanan sedasyonsıklığının plasebodaki kadar olduğu anlaşılmıştır. Nadir olarakaşırı duyarlık, baş ağrısı, uyku hali, ajitasyon, ağız kuruluğu vegastrointestinal yakınmalar gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.
Etkileş.:Alkollebirlikte ve diğer sedatiflerle aynı zamanda kullanılmaz.
Doz Önerisi:Cetryn Film Tablet: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda1x1 tablettir. Yakınmaların biçimine ve devamlılığına bağlı olarak tedavisüresi ayarlanabilir. Mevsimsel allerjik rinit durumunda 3-6 haftalık tedaviyeterli olacaktır. Cetryn Şurup: Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyükçocuklarda günde bir kez 10 mg (2 ölçek); 6-11 yaş arasında bulgularınşiddetine göre günde 5-10 mg (1-2 ölçek); 2-5 yaş arasında günde 5 mg (1 ölçek).İstenirse günlük doz ikiye bölünerek kullanılabilir. Yakınmaların biçimine vedevamlılığına bağlı olarak tedavi süresi ayarlanabilir. Mevsimsel allerjik rinit(saman nezlesi) durumunda 3 – 6 haftalık tedavi yeterli olacaktır.
Cezol Flakon IM
Sefazolin
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü :: 500 mgx1flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü :: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokainampulü.
Cezol Flakon IM/IV
Sefazolin
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü ampul :: 500 mgx1flakon ve 2 mL’lik çözücü ampul :: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik çözücüampul.
End.:Duyarlı bakterilerinetken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni,pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, follikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Sefalosporin, penisilin ya dadiğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarakverilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psödomembranözkolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni,lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğebağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerindegeçici artışlar bildirilmiştir.
Etkileş.:Probenesidsefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerinindaha uzun zaman devam etmesine yol açar.
Doz Önerisi:Olağan erişkin dozu, orta ve ağır şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde6-8 saatte bir 500 mg-1 g; duyarlı Gram-pozitif kokların etken olduğuhafif enfeksiyonlarda 8 saatte bir 250-500 mg olarak uygulanır. Akut,komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarında 12 saatte bir 1g; pnömokoksik pnömoni tedavisinde 12 saatte bir 500 mg; ağır,yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda (endokardit, septisemi gibi) 6saatte bir 1 g-1.5 g olarak verilir. Postoperatif enfeksiyonlarınprofilaksisinde cerrahi girişimden önce 1 g; 2 saat veya daha uzun sürenameliyatlarda, ameliyat süresi içinde 500 mg veya 1 g; postoperatif olarak 24saat süreyle 6-8 saatte bir 500 mg-1 g uygulanır. Enfeksiyon oluşmasınınözellikle tehlikeli olduğu ameliyatlarda, ameliyattan sonra 3-5 gün dahasefazolin tedavisi sürdürülebilir. Çocuklarda kullanım: Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarıntedavisinde günlük doz 25-50 mg/kg olarak hesaplanır ve bu doz 3-4 eşitkısma bölünerek eşit aralarla uygulanır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda günlük100 mg/kg’ye kadar artırılabilir.
Chenofalk Kapsül
Kenodeoksikolikasit
Ambalaj: 250 mgx100 kapsül.
End.: Safra kesesi kolesterolik taşlarının parçalanmasında endikedir.
Kontr.E.:Gebelerdekontrendikedir.
Uyar.: Diyare yapabilir. Mide ve onikiparmak ülseri, kronik hepatik hastalıklar, biliyer tıkanma, sıkraslanan safra koliği, radyopak taş varlığı ve görevini tam yapmayansafra kesesi varlığında kullanılmamalıdır.
Etkileş.: Kolestiramin, kolestipol vealüminyum içeren preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz 15 mg/kg hesabıyla uygulanır. Vücutağırlığı 60 kg’ye kadar olanlarda sabah 1; akşam 2; 75 kg’ye kadar olanlardasabah 1, akşam 3; 90 kg’ye kadar olanlarda sabah 2; akşam 3; 90 kg’ninüzerinde olanlarda sabah 2, akşam 4 kapsül kullanılır. Maksimum uygulamadozu sabah 2, akşam 3 kapsüldür. Yemeklerle birlikte alınır.
Cialis Film Kaplı Tablet
Tadalafil
Ambalaj: 20 mgx2 tablet.
End.: Erektil disfonksiyonun tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Nitratların hipotansif etkilerini güçlendirdiğinden,herhangi bir formdaki organik nitrat alan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Cinsel aktivite, önceden kardiyovasküler hastalığı olanhastalar için potansiyel bir kardiyak risk taşır. Bu nedenle, cinselaktivitenin tavsiye edilmediği kalp hastalarında tadalafil de dahil olmaküzere, erektil disfonksiyon tedavileri uygun değildir. Tadalafil ile yapılançalışmalarda priapizm görülmüştür. 4 saat ya da daha fazla ereksiyonu olanhastalar derhal tıbbi yardım almalıdır.Kadınlarda endike değildir. Baş dönmesigörülebileceğinden, araç veya iş makinesi kullanan hastalar dikkatli olmalıdır.
Yan E.: Sık olarak baş ağrısı ve seyrek olarak sırt ağrısı, başdönmesi, dispepsi, yüzde kızarma, miyalji ve nazal konjesyongörülebilir.
Etkileş.: Tadalafil sistemik vazodilatasyon yapma özelliğine sahiptirve antihipertansif bileşiklerin kan basıncını düşürücü etkilerinigüçlendirebilir.
Doz Önerisi: Erişkin erkeklerde, cinsel aktiviteden önce 20 mg’lik dozhalinde alınması tavsiye edilir. aç ya da tok karnına alınabilir. Cinselaktiviteden 36 saat öncesine kadar alınabilirse de, aktiviteden yarım saatöncesi kadar erken bir zamanda da alınabilir. Günde en fazla bir kez alınmasıtavsiye edilir.
Cibacen Divitab
Benazepril HCI
Ambalaj: 5 mgx28 divitab : 10 mgx28 divitab.
End.:ACEinhibitörü olarak hipertansiyon tedavisi ve konjestif kalp yetmezliğiolan hastalarda (NYHA Sınıf II-IV) ek tedavi için endikedir.
Kontr.E.:Benazeprilve benzeri bileşiklere karşı bilinen aşırı duyarlık, ACE inhibitörüile daha önceki bir tedaviye bağlı anjiyoödem öyküsü ve gebeliktekontrendikedir.
Uyar.: ACE inhibitörleri (benazepril dahil) alan hastalarda,bazıları ciddi olan, istenmeyen çeşitli reaksiyonlar görülebilir.Yüz, dudaklar,dil, glottis ve larinkste anjiyoödem bildirilmiştir. Böyle belirtilergörüldüğünde benazepril derhal kesilmelidir. ACE inhibitörlerialırken sarılık gelişen veya hepatik enzimlerinde belirgin yükselmeolan hastalar ACE inhibitörlerini kesmeli ve yakın tıbbi gözetimaltında tutulmalıdır. Hipertansif hastanın değerlendirilmesindedaima renal fonksiyon da değerlendirilmelidir. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Süt emen bebeklerde herhangi bir istenmeyen etki görülmesi olasılığıolmamakla birlikte, emziren annelere önerilmez. Benazepril iletedavi sırasında da hastalara, araç sürerken veya makine kullanırkentedbirli olmaları öğütlenmelidir.
Yan E.:Palpitasyonlar,ortostatik semptomlar, spesifik olmayan gastrointestinal bozukluklar,döküntü, ateş basması, pruritus, ışığa duyarlık, idrar sıklığı, öksürük,solunum sistemi semptomları, baş ağrısı, sersemlik, halsizlikgörülebilir.
Etkileş.:Potasyumtutucu diüretikler (örneğin spironolakton, triamteren, amilorid,vs), potasyum takviyeleri veya potasyum içeren diyet tuzlarının,ACE inhibitörü alan hastalara verilmesi önerilmez. Lityum ile tedavi sırasında ACEinhibitörleri alan hastalarda lityum toksisite semptomları bildirilmiştir.Bir diüretik de kullanılırsa lityumun toksisite riski artabilir.İndometasin, birlikte kullanıldığında ACE inhibitörlerinin hipotansifetkisini azaltabilir.
Doz Önerisi:Hipertansiyon: Tiyazit diüretiklerini almayan hastalarda önerilenbaşlangıç dozu günde 10 mg’dir. Doz günde 20 mg’ye çıkarılabilir. Dozaj,kan basıncı yanıtına göre, genellikle 1-2 hafta aralıklarla ayarlanmalıdır.Hipertansif hastalarda Cibacen’in önerilen günlük maksimum dozu, tek doz veya ikidoz halinde verilen 40 mg’dir. Kreatinin klirensi <30 mL/dakika olan hastalardabaşlangıç dozu günde 5 mg’dir. Gerektiğinde bu doz günde 10 mg’ye kadar çıkarılabilir.KonjestifKalp Yetmezliği: Önerilen başlangıç dozu günde 1 kez 2.5 mg’dir.Kalp yetmezliği belirtilerinde yeterli bir iyileşme görülmeyenhastalarda, semptomatik hipotansiyon veya diğer istenmeyen yanetkiler de görülmediği takdirde, 2-4 hafta sonra Cibacen’in dozu günde bir kez 5 mg’ye yükseltilebilir.Klinik yanıta bağlı olarak, uygun aralıklarla, doz günde bir kez 10mg’ye ve nihayet günde bir kez 20 mg’ye yükseltilebilir. Genelliklegünde bir doz etkindir. Bazı hastalar günde iki doz rejimine dahaiyi yanıt verebilirler. Kreatinin klirensi <30 mL/dakika olan konjestifkalp yetmezliği hastaları için günlük doz 10 mg’ye yükseltilebilir,fakat başlangıçta düşük doz (örneğin 2.5 mg) kullanılması uygun olabilir.
Cibadrex Divitab
Benazepril HCI, hidroklorotiyazit
Ambalaj: 5+6.25×28 film tablet :10+12.5×28 film tablet.
End.:Benazeprilve hidroklorotiyazidin kombine kullanımının endike olduğu hipertansiyonolgularında kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelere karşı aşırı duyarlı olan kişilerde ve anüri, şiddetliböbrek ve karaciğer yetmezliği, tedaviye dirençli hipokalemi vehiponatremiyle semptomatik hiperürisemilerde kontrendikedir.
Uyar.: Cerrahi girişimden önce, hastanın ACE inhibitörükullandığı anesteziste bildirilmelidir. Benazepril ile tedavisırasında larenks ödemi ve şokun eşlik ettiği anjiyoödem ölüme nedenolabilir. ACEinhibitörüyle tedavi sırasında hipotansiyon oluşabilir. Santralsinir sistemi üzerine etkileri ender görülürse de, hastalara arabaveya makine kullanırken böyle etkilerin olabileceğini akıldatutmaları öğütlenmelidir. Bu kombinasyon gebelerde kullanılmamalıdır.Bebeğe zararı çok olanaksız görülmekle birlikte, emzirme sırasındakullanımı önerilmez.
Yan E.:Sık sık başağrısı, baş dönmesi hissi, yorgunluk, üst solunum yolu semptomları,öksürük artışı miyalji; bazan uykusuzluk, sinirlilik, anksiyetedurumları, depresyon, koordinasyon bozuklukları, asteni, kulakçınlaması, ter basması, hipoestezi, postural baş dönmesi, hipertansiyon,palpitasyon, kan basıncında aşırı düşme, farenjit, rinit, nezle benzerisemptomlar, sinüzit, göğüs ağrısı, dispne, bulantı, kusma, diyare,karın ağrısı, dispepsi, gastrit, gaz, konstipasyon, kaşıntı, döküntü,sıcaklık hissi, libido azalması, impotens, idrar yolu semptomları,sırt ağrısı, artrit, periferik ve jeneralize ödem, yüz ve dudaklardaödem gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Tiyazitlerkürar türevlerinin ve antihipertansif ilaçların (guanetidin, metildopa,b-blokerler, vazodilatörler,kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri) etkisini artırır. Tiyazitler lityumun terapötikve toksik etkisini artırabilir. Kortikosteroidler, ACTH, amfoterisinve karbenoksolon tiyazitlerin hipokalemik etkisini artırabilir.Guanabenz ve propantelin hidroklorotiyazidin emilimini artırır,kolestiramin ve kolestipol ise azaltır. İnsülin ve oral antidiyabetikajanların dozunun ayarlanması gerekebilir. Potansiyel hipokalemiveya hipomagnezemi dijitale bağlı kardiyak aritmi riskini artırır.Bazı nonsteroidal antiromatizmal ilaçlar (indometasin gibi), birlikteuygulandıklarında tiyazitlerin diüretik ve antihipertansif etkileriniazaltabilirler.
Doz Önerisi: Hafif ile orta şiddette hipertansiyonu olan hastalardatedavi günde bir kez 5/6.25 Cibadrex ile başlatılmalıdır. Eğer 3-4 hafta sonra kan basıncıyeterli oranda düşmezse, doz iki katına yükseltilmelidir. Eğer kanbasıncı 3-4 hafta sonra hala kontrol altına alınamamış ise doz ikikatına yükseltilir. Kan basıncını kontrol altına almada bu tedavininyetersiz olduğu olgularda, şiddetli hipertansiyonu olan veya hipertansiyonukontrol altınaın zor olduğu hastalarda, günde 2 kez 20/25 mg dozda Cibadrex uygulaması düşünülmelidir.
Ciflosin Enfüzyon IV
Siprofloksasin
Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 flakon :: 400mg/200 mLx1 flakon.
Ciflosin FilmTablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet :: 500 mgx10 tablet :: 750mgx14 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.
Doz Önerisi:CiflosinIV Enfüzyon: Erişkinlerde, Solunum SistemiEnfeksiyonları: Günde 2 kez 200-400 mg. Komplikasyonlu Üriner Sistem Enfeksiyonları: Günde 2kez 200 mg. Streptokokal pnömoni, kistik fibrozda nüks eden enfeksiyonlar,kemik ve eklem enfeksiyonları, septisemi, peritonit gibi ağır ve hayati tehlikeyaratan enfeksiyonlarda (özellikle enfeksiyon amili pseudomonas, stafilokokveya streptokok olduğunda): Günde 3 kez 400 mg. Belirtilen diğerenfeksiyonlar: Günde 2 kez 200-400 mg. İntravenöz tedavi döneminden sonra,tedavi oral yoldan sürdürülebilir. Yaşlı hastalarda doz hastalığın şiddeti vekreatinin klirensi göz önüne alınarak tayin edilmeli, mümkün olduğunca düşükancak etkin dozlar uygulanmalıdır. Tedavi Süresi: Tedavi süresi hastalığın ciddiyetine bağlıdır ve ateşdüştükten ve klinik semptomlar kaybolduktan sonra 3 gün daha ilaca devamedilmelidir. Çeşitli enfeksiyonlar için ortalama tedavi süreleri: Akut ve komplisayonsuzgonore ve sistit: 1 gün. Böbrek, idrar yolları ve karın içi enfeksiyonları: 7gün. İmmün sistemi zayıflamış hastalar: Tüm nötropenik dönem. Osteomyelit: Maksimum 2 ay. Diğer Enfeksiyonlar: 7-14 gün. Chlamydia enfeksiyonlarında ve streptokokalenfeksiyonlarda (sonradan komplikasyon görülebileceği için) tedavi en az 10gün sürdürülmelidir. Böbrek Fonksiyon Bozukluğunda Doz Ayarlaması: Doz, kreatinin klirensine göreayarlanmalıdır, maksimum günlük IV doz 400 mg olmalıdır. Hemodiyaliz uygulananhastalara da bu doz uygulanmalı ancak diyaliz günlerinde ilaç, diyalizden sonraverilmelidir. Böbrek fonksiyonları azalmış CAPD (ayakta sürekli peritonaldializ) hastaları: Önerilen doz intraperitoneal olarak dializatın her litresiiçin 50 mg olup, 6 saatte bir (günde 4 kez) uygulanır. Uygulanışı:100 mg’lik doz 30 dakikada, 200mg’lik doz 60 dakikada, 400 mg’lik doz 60 dakikanın üstünde bir sürede, intravenözenfüzyon şeklinde verilmelidir. Enfüzyonun geniş bir vene ve yavaş olaraktatbiki, venöz irritasyon riskini azaltır. Ciflosin IV İnfüzyon Solüsyonu, direkt olarak veya aşağıda yer alanve Ciflosin ile geçimli olduğu kanıtlananinfüzyon solüsyonlarına ilave edilerek uygulanabilir: Serum fizyolojik, %5veya %10′luk dekstroz çözeltisi, Ringer solüsyonu, laktatlı Ringersolüsyonu, %0.225 veya %0.45 sodyum klorür içeren %5′lik dekstroz çözeltisi,%10 fruktoz solüsyonu. Ciflosin İnfüzyon Solüsyonu ışığa duyarlıdır. Bu nedenleflakonlar kullanımdan hemen önce kutudan çıkartılmalıdır.CiflosinFilm Tablet: Siprofloksasinaç veya tok karnına alınabilir. Yemeklerden 2 saat sonra bol su ile alınması önerilir.Ürinersistem enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde2 kez 250 mg (12 saatte bir), ağır veya komplikasyon yapan enfeksiyonlardagünde 2 kez 500 mg (12 saatte bir). Solunum sistemi, deri veyumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlardagünde 2 kez (12 saatte bir) 500 mg, ağır veya komplikasyon yapan enfeksiyonlardagünde 2 kez (12 saatte bir) 750 mg. Enfeksiyöz diyarede: Hafif, orta veya ağır enfeksiyonlardagünde 2 kez (12 saatte bir) 500 mg. Ağır enfeksiyonlarda: Karın boşluğunun ciddi enfeksiyonları,osteomyelit vs.’de günde 2 kez 750 mg. Akut gonorede (kadın ve erkek): 250 mg tek doz.
Choragon Ampul
İnsan korionik gonadotrofini(HCG)
Ambalaj: 1500 IUx3 toz ampul ve 3 çözücü ampul :: 5000IUx3 toz ampul ve 3 çözücü ampul.
End.:HCG, lüteyinleştirici hormona benzer bir biyolojik etkiyle erkekte testosteron yapımını,kadında estrojenler ve özellikle ovülasyondan sonra progesteron salgısını uyarır. Erkekte: Hipogonadotrofik hipogonadizm, spermatojenezsağlanması, yetersiz hipofiz gonadotrofik fonksiyonuna bağlı pubertegecikmesi, bir anatomik engele bağlı olmayan kriptorşizm; Kadında: İnfertilitedefolikül bozukluğu ya da anovülasyona bağlı ovülasyon indüksiyonuve kontrollü hiperstimülasyon işlemlerinde folikülleri ponksiyonahazırlama.
Kontr.E.:Prostatkarsinomu ya da erkekteki meme kanseri gibi androjene bağımlı tümörvarlığı ya da şüphesi durumunda kontrendikedir.
Uyar.:Erkekte:Latent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrekdisfonksiyonu, hipertansiyon, epilepsi, migren olguları izlenmelidir,androjen yapımının artmasına bağlı olarak nadiren hastalığınağırlaşması ya da tekrarlaması olasılığı kuvvetlenebilir. Kadında: Gonadotrofinmüstahzarlarıyla ovülasyon uyarılması sonrası gerçekleşen gebeliklerdedüşük ve çoğul gebelik riski artar.
Yan E.:Seyrek olarakderi döküntüleri bildirilmiştir. Heyecan, sıkıntı, depresyon,ödem, prematür puberte, jinekomasti, baş ağrısı, ender olarak enjeksiyonyerinde ağrılı reaksiyonlar görülmüştür.
Doz Önerisi:Kadınlarda: Folikülasyon veya ovülasyon indüksiyonunabağlı sterilitede ovülasyonu indüklemek için menotropin tedavisininardından genellikle 5.000-10.000 IU hcG’lik bir enjeksiyon. Korpus luteumyetmezliğini önlemek için ovülasyonun ardından 9 gün boyunca toplam5.000 IU hcG’ye kadar tekrarlayan 3 enjeksiyon yapılabilir. HMG (insanmenopozal gonadotrofin) ile birlikte konjugasyon tedavisindetıbbi olarak yardımlı üreme programında süperovülasyonun sağlanmasındaHMG enjeksiyonundan 30-40 saat sonra 5.000-10.000 IU hcG uygulanır.En az 3 folikül çapının 17 mm’den büyük olduğunda ve 17b estradiol düzeyinin en az3.500 nmol/L (920 pikogram/mL) olduğunda Choragon uygulaması önerilmektedir. Bu kriterler sağlanmadığındakullanılmamalıdır. Erkeklerde: Hipogonadotrofik hipogonadizm tedavisi içinhaftada 2-3 kez 500-1000 IU. Yetersiz hipofiz gonadotrofik fonksiyonunabağlı puberte gecikmesinde en az 6 ay boyunca haftada 2 kez 1500 IU.Kriptorşizmde(inmemiş testis) 500-1000 IU, yaşa bağlı olarak değişir. Uygulamabirkaç hafta süreyle birbirini izleyen günlerde yapılır. IM enjeksiyonşeklinde uygulanır.
Ciloxan Göz Damlası
Siprofloksasin HCl
Ambalaj: %0.3×5 mL’lik, damlalıklı plastik şişe.
Ciloxan Göz Pomadı
Siprofloksasin HCl3.3 mg/g
Ambalaj: 3.5 g’lik tüp.
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu konjunktivitte endikedir.
Kontr.E.: Siprofloksasin ve diğer kinolonlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Sistemik kinolon kullanan aşırı duyarlık olduğubilinen olgularda ancak tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.Gebelerde, ancak tıbbi zorunluluk olduğu durumlarda, yarar/risk oranıgöz önüne alınarak kullanılmalıdır. Emziren annelere verildiğindegerekli önlemler alınmalıdır.
Yan E.: En sık bildirilen advers etkiler lokal yanıklarve rahatsızlık hissidir. Kapak marjini kabarması, kristaller/pullar,yabancı cisim hissi, kaşıntı, konjunktival hiperemi ve uygulamanınardından kötü tat görülebilir. Kornea beneklenmesi, keratitis/keratopati,alerjik reaksiyonlar, kapak ödemi, yaşarma, fotofobi, bulantı vegörme alanının azalması gibi etkiler de nadiren görülebilir.
Doz Önerisi:CiloxanGöz Damlası: Korneal ülser: İlk 6 saat için, hasta göze her 15 dakikada bir 2damla, daha sonra 30 dakikada bir 2 damla damlatılır. İkinci günhasta göze saatte bir 2 damla, üçüncü ve dördüncü gün dört saattebir 2 damla, ondördüncü günden sonra eğer re-epitelizasyon oluşmazsatedaviye devam edilebilir. Konjunktivit: İlk iki gün, konjunktiva kesesine/keselerine 2saatte bir 1-2 damla, sonraki 5 gün 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Ciloxan GözPomadı: İlk iki günkonjonktival keseye günde 3 kez 1.25 cm’lik şeritler halinde uygulanır, dahasonraki beş gün için de günde iki kez 1.25 cm şerit uygulanmalıdır.
Çinkos Pomat      Med-Care
Çinko oksit %40 (16g), vazelin 12.3 g, talk 3.5 g
Ambalaj: 40 g’lik tüp.
End.:Çinkooksit, astrenjan ve protektif etkileriyle derinin lokal korumasını sağlar.
Doz Önerisi: Çocuk bezi pişikleri, cilt tahrişleri, intertrigo, hariciülserler (dekubitus, varikoz, diyabetik), ulcus cruris, meme başı çatlakları,enfekte olmamış yara ve yanıklar ile kolesyon bölgesine günde 2-3 kez sürülür
Cipralex Film Tablet
Essitalopram
Ambalaj: 10 mgx28 film tablet.
End.:Majördepresif durumlar, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyalanksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu tedavilerinde endikedir.
Kontr.E.: Essitaloprama karşı oluşmuş aşırı duyarlılık durumunda veMAO inhibitörleriyle birlikte kullanılması kontrendikedir.
Uyar.: Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresantedavisinin başında, artan anksiyete semptomları sergileyebilir. Stabilolmayan epilepsili hastalara SSRI verilmemelidir. Geçmişinde mani/hipomani olanhastalarda, SSRI’lar dikkatle kullanılmalıdır. Diyabetli hastalarda, SSRItedavisi, glisemik kontrolü değiştirebilir. Tedavinin ilk haftalarında intiharriskinde artış olabilir. Bu dönemde hastaların yakından izlenmesi önemlidir.SSRI kullanımının hiponatremi oluşturduğu rapor edilmiştir. SSRI’lar iletedavide, ekimoz, purpura gibi yüzeyel kanama bozuklukları rapor edilmiştir.Serotonin sendromuna yol açma riski nedeniyle essitalopram ile MAO-Ainhibitörlerinin birlikte kullanımı genellikle önerilmez. Olası çekilmereaksiyonlarının görülmesini önlemek amacıyla, essitalopram tedavisine 1 ile 2haftalık süre içinde yavaş yavaş doz azaltımı yapılarak son verilmelidir.İnsanlardaki gebelik ve emzirme dönemlerindeki kullanımına ilişkin,güvenirlik bilgileri yoktur. Hastalar, araba ve makine kullanım yeteneklerinin,potansiyel olarak etkilenebileceği konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.: İştah azalması, libido azalması, anorgazmi, uykusuzluk,somnolans, baş dönmesi, tat alma ve uyku bozukluğu, sinüzit, esneme, bulantı,diyare, kabızlık, terleme artışı, ejekülasyon bozukluğu ve impotens,yorgunluk, pireksi görülebilir.
Etkileş.:Serotoninsendromu riskinden ötürü, essitalopramın MAO-A inhibitörü ile birlikte kullanımıönerilmez. Selegilin, serotonerjik ilaçlar (örneğin tramadol, sumatriptan vediğer triptanlar), nöbet eşiğini düşüren ilaçlar, lityum, triptofan, Hypericumperforatum, antikoagülanlar birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Alkol ile birlikte kullanımıönerilmez.
Doz Önerisi:Cipralex, günde tek doz olarak, besinlerle birlikte veya öğünaralarında kullanılabilir. 20 mg’nin üzerindeki günlük dozların güvenirliğikanıtlanmamıştır. Majör depresyon tedavisi: Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Agorafobili ve agorafobisizpanik bozukluğu tedavisi: Günlük 10 mg’lik doza geçilmeden önce, ilk hafta günde 5mg’lik başlangıç dozu uygulanmalıdır. Sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu:Günde birkez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cyanıtına göre, doz günde maksimum 20mg’ye çıkarılabilir. Yaşlı hastalar (65 yaş üstü): Başlangıç tedavisinde, tavsiye edilendozun yarısı ve devamında da daha düşük maksimum doz uygulanmalıdır.
Cipram Film Tablet
Sitalopram hidrobromür
Ambalaj: 20 mgx28 tablet.
End.: Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi,agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğuntedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Sitaloprama aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sitalopram, MAO inhibitörüalanlara ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmemelidir.MAO inhibitörleriyle tedavi, sitalopramın kesilmesinden 7 günsonra başlatılabilir. Sitalopramla tedavide hasta manik faza girersesitalopram kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir.Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında, artananksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks retansiyon, tedavinin ilk ikihaftası içinde, genellikle kaybolur. Gebe veya emziren kadınların, eğerklinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa sitalopramla tedaviedilmemeleri önerilmektedir. Sitalopram çok düşük konsantrasyonlardasüte geçer. Hastalara, araba ve araç kullanırkan dikkatli olmalarıönerilmelidir.
Yan E.: En yaygın yan etkiler ağız kuruluğu,bulantı, uyku hali, terleme artışı ve tremordur. Ender olgulardakonvülsiyon ortaya çıkmıştır. Sitalopram normalde klinik önemtaşımayan bir biçimde kalp hızında küçük bir azalmaya neden olabilir.Önceden kalp hızı düşük hastalarda ise bradikardiye yol açabilir.
Etkileş.: Sumatriptanın serotonerjiketkilerini güçlendirebileceğinden aynı anda kullanılması önerilmez.Simetidin sitalopramın plazma ortalama kararlı düzeylerindeartmaya neden olmuştur.
Doz Önerisi: Günlük tek bir doz olarak uygulanır. Besin alınmasındanbağımsız olarak, günün herhangi bir saatinde alınabilir. Yetişkinlerdedepresyon tedavisinde tek doz olarak günde 20 mg kullanılır. Her hastanınkişisel yanıtı ve depresyonun ciddiyetine göre, doz en fazla, günde 60 mg’yeçıkarılabilir.
Cipro IV Enfüzyon
Siprofloksasin
Ambalaj: 200mg/100 mLx1 flakon.
Cipro FilmTablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet :: 500 mgx14 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.
Doz Önerisi:Cipro IV Enfüzyon: Hafif ve orta şiddette üriner sistem enfeksiyonlarınıntedavisi için önerilen doz erişkinlerde IV yolla 12 saatte bir 200 mg’dir.Ağır ve komplikasyonlu üriner enfeksiyonlar için 12 saatte bir IV olarak 400mg önerilir. Alt solunum yolları enfeksiyonları, deri ve deri yapılarıenfeksiyonları ve hafif ve orta ağırlıkta kemik ve eklem enfeksiyonlarınıntedavisi için erişkinlerde önerilen doz 12 saatte bir IV yolla 400 mg’dir. Altsolunum yolları, deri ve deri ekleri, kemik ve eklemlerin ağır vekomplikasyonlu enfeksiyonlarının tedavisi için erişkinlerde 8 saatte bir IVyolla 400 mg önerilir. Hafif, orta ve ağır nazokomiyal pnömoni tedavisi içinönerilen erişkin dozu 8 saatte bir IV olarak 400 mg’dir. Cipro IV 60 dakika sürecek bir intravenözenfüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Dilüe edilmiş solüsyonun büyük venlereyavaşça enfüzyonla verilmesi hastayı rahatsız etmeyeceği gibi, venlerinirritasyon riskini de azaltır.Cipro Film Tablet: Siprofloksasin gerek ağız yoluylagerekse intravenöz olarak kullanılır. Duyarlı bakteriler tarafındanoluşturulan, komplike olmayan ve ağır olmayan enfeksiyonlarıntedavisi için 12 saat ara ile sabah ve akşam 500 mg siprofloksasinyeterlidir. Bu tedavi şeması 1-1.5 saatte 2.49 µg/mL ve 12 saatsonunda 0.36 µg/mL’lik serum konsantrasyonları sağlar. Septisemi, apse, pnömoni, endokarditve osteomyelit gibi generalize ve ağır enfeksiyonlarda 12 saattebir 750 mg siprofloksasin verilir. Bu şema 3.70 µg/mL’lik zirve ve 0.52µg/mL’lik son konsantrasyonlar sağlar. Komplikasyonsuz akut ürinerenfeksiyonlarda 12 saat ara ile 250 mg yeterli olabilir. Gonorede 500 mg’lik tek doz verilir. Ancak bazı araştırmacılar2 günlük bir tedaviyi yeğlemektedir. Tedaviye hastalar klinik vebakteriyolojik iyileşme gösterdikten sonra 2-3 gün daha devam edilmelidir.Streptokoksikboğaz enfeksiyonlarında minimum tedavi 10 gün olmalıdır.
Cipro Göz Damlası
Siprofloksasin HCl
Ambalaj: %0.3×5 mL’lik, damlalıklı plastik şişe.
End.:Duyarlıbakterilerin neden olduğu konjunktivitte endikedir.
Kontr.E.: Siprofloksasin ve diğer kinolonlara aşırı duyarlıktakontrendikedir.
Uyar.: Sistemik kinolon kullanan aşırı duyarlık olduğubilinen olgularda ancak tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.Gebelerde, ancak tıbbi zorunluluk olduğu durumlarda, yarar/risk oranıgöz önüne alınarak kullanılmalıdır. Emziren annelere verildiğindegerekli önlemler alınmalıdır.
Yan E.: En sık bildirilen advers etkiler lokal yanıklarve rahatsızlık hissidir. Kapak marjini kabarması, kristaller/pullar,yabancı cisim hissi, kaşıntı, konjunktival hiperemi ve uygulamanınardından kötü tat görülebilir. Kornea beneklenmesi, keratitis/keratopati,alerjik reaksiyonlar, kapak ödemi, yaşarma, fotofobi, bulantı vegörme alanının azalması gibi etkiler de nadiren görülebilir.
Doz Önerisi:Bakteriyelkeratit: Tedavi gece ve gündüz devamlıuygulanır. Başlangıçta 2 damla hastalıklı göze her 15 dakikada bir 6 saatsüre ile damlatılır. Daha sonra günün kalan bölümünde her 30 dakikada biryine 2 damla damlatılır. Tedavinin ikinci gününde hastalıklı göze saatte bir2 damla damlatılır. Tedavinin 3-14. günlerinde ilaç hastalıklı göze 4 saattebir 2 damla damlatılır. Bakteriyelkonjunktivit: Bakteriyel konjunktivit tedavisiiçin hastalıklı göze (gözlere) %0.3 oftalmik solüsyondan her 2 saatte bir 1-2damla damlatılır. Bu tedavi hastanın uyanık olduğu saatlerde uygulanır ve 2gün sürdürülür. Daha sonra 5 gün süre ile hastanın uyanık olduğu saatlerdehastalıklı göze (gözlere) her 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Tedavisi sırasındagöze kontakt lens takılmamalıdır.
Ciproktan FilmTablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 500 mgx14 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonlarındagünde 2 kez 250 mg, ağır idrar yolları enfeksiyonlarında günde 2kez 500 mg, ağır solunum yolları ve sistemi enfeksiyonlarında günde2 kez 500-750 mg, sindirim sistemi enfeksiyonlarında günde 2 kez 500mg, osteomyelitte günde 2 kez 500 mg, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarındagünde 2 kez 500-750 mg, diğer enfeksiyonlarda günde 2 kez 500 mg, akutgonorede tek doz olarak günde 1 kez 250 mg. Tedaviye klinik ve bakteriyolojikiyileşme sağlanmasından 72 saat sonrasına kadar devam edilir.Streptokok enfeksiyonlarında tedavi süresi en az 10 gündür.
Ciproxin IV Enfüzyon Solüsyonu
Siprofloksasin
Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 flakon :: 400mg/200 mLx1 flakon.
Ciproxin Film Kaplı Tablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 500 mgx10 tablet :: 750 mgx10 tablet.
Ciproxin XR Modifiye SalımTableti
Siprofloksasin
Ambalaj: 500 mgx3 tablet :: 1000 mgx7 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir. XR Modifiye Salım Tableti ise 18 yaş üstü yetişkinlerde, komplike olmayan, akutüriner sistem enfeksiyonlarında endikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.
Doz Önerisi:Ciproxin IV Enfüzyon: Yetişkinler için günlük doz, IV yoldan, akut, komplikasyonsuzüriner sistem enfeksiyonlarında 2×100 mg; kadınlarda (menopoz öncesi)sistitte tek doz 100 mg; genital bölge dışındaki gonorede 2×100 mg;akut, komplikasyonsuz gonorede tek doz 100 mg; komplikasyonlu ürinersistem enfeksiyonlarında ve enfeksiyöz diyarede 2×200 mg; solunumsistemi enfeksiyonlarında ve diğer enfeksiyonlarda 2×200-400 mg,özellikle ağır ve yaşamsal tehlike söz konusu olan enfeksiyonlarda,örneğin; streptokokkal pnömoni, kistik fibrozda tekrarlayan enfeksiyonlar,kemik ve eklem enfeksiyonları, septisemi ve peritonitte, özellikle,psödomonas, stafilokok veya streptokokların varlığında 3×400 mg.Yaşı ilerlemiş hastalara, hastalığın şiddeti ve kreatinin klirensigöz önüne alınarak olabildiğince düşük dozlar uygulanmalıdır. Tedavisüresi hastalığın ciddiyetine, klinik seyrine ve mikrobiyolojiksonuçlara bağlıdır. Esasen, tedaviye ateşin düşmesi veya kliniksemptomların kaybolmasından sonra 3 gün daha devam edilmelidir. Ortalamatedavi süreleri, akut komplikasyonsuz gonore ve sistit için 1 gün;böbrek, idrar yolları ve karın içi enfeksiyonlarda 7 güne kadar; immünsistemi zayıflamış hastalarda tüm nötropenik dönem; osteomyelittemaksimum 2 ay ve diğer enfeksiyonlarda 7-14 gündür. Chlamydia ve geç komplikasyon riskindenötürü streptokok enfeksiyonlarında tedavi en az 10 gün sürmelidir.IV olarak başlanan tedaviye daha sonra oral olarak devam edilebilir.UygulamaŞekli:Ciproxin IV enfüzyon ile 60 dakikalık birsürede uygulanmalıdır. Geniş bir vene yavaş enfüzyon, hastanın rahatsızlığınıminimize eder ve venöz irritasyon riskini azaltır. Enfüzyon solüsyonudoğrudan veya serum fizyolojik, ringer ve laktatlı ringer, %5 ve%10’luk glukoz, %10 fruktoz, ‰225 sodyum klorür veya ‰45 sodyum klorüriçeren %5’lik glukoz solüsyonlarıyla karıştırılarak verilebilir. CiproxinFilm Tablet: Akutkomplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarında günde 1-2×250 mg,kadınlarda (menopoz öncesi) sistitte ve akut, komplikasyonsuz gonoredetek doz 2×250 mg, genital bölge dışındaki gonorede tek doz 250 mg veya2x125 mg. Komplike idrar yolları enfeksiyonlarında (ciddiyetinebağlı olarak) günde 2×250-500 mg. Solunum yolları enfeksiyonlarındagünde 2×250-500 mg. Enfeksiyöz diyarede günde 1-2×500 mg. Diğer enfeksiyonlardagünde 2×500 mg. Özellikle ağır ve yaşamsal tehlike söz konusu olan enfeksiyonlarda,örneğin; streptokokal pnömoni, kistik fibrozda tekrarlayan enfeksiyonlar,kemik ve eklem enfeksiyonları, septisemi, peritonit, özellikle,psödomonas, stafilokok veya streptokokların varlığında IV tedaviuygulanmayan hastalarda oral günlük tedavi dozunun 2×750 mg’ye yükseltilmesigerekir. Chlamydia’ların neden olduğu üriner sistem enfeksiyonlarındagünlük oral doz, gerektiğinde 2×750 mg’ye çıkartılmalıdır. Ciproxin XRModifiye Salım Tableti: Günde tek doz 500 veya 1000 mg uygulanır.
Ciprasid FilmTablet
Siprofloksasin
Ambalaj: 500 mgx14 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda kullanımemniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığı için kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarındagünde 2 kez 250 mg. Ciddi üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2kez 500 mg. Solunum yolları enfeksiyonları, deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonlarında 12 saatte bir500 mg, çok ciddi ve komplike enfeksiyonlarda 12 saatte bir 750 mg verilebilir.Enfeksiyöz diyarede önerilen doz 12 saatte bir 500 mg’dir. Gonorede 250 mg’lik tek doz yeterlidir. Tedavinin süresi enfeksiyonunciddiyetine bağlıdır. Genellikle enfeksiyon belirtileri ve semptomlarınbitmesinden sonra tedaviye 2 gün daha devam edilir. Ortalama tedavisüresi 7-14 gündür. Kemik ve eklem enfeksiyonlarında süre 4-6 haftaveya daha fazla, enfeksiyöz diyarede 5-7 gündür. Yemeklerden 2 saatsonra bol su ile alınması önerilir.
Cirkulin Enterik Draje
Kurutulmuş sarımsak tozu 66 mg
Ambalaj: 100 draje.
End.:Hipertansiyondaprofilaktik ve spesifik tedaviye yardımcı olarak kullanılır.
Yan E.: Nadir olarak mide, bağırsak yakınmalarıve alerjik reaksiyonlar görülebilir.
Doz Önerisi: Günde 3 kez 2 draje bir miktar sıvıyla yemeklerdenönce veya başka bir uygun zamanda çiğnenmeden alınır. Düzenli olarakgünlük kullanım önemlidir.
Cirkulin Valerian Tablet   Münir Şahin
Valerian kökü kuruekstresi
Ambalaj: 140mgx45 tablet.
End.:Sedatif veantispazmotik özelliğe sahiptir. Huzursuzluk ve gerginlik hissedilendurumlarda,uykuya dalmayı kolaylaştırır.
Kontr.E.:Bilinen birkontrendikasyonu yoktur. Genel tıbbi kurallara uygun olarak, kesin gerekmedikçegebelere ve emziren annelere verilmemelidir.12 yaşın altındaki çocuklardatıbbi gözetim olmadıkça kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bildirilenbir yan etkisi yoktur.
Etkileş.:Alkol ilebirlikte kullanılmamalıdır. Demir içeren ilaçlarla birlikte alındığında,demirin emilimi azalmaktadır. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklara, günde 1-3kez 3‘er tablet bir bardak su ile verilebilir. Sinirlilik hallerinde uykuyadalmanın güçleştiği durumlarda, yatmadan ½-1 saat önce 3 tablet alınmalıdır.
Cirrus Kapsül
Setirizin 2HCl 5 mg,psödoefedrin HCl 120 mg
Ambalaj: 14 kapsül.
End.:Nazalkonjesyon, aksırık, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi mevsimselve perennial allerjik rinitle ilgili semptomların giderilmesindeendikedir. Setirizinin antiallerjik özelliklerinin ve psödoefedrinindekonjestan aktivitesinin birlikte istendiği durumlarda kullanılmalıdır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden birine, efedrin veyadiğer piperazinlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Sempatotimetikler, aşırı hipertansiyonu veya koroner arter hastalığıolan kişilerde, MAO inhibitörü kullananlarda, göz içi basıncı yüksekkişilerde veya üriner retansiyonu olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Diyabet, hipertiroidi, hipertansiyon, taşikardive aritmi, böbrek veya karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda veyaşlı kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Sempatomimetik ilaçlar(dekonjestanlar, iştah kesiciler, amfetamin gibi psikostimülanlar),trisiklik antidepresanlar ve dijital alan kişilerde kullanımınadikkat edilmelidir. Motorlu taşıt ve dikkat gerektiren araçlar kullanacakhastalarda önerilen dozların üzerine çıkılmaması önerilmektedir.Gebelik sırasında kullanımından kaçınılmalıdır. Emzirenlerdekullanılmamalıdır.
Yan E.: Ağız kuruluğu, baş ağrısı, uykusuzluk, uyku hali,asteni, taşikardi, sinirlilik, sersemlik, vertigo ve mide bulantısıgörülebilir.
Etkileş.: MAO inhibitörleri ve b-adrenerjik blokerler, sempatomimetik aminlerin etkisiniartırırlar. Sempatomimetik aminler, metildopa, guanetidinve rezerpinin antihipertansif etkilerini azaltabilirler. Psödoefedrin,dijitallerle birlikte kullanıldığında ektopik pacemaker aktivitesiartabilir. Antasitler, psödoefedrininemilimini artırır, kaolin ise azaltır.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda,günde 2 kez 1 kapsül (sabah ve akşam olmak üzere), aç veya tok karnınaalınır. Kapsüllertercihen bir miktar sıvıyla yutulmalı, çiğnenmemelidir. Tedavi,normalde 2-3 haftayı aşmamalıdır. Nazal semptomlar yeteri kadarazaldığında, eğer gerekliyse tedavi setirizin ile sürdürülebilir.Böbrek yetmezliği olanlarda doz, normal kişilerdekinin yarısıdır.
Cisplatin DBL Enjektabl SolüsyonOrna
Sisplatin
Ambalaj: 10 mg/10 mLx 1 flakon :: 50 mg/50mLx1 flakon :: 100 mg/100 mLx1 flakon.
End.:Testis,over, uterus (serviks, endometrium), baş-boyun, özofagus, akciğerkarsinomlarının tedavisinde endikedir. Kemoterapide daha çok diğer antineoplastiklerlekombine olarak kullanılır.
Kontr.E.:Böbrek işlevlerindebozukluk (kreatinin klirensi ya da kandaki kreatinin düzeyinin patolojikdüzeyde bulunması), işitme bozuklukları, hematolojik bozukluklar,sisplatin ya da platinli bileşiklere karşı aşırı duyarlık, gebelikve emzirme dönemlerinde kontrendikedir.
Uyar.: Yalnızca kanser kemoterapisikonusunda deneyimli hekimler tarafından kullanılmalıdır. Böbrekyetmezliği riskini azaltmak amacıyla hastada 24 saatte en az 3 litrelikdiürez sağlanmalıdır. Hiperhidratasyona ilk enjeksiyondan 24 saatönce başlanmalı ve tedavi süresince devam edilmelidir. Sisplatinerkeklerde geçici ya da kalıcı steriliteye neden olabilir.
Yan E.:Renal toksisitekümülatif doza bağlıdır; dozun azaltılması gerekebilir. Doz sayısıarttıkça bilateral ve unilateral ototoksisite riski de artar.Sisplatin tedavisi alan bazı hastalarda lökopeni, trombositopeniveya anemiyle kendini gösteren kemik iliği depresyonu da görülebilir.Hastalarda tedaviden 1-4 hafta sonra bulantı-kusma görülür. 4-7 aysüren uzun tedavi dönemlerinden sonra periferik sinir hastalıkları,tat duyusu kaybı veya duyarlık görülebilir. Enjeksiyondan hemensonra yüzde ödem, dispne, taşikardi, hipotansiyon gibi anafilaksibulguları görülebilir. Nadiren kardiyak rahatsızlıklar, anoreksi, transaminazlardayükselme görülür.
Etkileş.:Nefrotoksikve ototoksik potansiyeli artırmada sinerjik etki gösteren aminoglikozitsınıfı ilaçlar ilke olarak birlikte kullanılmamalıdır. Sisplatin,antikonvülzan ilaçların plazma düzeylerini düşürür
Cisplatin Ebewe
Sisplatin
Ambalaj: 10 mg/20 mLx1 flakon :: 25 mg/50 mLx1 flakon :: 50mg/100 mLx1 flakon.
End.: Monoterapi veya diğer kemoterapötik ajanlarla kombinasyonşeklinde yaygın veya metastatik tümörler; testiküler kanser (palyatif veyaküratif polikemoterapi), over kanseri (III ve IV. evre) ve baş ve boyun skuamozhücreli karsinomları (palyatif tedavi).
Kontr.E.:Böbrekişlevlerinde bozukluk (kreatinin klirensi ya da kandaki kreatinindüzeyinin patolojik düzeyde bulunması), işitme bozuklukları, hematolojikbozukluklar, sisplatin ya da platinli bileşiklere karşı aşırı duyarlık,gebelik ve emzirme dönemlerinde kontrendikedir.
Uyar.: Yalnızca kanser kemoterapisi konusunda deneyimlihekimler tarafından kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği riskiniazaltmak amacıyla hastada 24 saatte en az 3 litrelik diürez sağlanmalıdır.Hiperhidratasyonailk enjeksiyondan 24 saat önce başlanmalı ve tedavi süresince devamedilmelidir. Sisplatin erkeklerde geçici ya da kalıcı steriliteyeneden olabilir.
Yan E.:Renal toksisitekümülatif doza bağlıdır; dozun azaltılması gerekebilir. Doz sayısıarttıkça bilateral ve unilateral ototoksisite riski de artar.Sisplatin tedavisi alan bazı hastalarda lökopeni, trombositopeniveya anemiyle kendini gösteren kemik iliği depresyonu da görülebilir.Hastalarda tedaviden 1-4 hafta sonra bulantı-kusma görülür. 4-7 aysüren uzun tedavi dönemlerinden sonra periferik sinir hastalıkları,tat duyusu kaybı veya duyarlık görülebilir. Enjeksiyondan hemensonra yüzde ödem, dispne, taşikardi, hipotansiyon gibi anafilaksibulguları görülebilir. Nadiren kardiyak rahatsızlıklar, anoreksi, transaminazlardayükselme görülür.
Etkileş.:Nefrotoksikve ototoksik potansiyeli artırmada sinerjik etki gösteren aminoglikozitsınıfı ilaçlar ilke olarak birlikte kullanılmamalıdır. Sisplatin,antikonvülzan ilaçların plazma düzeylerini düşürür.
Doz Önerisi: Sisplatin 6-8 saatlik bir sürede IV infüzyonla birkerede uygulanmalıdır. Erişkin ve çocuklarda sisplatinin önerilen dozu her 3-4haftada IV tek doz şeklinde 50 ile 120 mg/m2 ya da her 3-4 haftadabir 5 gün boyunca IV 15-20 mg/m2/gün. Sisplatinin genel dozu her 3-4haftada bir 20 mg/m2 yükseltilir. 25°C’nin altında, ışıktankoruyarak saklanmalıdır.
Cisplatin-Teva Flakon
Sisplatin
Ambalaj: 10 mgx1 toz flakon :: 50 mgx1 toz flakon.
End.:Testis, over,uterus (serviks, endometrium), baş-boyun, özofagus, akciğer karsinomlarınıntedavisinde endikedir. Kemoterapide daha çok diğer antineoplastiklerlekombine olarak kullanılır.
Kontr.E.:Böbrek işlevlerindebozukluk (kreatinin klirensi ya da kandaki kreatinin düzeyinin patolojikdüzeyde bulunması), işitme bozuklukları, hematolojik bozukluklar,sisplatin ya da platinli bileşiklere karşı aşırı duyarlık, gebelikve emzirme dönemlerinde kontrendikedir.
Uyar.: Yalnızca kanser kemoterapisikonusunda deneyimli hekimler tarafından kullanılmalıdır. Böbrekyetmezliği riskini azaltmak amacıyla hastada 24 saatte en az 3 litrelikdiürez sağlanmalıdır. Hiperhidratasyona ilk enjeksiyondan 24 saatönce başlanmalı ve tedavi süresince devam edilmelidir. Sisplatinerkeklerde geçici ya da kalıcı steriliteye neden olabilir.
Yan E.:Renal toksisitekümülatif doza bağlıdır; dozun azaltılması gerekebilir. Doz sayısıarttıkça bilateral ve unilateral ototoksisite riski de artar.Sisplatin tedavisi alan bazı hastalarda lökopeni, trombositopeniveya anemiyle kendini gösteren kemik iliği depresyonu da görülebilir.Hastalarda tedaviden 1-4 hafta sonra bulantı-kusma görülür. 4-7 aysüren uzun tedavi dönemlerinden sonra periferik sinir hastalıkları,tat duyusu kaybı veya duyarlık görülebilir. Enjeksiyondan hemensonra yüzde ödem, dispne, taşikardi, hipotansiyon gibi anafilaksibulguları görülebilir. Nadiren kardiyak rahatsızlıklar, anoreksi, transaminazlardayükselme görülür.
Etkileş.:Nefrotoksikve ototoksik potansiyeli artırmada sinerjik etki gösteren aminoglikozitsınıfı ilaçlar ilke olarak birlikte kullanılmamalıdır. Sisplatin,antikonvülzan ilaçların plazma düzeylerini düşürür.
Doz Önerisi: Sadece IV olarak uygulanır. Tek başına veya diğerantineoplastik ilaçlarla birlikte 20-120 mg/m2 arasındadeğişen dozlarda verilebilir. Hastanın durumu ve ilacın toksisitesigöz önüne alınarak doz ayarlaması yapılır.
Cis-Platinum Flakon
Sisplatin
Ambalaj: 10 mgx1 toz flakon :: 25 mgx1 toz flakon :: 50 mgx1toz flakon.
End.:Testis,over, uterus (serviks, endometrium), baş-boyun, özofagus, akciğerkarsinomlarının tedavisinde endikedir. Kemoterapide daha çok diğer antineoplastiklerlekombine olarak kullanılır.
Kontr.E.:Böbrek işlevlerindebozukluk (kreatinin klirensi ya da kandaki kreatinin düzeyinin patolojikdüzeyde bulunması), işitme bozuklukları, hematolojik bozukluklar,sisplatin ya da platinli bileşiklere karşı aşırı duyarlık, gebelikve emzirme dönemlerinde kontrendikedir.
Uyar.: Yalnızca kanser kemoterapisikonusunda deneyimli hekimler tarafından kullanılmalıdır. Böbrekyetmezliği riskini azaltmak amacıyla hastada 24 saatte en az 3 litrelikdiürez sağlanmalıdır. Hiperhidratasyona ilk enjeksiyondan 24 saatönce başlanmalı ve tedavi süresince devam edilmelidir. Sisplatinerkeklerde geçici ya da kalıcı steriliteye neden olabilir.
Yan E.:Renal toksisitekümülatif doza bağlıdır; dozun azaltılması gerekebilir. Doz sayısıarttıkça bilateral ve unilateral ototoksisite riski de artar.Sisplatin tedavisi alan bazı hastalarda lökopeni, trombositopeniveya anemiyle kendini gösteren kemik iliği depresyonu da görülebilir.Hastalarda tedaviden 1-4 hafta sonra bulantı-kusma görülür. 4-7 aysüren uzun tedavi dönemlerinden sonra periferik sinir hastalıkları,tat duyusu kaybı veya duyarlık görülebilir. Enjeksiyondan hemensonra yüzde ödem, dispne, taşikardi, hipotansiyon gibi anafilaksibulguları görülebilir. Nadiren kardiyak rahatsızlıklar, anoreksi, transaminazlardayükselme görülür.
Etkileş.:Nefrotoksikve ototoksik potansiyeli artırmada sinerjik etki gösteren aminoglikozitsınıfı ilaçlar ilke olarak birlikte kullanılmamalıdır. Sisplatin,antikonvülzan ilaçların plazma düzeylerini düşürür.
Citanest %2 Flakon
Prilokain
Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik şişe.
End.:Prilokain,lignokaine (xylocaine) çok yakın, yeni bir lokal anestetiktir. Xylocaininbütün niteliklerini taşır fakat toksisitesi ileri derecede düşüktür.Yüksek bir anestezi gücüne sahiptir.
Uyar.:Kalp hastalarında,hipertansiyon, diyabet ve tirotoksikozda dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Citanest %2 Flakon: Yalnızcalokal anestezi konusunda deneyimli hekimler tarafından ya da bu hekimlerindenetiminde kullanılmalıdır.
Citara Film TabletFako
Sitalopram hidrobromür
Ambalaj: 20 mgx28 tablet :: 40 mgx28 tablet.
End.: Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi, agorafobiliveya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Sitaloprama aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sitalopram, MAO inhibitörüalanlara ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmemelidir.MAO inhibitörleriyle tedavi, sitalopramın kesilmesinden 7 günsonra başlatılabilir. Sitalopramla tedavide hasta manik faza girersesitalopram kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir.Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında, artananksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks retansiyon, tedavinin ilk ikihaftası içinde, genellikle kaybolur. Gebe veya emziren kadınların, eğerklinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa sitalopramla tedaviedilmemeleri önerilmektedir. Sitalopram çok düşük konsantrasyonlardasüte geçer. Hastalara, araba ve araç kullanırkan dikkatli olmalarıönerilmelidir.
Yan E.: En yaygın yan etkiler ağız kuruluğu,bulantı, uyku hali, terleme artışı ve tremordur. Ender olgulardakonvülsiyon ortaya çıkmıştır. Sitalopram normalde klinik önemtaşımayan bir biçimde kalp hızında küçük bir azalmaya neden olabilir.Önceden kalp hızı düşük hastalarda ise bradikardiye yol açabilir.
Etkileş.: Sumatriptanın serotonerjiketkilerini güçlendirebileceğinden aynı anda kullanılması önerilmez.Simetidin sitalopramın plazma ortalama kararlı düzeylerindeartmaya neden olmuştur.
Doz Önerisi: Günde bir kez, sabah veya akşam, aç veya tok karnınauygulanabilir. Olağan dozları 20-60 mg/gün’dür. Doz artırımları en az birerhafta ara ile 20 mg’lik artırımlar şeklinde uygulanmalıdır. Günlük doz maksimum60 mg/kg’dir.
Citazon Tablet
Tiasetazon
Ambalaj: 150 mgx50 tablet.
End.:Tüberkülozve lepra tedavisinde kullanılır. Duyarlı enfeksiyonlarda streptomisinve İNH ile kombinasyon halinde kullanılabilir. Ayrıca tiasetazon diğer ilaçlaradirençli olan tüberküloz enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır.
Kontr.E.: Tiasetazona karşı hipersensitivitesiolan hastalarda, karaciğer fonksiyonlarının bozukluğu ve böbrekyetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Tiasetazonun terapötik indeksidüşük olduğundan, böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Bu ilaçla tedavi sırasında kan tablosunun ve hepatit olasılığı nedeniyleserum transaminazlarının düzeyinin izlenmesi gerekir.
Yan E.: Genel olarak hafif dereceli allerjikreaksiyonlar görülebilir ve tedavi kesildiğinde çabuk bir şekildeortadan kaybolur. Fakat tedavi devam ederse bu yan etkileri, agranülositozve kemik iliği depresyonu, akut hemolitik anemi benzeri ciddi reaksiyonlarizleyebilir.
Etkileş.: Streptomisin ile kombinasyonuototoksik etkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Erişkin dozu 150 mg/gün veya 2 mg/kg/gün tek doz halindeverilir. Çocuk dozu günlük 4 mg/kg/gün olarak verilir. Düşük dozlabaşlamak ve 1-2 hafta içinde hastanın tolere edebileceği maksimumdoza çıkmak tercih edilir.
Citol Film Tablet
Sitalopram
Ambalaj: 20 mgx28 ve 56 tablet :: 40 mgx28 tablet.
End.: Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi,agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğuntedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Sitaloprama aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sitalopram, MAO inhibitörüalanlara ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmemelidir.MAO inhibitörleriyle tedavi, sitalopramın kesilmesinden 7 günsonra başlatılabilir. Sitalopramla tedavide hasta manik faza girersesitalopram kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir.Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında, artananksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks retansiyon, tedavinin ilk ikihaftası içinde, genellikle kaybolur. Gebe veya emziren kadınların, eğerklinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa sitalopramla tedaviedilmemeleri önerilmektedir. Sitalopram çok düşük konsantrasyonlardasüte geçer. Hastalara, araba ve araç kullanırkan dikkatli olmalarıönerilmelidir.
Yan E.: En yaygın yan etkiler ağız kuruluğu, bulantı, uykuhali, terleme artışı ve tremordur. Ender olgularda konvülsiyon ortayaçıkmıştır. Sitalopram normalde klinik önem taşımayan bir biçimde kalphızında küçük bir azalmaya neden olabilir. Önceden kalp hızı düşükhastalarda ise bradikardiye yol açabilir.
Etkileş.: Sumatriptanın serotonerjiketkilerini güçlendirebileceğinden aynı anda kullanılması önerilmez.Simetidin sitalopramın plazma ortalama kararlı düzeylerindeartmaya neden olmuştur.
Doz Önerisi: Günde tek doz olarak uygulanır. Besin alınmasındanbağımsız olarak günün herhangi bir saatinde alınabilir. Citol oral yoldan tek doz olarak günde 20 mgolarak başlanıp genellikle 40 mg doza çıkılır. Doz artışları 20 mg dozaralıkları ile olmalı ve 1 haftadan daha kısa sürede gerçekleşmemelidir. Herhastanın kişisel cevabı ve depresyonun ciddiyetine göre doz en fazla günde 60mg’ye çıkılabilir.
Citolap Film Tablet
Sitalopram
Ambalaj: 20 mgx30 çentikli tablet.
End.: Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi,agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğuntedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Sitaloprama aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sitalopram, MAO inhibitörü alanlaraya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmemelidir.MAO inhibitörleriyle tedavi, sitalopramın kesilmesinden 7 günsonra başlatılabilir. Sitalopramla tedavide hasta manik faza girersesitalopram kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir.Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında, artananksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks retansiyon, tedavinin ilk ikihaftası içinde, genellikle kaybolur. Gebe veya emziren kadınların, eğerklinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa sitalopramla tedaviedilmemeleri önerilmektedir. Sitalopram çok düşük konsantrasyonlardasüte geçer. Hastalara, araba ve araç kullanırkan dikkatli olmalarıönerilmelidir.
Yan E.: En yaygın yan etkiler ağız kuruluğu,bulantı, uyku hali, terleme artışı ve tremordur. Ender olgulardakonvülsiyon ortaya çıkmıştır. Sitalopram normalde klinik önem taşımayanbir biçimde kalp hızında küçük bir azalmaya neden olabilir. Öncedenkalp hızı düşük hastalarda ise bradikardiye yol açabilir.
Etkileş.: Sumatriptanın serotonerjiketkilerini güçlendirebileceğinden aynı anda kullanılması önerilmez.Simetidin sitalopramın plazma ortalama kararlı düzeylerindeartmaya neden olmuştur.
Doz Önerisi: Sabah veya akşam, tek bir oral doz (20 mg) olarakuygulanmalıdır. Tabletler yiyeceklerle birlikte veya aç karınla alınabilir.Tedavinin başlamasını takiben antidepresan etki en az iki haftada etkiliolmaya başlar. Hasta 4-6 ay süreyle semptomsuz oluncaya kadar tedavikesilmemelidir. Sitalopram yavaş yavaş kesilmelidir; dozun 1-2 haftalık periyotboyunca tedrici olarak azaltılması tavsiye edilmektedir. Yetişkinlerde tavsiyeedilen başlangıç dozu günde 20 mg’dir. Hastanın bireysel yanıtına göregerekirse bu doz günde 40 mg’ye kadar artırılabilir. Bir günde alınabilecek enyüksek doz 60 mg’dir.
Claforan Flakon IM/IV
Sefotaksim sodyum
Ambalaj: 0.5 gx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü :: 1 gx1flakon ve 4 mL’lik çözücü.
End.:Duyarlıbakterilerin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları, KBB enfeksiyonları,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ürogenital enfeksiyonlar,komplikasyonsuz gonore, bakteriyemi, septisemi, kemik ve eklemenfeksiyonları, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit,ventrikülit) ve cerrahi profilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinlerarasında çapraz duyarlık yüksek olduğundan, sefotaksim tedavisisırasında penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde dikkatliolunmalıdır. Kreatinin klirensinin 20 mL/dakikanın altına düştüğühastalarda normal dozun yarısının verilmesi önerilir. Kesin gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır.Sefotaksimanne sütüne geçer. Emziren kadınların kesin gerekmedikçe sefotaksimkullanmaları önerilmez.
Yan E.:En çok görülenyan etkiler enjeksiyon bölgesinde, damar içi uygulamalarda enflamasyon,kas içi uygulamalarda ağrı, endürasyon ve duyarlık nadiren görülebilir.Bazı hastalarda deri döküntüleri, kaşıntı, ateş ve eozinofili gibiaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Kolit, diyare, bulantıve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, önerilen dozlarda vesürelerde kullanıldığında seyrektir.
Etkileş.:Sefotaksimve aminoglikozidler kombine edildiğinde aditif ya da sinerjik birantibakteriyel etki elde edilmektedir. Bazı sefalosporinler,aminoglikozidlerle kombine edildiklerinde nefrotoksik etki artmaktadır.Kombinetedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi:Süt çocukları ve 12 yaşına kadar çocuklar: Enfeksiyonun ağırlığına göre50-100 mg/kg’lik günlük dozlar eşit bölümlere ayrılarak 12-6 saatlikaralıklarla uygulanır. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda günde150-200 mg/kg’lik dozlara iyi tahammül edilmiştir. Prematürelerde günde 50 mg/kg’dan daha yüksekdozlar kullanılmamalıdır. Yetişkinlerde gonore tedavisi için IM 0.5 g’lik tek bir doz Claforan uygulanır. Tedaviye başlanmadan önce sifiliztestleri yapılmalıdır. Claforan 1.0: 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde12 saatte bir Claforan 1.0 uygulanır. Ciddi enfeksiyonlarda günlük doz maksimum12 g’ye yükseltilebilir. Eğer günlük doz 4 g ise, 12 saat aralıklarlaikiye bölünerek uygulanabilir. Perioperatif enfeksiyonunprofilaksisinde ameliyata başlanmadan 30-60 dakika önce 1-2 g Claforan uygulaması önerilir. Enfeksiyontehlikesine göre aynı dozlar tekrarlanabilir. Pseudomonas aeruginosa’dan ileri gelen enfeksiyonlardaPseudomonas’a etkili diğer bir antibiyotiklekombine uygulanması gerekebilir. Uygulama süresi hastanın yanıtınagöre değişir. Ateş düştükten sonra tedaviye en az 3 gün daha devamedilmelidir.
Clamine-T
End.:Acne vulgaristedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Klindamisin ya da linkomisineaşırı duyarlı oldukları bilinen hastalarla regional enterit, ülseratifkolit ya da antibiyotik tedavisine eşlik eden kolit anamnezi bulunanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Klindamisin ile linkomisin arasındaçapraz direnç, klindamisin ile eritromisin arasında antagonizmabulunur. Birçok antibiyotiğin ve bu arada klindamisinin kullanımısırasında, ağır diyare ve psödomembranöz kolit gelişebilir. Topikalkullanımda antibiyotik deri yüzeyinden emilebilir. Gebelik veemzirme döneminde kullanım güvenirliği saptanmamıştır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Yan E.: En sık raslanan yan etki deridekurumadır. Karın ağrısı, deri tahrişi, temas dermatiti, derideyağlanma, mide-bağırsak bozuklukları, gözlerde batma hissi,Gram-negatif follikülit görülebilir.
Doz Önerisi: Hastalıklı bölgeye, günde 2 kez ince bir tabakahalinde sürülür. Losyon formülasyonu alkol içerdiğinden, göze sürüldüğündeyanma ve tahriş yapabilir.
Claricide FilmTablet
Klaritromisin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet :: 500 mgx14 tablet.
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahidrenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonuiçin endikedir.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Klaritromisinle linkomisin ve klindamisindeolduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistans olasılığıda düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekleatılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalardadoz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla beraber, birliktehepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında,dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetlirenal bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir.Diğer alternatif tedavilerden hiç birinin uygun olmadığı klinikdurumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır. İnsan sütüyle atılıpatılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlara verirken dikkatliolunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde standart pozoloji 12 saat araylaoral yoldan uygulanan 250 mg’dir. Ağır enfeksiyonlarda doz 2×500 mg’ye yükseltilebilir.Başka şeklide gerekli görülmezse, tedavi 7-14 gün sürmelidir. Akutsinüzit tedavisi 14 gün, farenjit ve tonsillit tedavisi ise en az10 gün sürdürülmelidir. Duodenal ülser ile ilgili H. pylori endikasyonunda ise önerilengünlük doz, antiülser bir ajanla kombinasyon halinde 14 gün süre ile3x500 mg’dir. Erişkinlerde Mycobacterium avium kompleks enfeksiyonlarındaönerilen günlük doz 2×500 mg’dir. 12 yaşından büyük çocuklarda erişkindozu uygulanır.
Clarinase Tablet
Loratadin 5 mg, psödoefedrinsülfat 120 mg
Ambalaj: 10 tablet.
End.:Nazalkonjesyon, aksırma, rinore, kaşınma ve göz yaşarması dahil alerjikrinit ve soğuk algınlığında görülen belirtilerin tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelere, adrenerjik ilaçlara yada kimyasal yapıları benzer maddelere karşı aşırı duyarlığı ya daidiyosinkrazisi bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Ayrıca,MAO inhibitörü tedavisi gören ya da son on gün içinde bu tür bir tedaviuygulanan, dar açılı glokom, idrar retansiyonu, ağır hipertansiyon,ağır koroner arter hastalığı veya hipertiroidisi bulunan hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: İlacın hızlı bırakılması depresyona neden olabilir.Bu kombinasyonun gebelerde güvenirliği gösterilmediğinden, gebelerdesağlanacak yarar ile fetüs üzerindeki olası riskler çok iyi değerlendirilmelidir.Loratadin ve psödoefedrin sülfat anne sütüne geçtiğinden, tedaviyeya da emzirmeye ara verilmelidir.
Yan E.: Uykusuzluk ve ağız kuruluğu görülebilir.
Etkileş.: Sempatomimetik ilaçlar, MAO inhibitörü kullananhastalarda hipertansiyon krizi dahil hipertansif reaksiyonlaraneden olabilir. Metildopa, mesamilamin, rezerpin ve veratrum alkoloidlerininantihipertansif etkileri, sempatomimetik ilaçların kullanılmasıylaazalabilir. b-adrenerjik blokerlerde sempatomimetik ilaçlarla etkileşebilir. Psödoefedrin dijitalile birlikte kullanıldığında ektopik pacemaker aktivite artışıgörülebilir. Antasitler, psödoefedrinin emilimini artırır, kaolinazaltır.
Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara günde2 kez 1 tablet verilir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalardadaha düşük dozlarla tedaviye başlanmalıdır; başlangıç dozu olarakgünde 1 tablet önerilir.
Claritine Şurup
Loratadin
Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik şişe
Claritine Tablet
Loratadin
Ambalaj: 10mgx10 ve 20 tablet.
End.:Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı, burunda ve gözlerdekaşıntı, gözlerde yanma gibi semptomların giderilmesinde, kronikürtiker ve diğer allerjik kaynaklı dermatolojik reaksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Loratadinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebe kadınlarda güvenirliğive etkinliği henüz gösterilmemiş olduğundan, beklenen yararlaolası zarar dikkatle değerlendirilmeden kullanılmamalıdır. İlaçanne sütüne geçtiğinden laktasyon süresinde kullanılmamalıdır.Alkolle birlikte özellikle araç kullanan veya dikkat gerektiren işlerdeçalışanlar tarafından kullanılmamalıdır.
Yan E.:En sık bildirilenyan etkiler, halsizlik, baş ağrısı, uyku artışı, ağız kuruluğu, bulantı,gastrit gibi gastrointestinal yakınmalar ve deri döküntüsü gibiallerji belirtileridir.
Etkileş.: Antihistaminlerin deri reaktivitesinigösteren pozitif reaksiyonları azaltması nedeniyle, deri testlerinden48 saat önce loratadin kullanımı kesilmelidir.
Doz Önerisi: Claritine Şurup: Erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki çocuklara günde1 kez 2 ölçek (10 mL), 2-12 yaş arasındaki çocuklara, 30 kg’den yukarıolanlara günde 1 kez 2 ölçek, 30 kg ve altındakilere günde 1 kez 1 ölçek. ClaritineTablet: Günlükdoz 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinler için 1×1 tablettir.
Cleocin Fosfat Ampul IM/IV
Klindamisin fosfat
Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 ampul :: 600 mg/4 mLx1 ampul.
Cleocin Kapsül
Klindamisin HCl
Ambalaj: 150 mgx16 kapsül.
Cleocin PediyatrikGranül
Klindamisin palmitat
Ambalaj: 75 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst solunum yolu enfeksiyonları ve kızıl;bronşit, pnömoni, ampiyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yoluenfeksiyonları; akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları,erizipel ve paronişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelitve septik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endometrit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tubo-ovariyel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfeksiyonlar; peritonit veabdominal abse dahil intraabdominal enfeksiyonlar; septisemi ve endokardit;periodontal abse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Klindamisin ya da linkomisineduyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.:Böbrekhastalığı olanlarda klindamisin dozunun ayarlanması gerekli değildir. Ortave ağır karaciğer hastalığı olanlarda, klindamisinin yarılanma süresiuzamakla birlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadirenoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, karaciğer hastalığında dozunazaltılmasının gerekmediği kabul edilmektedir. Gebelik döneminde kullanımınıngüvenilirliği henüz gösterilmemiştir. Klindamisin anne sütünegeçmektedir.
Yan E.:Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiştir.
Etkileş.:Klindamisinile eritromisin bir arada kullanılmamalıdır. Klindamisin nöromüskülerblok yapıcı etkiye sahip olduğundan diğer nöromüsküler blok yapıcıilaçların etkisini artırabilir. Dolayısıyla, bu tip ilaçları alan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır.
Doz Önerisi:Cleocin Ampul: Erişkinler: Batın enfeksiyonları, kadınlarda pelvik enfeksiyonlar vediğer komplikasyonlu ya da ağır enfeksiyonlarda, IM ya da IV yoldan günde2400-2700 mg 2, 3 ya da 4 eşit doz halinde uygulanır. Daha duyarlımikroorganizmaların neden olduğu az komplikasyonlu enfeksiyonlarda, 3 ya da 4eşit doz halinde uygulanan günlük 1200-1800 mg’lik dozlar yeterli olabilir.Günde 4800 mg’ye kadar varan dozlar başarıyla uygulanmıştır. 600 mg’ninüzerindeki dozların tek bir IM enjeksiyon şeklinde uygulanması önerilmez. Bir aylıktan büyük çocuklar:IM ya da IVyoldan 3 ya da 4 eşit doz halinde verilmek üzere günde 20-40 mg/kg. Bir aylıktan küçükyenidoğanlar: IMya da IV yoldan 3 ya da 4 eşit doz halinde verilmek üzere günde 15-20 mg/kg.Küçük prematüre yenidoğanlarda düşük dozlar yeterli olabilir. Seyreltme ve Enfüzyon Hızı:Cleocin Fosfat Ampul, IV yoldan uygulanmadan önce seyreltilmelidir.Enfüzyon için seyreltilerek hazırlanan solüsyondaki klindamisin konsantrasyonu18 mg/ml’yi ve enfüzyon hızı dakikada 30 mg’yi aşmamalıdır. Cleocin Fosfat, %5 dekstroz ve sodyum klorür solüsyonlarında en az 24 saatfiziksel ve kimyasal olarak stabildir. CleocinFosfat Ampul’ün bileşiminde bulunan benzilalkolün, prematüre bebeklerde fatal Gasping sendromuna yol açabildiği bildirilmiştir.Cleocin Kapsül: Büyüklerde hafif ve orta derecede ağır enfeksiyonlardaher 6 saatte 150-300 mg. Ağır enfeksiyonlarda her 6 saatte 300-450mg. b-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında,akut romatizma ve glomerülonefrit olasılığını azaltmak için tedaviyeen az 10 gün devam edilmelidir. Özofagus tahrişi olasılığını azaltmakiçin CleocinKapsül’ler bir dolubardak su ile alınmalıdır. Cleocin Pediyatrik: Anaerob bakterilere bağlı ağırenfeksiyonların tedavisinde genellikle Cleocin Fosfat Ampul kullanılmakla birlikte, hekiminuygun gördüğü durumlarda tedaviye oral yoldan CleocinPediatrik Granül ile başlanabilir ya da parenteraltedaviye oral yoldan devam edilebilir. Yemeklerle birlikte alınması, Cleocin’in emilimini etkilemez. Bir aylıktan büyük çocuklar: Üçya da dört eşit doz halinde verilmek üzere günde 8-25 mg/kg kullanılır. Vücutağırlığı 10 kg ve altında olan çocuklarda, önerilen en düşük doz sekiz saattebir ½ ölçektir (37.5 mg). Bir aylıktan küçükyenidoğanlar: Bir aylıktan küçük yenidoğanlarda IVya da IM yoldan 3 ya da 4 eşit doz halinde verilmek üzere günde 15-20 mg/kg Cleocin Fosfat Ampulkullanılmalıdır. Küçük prematüre bebeklerde düşük dozlar yeterli olabilir.
Cleocin-T
10 mg/mLx30 mL (Abdi İbrahim).
End.:Acne vulgaristedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Klindamisin ya da linkomisineaşırı duyarlı oldukları bilinen hastalarla regional enterit, ülseratifkolit ya da antibiyotik tedavisine eşlik eden kolit anamnezi bulunanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Klindamisin ile linkomisin arasındaçapraz direnç, klindamisin ile eritromisin arasında antagonizmabulunur. Birçok antibiyotiğin ve bu arada klindamisinin kullanımısırasında, ağır diyare ve psödomembranöz kolit gelişebilir. Topikalkullanımda antibiyotik deri yüzeyinden emilebilir. Gebelik veemzirme döneminde kullanım güvenirliği saptanmamıştır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Yan E.: En sık raslanan yan etki deridekurumadır. Karın ağrısı, deri tahrişi, temas dermatiti, derideyağlanma, mide-bağırsak bozuklukları, gözlerde batma hissi,Gram-negatif follikülit görülebilir.
Doz Önerisi: Hastalıklı bölgeye, günde 2 kez ince bir tabaka halindesürülür. Solüsyon, alkollü bir vehikül içerdiğinden, göze sürüldüğünde yanma vetahriş yapabilir.
Cleocin %2 Vajinal Krem
Klindamisin
Ambalaj: 20 mg/gx40 gramlık tüp ve 7 adet tek kullanımlık aplikatör.
End.:Haemophilusvajiniti,Gardnerella vajiniti, nonspesifik vajinit,Corynebacterium vajiniti ya da anaerob vajinozolarak bilinen bakteriyel vajinozların tedavisinde endikedir.Gebe olmayan ve gebeliğin ikinci ya da üçüncü trimesterindeki kadınlarıntedavisinde kullanılabilir.
Kontr.E.:Klindamisine,linkomisine duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.:Oral ya daparenteral yoldan uygulanan klindamisin, hemen hemen tüm antibiyotikler gibidiyare ve bazı olgularda antibiyotik kullanımına bağlı kolite neden olabilir.Hastalara, Cleocin Vajinal Krem tedavisi sırasında cinsel ilişkiye girmemeleri, tampongibi vajinal ürünleri kullanmamaları önerilmelidir. Emziren annelerde vajinalklindamisin tedavisine karar vermeden önce, olası riskler ve yararlar çokiyi değerlendirilmelidir.
Yan E.:Vajinalmoniliyaz, vulvovajinal rahatsızlık, vulvovajinit, trikomonas vajiniti,vajinit/vajinal enfeksiyon, adet düzensizlikleri, vajinal ağrı, metroraji,disüri, vajinal akıntı, idrar yolu enfeksiyonu, doğum eyleminin normalseyretmemesi, endometriyoz, glikozüri, proteinüri, moniliyaz, fungal enfeksiyon,lokalize ya da yaygın karın ağrısı, bakteriyel enfeksiyon, abdominal kramp,başağrısı, pelvik ağrı, nefeste koku, enflamatuvar ödem, üst solunum yoluenfeksiyonu, yaygın ağrı, sırt ağrısı, abdominal distansiyon, mikrobiyolojiktestlerde anormallik, alerjik reaksiyonla, diyare, bulantı, kusma, konstipasyon,dispepsi, meteorizm, gastrointestinal yakınmalar, kaşıntı, döküntü,makülopapüler döküntü, eritem, ürtiker, göz kararması, baş dönmesi,hipertiroidizm, burun kanaması, tat duyusu bozuklukları görülebilir.
Etkileş.: Klindamisinin, nöromuskülerblokaj yapıcı etkisi nedeniyle, aynı etkiyi gösteren ilaçlarınetkisini artırdığı bilinmektedir. Bu tip ilaçları kullananlardaklindamisin dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Üç ya da yedi gün boyunca bir aplikatör dolusu (yaklaşık5 gram) Cleocin%2 Vajinal Krem, tercihen yatmadan önce vajina içine uygulanır. Cleocin %2 Vajinal Krem, kondom ve vajinal kontraseptifdiyaframlar gibi lateks ya da kauçuk ürünlere zarar verebilecek maddeleriçerir. Bu nedenle, preparatın uygulamasını izleyen 72 saat içinde bu tür ürünlerinkullanılması önerilmez.
Clexane Kullanıma Hazır Enjektör
Enoksaparin
Ambalaj: 20 mg/0.2 mLx2 enjektör : 40 mg/0.4 mLx2 enjektör : 60 mg/0.6 mLx2 enjektör : 80 mg/0.8 mLx2 enjektör : 100 mg/1 mLx2 enjektör : 120 mg/0.8 mLx10 enjektör.
End.:Venöztromboemboli profilaksisinde (venlerde pıhtı oluşumunun önlenmesi)özellikle bazı işlemler, örneğin ortopedik veya genel cerrahi sonrası;hemodiyaliz sırasında ekstrakorporeal dolaşımda tromboz oluşumununönlenmesinde; oluşmuş derin ve trombozunun tedavisinde, beraberindepulmoner emboli olduğu ya da olmadığı durumlarda; kararsız anjinave non-Q miyokard enfarktüsünde endikedir.
Kontr.E.:Enoksaparinşu durumlarda kullanılmamalıdır: Enoksaparin, heparin ya da diğerdüşük molekül ağırlıklı heparinlere karşı aşırı duyarlık (allerji)durumları; önemli kanama bozuklukları; enoksaparin veya başka heparinlerletrombositopeni öyküsü (geçmişte trombosit sayısında önemli düşüş);aktif gastrointestinal ülser veya kanamaya eğilimli lezyon; akutenfektif endokardit (yapay kapağın etkilendiği durumlar dışında).Enoksaparin şu durumlarda genellikle önerilmez: Ciddi böbrek yetmezliği;hemorajik vasküler serebral stroke; kontrolsüz arteriyel hipertansiyon.
Uyar.: Enoksaparinin spinal/epidural anestezi altındauygulanması sırasında, intraspinal hematomların oluşup uzun süreliveya kalıcı paraliziye yol açtığı, çok nadir olgularda bildirilmiştir.Tedbir olarakenoksaparin gebelikte kullanılmamalıdır. Emzirme sırasında kullanımındasakınca yoktur.
Yan E.:Hemoraji,enjeksiyon yerinde morarma, lokalize veya genel allerjik reaksiyonlar,trombositopeni (anormal düşük düzeyde trombosit sayısı), nadirenenjeksiyon yerinde ciddi döküntülü reaksiyonlar, osteoporoz riski(tedavi birkaç aydan uzun süre uygulandığında), bazı enzimlerinkan düzeylerinde artış. Nadiren, enoksaparinin spinal/epiduralanestezi ile birlikte uygulamasında intraspinal hematomlar görülmüştür.
Etkileş.:Asetilsalisilikasit (ve türevleri), analjezik ve antipiretik dozlarda nonsteroidantienflamatuvar ilaçlar (genel kullanım yolu), tiklopidin, dekstran40 (parenteral yol) ile kombinasyonu önerilmez. Oral antikoagülanlar,trombolitik ilaçlar, antitrombotik dozlarda asetilsalisilik asit(kararsız anjina ve non-Q miyokard enfarktüsü tedavisinde), glukokortikoidler(genel kullanım yolu) ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: 1 mg (0.01 mL) enoksaparin yaklaşık 100 IU anti-Xaaktivitesine eşdeğerdir. Enoksaparin profilaktik ve tedavi ediciendikasyonlarda derin SC yoldan, hemodiyalizde ise intravasküleryoldan kullanılmalıdır. İntramusküler yoldan kullanılmaz.
Cliacil 1.2 Mega FilmTablet
Fenoksimetilpenisilinpotasyum
Ambalaj: 1.2MIUx20 çentikli film tablet.
Cliacil Şurup İçin Kuru Toz
Fenoksimetilpenisilinpotasyum
Ambalaj:300.000 IU/5 mLx150 mL’lik şişe.
End.:Duyarlıpatojenlerin olduğu tonsillit, akut sinüzit ve orta kulak iltihabıgibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kızıl, erizipel, üst solunumyolunun (akut otitis media dahil) hafif ve orta derecedeki pnömokoksikenfeksiyonları, penisiline duyarlı stafilokokların etken olduğuderi dokularının hafif enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.Koruyucu olarak akut romatizma ve/veya Chorea geçirmiş hastalardahastalığın tekrarının önlenmesi; konjenital ve/veya romatizmalkalp kapağı bozukluğu gösteren hastaların bakteriyel endokarditekarşı korunmasında kullanılır.
Kontr.E.:Penisilinlerekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Sefalosporinlere aşırı duyarlıolduğu bilinenlerde penisilinlerle çapraz bir alerji olabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır. Doğru endikasyon koymak ve gereklidikkati göstermek kaydıyla, risk/yarar açısından değerlendirilerek gebeliktekullanılabilir. Süte geçtiğinden emziren annelerde dikkatlikullanılmalıdır.
Yan E.:Anafilaksi,ürtiker, ateş yükselmesi, eklem ağrısı, anjiyonörotik ödem, eritemamultiforme ve eksfoliyatif dermatit gibi alerjik reaksiyonlar dahaseyrektir ve genellikle parenteral penisilin tedavisi sırasındagörülenlere oranla daha hafif seyrederler. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni ve eozinofiliye çok seyrek durumlarda raslanabilir.
Etkileş.:Eşzamanlıolarak kullanılan antifilojistik, antiromatizmal ve antipiretikilaçlarda (özellikle indometasin, fenilbutazon, yüksek dozlarda salisilatlar)vücuttan dışarı atılmanın kompetitif inhibisyonu dikkate alınmalıdır.Bakterisidetkili penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle kombineedilmemelidir. Oral yoldan eşzamanlı olarak verilen neomisin, fenoksimetilpenisilinin emilmesini güçleştirdiğinden kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Cliacil 1.2 Mega Tablet: Tercihen aç karnına, yemeklerden1 saat önce alınmalıdır. Tabletler bol miktarda su ile çiğnenmedenyutulmalıdır. Adölesanlar: günde 3 kez ½-1 film tablet. Yetişkinler:günde 3 kez 1 film tablet. Tedavi süresi hastalığın seyrine bağlıdır.Tedaviye vücut ısısı normale döndükten sonra 3 gün daha devam edilmelidir.Relaps ve sekonder komplikasyonların önlenmesi açısından Cliacil ile tonsilit tedavisi en az 10gün sürdürülmelidir. Enfeksiyonların çeşidine göre yetişkinlerdeve 12 yaşından büyük çocuklarda aşağıdaki pozolojinin uygulanmasıönerilir: Üs solunum yollarının kızıl ve yılancık dahil olmak üzerehafif ve orta ağırlıktaki streptokoksik enfeksiyonlarda 10 gün süreylegünde 3×1/5 film tablet = 1.800.000 EÜ. Solunum yollarının orta kulakiltihabı dahil olmak üzere hafif ve orta ağırlıkta seyreden pnömokoksikenfeksiyonlarında günde 3 kez 1 film tablet = 3.600.000 EÜ. Ateş normaledöndükten sonra tedaviye 3 gün daha devam edilmelidir. Yumuşak kısımlarınorta derecede ve ağır seyreden stafilokoksik enfeksiyonlarındakültür ve duyarlık testleri yapılmak koşuluyla günde 3 kez 1 filmtablet = 3.600.000 EÜ. Orofarenksin füzospiroketozdan kaynaklananhafif ve orta derecedeki enfeksiyonlarında (Vincent anjini) günde3 kez 1 film tablet = 3.600.000 EÜ. Anürisi olan hastalarda doz aralığının12 saate çıkarılması önerilir.Cliacil Şurup: Aç karnına, en iyisi yemeklerden1 saat önce alınmalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda doz vücut ağırlığına göre hesaplanır.Süt çocukları ve küçük çocuklarda günlük doz 3 ile 6 kezde verilmeküzere 25.000-90.000 EÜ/kg’dir. 12 yaşın üzerindeki çocuklar ile yetişkinlere aşağıdakidozlar uygulanır. Streptokok enfeksiyonları: Üst solunum yolları enfeksiyonlarında(otitis media, kızıl ve yılancık dahil) hafif enfeksiyonlarda günde3-4 kez 200.000 EÜ ile orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde 3 kez400.000 EÜ verilir. Pnömokok enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetteki solunumyolları enfeksiyonlarında (otitis media da dahil), günde 4 kez400.000-800.000 EÜ (hasta en az 2 gün ateşsiz olana kadar) verilir. Stafilokok enfeksiyonları(kültür ve duyarlık testleri yapılmak koşuluyla): Deri ve yumuşak dokuların hafifenfeksiyonları ile ağız boşluğu ve gingiva enfeksiyonlarındagünde 3-4 kez 400.000 EÜ veya günde 3 kez 800.000 EÜ verilir. Çocuklar için şu dozlar yol gösterici olabilir:Süt çocukları: günde 3 kez ½ ölçek. Ufak çocuklar: Günde 3 kez 1 ölçek.Okul çocukları: Günde 3 kez 2 ölçek. Tedavi süresi hastalığın seyrinebağlıdır. Tedaviye vücut ısısı normale döndükten sonra üç gün dahadevam edilmelidir. Relaps ve sekonder komplikasyonların önlenmesiaçısından Cliacil ile tonsilit tedavisi en az 10 gün sürdürülmelidir.Anürisi olan hastalarda doz aralığının 12 saate çıkarılması önerilir.
Climara Flaster
Estradiol
Ambalaj: 3.9 mg: 4 matriks flaster : 7.8 mg(Forte): 4 matriks flaster.
End.:Doğal yada cerrahi menopoza bağlı olarak gelişen estrojen eksikliğininsıcak basması, uyku bozuklukları, ürogenital atrofi ve bunlaraeşlik eden ruhsal değişiklikler gibi belirti ve semptomların tedavisinde,hızlanan postmenopozal kemik kaybının önlenmesinde kullanılır.
Kontr.E.:Meme veyaendometrium kanseri, endometriyozis, nedeni bilinmeyen vajinalkanama, ciddi karaciğer hasarı, geçirilmiş veya aktif tromboflebit,trombozis veya tromboembolik hastalıklar, gebelik ve emzirme ve aşırıduyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Epidemiyolojik çalışmalar, HRT’nin venöz tromboemboli(VTE) (derin venöz tromboz veya pulmoner emboli) gelişmesinin artmışnispi riski ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Meme kanseri olan veya geçmişindehastalığın hikayesi olan kadınlara estrojen verilmemesi önerilmektedir.
Yan E.:Baş ağrısı,bulantı, karın krampları, karında şişkinlik, uygulama bölgesindekaşıntı ile beraber veya kaşıntısız geçici eritem ve irritasyon,memelerde rahatsızlık hissi (estrojen etkisinin belirtisi, aşırıdoz belirtisi), ara kanamalar (genellikle estrojen dozunun yüksekolduğunun belirtisidir) görülebilir.
Etkileş.: HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyon kesilmeli veeğer gerekiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemler alması önerilmelidir.Karaciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçok antikonvülsan veantibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonlarının klirensini artırabilirve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür karaciğer enzimi ile etkileşmeözelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisindegösterilmiştir ve okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin için dekuşkular vardır.
Doz Önerisi:Klimakteriksemptomların kontrolü: Tedavi endüşük Climara dozu ile başlamalıdır. Gerekli görülürse daha yüksek dozageçilebilir. Tedaviye başlandıktan sonra semptomların düzelmesi için gerekliolan en düşük etkin doz kullanılmalıdır. Osteoporozun önlenmesi: Postmenopozalkemik kaybının önlenmesi için tedaviye menopozdan sonra mümkün olduğu kadarerken başlanmalıdır. Tedavi bireysel gereksinimlere göre ayarlanmalıdır. Uzun süreli tedavi önerilir. Tedavikesintisiz ya da siklik olarak verilebilir. Flasterler kesintisiz olarak herhafta uygulanmalı, 7 günün sonunda çıkarılmalı ve bir yenisi farklı biruygulama yerine yapıştırılmalıdır. Uygulama yerleri bir haftalık aralarladeğişecek şekilde rotasyona tabi tutulmalıdır. Flaster doğru uygulandığında,hastanın herzamanki gibi duş veya banyo alması mümkündür. Flaster ancak çoksıcak banyo ya da saunada deriden kalkabilir. Flasterin deriden düşmesihalinde, 7 günlük tedavi süresinden geriye kalan zaman için yeni bir flasteruygulanır.
Climen Draje
Beyazdraje: Estradiol-17-valerat 2 mg,
Pembedraje: Estradiol-17-valerat 2 mg, siproteronasetat 1 mg
Ambalaj: 21 draje (11 beyaz-10 pembe).
End.:Klimakterikyakınmalarda hormonal replasman tedavisi, deri ve ürogenitaltraktüsün involusyonunda, klimakteryumda depresif ruh halleri,karsinomatöz olmayan hastalıklar nedeniyle yapılan ovarektomisonrası eksiklik belirtileri; postmenopozal osteoporozun önlenmesi;primer ve sekonder amenore (bir gebeliğin olmadığı kesinleştiktensonra) ve diğer siklus düzensizliklerinde, hirsutizm ve aknetedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Gebelik,süt verme dönemi, karaciğerin ağır fonksiyon bozuklukları, öncekigebeliklerde ortaya çıkan sarılık ya da sürekli kaşıntı, geçirilmişya da mevcut karaciğer tümörleri; rahim, over ya da meme tümörleriveya şüphesi, endometriozis, mevcut ya da geçirilmiş tromboemboliksüreçler, damar değişiklikleri gösteren ağır diyabet, orak hücrelianemi, yağ metabolizması bozuklukları, anamnezde Herpes gestations,önceki gebeliklerde şiddetlenen otoskleroz durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Bu kombinasyon gebelikte korunmak için kullanılmaz.Migren türünde baş ağrılarının ilk kez ortaya çıkması ya da alışılmamışşiddette sık sık baş ağrıları, ani duyu bozuklukları (örn. görme yada işitme), trombofilebitlerin ya da tromboembolik belirtilerinilk işaretleri (örn. bacaklarda olağan dışı ağrılar ve nedeni bilinmeyenöksürük), göğüste ağrı ve darlık hissi, planlanan ameliyatlardan 6hafta önce, yatak istirahatinin gerekli olduğu sürece (örn. kazalardansonra), bir sarılığın ya da hepatitin ortaya çıkması, tüm vücudukapsayan kaşıntı, epileptik nöbetlerde sıklaşma, şiddetli tansiyonyükselmesi ve gebelik durumlarında estradiol/siproteron kombinasyonutedavisi hemen durdurulmalıdır.
Yan E.:Nadirengöğüslerde gerginlik hissi, ara kanamalar, mide yakınmaları, bulantı,vücut ağırlığının ve libidonunun etkilenmesi görülebilir. Tektük olgularda ödem, baş ağrıları ve dehpresif ruh hali ortaya çıkabilir.
Etkileş.:Aynı zamandadüzenli olarak alınan barbitüratlar, fenilbutazon, hidantoinler,rifampisin ve ampisilin bu kombinasyonun etkisini azaltabilirler.Oral andidiyabetiklereve insüline gereksinim değişebilir.
Doz Önerisi: Draje alımı start ibaresinin yazıldığı gözdenbaşlayarak ok yönünde devam eder. Günlük doz 1 drajedir. Önce beyazdrajeler daha sonra pembe drajeler çiğnenmeden bir miktar sıvıylayutulur. Uygulamaya siklusun 5. gününden başlanmalıdır. 21 drajeyikullandıktan sonra 7 gün ara verilir. Verilen arada, son drajeninalımından yaklaşık 2-4 gün sonra adet kanamasına benzeyen bir kanamameydana gelir. Verilen bu 7 günlük aradan sonra yeni bir Climen ambalajına başlanır.
Climodien Draje
Estradiol valerat 2mg, dienogest 2 mg
Ambalaj: 28draje.
End.: En az bir yıllık menopoz geçmişiolan kadınların menopoza bağlı estrojen yetmezliğinin belirti ve semptomlarıiçin hormon replasman tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Gebelik velaktasyon, tanı konmamış vajinal kanama, bilinen ya da şüphelenilen meme kanseri,bilinen ya da şüphelenilen premalign durumlar ya da seks steroidlerindenetkilenen maligniteler, karaciğer tümörü varlığı ya da öyküsü (benign vemalign), ciddi karaciğer hastalığı, aktif ven trombozu, tromboembolikbozukluklar veya bu durumlarla ilgili kayıtlı öykü, ciddi hipertrigliseridemi,bileşenlere karşı bilinen aşırı duyarlık.
Uyar.:Bukombinasyon kontrasepsiyon için uygun değildir ve fertilitenin kazanılmasındada kullanılamaz. Tedavi, migren tipinde veya sık görülen ve alışılmamışşiddette baş ağrılarının ilk kez ortaya çıktığında veya serebro-vasküleroklüzyonla ilgili diğer semptomların varlığında derhal kesilmelidir.
Yan E.: Çekilme kanaması, memeduyarlığı/ağrı, endometriyal kalınlıkta artma, vulvovajinit, bulantı,abdominal ağrı, diyare, g-GT artışı, baş ağrısı, migren, baş dönmesi/yorgunluk,anksiyete, hipertansiyon/ağırlaşan hipertansiyon, sıcak basmaları, vücutağırlığında değişiklikler, oral kandidiazis görülebilir.
Etkileş.:HRTbaşlanması ile hormonal kontrasepsiyon kesilmeli ve hastanın, gerekiyorsanon-hormonal kontraseptif önlemler alması önerilmelidir. Bir çokantikonvülzan ve antimikrobiyal gibi hepatik enzim indükleyici ilaçlarla uzunsüreli tedavi, seks hormonlarının klirensini artırabilir ve klinik etkinliğiazaltabilir.
Doz Önerisi: Günde 1 draje alınır. Her bir bilister 28 günlük tedaviiçerir. Tedavi süreklidir, bir sonraki kutuya ara vermeden geçilir. Drajelerbir miktar sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır. Hasta drajesini günün herhangibir saatinde alabilir, ancak belirli bir zaman seçtikten sonra hergün aynısaatte almalıdır. Hasta her zamanki saatinde draje almayı unutursa izleyen12-24 saat içinde alabilir.
Clin Ampul IM/IV
Klindamisin fosfat
Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 ampul :: 600 mg/4 mLx1 ampul.
Clin Kapsül
Klindamisin HCl
Ambalaj: 150 mgx16 kapsül.
End.: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst solunum yolu enfeksiyonları ve kızıl;bronşit, pnömoni, ampiyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yoluenfeksiyonları; akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları,erizipel ve paronişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelitve septik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endometrit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tubo-ovariyel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfeksiyonlar; peritonit veabdominal abse dahil intraabdominal enfeksiyonlar; septisemi ve endokardit;periodontal abse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Klindamisinya da linkomisine duyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.:Böbrekhastalığı olanlarda klindamisin dozunun ayarlanması gerekli değildir. Ortave ağır karaciğer hastalığı olanlarda, klindamisinin yarılanma süresiuzamakla birlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadirenoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, karaciğer hastalığında dozunazaltılmasının gerekmediği kabul edilmektedir. Gebelik döneminde kullanımınıngüvenilirliği henüz gösterilmemiştir. Klindamisin anne sütüne geçmektedir.
Yan E.:Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiştir.
Etkileş.:Klindamisinile eritromisin bir arada kullanılmamalıdır. Klindamisin nöromüskülerblok yapıcı etkiye sahip olduğundan diğer nöromüsküler blok yapıcıilaçların etkisini artırabilir. Dolayısıyla, bu tip ilaçları alan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır.
Doz Önerisi:Clin Ampul: Yetişkinlerde ağır enfeksiyonlarda IM veya IV yoldan 2, 3 yada 4 eşit doza bölünerek günde 600-1200 mg, çok ağır enfeksiyonlardaIM veya IV yoldan 2, 3 ya da 4 eşit doza bölünerek günde 1200-2700 mg,aerob ve anaeroblara bağlı yaşamı tehdit eden durumlarda, yetişkinlerdedoz daha da artırılarak IV yoldan günde en fazla 4800 mg’ye kadar verilebilir.600 mg’nin üzerindeki dozların bir kerede IM olarak tek dozda uygulanmamasıönerilir. Çocuklarda: Benzil alkol içerdiğinden 2 yaşın altındaki çocuklardakullanılmaz. Ağır enfeksiyonlarda IM veya IV yoldan 3-4 eşit dozabölünerek günde 25-40 mg/kg. Hastanın durumu uygun olduğunda ClinKapsül verilerek oral yolla klindamisintedavisine devam edilebilir.Clin Kapsül: Yetişkinlere şiddetli enfeksiyonlarda6 saatte bir 150-300 mg, çok şiddetli enfeksiyonlarda 6 saatte bir300-450 mg verilir. 1 yaşından büyük çocuklara şiddetli enfeksiyonlarda8-16 mg/kg’lik günlük doz 6 ya da 8 saatlik aralarla, eşit dozlara bölünmüşolarak verilir. Çok şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 16-20 mg/kgolup, 6 ya da 8 saatlik aralarla, bölünmüş eşit dozlar şeklinde verilir.Kapsüller özofagus tahrişi olasılığını azaltmak için dolu birbardak su ile alınmalıdır. b-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviyeen az 10 gün süreyle devam edilmelidir.
Clonex Tablet
Klozapin
Ambalaj: 25 mgx50 tablet :: 100 mgx50 tablet.
End.:Klasik nöroleptiklereintolerans gösteren veya yanıt vermeyen, tedaviye dirençli şizofrenikhastalarda endikedir.
Kontr.E.:Klozapinekarşı bilinen aşırı duyarlılık, geçmişinde ilaca bağlı toksik ya daidyosenkratik granülositopeni/agranülositoz (önceki bir kemoterapiile oluşmuş granülositopeni/agranülositoz dışında, bozulmuş kemikiliği fonksiyonu; kontrol altına alınamayan epilepsi; alkolik vediğer toksik psikozlar, ilaç intoksikasyonu, koma durumu; dolaşımkollapsı ve/veya herhangi bir neden ile oluşmuş MSS depresyonu; şiddetli,renal ve kardiyak yetmezlik durumlarında (örneğin miyokardit); midebulantısı, anoreksi ve sarılık ile birlikte seyreden aktif karaciğerhastalığı, ilerleyen karaciğer hastalığı ve hepatik yetmezlik durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Kemik iliği fonksiyonunda önemliölçüde depresyon yaptığı bilinen ilaçlar klozapin ile birlikte kullanılmamalıdır.Ayrıca, uzun etkili depo antipsikotiklerin klozapinle beraberkullanımı önlenmelidir. Daha önceden kalıcı karaciğer bozukluğuolan hastalar klozapin kullanabilirler ancak düzenli karaciğerfonksiyon testleri yapılarak izlenmeleri gereklidir. Klozapintedavisi sırasında hastalarda tedavinin ilk 3 haftası içinde vücutsıcaklığı geçici olarak 38°C’nin üzerine çıkabilir. Bu ateş genellikleselimdir. Yüksek ateşin bulunduğu durumlarda, Nöroleptik MalignSendrom (NMS) olasılığı da düşünülmelidir. Gebe kadınlarda olasıyararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece ilaç gebeliktekullanılmamalıdır. Klozapin alan anneler emzirmemelidir.Özellikle tedavinin ilk haftalarında klozapinin sedasyona neden olması veepilepsi eşiğini düşürmesi nedeniyle araç ya da makine kullanımındankaçınılmalıdır.
Yan E.:Granülositopenive agranülositoz bir risk faktörüdür. Lökositoz ve/veya eozinofilioluşabilir. Çok nadiren trombositopeniye neden olabilir.Yorgunluk, sersemlik hali ve sedasyon en sık görülen yan etkiler arasındadır.Baş dönmesi ve baş ağrısı da oluşabilir. Klozapin, diken ve dalga komplekslerininoluşumunu da içeren EEG değişikliklerine; doza bağımlı olarak epilepsieşiğini düşürür ve miyoklonik kasılmalara ya da jeneralize konvülsiyonlara;nadiren konfüzyon, yerinde duramama, ajitasyon ve deliryuma nedenolabilir. Rijidite, tremor ve akatizi bildirilmiştir. Ağız kuruluğu,görme bulanıklığı, terleme ve vücut ısısında düzensizlikler gözlenmiştir.Tükürük salgısında artış göreceli olarak sık raslanan bir yan etkidir. Özellikletedavinin ilk haftalarında senkop ile beraber veya senkop olmadantaşikardi ve postural hipotansiyon görülebilir. Daha seyrek olmakla beraber hipertansiyon oluşabilir.Çok enderolarak dolaşım kollapsı bildirilmiştir. EKG değişiklikleri olabilir.İzole olgularda bazan ölümcül de olabilen kardiyak aritmi, perikarditve miyokardit (eozinofili ile birlikte olan ya da olmayan) bildirilmiştir.Nadir olgularda tromboembolizm rapor edilmiştir. İzole olgulardadolaşım kollapsı ile birlikte olan veya olmayan solunum depresyonuveya durması görülmüştür. Nadiren disfajisi olan hastalarda veyaakut doz aşımının sonucu olarak, alınan yiyeceğin aspire edilmesigörülebilir. Bulantı, kusma, kabızlık ve çok nadiren ileus görülebilir.Karaciğer enzimlerinde kısa süreli, asemptomatik artışlar ve nadirenhepatit ve kolestatik sarılık oluşabilir. Çok nadir olarak ani hepatik nekroz rapor edilmiştir.Nadir olgularda akut pankreatit rapor edilmiştir. İdrar tutamamave idrar retansiyonu, seyrek olarak priapizm rapor edilmiştir. İzoleolgularda, klozapin tedavisiyle ilişkili akut interstisyel nefrit bildirilmiştir.
Etkileş.:Kemikiliği fonksiyonunu ciddi bir şekilde baskılayıcı etkisi olan ilaçlarlabirlikte klozapin kullanılmamalıdır. Klozapin, narkotikler, antihistaminiklerve benzodiyazepinler gibi MSS depresanları ile MAO inhibitörlerininve alkolün merkezi etkisini artırabilir. Benzodiyazepin veyaherhangi bir psikotropik ilaç alan (veya yakın zamanda almış) hastalardaklozapin tedavisi başlatıldığında dolaşım kollapsı riski artabileceğindenözel dikkat gösterilmesi önerilir. Aditif etkilerin oluşma olasılığınedeniyle, özellikle antikolinerjik, hipotansif veya respiratuvardepresan etkili ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.Lityum veya diğer MSS aktive edici ajanlarla birlikte kullanımı nöroleptikmalign sendromun (NMS) gelişme riskini artırabilir. Anti-adrenerjiközellikleri nedeniyle klozapin norepinefrin veya diğer alfa-adrenerjikajanların kan basıncını yükseltici etkilerini azaltabilir ve epinefrinin presöretkisini tersine çevirebilir. Klozapinin valproik asitle birlikte kullanıldığıolgularda bazan ender ancak ciddi epilepsi nöbetleri ve bu arada daha önceepileptik olmayan hastalarda bu tür nöbetlerin başladığı bildirilmiştir.Nikotin alışkanlığının birdenbire sona erdirilmesi, plazmadaki klozapin konsantrasyonlarınıyükselterek advers etkilerde artışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Dozaj her hastanın durumuna göre ayrı ayrıdüzenlenmelidir. Her hasta için en düşük etkili doz kullanılmalıdır. Başlangıçtedavisinde ilk gün 1 veya 2 kez 12.5 mg (25 mg’lik tabletin yarısı), izleyen2. gün ise 1 veya 2 kez 25 mg tablet verilir. İyi tolere edildiğinde günlükdoz, 25 mg ile 50 mg’lik artışlarla yavaş bir şekilde 2-3 hafta içinde günde300 mg’ye ulaşacak düzeyde artırılır. Daha sonra eğer gerekirse günlük dozda,4 günlük veya tercihen 1 haftalık aralarla 50 mg ile 100 mg’lik artışlaryapılabilir.
Clopixol Oral Damla
Zuklopentiksol
Ambalaj: 20 mg/mLx20 mL (20 damla=1 mL)
Clopixol Film Tablet
Zuklopentiksol
Ambalaj: 2 mgx50 tablet : 10 mgx50 tablet : 25 mgx50 tablet.
Clopixol-Acuphase Ampul IM
Zuklopentiksol
Ambalaj: 50mg/1 mLx1 ampul.
Clopixol-Depot Ampul IM
Zuklopentiksol
Ambalaj: 200 mg/1 mLx1 ampul.
End.:Akut vekronik şizofreni ve benzeri psikozlar, özellikle de hallüsinasyonlar,delüzyonlar ve düşünce bozuklukları ile birlikte ajitasyon, huzursuzluk,düşmanlık duyguları ve saldırganlık gösteren olgularda endikedir. Ayrıca,manik depresif hastalığın manik fazında, psikomotor hiperaktivite, ajitasyon,şiddet veya diğer davranışsal bozukluk gösteren mental geriliklerde, paranoidfikirler, konfüzyon ve/veya dezoriyentasyon veya davranışsal bozukluklarıneşlik ettiği senil demanslarında da endikedir.
Kontr.E.:Akut alkol,barbitürat ve opiyat entoksikasyonları, komatöz durumlarda kontrendikedir.
Uyar.:Konvülzifhastalığı olanlarda, ilerlemiş hepatik veya kardiyovasküler hastalığıolanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun dönemli tedavi görecek olgulardikkatli bir gözlem altında tutulmalıdır. Malin nöroleptik sendrom, nöroleptikuygulanması sırasında çok seyrek olarak ortaya çıkmakla birlikte, oluştuğundafatal olabilen bir sendromdur. Bu ilacın uygulanması süresinde otomobil veyamakine kullanma yeteneği bozulabilir. Gebelik ve laktasyon dönemlerinde mümkünseuygulanmamalıdır.
Yan E.:Ekstrapiramidalsemptomlar, özellikle de tedavinin erken dönemlerinde ortaya çıkabilir. Uzundönemli tedavilerde çok seyrek olarak tardif diskinezi ortaya çıkabilmektedir.Ayrıca sersemlik, ağız kuruluğu, akomodasyon sorunları, işeme zorluğu,konstipasyon, taşikardi, ortostatik hipotansiyon ve baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Alkolünsedatif etkilerini, barbitüratların ve diğer santral sinir sistemidepresanlarının etkilerini güçlendirebilir. Guanetidin veya benzeriantihipertansiflerle birlikte verilmemelidir. Levodopa ve adrenerjik ilaçlarınetkilerini azaltabilir. Metoklopramid ve piperazin ile birlikte kullanımı iseekstrapiramidal semptomların şiddetlenmesine neden olabilir.
Doz Önerisi: Oligofrenik olgularda ajitasyonda peroral tedavi 6-20 mg/gün dozundayapılır, gerektiği hallerde günde 25-40 mg’ye çıkılabilir. Yaşlı olgulardaajitasyon ve konfüzyonda peoral tedavide tercihen günün geç saatlerindeverilmek üzere 2-6 mg/gün. Yine gerekmesi halinde bu doz 10-20 mg/gün’eçıkılabilir.Erişkinlerde, Clopixol-Acuphase, gluteal bölge üst-dış kadranına IMenjeksiyonla uygulanır. Dozaj, hastanın durumuna göre bireysel olarakayarlanmalıdır. Doz aralığı normalde 50-150 mg (1-3 mL) düzeyinde olmalı ve IMenjeksiyonlar gerektiğinden 2-3 günlük aralarla tekrarlanmalıdır. Bazıhastalarda, ilk enjeksiyonu izleyen 24-48 saat içinde ek enjeksiyonlargerekebilmektedir. Sürek tedavisinde, tedavi oral Clopixol veya IM Clopixol Depot ile sürdürülmelidir.Clopixol-Depot Ampul: Erişkinlerde Clopixol-Depot, gluteal bölge üst-dış kadranına IM enjeksiyonlauygulanır. Dozaj ve uygulama aralıkları hastanın durumuna göre bireyselolarak ayarlanmalıdır. Sürek tedavisi süresinde doz aralığı, her 2-4 haftadabir 200-400 mg (1-2 mL) olarak ayarlanmalıdır. Az sayıda olguda ise bu dozdüzeylerini artırıp dozlar arası zamanı kısaltmak gerekebilmektedir.
Clozol Pomat
Klotrimazol
Ambalaj: 30 mg/gxg’lik tüp.
End.:Dermatofitler,mayalar, küfler, vb.ne karşı in vitro ve in vivo olarak geniş spektrumluantimikotik etkiye sahip olmasının yanı sıra, Trichomonas vaginalis,Gram-pozitif mikroorganizmalar (streptokoklar/stafilokoklar) veGram-negatif mikroorganizmalara (Bacteroides/Gardnerellavaginalis) karşı da etkilidir. Bu tipenfeksiyonlara örnek olarak ayak ve ellerdeki mikozlar (atlet ayağı, tineamanuum), paronychia’lar, deri ve derinin kat yerlerindeki mikozlar (tineakorporis, tinea kruris), derinin süperfisyel kandidozları (Candida balanitis, Candida vulvitis), pitiriyazis versikolor, eritrazma ve yukarıda adıgeçen patojenlere bağlı olarak gelişen seboreik dermatit sayılabilir.Klotrimazole duyarlı bakterilerle süper enfeksiyon sonucu enfekte olan derihastalıklarında da kullanılır.
Kontr.E.: Klotrimazola karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Gebeliğin ilk üç ayında, ancak hastanın sağlığıyönünden elzem olduğu düşünüldüğü takdirde kullanılmalıdır.
Yan E.: Klotrimazole lokal tolerans genellikleiyidir. Nadir olarak tüm bedende alerjik reaksiyon, ağrı; deri ve eklerindekaşıntı, kızarıklık görülür.
Doz Önerisi: Lezyonun bulunduğu cilt bölgesi ve çevresine,sabah ve akşam günde iki kez yedirilerek sürülür. Tedaviye başlandıktan1 hafta sonra genellikle kaşıntı kaybolur ve klinik iyileşme görülür.Tedavi süresi dermatomikozlarda 3-4 hafta, genital enfeksiyonlarda1-2 hafta, tinea versikolor ve eritrasmada ise 3 haftadır. Özellikleparmak araları ve kıvrım yerleri yıkandıktan sonra iyice kurulanmalıdır.
Codelsol Göz/Kulak Damlası
Prednizolon sodyumfosfat
Ambalaj: %1×5 mL’lik plastik şişe.
End.:Dış kulakyolu enflamasyonları, jeneralize enflamatuvar dermatozlarda(Sebore, psöriazis, alerjik dermatit veya nörodermatit) berabergörülen otitis eksterna ile gözde alerjik konjunktivit, akne rozasea,yüzeyel nokta şeklindeki keratit, herpes zoster keratiti, iritis,siklitis, geçici enfektif konjunktivit gibi palpepral ve bulberkonjunktivanın, kornea ve göz küresinin arka segmentinin steroideyanıt veren enflamatuvar durumlarında, kimyasal-radyasyon veyatermal yanmalarda veya yabancı cisim batmalarında, hafif veya ciddienflamasyonlarda, özellikle olağanüstü hızlı bir kontrol gerektiğindeönerilir.
Kontr.E.:Akut yüzeyelherpes simpleks keratitinde, göz ve kulaktaki mantar enfeksiyonlarında,kornea ve konjunktivanın vaccinia, varicella ve diğer birçok virüshastalıklarının akut enfeksiyöz safhalarında, kulak zarı perforasyonlarında,göz tüberkülözünde, prednizolona aşırı duyarlıkta, komplike olmayanyüzeyel kornea yabancı cisim çıkarılmasından sonra kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımlarda artmış intraoküler basınçve/veya glokom, optik sinir hasarı, görme keskinliğinde ve görmealanında azalma, posterior subkapsüler katarak oluşumu veya sekondergöz enfeksiyonları meydana gelebilir. Özellikle gözün derin yapılarıtutulmuşsa sistemik tedavi yapılmalıdır. Gebelerde ve emzirenannelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Optik sinirhasarıyla birlikte glokom, görme keskinliği ve görme alanında azalma,posterior subkapsüler katarak oluşumu, herpes simpleks ve mantarlarıiçeren patojenlerin neden olduğu sekonder oküler enfeksiyonlar,ender olarak katarakt ameliyatının ardından kabarcıklar bildirilmiştir.Bazan batma ve yanma meydana gelebilir.
Doz Önerisi: Kulakta başlangıç dozu olarak günde 2-3 kez 3-4 damlaönerilir. Uygun bir yanıt gözlenmesi halinde uygulanan doz tedricenazaltılır ve tedaviye son verilir. Gerekli görüldüğünde, dış kulakyolu solüsyonla doyurulmuş bir gazlı bezle kapatılır. Gazlı bezinsolüsyonla sürekli nemli kalması sağlanır ve 12-24 saat sonra yerindenalınır. Gözde, iyileşme sağlanıncaya kadar gündüz her 4 saatte bir,gece her iki saatte bir konjunktiva kesesine damlatılır. Uygun biryanıt gözlenmesi halinde uygulanan doz her 4 saatte bir 1 damlayaazaltılır. Daha sonra, semptomları kontrol etmek için günde 3 ile 4kez 1 damlaya kadar doz azaltımı yeterli olabilir.
Codelton Tablet
Prednizolon
Ambalaj: 5 mgx20 tablet.
End.:Endokrinbozukluklar, romatizmal bozukluklar, kollajen hastalıklar, derihastalıkları, alerjik durumlar, göz hastalıkları, solunum yoluhastalıkları, gastrointestinal hastalıklar, hematolojik bozukluklar,neoplastik hastalıkla, ödem durumları ve subaraknoid blok oluşmuşveya oluşmak üzere olan tüberküloz menenjitte (uygun antitüberkülokemoterapiyle birlikte kullanmak üzere), nörolojik veya myokardialilgili trişinozda endikedir.
Kontr.E.:Glukokortikoidlereduyarlık halinde, sistemik mantar enfeksiyonlarında, idyopatiktrombositopenik purpurada IM kullanım gerekiyorsa ve çiçek aşısıdahil canlı virüs aşısı uygulanan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: İlaçla oluşan sekonder adrenokortikal yetmezlik,dozajda tedrici azaltma yaparak düşürülebilir. Tedaviyi kontrolaltına alacak en düşük doz uygulanmalı, doz azaltılmasında bu azaltmatedricen yapılmalıdır. Kortikosteroid tedavisinde öfori, uykusuzluk,kişilik değişmeleri, şiddetli depresyondan açık psikotik belirtilerekadar psişik bozukluklar görülebilir. Gebelikte, emziren annelerde,gebe kalabilecek kadınlarda kullanılırken ilacın yararlarınınanne ve fetüse yapabileceği zararlarla karşılaştırılması gerekir.
Yan E.:Sodyumtutulması, sıvı tutulması, potasyum kaybı, hipokalemik asidoz,hipertansiyon eğilimli hastalarda konjestif kalp yetmezliği, kaszaafı, steroid myopatisi, kas kitlesi kaybı, osteoporoz, omurgadakompresyon fraktürleri, femur ve humerus başında aseptik nekroz,uzun kemikler-patolojik fraktür, pankreatit, peptik ülserle olasıperforasyon ve kanama, abdominal gerginlik, ülseratif-özofajit,hafif hirsutizm, yara iyileşmesinde bozulma, incelmiş nazik deri,peteşi ve ekimozlar, yüzde eritem, artmış terleme, konvülziyonlar,vertigo, baş ağrısı, genellikle tedaviden sonra artmış intrakraniyalbasınç ve papil ödemi, menstrüel düzensizlikler, Cushingoid durumgelişmesi, sekonder adrenokortikal ve hipofizer yanıtsızlık,özellikle travma, cerrahi veya hastalık gibi stres zamanlarında,karbonhidrat toleransında azalma, latent diabetes mellitus belirtileri,diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemik ilaçlara gereksinimartması, posterior subkapsüler kataraktların intraoküler basınçartması, glokom, ekzoftalmos, protein katabolizmasına bağlı negatifazot dengesi gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Barbitüratlar,fenitoin ve rifampin glukokortikoid metabolizmasını artırabilirler.Estrojenlerhidrokortizonun etkilerini artırabilirler. İndometasin gibiülserojen ilaçların kortikosteroidlerle birlikte verilmesigastrointestinal ülserasyon riskini artırabilir. Hipoprotrombinemilihastalarda aspirin ve glukokortikoid kombinasyonu dikkatle uygulanmalıdır.Potasyum kaybettirici diüretikler (örn. tiyazitler, furosemid,etakrinik asit) ve amfoterisin B gibi potasyum kaybettirici diğerilaçlar glukokortikoidlerin potasyum azaltıcı etkilerini güçlendirebilirler.Glukokortikoidler ve ambenonium ya da piridostigmin (ve olasılıklaorganofosfat antikolinesteraz pestisidler) gibi antikolinesterazajanlar arasındaki etkileşim miyastenia gravisli hastalarda ağırkas zafiyetine neden olabilir. Nadiren, kortizonun kan pıhtılaşmasınıartırır ve oral antikoagülanlarla tedavi edilmekte olan hastalardaantikoagülan dozunun artırılmasını gerektirebilir.
Doz Önerisi: Kronik hastalıklarda başlangıç dozu 20-30 mg vesürek dozu ise günlük 5-20 mg’dir. Akut durumlarda ise günlük doz 30 mg’dir.
Co-Diovan Film Kaplı Tablet
Valsartan, hidroklorotiyazit
Ambalaj: 80 mg+12.5 mgx28 tablet : 160mg+12.5 mgx28 tablet.
End.:Kanbasıncı monoterapiyle yeterince kontrol altına alınamayan hastalardakihipertansiyonun tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlık, gebelik, şiddetli karaciğerbozukluğu, safra sirozu ve kolestaz, anüri, şiddetli böbrek yetmezliği(kreatinin klirensi <30 mL/dak), tedaviye yanıt vermeyen hipokalemi,hiponatremi, hiperkalsemi ve semptomatik hiperürisemi durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Hastalar, araç ve makine kullanırken dikkatli olmalıdır.
Yan E.:Sersemlik,yorgunluk, sinüzit, farenjit, üst solunum yolları enfeksiyonu, öksürük,sırt ağrısı, ishal, viral enfeksiyon, göğüs ağrısı, bulantı, rinit, dispepsi,idrar yolları enfeksiyonu, karın ağrısı, idrara çıkma sıklığı, kol ağrısı, bronşit,nefes darlığı, bacak ağrısı, burkulma ve incinme, görme bozukluğu, artrit,bacak krampları, impotens, uykusuzluk, döküntü görülebilir. Ödem, asteni vebaş dönmesi nadir olarak görülebilir.
Etkileş.:Diğerantihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılması, antihipertansif etkisiniartırabilir. Potasyum takviyesi, potasyum atılmasına yol açmayan diüretikler,potasyum içeren yapay tuzlar veya potasyum düzeylerini artıran heparin gibidiğer ilaçlarla birlikte dikkatle kullanılmalıdır. ACE inhibitörleri vetiyazit grubu diüretiklerle birlikte kullanılması sırasında serum lityumkonsantrasyonlarında reversibl artışlar ve toksisite bildirilmiştir.Tiyazit grubu diüretikler, kürar türevlerinin etkisini güçlendirir.Salisilik asit türevleri, indometasin gibi nonsteroidal antienflamatuvarilaçların birlikte kullanılması, hidroklorotiyazidin diüretik veantihipertansif etkilerini zayıflatabilir. Aynı zamanda mevcut hipovolemi,akut böbrek yetmezliğini başlatabilir. Potasyum atılmasına yol açan diüretikler(kaliüretikler), kortikosteroidler, ACTH, amfoterisin, karbenoksolon, penisilinG ve salisilik asit türevleri, diüretiklerin hipokalemik etkileriniartırabilir. İnsülin ve oral antidiyabetik ajanların dozlarının yeniden ayarlanmasınagereksinim doğabilir. Birlikte tiyazit grubu diüretiklerin kullanılması,allopurinole karşı gelişecek aşırı duyarlık reaksiyonlarının insidansınıyükseltebilir, amantadine bağlı advers etkilerin gelişme riskini artırabilir,diazoksitin hiperglisemik etkisini şiddetlendirebilir ve siklofosfamid,metotreksat gibi sitotoksik ilaçların böbreklerden atılmasını azaltabilirve bunların miyelosupresif etkilerini güçlendirebilir. Atropin, biperidengibi antikolinerjik ilaçlar, gastrointestinal motilite ve mide boşalma hızındaazalma nedeniyle, tiyazit grubu diüretiklerin biyoyararlanımınıartırabilir. Hidroklorotiyazit ve metildopanın birlikte kullanılmasındankaynaklanan hemolitik anemi görülebilir. Kolestiramin, tiyazit grubudiüretiklerin emilimini azaltır. Tiyazit grubu diüretiklerin D vitamini veyakalsiyum tuzlarıyla birlikte verilmesi, serum kalsiyumundaki yükselmeyiartırabilir. Birlikte siklosporin kullanılması, hiperürisemi ve gut tipikomplikasyon gelişme riskini artırabilir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz 1 tablettir. Maksimalantihipertansif etki 2-4 hafta içinde görülür. Bu sabit doz kombinasyonu,ikinci basamak tedavisi olarak kullanılmalıdır. Hafif-orta şiddetteki böbrekyetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi >30 mL/dak) veya safrakökenli olmayan, kolestazın eşlik etmediği hafif-orta şiddette karaciğeryetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Colchicum-Dispert Draje
Kolşisin
Ambalaj: 0.5mgx50 draje.
End.:Akut ve kronikgut (damla) hastalığı, ailevi akdeniz ateşi tedavisi ve Behçetsendromuna yardımcı olarak kullanılır.
Kontr.E.: Kolşisine karşı aşırı duyarlığıolanlarda ve ciddi gastrointestinal, renal, hepatik veya kardiyakrahatsızlığı olanlarda, kan diskrazileri olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: İnsanlarda spermatojenezi olumsuzyönde etkilediği saptanmıştır. Yaşlılarda ve güçsüz hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Uzun sürekullanımına bağlı olarak, kemik iliği depresyonu ve aplastik anemi,agranülositoz veya trombositopeni kaydedilmiştir. Periferalnevrit, purpura miyopati, saç dökülmesi, reversibl azospermi, dermatozlar,aşırı duyarlık reaksiyonları, kusma, diyare, abdominal ağrı, midebulantısı görülebilir.
Etkileş.: Alkol ve kolşisinin bir aradakullanımı, özellikle alkoliklerde gastrointestinal toksisiteriskini artırır. Antienflamatuvar analjezikler, nonsteroidalantienflamatuvar ilaçlar, lökopeni, trombositopeni veya kemikiliği depresyonu riskini artırabilir. Antineoplastik, sitolitikilaçlar veya bumetanid, diazoksit, tiyazit grubu diüretikler, etakrinikasit, furosemid, mekamilamin, pirazinamid veya triamteren serumürik asit konsantrasyonlarını artırabilir ve profilaktik gut tedavisininetkinliğini azaltabilir. Kolşisin, ilaçların neden olduğu kandiskrazilerinin, kemik iliği depresanlarının ve radyasyon tedavisininneden olduğu kemik iliğini deprese edici etkilerini artırabilir.Birlikte kullanımı, diğer toksik hematolojik etki riskini de artırabilir.Kolşisinin kronik olarak veya yüksek dozlarda uygulanması B12vitamininin emilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Akut olgularda yaklaşık 1’er saat arayla günde6-7 draje alınır. Hafif diyare oluncaya kadar doz yükseltilebilir.Akut gut krizlerini önleyici olarak günde veya günaşırı 1-3 draje alınır.24 saatte 4 mg aşılmamalıdır.
Coldeks Kapsül
Parasetamol 325mg, fenilefrin HCI 5 mg, klorfeniramin maleat 1 mg, noskapin 10 mg
Ambalaj: 20 kapsül.
End.:Grip vesoğuk algınlıklarında, soğuk algınlığına bağlı veya allerjik kaynaklıöksürüklerde, koriza, rinit ve sinüzitte, baş ağrısı ve kas ağrılarındakullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bileşimdeki fenilefrin nedeniyle organik kalphastalığı, hipertiroidi, prostat hipertrofisi ve hipertansiyonuolan kimselerde dikkatle ve yüksek doz alımından sakınılarak kullanılmalıdır.Karaciğerve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda parasetamol nedeniyledikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Yüksek dozda, uzun süre parasetamolkullanımı ile nadiren hemolitik tipte bir anemi ortaya çıkabilir.Klorfeniramin maleat yüksek dozda refleks azalması, dikkati toplayamamave uyuklamaya eğilim yapabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlere günde 3 kez 1-2 kapsül verilir. 6-12yaş arasındaki çocuklara günde 3 kez 1 kapsül verilmesi gerekir.
Colpermin Kapsül
Nane yağı
Ambalaj: 187mgx30 kapsül.
End.:İrritablkolon sendromu ve kalın bağırsak spazmlarının semptomatik tedavisinde,gaz ve sancılarında kullanılır.
Kontr.E.: Mentole aşırı duyarlığın bilindiğidurumlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelerde ancak risk-yarar hesabıyapıldıktan sonra hekim denetimi altında verilmelidir. Emzirmeperiyodunda alınmaması önerilmektedir. 15 yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır.
Yan E.: Hemoroidi olanlarda lokal irritasyonolasılığı vardır. Ender bazı olgularda allerjik reaksiyonlar (deridöküntüleri, baş ağrısı, bradikardi, tremor, ataksi gibi) bildirilmiştir.
Etkileş.: Antasitlerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günde 3 kez 1 kapsül kullanılır. Dahaağır semptomlarda doz günde 3 kez 2’şer adede kadar çıkarılabilir.Kapsüller yemekten yarım saat önce aç karnına, az miktarda suylaalınmalıdır. Kapsüller çiğnenmeden yutulmalıdır. Aç karnına alınmamalıdır.
Colposeptine Vajinal Tablet
Promestriene 10 mg,klorkinaldol 200 mg.
Ambalaj: 18tablet.
End.:Estrojeneksikliğine bağlı olarak gelişen vajinal atrofilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Her nekadar ilacın kullanımınıtakiben herhangi bir sistemik etki gözlemlenmemişse de, yine de estrojenebağımlı kanser öyküsü olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Colposeptine Vajinal Tablet’in kullanımı sırasında, ilacınyutulmaması gerektiği hastaya açıklanmalıdır. Her bir tablet kullanım sırasındahafifiçe ıslatılarak vajinanın üst kısmına yerleştirilmelidir. Hastanınmenstrüasyon durumlarında da ilacı kullanması mümkündür.
Yan E.:ColposeptineVajinal Tablet,lokal etkilidir; sistemik dolaşıma %1 oranında geçen zayıf bir estrojendir. Bunedenle istenmeyen etkileri bildirilmemiştir.
Doz Önerisi: Menstrüasyon esnası da dahil tercihen akşamlarıvajinanın üst kısmına yerleştirilir. Tedaviye 18 gün boyunca devam edilir.
Colpotrophine Vajinal Yumuşak Kapsül
Promestriene 0.01 g (%0.392)
Ambalaj: 20 vajinal yumuşak kapsül.
Colpotrophine Vajinal Krem
Promestrien %1
Ambalaj: 30 g’lik alüminyum tüp.
End.:Estrojeneksikliğine bağlı vajinal atrofiler ile doğum, ameliyat, fizikoterapi sonrası;vulva, vestibüler ve vajinal halkanın atrofik bozukluklarında kullanılır.
Kontr.E.: Her ne kadar ilacın kullanımını takiben herhangi birsistemik etki gözlemlenmemişse de, yine de estrojene bağımlı kanser öyküsüolanlarda kullanılmamalıdır. Aynı zamanda, promestriene aşırı duyarlılığı olankişilerde kontrendikedir. Gebelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Promestrienin gebelikte kullanımı üzerine güvenirlilikverileri yoktur. Gebe ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Lokaluygulanan promestrien sistemik dolaşıma %1 oranında geçer. Bu nedenle,istenmeyen etkiler bildirilmemiştir. Vajinal ya da kütanoz kullanımda, promestrienuterus kanaması, abdomino-pelvik gerginlik, mastodini ya da meme konjestiyonugibi başka dokularda estrojenik uyarılarda bulunmaz, yalnızca hedef dokulardavajinal estrojenik semptomlar görülmüştür. Sık olmamakla birlikte uygulamayerinde irritasyon, kaşıntı ve alerji meydana gelebilir.
Etkileş.: Promestrien tedavisi altındaki menopozal kadınlarda, LHve FSH’nin plazma düzeylerinde değişmeler görülebilir. Promestrienin, menapozlukadınlarda plazma proteinleri üzerinde etkisi yoktur.
Doz Önerisi:ColpotrophineVajinal Yumuşak Kapsül: Günde 1 yumuşak kapsül vajinalolarak kullanılır, 20 gün tedaviye devam edilir.Colpotrophine Vajinal Krem: Yeterlimiktardaki krem günde 1-2 kez uygulanır, ardından hafif masaj yapılır. Gerekduyulursa sürek tedavi uygulanabilir.
Combicid Flakon IM
Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum
Ambalaj: 250 mg (250 mg/125mg)x1 flakon ve ‰5’lik lidokain 0.8mL’lik çözücü :: 500 mg (500 mg/250 mg)x1 flakon ve ‰5’lik lidokain1.6 mL’lik çözücü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 flakon ve ‰5’lik lidokain 3.2mL’lik çözücü.
Combicid Flakon IM/IV
Ampisilin sodyum, sulbaktamsodyum
Ambalaj: 250 mg (250 mg/125mg)x1 flakon ve enjeksiyonluk suiçeren 0.8 mL’lik çözücü :: 500 mg (500 mg/250 mg)x1 flakonve enjeksiyonluk su içeren 1.6 mL’lik çözücü :: 1 g (1g/500 mg)x1 flakon ve enjeksiyonluk su içeren 3.2 mL’lik çözücü.
Combicid FilmTablet
Sultamisilin
Ambalaj: 375 mgx10 tablet :: 750 mgx10 tablet.
Combicid Oral Süspansiyon
Sultamisilin
Ambalaj: 250 mg/5 mLx40, 70 ve 100 mL’lik şişe.
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahilolmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; ürinersistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.
Kontr.E.:Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanımgüvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlardasulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilinverildiğinde dikkat edilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.
Etkileş.:Allopurinolve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.
Doz Önerisi:Combicid Flakon: Combicid IM derin IM enjeksiyon ile uygulanmalıdır. Lidokainkesinlikle IV uygulanmamalıdır. Combicid IM/IV ise IM veya IV olarak uygulanabilir.Böbrekfonksiyonları normal erişkinlerde kullanımı: Her 6-8 saatte bir 1.5-3 g önerilir.Toplam günlük sulbaktam miktarı 4 mg’yi aşmamalıdır. Hafif olgulardauygulama 12 saat ara ile de yapılabilir. Hemolitik streptokoklarabağlı enfeksiyonların tedavisine akut eklem romatizması ve glomerülonefritiönlemek amacıyla en az 10 gün devam edilmelidir. IV uygulamalarda en az 3 dakikave daha büyük dilüsyonlarda 15-30 dakika süreli enfüzyon yapılmalıdır.Pediyatrikkullanım: Çocuklar,bebekler ve yenidoğanlarda enfeksiyonları çoğu için dozaj 150mg/kg/gün (100 mg/kg/gün ampisilin ve 50 mg/kg/gün sulbaktam)’dır. Bebek ve çocuklarda uygulama6-8 saatte, yenidoğanlarda ise 12 saatte bir olmalıdır. Doz aralığıhastalığın şiddeti ve hastanın renal fonksiyonlarına göre ayarlanabilir.Tedavi genellikle ateş düştükten 48 saat sonraya veya diğer patolojikbelirtiler kaybolana kadar devam ettirilir. Tedavi süresi normalde5-14 gündür, ancak ağır olgularda bu süre uzatılabilir. Cerrahi profilaksi dozajı: Operasyon sırasında etkiliserum ve doku konsantrasyonları sağlanması amacıyla anestezibaşlangıcında 1.5-3 g Combicid verilir. Doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir.Eğer Combicid ile bir terapötik kür gerekmiyorsa,Combicid uygulaması 24 saat sonunda kesilmelidir. Combicid Süspansiyon/Tablet: Erişkinlerde önerilen sultamisilindozu (yaşlı hastalar dahil) günde iki kez 375-750 mg’dir. 30 kg’nin üstündekiçocuklarda erişkin dozu uygulanır. 30 kg’nin altındaki çocuklardadoz iki kerede verilmek üzere 25-50 mg/kg/gün uygulanabilir. Tedavigenellikle ateş düştükten ve hastalık belirtileri kaybolduktan48 saat sonraya kadar sürdürülür. Tedavi normal süresi 5-14 gün arasındadeğişebilir ancak gerekirse bu süre uzatılabilir. Komplikasyonsuzgonorede sultamisilin 2.25 g’lik (6 tane 375 mg tablet) tek doz halindeverilir. Sulbaktam ve ampisilinin konsantrasyonları uzatmak amacıyla1 g probenesid beraberce uygulanmalıdır. Akut eklem romatizmasıve glomerülonefriti önlemek amacıyla hemolitik streptokoklarabağlı her türlü enfeksiyon tedavisine en az 10 gün süreyle devam edilmesiönerilir.
Combivent İnhalatörlü Aerosol
İpratropyum bromür20 µg, salbutamol sülfat 120 µg/doz
Ambalaj: 200 ölçülü dozluk 10 mL süspansiyon içeren inhalatörlü aerosol.
Combivent Tek Dozluk Flakon
İpratropyum bromür0.52 mg, salbutamol 2.5 mg/2.5 mL
Ambalaj: Tek dozluk 20 ve 60 flakon.
End.: Bir tek bronkodilatöre yanıt vermeyen orta-ileriderecede şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığına eşlik edenbronkospazmın tedavisinde bronkodilatör olarak kullanılır.
Kontr.E.: Anamnezinde, bileşimdeki maddelerden herhangibirine ya da atropine veya türevlerine karşı aşırı duyarlık bulunanhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, taşiaritmi,yeterince kontrol altında olmayan diabetes mellitus, yakınlardageçirilmiş bir miyokard enfarktüsü ve/veya şiddetli organik kalpveya damar hastalıkları, hipertiroidizm durumlarında, özellikleönerilenden daha yüksek dozlar söz konusu olduğunda, yalnızca dikkatlibir risk/yarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.Gebelik ve laktasyon sırasında yalnızca sağlanacak yararlarınolası risklerden daha fazla olması durumunda kullanılabilir.
Yan E.: İskelet kaslarında tremor ve sinirlilik, dahaaz olarak taşikardi, göz kararması, palpitasyon veya baş ağrısı(özellikle hipersensitiflerde) gibi istenmeyen yan etkiler görülebilir.Bazı hastalarda öksürük ve çok ender olarak da paradoksal bronkokonstriksiyongözlemlenmiştir. İpratropyum bromür gibi antikolinerjiklerinkullanılması, özellikle idrar yolu çıkışında önceden de tıkanıklıkbulunan olgularda olmak üzere, idrar retansiyonuna neden olabilir.
Etkileş.: b-Adrenerjikilaçlar, ksantin türevleri ve kortikosteroidler, bu bileşimin etkisiniartırabilir. Birlikte diğer b-mimetiklerin,sistemik olarak emilen antikolinerjiklerin ve ksantin türevlerininkullanılması, yan etkileri artırabilir. b-Blokerlerle birlikte kullanım sırasında etki önemliderecede azalabilir. Diğer ilaçların antikolinerjik etkileri artabilir.
Doz Önerisi:Combivent İnhalatörlü Aerosol: Yaşlılar dahil erişkin hastalardagünlük doz, günde 4 kez 2 inhalasyondur. Gerek duyulduğunda bu doz,24 saat içerisinde en çok 12 inhalasyon uygulanmak koşuluyla artırılabilir.12 yaşından küçük çocuklarda herhangi bir deneyim yoktur. Combivent Aerosol göze püskürtülmemelidir. Combivent Flakon: Tek dozluk flakonlardaki Combivent inhalasyon solüsyonu, uygunbir nebülizatörle veya intermitan pozitif basınçlı ventilatörleverilebilir. Erişkinlerde (yaşlılar dahil) ve 12 yaşından büyüklerdegünde 3 ya da 4 kez 1 flakon önerilir.
Combivir FilmTablet
Lamivudin 150 mg,zidovudin 300 mg
Ambalaj: 60 film tablet.
End.:İlerlemişbağışıklık yetersizliği olan HIV ile enfekte yetişkinlerin ve 12yaşın üzerindeki çocukların antiretroviral tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Zidovudin ve lamivudinden herhangi birine aşırıduyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Çok düşük nötrofilsayısı ya da çok düşük hemoglobin düzeyleri olan hastalarda zidovudinkullanımı kontrendikedir.
Uyar.: Hastalar, bu kombinasyon dahil, güncel antiretroviralajanlarla tedavinin HIV hastalığının cinsel temas ya da kan aracılığıile diğer kişilere bulaşması riskini önlediğinin kanıtlanmadığıkonusunda uyarılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayı sırasında bu kombinemüstahzarın kullanımı önerilmemektedir. Lamivudin+zidovudin kombinemüstahzarı alan annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilir.
Yan E.: Lamivudin ile en sık bildirilen yan olaylar başağrısı, yorgunluk, kırıklık hissi, bulantı, kusma, diyare, karındaağrı ya da kramp, uykusuzluk, öksürük, nazal semptomlar ve kas-iskeletağrılarıdır. Lamivudin, zidovudin ile kombine olarak verildiğindenötropeni ve anemi (bazen şiddetli) meydana gelmiştir. Trombositopeni, karaciğer enzimlerinde(AST, ALT) geçici yükselmeler ve serum amilazda yükselmeler kaydedilmiştir.Zidovudin ile en ciddi istenmeyen olaylar arasında anemi (transfüzyongerektirebilir), nötropeni ve lökopeni bulunmaktadır.
Etkileş.: Yüksek dozda ko-trimoksazol ileberaber lamivudin+zidovudin kullanımından kaçınılmalıdır. Lamivudin+zidovudinkombinasyonu ve fenitoin alan hastalarda fenitoin konsantrasyonlarınındikkatle izlenmesi gerekir. Zidovudin tedavisi sırasında, parasetamolkullanımının özellikle kronik tedavinin ardından nötropeni insidansındaartışa neden olduğu gösterilmiştir. Aspirin, kodein, morfin, indometasin,ketoprofen, naproksen, oksazepam, lorazepam, simetidin, klofibrat,dapson ve izopronozin dahil (ancak bunlarla sınırlı değil) diğerilaçlar hepatik mikrozomal metabolizmayı direkt olarak inhibeederek ya da glukuronidasyonu yarışmalı şekilde inhibe ederekzidovudin metabolizmasını değiştirebilir. Potansiyel olaraknefrotoksik ya da miyelosupresif ilaçlarla (örneğin sistemik pentamidin,dapson, primetamin, ko-trimoksazol, amfoterisin, flusitozin, gansiklovir,interferon, vinkristin, vinblastin ve doksorubisin gibi) beraberuygulama, özellikle akut tedavi, zidovudinin istenmeyen etki riskinide artırabilir. Nükleosid analogu ribavirin, zidovudinin in vitroantiviral etkinliğini antagonize eder.
Doz Önerisi: Önerilen doz günde 2 kez 1 Combivir tablettir. Combivir yiyecek ile beraber ya da aç karnınaalınabilir. Tedaviye HIV enfeksiyonunun tedavisinde deneyimlibir hekim tarafından başlanmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk kişilerdeklirensin azalması nedeniyle lamivudin ve zidovudinin konsantrasyonlarıyükselir. Bu nedenle, doz ayarlamasının gerekli olduğu böbrek fonksiyonbozukluğu bulunan kişilerde lamivudin ve zidovudinin ayrı ayrıpreparatlarının kullanımı gerekli olabilir. Karaciğer fonksiyonlarıbozuk olan hastalarda, glukuronidasyonun azalması nedeniyle zidovudininbiriktiği gösterilmiştir.
Comtan FilmTablet
Entakapon
Ambalaj: 200mgx30 ve 100 tablet.
End.:Standartlevodopa/benserazid veya levodopa/karbidopa preparatlarınıkullandığı halde, bu kombinasyonlarla dengede tutulamayan parkinsonhastalığı ve doz-sonu motor dalgalanmaları olan hastalarda, tedaviyeyardımcı olarak kullanılır.
Kontr.E.: Entakapona karşı bilinen aşırıduyarlık durumunda kontrendikedir. Entakapon, feokromositomalıhastalarda hipertansif kriz riskinin artması nedeniyle kontrendikedir.Entakaponun, seçici olmayan MAO-A ve B inhibitörleriyle (örneğinfenelzin, tranilsipromin) ile birlikte kullanımı kontrendikedir.Önceden Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya travmatik olmayanrabdomiyoliz öyküsü olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Nadir de olsa parkinsonlu hastalardadiğer dopaminerjik ilaçların ani kesilmesiyle NMS bildirilmiş olduğundan,entakapon tedavisini keserken dikkatli olunmalıdır. Gerekli olduğunda,ilaç yavaş yavaş bırakılmalıdır ve entakaponun yavaş kesiliyorolmasına rağmen bulgu ve/veya belirtiler görülürse, levodopa dozununartırılması gerekebilir. Entakaponun gebelerde kullanılmasıylailgili deneyim olmadığından, bu ilacın gebelik sırasında kullanılmasıönerilmez. Entakapontedavisi sırasında anneler bebeklerini emzirmemelidir. Entakapon,levodopa ile birlikte sersemlik hissi ve semptomatik ortostatizmeneden olabildiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Çok sık görülen istenmeyen etkilerdiskinezi, bulantı ve idrarda anormalliktir. Sık görülen istenmeyenetkiler diyare, Parkinsonizmin ağırlaşması, sersemlik hissi, karınağrısı, uykusuzluk, ağız kuruluğu, halsizlik, hallüsinasyonlar,kabızlık, distoni, terlemede artış, hiperkinezi, baş ağrısı, bacakkrampları, konfüzyon, paroniri, düşme, postural hipotansiyon, vertigove tremordur. Diğer önde gelen advers olaylar bulantı, kusma ve karınağrıları, kabızlık, ishal gibi gastrointestinal semptomlardır.Entakapon kullanımı sırasında idrar kırmızımsı-kahverengi renkalabilir, ama bu zararsız bir durumdur.
Etkileş.: Entakaponun MAO-A inhibitörleri,trisiklik antidepresanlar, desipramin, maprotilin ve venlafaksingibi noradrenalin geri alım inhibitörleri ve COMT tarafından metabolizeedilen katekol grubunu içeren ilaçlar dahil, birçok ilaçla birliktekullanımı konusunda klinik deneyim sınırlıdır. Bu nedenle de entakaponunbu ilaçlarla birlikte verilmesi önerilmez. Entakapon gastrointestinalkanalda demir ile şelatlar oluşturabilir; entakapon ile demir preparatlarıen az 2-3 saat aralıklı olarak alınmalıdır.
Doz Önerisi: Entakapon oral ve her levodopa/karbidopa veyalevodopa/benserazid dozu ile eşzamanlı olarak uygulanır. Entakapongıda ile birlikte ya da ayrı alınabilir. Her levodopa/dopa dekarboksilazinhibitörü dozuyla birlikte bir 200 mg’lik tablet alınır. Önerilenen yüksek doz güConcerta Kontrollü Salım Tableti    Janssen-Cilag
Metilfenidat
Ambalaj: 18mgx30 tablet : 36 mgx30tablet : 54 mgx30tablet.
End.: 6 yaş üzerindeki çocuklarda veadölesanlarda diğer tedaviler tek başına yetersiz olduğunda, kapsamlı birtedavi programının parçası olarak Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu’nun(DEHB) tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: İlaç anksiyeteyi, gerginliği veajitasyonu ağırlaştırabileceğinden bu semptomların görüldüğü hastalarda;metilfenidata karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda; glokomu olanhastalarda; Tourette sendromu içeren bir aile hikayesi bulunan ya da Tourettesendromu tanısı konmuş hastalarda; MAO inhibitörleriyle yapılan tedavisırasında ve bir monoamin oksidazın kesilmesini izleyen en az 14 günlük birsüre boyunca (hipertansif nöbetler meydana gelebilir); hipertiroidilihastalarda, ağır angina pektorisli hastalarda, kardiyak aritmisi olanhastalarda, ciddi hipertansiyonu olan hastalarda, ağır depresyon, anoreksianevroza, psikotik semptomlar ya da intihar eğilimi gösteren hastalarda (ilaç budurumları kötüleştirebileceğinden); bilinen ilaç bağımlılığı ya da alkolizmiolan hastalarda ve gebelik sırasında kontrendikedir.
Uyar.: Ağır depresyonun tedavisi içinve/veya normal bitkinlik durumlarının önlenmesi ya da tedavisi içinkullanılmamalıdır. Hipertansiyonlu hastalarda kullanırken dikkatli olunmalı,özellikle metilfenidat kullanan hipertansif hastalarda kan basıncı uygunaralıklarla izlenmelidir. Emzirme sırasında kullanılmamalıdır. Makinekullanırken ya da diğer potansiyel olarak tehlike içeren aktiviteler yerinegetirilirken dikkatli olunması gerekir.
Yan E.: Hipertansiyon, iştah kaybı, bulantıve/veya kusma, dispepsi, kilo kaybı, baş dönmesi, uyku hali ve seğirme (tik),uykusuzluk, anksiyete, depresyon, duygusal labilite, düşmanca davranışlar vesinirlilik, döküntü görülebilir.
Etkileş.: Metilfenidatı özellikle terapötikpenceresi dar ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunması önerilir. Kanbasıncı üzerindeki olası etkilerinden dolayı vazopresör ajanlarla birliktedikkatli şekilde kullanılmalıdır. Metilfenidat kumarin antikoagülanların,antikonvülzanların (örneğin fenobarbital, fenitoin, primidon) ve bazıantidepresanların (trisiklikler ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri)metabolizmasını inhibe edebilir. Metilfenidatla birlikte verilecekleri zaman builaçların dozlarının azaltılarak ayarlanması gerekebilir.Halen ya da önceki 2hafta boyunca, non-selektif, geri dönüşsüz MAO inhibitörleriyle tedavi edilenhastalarda kullanılmamalıdır. Alkol, merkezi sinir sistemi yan etkileriniarttırabilir. Bu nedenle, tedavi esnasında hastaların alkol almaktankaçınmaları tavsiye edilir.
Doz Önerisi: Oral yolla günde bir kez sabahları uygulanır. Tabletlerbütün halinde sıvı ile yutulmalıdır; çiğnenmemeli, bölünmemeli ya daezilmemelidir. Besinlerle ya da beraberinde besin alınmaksızınuygulanabilir. Dozaj, 18 mg’lik artışlarla sabahları günde bir kez alınanmaksimum 54 mg/günlük bir doza kadar artırılarak ayarlanabilir. Genel olarakdozaj ayarlaması yaklaşık bir haftalık aralarla devam ettirilebilir. Tedaviçocuk ve/veya adölesan davranış bozuklukları konusunda uzman olan bir kişiningözetimi altında başlatılmalıdır. Concerta’nınhalen metilfenidat almayan ya da metilfenidat dışında başka stimülanlar almaktaolan hastalar için önerilen başlangıç dozu günde bir kez 18 mg’dir. Halen günde3x5 mg metilfenidat alanlara günde bir kez 18 mg Concerta, 3×10 mg alanlara günde bir kez 36 mg Concerta, 3×15 mg alanlara günde bir kez 54 mg Concerta önerilir. 54 mg’den daha yüksek bir günlük dozajönerilmemektedir.
nde 10 kez 200 mg, yani 2 g entakapondur.
Concor Lak Tablet
Bisoprolol fumarat
Ambalaj: 5 mgx30 tablet : 10 mgx30 tablet.
End.:Yüksekkan basıncı (hipertansiyon) ve koroner kalp hastalığının (Anjinapektoris) tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Tedavi edilmemiş miyokard yetmezliği, yeni geçirilmişmiyokard enfarktüsü, şok, atriyoventriküler ileti bozuklukları(II. ve III. derece AV blok), hasta sinüs sendromu, sinoatrial düğümve atrium arasında ileti bozukluğu (sinoatrial blok), tedaviyebaşlama öncesi çok yavaş nabız (dakikada 50 vurudan daha az bradikardi),çok düşük kan basıncı, bronşiyal astma ve ilerlemiş dönemlerdeki periferaldolaşım bozuklukları olgularında kullanılmamalıdır. Adrenaltümör (feokromositoma) olgularında, bisoprolol ancak a-blokajından sonra verilebilir.Gebelik sırasında, emzirme sırasında ve çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.Kan glukoz düzeyleri sık sık iniş çıkış gösteren diyabetik hastalarda,uzun süreli açlık dönemlerinde ve asidozlu hastalarda dikkatlekullanılmalıdır.
Uyar.: Bisoprololun antihipertansif etkisine bağlıolarak, ilaca karşı reaksiyon sonucu, araç veya makine kullanma yeteneğikişiden kişiye farklı olarak azalabilir. Eğer istisnai bir durumdabisoprolol gebelik sırasında kullanılmışsa, yenidoğanda olasılıklabradikardi, hipotansiyon ve hipoglisemi oluşabileceğinden, beklenendoğum tarihinden 72 saat önce bisoprolol tedavisi kesilmelidir.
Yan E.: Özellikle tedavinin başlangıcında yorgunluk,baş dönmesi, hafif baş ağrısı, terleme, uyku bozuklukları, canlırüyalar ve depresif ruh hali görülebilir. Nadir olgularda gastrointestinalbozukluklar (diyare, konstipasyon, bulantı, karın ağrısı) ve ciltreaksiyonları (örneğin eritem, pruritus) olabilir. Seyrek olarakkan basıncında belirgin bir düşme, nabızda yavaşlama veya AV iletidebir bozulma gözlenmiştir.
Etkileş.: Birlikte kullanılan diğer antihipertansifilaçların etkilerini artırabilir. Tedavide, bisoprolol ile rezerpin,a-metildopa, klonidin veya guanfasininbirlikte kullanılması, kalp hızında belirgin bir azalmaya nedenolabilir. Klonidin ile birlikte kullanımda, bisoprololun kesilmesiüzerinden birkaç gün geçmeden klonidin tedavisi kesilmelidir. Nifedipininbirlikte kullanılması, bisoprololun antihipertansif etkisiniartırabilir. Bisoprolol ile birlikte verapamil veya diltiazem tipikalsiyum antagonistlerinin veya antiaritmik ajanların kullanılmasıhipotansiyon, bradikardi ve diğer aritmilere yol açabileceğiiçin hastanın dikkatle izlenmesi gerekir. Bu nedenle kalsiyum antagonistlerininve antiaritmik ajanların intravenöz kullanımı, bisoprolol tedavisisırasında önerilmez. Bisoprolol ile birlikte insülin veya oral antidiyabetikkullanımı, bu ikinci ilaçların etkilerini artırabilir. Anestezialtında kalp debisi bozulacağı için, hasta bisoprolol ile tedaviediliyorsa, cerrahi girişim öncesi anestezist uyarılmalıdır.
Doz Önerisi: Günde 1 adet 5 mg veya 10 mg tablet kullanılır. Tedavininbaşlangıcında ve hastalığın hafif formlarında olguların çoğundagünde 1 adet 5 mg tablet yeterlidir. Gerekirse bu doz günde 2 adet 5mg veya 1 adet 10 mg tablete yükseltilebilir. Çok az sayıda olguda20 mg’ye (günde 2 adet 10 mg) varan doz artışı gerekebilir. Tabletlerbir miktar sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır. Tabletlerin sabah açkarnına veya kahvaltı ile alınması önerilir.
Contex Kapsül
Parasetamol 250mg, oksolamin sitrat 100 mg, klorfeniramin maleat 2 mg, fenilpropanolaminHCI 12.5 mg
Ambalaj: 30 kapsül.
End.:Nezle,grip, soğuk algınlığı, rinit, farenjit, sinüzit, bronşit, larenjitinsemptomatik tedavisi ve solunum yollarının allerjik hastalıklarında:Saman nezlesi, parennial alerjik rinit, vazomotor rinitte endikedir.
Kontr.E.: Prostat hipertrofisi, mesane çıkışında obstrüksiyon,dar açılı glokom, akut astma, hipertiroidizm, ağır hipertansiyon,kardiyak aritmiler, serebrovasküler hastalığı olanlarda ve kombinasyondakimaddelere karşı hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.Gebeliğin ilk üç ayında, emziren annelerde ve 6 yaşından küçük çocuklardakullanılmamalıdır. MAO inhibitörü alanlara verilmemelidir. Bunlarkesilmiş olsa bile 3 hafta geçmeden bu kombinasyon kullanılmamalıdır.
Uyar.: Böbrek ve karaciğer fonksiyonları bozuk olanlardadikkatle kullanılmalıdır. Klorfeniramin çocuklarda paradoksaleksitasyona neden olabileceğinden, 6 yaşından küçük çocuklardakullanılmaması yerinde olur. Geriyatrik hastalar antimuskarinikve vazopresör etkilere daha duyarlı olabileceğinden, dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Uyuklama, çarpıntı, görmede bulanıklık, idraryapma zorluğu, ağız kuruluğu, anoreksi, irritabilite, deri alerjisi,terleme, taşikardi, kulak çınlaması, mide yanması, fotosensitivite.
Etkileş.: Alkol, fenotiyazinler, trisiklik antidepresanlarklorfeniramin ile karşılıklı olarak santral sinir sistemi üzerindekidepresan etkiyi artırırlar. Klorfeniraminin antimuskarinik etkisiatropin, amantadin, haloperidol, fenotiyazinler, prokainamid,kinidin tarafından arttırılır. MAO inhibitörleri klorfeniramininantimuskarinik ve SSS depresan etkisini artırır, fenilpropanolamininvazopresör etkisini şiddetlendirerek hipertansif krize yol açabilir.Klorfeniraminsisplatin, paramomisin, salisilatlar ve vankomisinin ototoksiketkisini maskeleyebilir. Siklopropan ve halojenli hidrokarbontipi genel anestezikler ve dijital glikozidleri miyokardı fenilpropanolaminetkisine karşı sansitize ederek aritmilere neden olabilirler. Fenilpropanolaminguanetidinin antihipertansif etkisini azaltabilir. Kronik alkolizmve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamolün hepatotoksisiteriski artabilir. Hepatik enzim indüktörleri (barbitüratlar, primidon)parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğiniazaltabilir.
Doz Önerisi: Yetişkinler için olağan doz günde 3 kez 1-2 kapsüldür.6-12 yaş arası çocuklarda 1 kapsül, 8 saat ara ile günde 3 kez alınabilir.6 yaşındakilerde ve daha küçüklerde önerilmez.
Contractubex Jel
Cepae ekstresi 100 mg,heparin 50 IU, alantoin 10 mg/g
Ambalaj: 50 g’lik tüp.
End.: Hipertrofik ve keloidal skarlar, operasyon, amputasyon,yanık ve kaza sonrası hareket kısıtlayıcı ve görüntü olarak rahatsızlık vericiskarlar, Dupuytren kontraktürü, travmatik tendon kontraktürü ve skatrisyelskarların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı bilinenhipersensitivitesi olan hastalarda kullanılmamaladır.
Uyar.: Mevcut skar ve kontraktürün boyutlarına göre tedavihaftalarca veya aylarca sürebilir. Taze skarların tedavisinde aşırı soğuk, UVışını ve çok güçlü masaj gibi fiziksel irritasyonlardan kaçınılmalıdır. Gebelikteyalnızca potansiyel fayda/risk ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği hekimkararı ile kullanılır.
Yan E.: Genellikle iyi tolere edilir. Yalnızca nadir olgulardatedavinin kesilmesini gerektirmeyen, hafif eritem ve kaşıntı gibi lokal ciltirritasyonu bulguları beklenebilir.
Doz Önerisi: Günde birkaç kez skar dokusu üzerine, jelin tampenetrasyonu sağlanacak şekilde masaj ile uygulanır. Sert, eski skarlar içingece boyunca oklüzyon ile uygulanabilir. Mevcut skar ve kontraktürünboyutlarına göre tedavi haftalar veya aylarca sürebilir. Çocuklarda ve geniş yüzeyitutan skarlarda tedavi sonucu özellikle iyidir. Skar oluşumunu engellemek ve eniyi sonucu almak için tedaviye, derideki bir hasar sonrası, o bölgedekiepitelizasyonu takiben hemen başlanmalıdır. Bu durumda, keloid gelişiminepredispozan hastalarda dahi bile gelişimi önlenebilir.
Contramal Ampul
Tramadol
Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ampul.
Contramal Kapsül
Tramadol
Ambalaj: 50 mgx20 kapsül.
End.:Cerrahioperasyonlar sonrası ağrılar, kırık ve yaralanmalara bağlı ağrılar,non-narkotik analjeziklerin yetersiz kaldığı kanser ağrılarındave diğer değişik kaynaklı ağrılarda kullanılan güçlü bir analjeziktir.
Kontr.E.: Tradamole veya opioidlere karşıbilinen duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Geçmişte veya halenopioid alışkanlığı ya da bağımlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek dozlarda solunum depresyonu yapabileceğinden,riskli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Konvülsiyon riski,epilepsili hastalarda, nöbet geçmişi olan hastalarda veya nöbetile ilgili bir risk altında travma geçirmiş, metabolik bozukluğuveya ilaç ya da alkol kullanımını bırakan bağımlılarda ve merkezisinir sistemi enfeksiyonu olan hastalarda artabilir. Tramadolile tedavi edilen hastalarda nadiren ciddi ve fatal olabilen anafilaktoidreaksiyonlar bildirilmiştir. Bildirilen diğer reaksiyonlar arasındaprürit, kurdeşen, bronkospazm ve anjiyoödem bulunmaktadır. Geçmişindekodein ve diğer uyuşturucu ilaçlara karşı anafilaktoid reaksiyonlarıngörüldüğü hastalar daha fazla risk altında olabilirler ve bu hastalaratramadol verilmemelidir. Epilepsi öyküsü olan veya epilepsi riskiolan hastalarda tramadol ancak zorunlu bir endikasyon varsa kullanılmalıdır.Konvülsiyon eşiğini düşüren selektif serotonin reuptake inhibitörlerive trisiklik antidepresan kullanan hastalarda tramadol dikkatlekullanılmalıdır. Minör ağrıların tedavisi için kullanılmamalıdır.Tramadol, hastanın reaksiyon yeteneğini etkileyerek, araba veyamakine kullanmasını zayıflatabilir, bu durum özellikle alkollebir arada alındığında görülür. Gebelikte kullanımı ancak risklerindikkatlice değerlendirilmesinden sonra olmalıdır. Emzirme dönemindekullanılırken, yaklaşık ‰1 oranında süte geçtiği göz önüne alınmalıdır.Toleransve çekilme semptomları görülebilir. İlacın bağımlılık yapma potansiyelivardır.
Yan E.: Tramadol kullanımına bağlıhallüsinasyon ve konfüzyon görülebilir. Mide bulantısı, kusma,ishal, kabızlık ve ağız kuruluğu gibi gastrointestinal sistemeait yakınmalar görülebilir. Tramadol alımına bağlı olarak, enderolgularda kardiyovasküler sistem üzerine etkisi olduğu (çarpıntı,postüral hipotansiyon veya kardiyovasküler kollaps gibi) görülmüşve az sayıdaki hastada konvülziyonlar gözlemlenmiştir. En sık görülensantral sinir sistemi yan etkileri, sersemlik, baş ağrısı ve sedasyondur.Kaşıntı, döküntü ve ürtiker gibi cilt lezyonları görülebilir.Bronkospazm ve mevcut astmanın şiddetlenmesi gibi allerjik reaksiyonlarbildirilmiştir. İstenmeyen etkiler, özellikle hasta fiziksel olarakyorgunsa görülmektedir.
Etkileş.: Santral sinir sistemini etkileyendiğer ilaçlarla (trankilizanlar, hipnotikler vb.) bir arada alındığında,sedatif etki artabilir. Ancak bunun yanı sıra, tramadolün bir trankilizanlabirlikte kullanımının, ağrı üzerinde olumlu bir etkisinin olmasıolasıdır. MAO inhibitörleri alan hastalarda kullanılmamalıdır.Ayrıca alkol, hipnotikler, santral etkili analjezikler, opioidlerveya psikotropik ilaçlarla kullanılması önerilmez.
Doz Önerisi: Contramal Ampul: Doz ayarlaması ağrının şiddetine göre yapılmalıdır.IV, İM veya SC yoldan 50-100 mg (İV yoldan yavaşca enjekte edilir veyaenfüzyon çözeltisinde dilüe edilerek verilir). Bir kerede uygulanandozun 2 mg/kg’yi geçmemesi önerilir. Genel olarak günlük doz 400mg’dir. 75 yaşın üzerindeki hastalarda ise günlük doz 300 mg’yi geçmemelidir.Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda doz ayarlamasıyapmak gerekebilir. Contramal Kapsül: Doz ayarlaması ağrının şiddetinegöre yapılmalıdır. Yemeklerden bağımsız olarak, yetişkinlerde ve12 yaşın üzerindeki gençlerde tek doz olarak, az miktarda sıvı ile 1kapsül alınır. Bu genellikle ağrıyı gidermek için yeterlidir. Ancakeğer ağrı geçmediyse, 30-60 dakika sonra 1 kapsül daha alınabilir.Bir kerede uygulanan dozun 2 mg/kg’yi geçmemesi önerilir. Genel olarakgünlük doz 400 mg’dir. 75 yaşın üzerindeki hastalarda ise günlük doz300 mg’yi geçmemelidir. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğuolanlarda doz ayarlaması yapmak gerekebilir.
Convulex Kapsül
Valproik asit
Ambalaj: 150 mgx60 kapsül : 300 mgx60 kapsül : 500mgx60 kapsül.
Convulex Pediyatrik Şurup
Sodyum valproat 250mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
Convulex CR Tablet
Sodyum valproat
Ambalaj: 300 mgx50 tablet : 500 mgx50 tablet.
End.:Jeneralizeveya parsiyel epilepsinin tedavisinde, özellikle absans, miyoklonik,tonik-klonik, atonik ve miks nöbet şekillerinin görüldüğü durumlarda(basit veya kompleks nöbetlerde, sekonder jeneralize nöbetler,spesifik sendromlar) endikedir.
Kontr.E.:Hepatikyetmezlik ve hemorajik diatez durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer fonksiyon testleri özellikle risklihastalarda tedaviden önce ve tedavinin ilk 6 ayında periyodik olarakyapılmalıdır. 3 yaşın altındaki çocuklarda sodyum valproat uygulanacaksamonoterapi önerilir, ancak tedaviye başlamadan önce karaciğerharabiyeti riski bu gruptaki hastalarda iyi değerlendirilmelidir.3 yaşın altındaki çocuklarda aynı zamanda salisilat kullanımı,karaciğer toksisitesi riski nedeniyle önlenmelidir. Antiepileptik tedavi gören kadınıngebe kalması önerilmez. Laktasyonda anne sütü ile beslenmiş çocuklardaklinik etkilere raslanmamıştır.
Yan E.:Saç dökülmesi,postural ince tremor, karaciğer fonksiyon testleri değişmeksizinhiperamoniemi görülebilir. Anemi, lökopeni, trombositopeni veya pansitopenide bildirilmiştir. Bazan fatalite ile sonuçlanan pankreatit tanımlanmıştır.Vasküleratit görüldüğü bildirilmiştir. Kilo artışı görülebilir;amenore ve menstrüel düzensizlik bildirilmiştir.
Etkileş.:SSS depresanlarıve alkolle birlikte kullanıldığında santral depresan etkiler artar.Aspirin, karbamazepin ve dikumarol gibi ilaçlar serum düzeylerinindeğişmesine neden olur. Fenobarbital, primidon ve klorazepamlabirlikte kullanılmamalıdır. Fenitoinle birlikte kullanıldığındayeniden doz ayarlaması yapılmalıdır.
Doz Önerisi: Convulex Kapsül: Günlük doz başlangıçta 15mg/kg’dir. Bu doz bir haftalık dönemlerde 5-10 mg/kg/gün olmak üzere nöbetlerönlenene kadar artırılabilir. Maksimum günlük doz 60 mg/kg’dir. Totalgünlük doz 250 mg’yi aştığında 2-4 kısma bölünerek uygulanmalıdır. Convulex Pediyatrik Şurup: Gastrointestinal tahriş yakınması olan olgulardayiyeceklerle birlikte ve bir miktar su ile verilebilir. Başlangıçdozu 15 mg/kg/gün olarak hesaplanır. Bu doz bir haftalık dönemlerle5-10 mg/kg/gün olmak üzere, nöbetler önlenene kadar artırılabilir.Günlük maksimum doz 60 mg/kg’dir. Çocuklarda ortalama dozları şöyledir:7.5-14 kg arası çocuklarda 3-9 mL; 14-21 kg arası çocuklarda 6-12 mL;21-32 kg arası çocuklarda 12-18 mL’dir. Önerilen bu günlük dozun birkaçkereye bölünerek verilmesi önerilmektedir. Convulex CR Tablet: Günde bir veya iki kez verilebilir. Tabletler yarıyabölünebilir, fakat ezilmemelidir. Tabletler bir miktar sıvı ile birlikte veyayiyeceklerden sonra alınmalıdır. Günlük dozaj ayarlamaları yaşa ve vücutağırlığına göre değişir. Erişkinlerde günlük 500-600 mg ile başlamalıdır. Genellikledozaj, vücut ağırlığına göre 20-30 mg/kg şeklinde, günde 1000-2000 mgaralığındadır. 20 kg’nin üstü çocuklarda başlangıç dozajı, nöbet kontrolüneulaşılıncaya kadar, aralıklı artışlarla 250-300 mg/gün (kilo dikkatealınmaksızın) olmalıdır; bu genellikle vücut ağırlığı başına günde 20-30 mg/kgaralığı içindedir.
Copaxone Flakon
Kopolimer 1 20 mg
Ambalaj: Her biri 7 flakon içeren 4 kutuda toplam 28 flakonve 1 mL’lik enjeksiyonluk su içeren 28 ampul, 28 adet 3 cc şırınga, 28adet enjeksiyon iğnesi, 28 adet mixject flakon/ampul adaptörü, 56adet alkollü temizleme bezinden oluşan kendi kendine kullanım kitiile birlikte.
End.:Disabiliteninilerlemesini yavaşlatmada ve nükseden-remitan multipl sklerozluhastalardaki nükslerin sıklığını azaltmada endikedir.
Kontr.E.: Kopolimer 1’e karşı aşırı duyarlığı olanlardave gebelikte kontrendikedir.
Uyar.: Kopolimer 1’in tek önerilen uygulamayolu subkutandır. IV yoldan uygulanmamalıdır. Kopolimer 1 kullananhastalarda enjeksiyon sonrası birkaç dakika içinde vazodilatasyonveya palpitasyonlu göğüs sıkışması, gerginlik ve/veya dispne şeklindebir reaksiyon oluşabilir. Bu reaksiyonların çoğu 15 dakika içerisindekendiliğinden geçer. Ancak reaksiyonların bazıları 1 saattenfazla da sürebilir. Reaksiyonların ciddi olduğu görülürse, uygunbir tedavi yapılmalıdır. Kopolimer 1 veya metabolitlerinin insansütüne geçme derecesiyle ilgili veri yoktur. Emziren kadınlardaönlem alınmalı, ilacın anne ve çocuk üzerindeki relatif riski ve yararıdikkate alınmalıdır.
Yan E.: En sık gözlenen istenmeyen etkilokal enjeksiyon bölgesindeki reaksiyonlardır. Bu lokal reaksiyonlarınen yaygınlarından bazıları; eritema, ağrı, enflamasyon, pruritus,sertleşme ve kütle oluşumudur.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde önerilen günlük doz, günde 1 kez20 mg’lik SC enjeksiyondur. Bu, enjeksiyonluk su ile rekonstitüeolan 1 flakon steril liyofilize toza karşılık gelir. Optimal terapötikdoz tam olarak saptanamamıştır. Copaxone tedavisine başlama, bir nörolog veya MS tedavisindedeneyimli bir hekim gözetiminde yapılmalıdır. İlaç uzun süreli tedaviiçin amaçlanmıştır ancak, tedavinin süresi ilacın uygulandığı hastanınverdiği tepkiye bağlı olarak tedaviyi yürüten hekim tarafındanbelirlenmelidir.
Coraspin Enterik Kaplı Tablet
Asetilsalisilikasit
Ambalaj: 100 mgx30 tablet : 300 mgx30 tablet.
End.:Asetilsalisilikasit antitrombotik olarak, nonstabil anjina pektoriste ve risk altındaki(hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik veya sigara tiryakileri)hastalarda koroner trombozun önlenmesinde; miyokard reenfarktüsprofilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide özellikle aortokoronerby-pass ve arteryovenöz şantlarda postoperatif tromboz ve embolizminönlenmesinde; geçici iskemik ataklarda ve stroke profilaksisindeendikedir.
Kontr.E.: Kanama eğiliminin arttığı patolojikdurumlarda, antikoagülan (heparin, kumarin türevleri vb.) tedavisisırasında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gebeliğinson 3 ayında, salisilatlara ve analjeziklere karşı aşırı duyarlıkgösterenlerde, kronik veya aktif ülseri olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Tıbbi zorunluk olmadıkça gebelerve emziren annelere verilmemelidir. Asetilsalisilik asit, kortikosteroidlerveya alkolle birlikte alındığında gastrointestinal kanama riskiniartırabilir.
Yan E.: Mide rahatsızlığı, gastrointestinalgizli kan kaybında artış, nadiren aşırı duyarlığa bağlı reaksiyonlar(deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve trombositopeni görülebilir.
Etkileş.: Nonsteroidal antiromatizmalilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksatın istenmeyenetkilerini, antikoagülanların (örneğin heparin ve kumarin türevleri)etkilerini ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinalkanama olasılığını artırır.
Doz Önerisi: Reenfarktüs profilaksisi ve nonstabil anjinapektoriste 1-3×100 mg/gün veya 1-2×300 mg/gün, risk altındaki hastalardakoroner trombozun önlenmesinde 1-2×100 mg/gün veya günaşırı 300 mg 1tablet, postoperatif (by-pass ve shunt) tromboz profilaksisinde1x100 mg/gün veya günaşırı 300 mg 1 tablet, stroke profilaksisinde vegeçici iskemik ataklarda 1-3×100 mg/gün veya 1-2×300 mg/gün, yüzeyelvenlerin enflamasyonunda 3×600 mg/gün, uzun süreli tromboz tedavisinde3-4×300 mg/gün olarak uygulanır. Tabletler çiğnenmeden, yarım bardaksuyla yutulur.
Cordarone Ampul
Amiodaron HCI
Ambalaj: 150 mg/3 mLx6 ampul.
Cordarone Bölünebilir Tablet
Amiodaron HCI
Ambalaj: 200 mgx30 tablet.
End.:Aksesuaratriyoventriküler ileti varlığında hızlı ventrikül ritm ile birlikteatrial ritm bozuklukları, Wolf-Parkinson White sendromuna bağlı taşikardive ventriküler ritm bozukluklarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sinüsbradikardisi, sino-atrial blok, pacemaker bulunmaması halindehasta sinüs sendromu, atriyoventriküler blok, bi- ya da trifasiküleriletim bozuklukları (amiodaron, özel ünitelerde elektro pacing varlığındakullanılabilir), kalp-damar kollapsı, ağır arteriyel hipotansiyon,tiroid fonksiyon bozuklukları, iyot allerjisi durumlarında kontrendikedir.Torsadesde pointes’e neden olan ilaç kombinasyonlarından kaçınılmalıdır. Gebelik, kesin gerekmedikçekontrendikedir. Bu ilacın Sınıf IA artiaritmikler, sotalol, stimülanlaksatifler ve enjektabl diltiazem ile kombinasyonu önerilmez.
Uyar.: Amiodaron, yalnızca hayatı tehditeden ağır ritm bozukluklarının tedavisinde deneyimli hekimler tarafındankullanılmalıdır. Emziren anneler emzirmeye son vermelidir.
Yan E.:Kornealmikrodepositler, ışıklı halkalar görme, fotofobi gibi semptomlarayol açabilir. Fotosensitivite ve pigmentasyon bozukluklarınayol açabilir. Güneşten korunmayı sağlayacak önlemler alınmalıdır.Tedavi sırasında ya da hemen sonrasında hiper ve hipotiroidizm gelişebilir.Diffüz pulmoner alveolit gelişimi bildirilmiştir. Çok nadiren hepatotoksisitebildirilmiştir. Bitkinlik, tremor, koordinasyon bozukluğu, periferiknöropati, uyku bozuklukları, bulantı, kusma, ağızda metalik tatgibi yan etkiler bildirilmiştir.
Etkileş.:Astemizol,bepridil, eritromisin IV, halofantrin, pentamidin, sparfloksasin,sultoprid, terfenadin, vinkamin, potansiyel olarak fatal Torsadesde pointes riskini artırdıkları için kontrendikedir. Antiaritmikajanlar: Sınıf IA (kinidin, disopiramid), sotalol, potansiyel olarakfatal Torsades de pointes riskini artırırlar. Stimülan laksatifler:Torsades de pointes riskini yükselttikleri için önerilmez, bir başkalaksatif kullanılmalıdır. Enjektabl diltiazem: Bradikardi ve atriyoventrikülerblok riski mevcuttur. Beta-blokerler ve bazı kalsiyum antagonistleri(verapamil, diltiazem), ileti ve otomatizma bozuklukları (belirginbradikardi) ortaya çıkma olasılığı vardır. Hipokalemikler: (Torsaidesde pointes riski) hipokalemi yapan diüretikler veya kombinasyonları,kortikosteroidler (glukokortikoidler, mineralokortikoidler,sistemik kullanımı), tetrakosaktid, amfoterisin B (İV). Oral antikoagülanlar:Oral antikoagülanların etkisini ve buna bağlı olarak da kanamariskini artırır. Dijital: Aşırı bradikardi görülebilir ve atriyoventriküleriletide bozukluk olabilir. Fenitoin: Plazma fenitoin düzeylerindeyükselme ve buna eşlik eden özellikle nörolojik tipte doz aşımı belirtilerigörülebilir. Genel anestezikler: Genel anesteziklerle kombinasyonsırasında ciddi komplikasyonlar bildirilmiştir; atropine dirençlibradikardi, hipotansiyon, ileti bozuklukları, kardiyak debininazalması.
Doz Önerisi: Cordarone Ampul: Galenik nedenlerle ilaç, 500 mLiçinde 2 ampulden daha az yoğunlukta kullanılmamalıdır. Sadeceizotonik dekstroz çözeltisi kullanılmalıdır. Enfüzyon sıvısınabaşka ilaç katılmamalıdır. Venöz enfüzyon: Yükleme tedavisi: Ortalama doz 250 mL dekstroz içinde5 mg/kg’dir. 20 dk-2 saat içinde kullanılır. 24 saatte 2-3 kez yinelenir.Akış hızı alınan sonuca göre ayarlanmalıdır. Etki birkaç dakikaiçinde başlar, yavaş yavaş hafifler. Bunu izleyen bir enfüzyon başlatılmalıdır. Sürek tedavisi: Birkaç gün için 250 mL dekstroziçinde kilo başına 10-20 mg/gün (ortalama, 24 saatte 600-800 mg, 24 saatteen çok 1200 mg). Enfüzyonun ilk günü oral tedaviye başlanır. Doz günde4 veya 5 tablete kadar artırılabilir. Cordarone Tablet: Başlangıç tedavisi: Genellikle uygulanan doz 8-10gün süreyle günde 3 tablettir. Bazı durumlarda başlangıç dozunun daha yüksekverilmesi (4-5 tablet/gün) gerekir. Bu durumda elektrokardiyografikizlem yapılmalıdır. Sürek tedavisi: Minimum etkili doz saptanmalı ve hastadan alınanyanıta göre günde ½ (2 günde 1 tablet) veya 2 tablettir.
Corsal Kapsül
Parasetamol 300mg, fenilpropanolamin HCI 25 mg, klorfeniramin 4 mg
Ambalaj: 20 kapsül.
Corsal Şurup
Parasetamol 120mg, fenilpropanolamin HCI 25 mg, klorfeniramin 4 mg/5 mL
Ambalaj: 120 mL’lik şişe.
End.:Gripalenfeksiyonlar, nezle ve soğuk algınlığının profilaksi ve semptomatik tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Etkin maddelerden birine karşı aşırı duyarlık durumundakontrendikedir
Uyar.: Hipertansiyon, ciddi kardiyovasküler bozukluk,hipertiroidizm, diyabet, astma, glokom, amfizem, kronik akciğerhastalığı, böbrek bozukluğu, prostat hipertrofisine bağlı idrarretansiyonu gibi durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Dikkat gerektirenmakinelerde çalışanlar, tehlikeli veya yüksek yerlerde çalışanlar,araç kullananlar, ilacı kullanırken gibi işleri yapmamaları konusundauyarılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Deri döküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi,baş dönmesi, nadiren gastrointestinal bozukluklar, sedasyon, ağızkuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilite görülebilir.
Etkileş.:Alkol, Corsall’ın uyuşukluk yapıcı etkisini artırabilir.Parasetamolün yüksek dozlarda antikoagülanların etkisini artırdığı bildirilmiştir.Parasetamolün salisilatlarla uzun süre kullanımı önerilmemektedir. Furazolidingibi MAO inhibitör aktivite gösteren ilaçlar şiddetli hipertansiyon riskinedeniyle sempatomimetiklerle eş zamanlı kullanılmamalıdır. Trisiklikantidepresanların antihistaminik ilaçlarla birlikte kullanımı antikolinerjikaktivitede artışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Kapsül: Günlük doz yetişkinlerde 3-4×1 kapsüldür.Şurup: 1-2 yaş çocuklara günde 2 kez2.5 mL (1/2 ölçek), 2-5 yaş çocuklara 4-6 saatte bir 2.5 mL (1/2 ölçek), 6-12yaş çocuklara 4-6 saatte bir 5 mL (1 ölçek), yetişkinlere 4-6 saatte bir 10 mL(2 ölçek).
Cortimycine Göz Pomadı
Hidrokortizon asetat
Ambalaj: 50 mg/5 g’lik özel kanüllü tüp.
End.:Palpebralve bulber konjunktiva, bahar aylarında görülen alerjik konjunktivit,akne rozase keratit, süperfisiyel noktalı keratit, herpes zosterkeratiti, iritis ve siklitis gibi göz küresinin anterior bölümüneait iltihabi durumlarda kullanılır. Ayrıca kimyasal madde, radyasyon,ısı ve yabancı cisim penetrasyonuyla oluşan korneal, konjunktivalve skleral harabiyetlerde endikedir. Katarakt, glokom ve kornealtransplantasyon gibi göz ameliytlarından sonra profilaktik olarak,iltihabı önlemek amacıyla da kullanılır.
Kontr.E.:Hidrokortizonaaşırı duyarlığı olanlarda, bakteriyel, viral veya fungal oküler enfeksiyonlarda,göz tüberkülözünde, akut süperfisiyel herpes simpleks keratitinde(dendritik keratit), canlı virüs aşılarının (çiçek aşısı gibi) uygulamasısırasında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hidrokortizon ufak zedelenmelerdekullanılmamalıdır. Hardal gaz (diklora etilsülfür) keratiti, Sjogrenkeratokonjontiviti veya dejeneratif bozukluklarda etkili değildir.Geniş açılı glokom, diabetes mellitus, 5 diyoptriden daha büyük miyopiolgularında ve Krukenberg Spindle’de çok dikkatle uygulanmalıdır.Herpes simpleksin neden olduğu stomal keratit veya uveitis tedavisindeantiviral ilaçlarla birlikte hidrokortizon uygulaması dikkatleyapılmalıdır. Gebelikte güvenirliği belli değildir. Özellikleuzun süreli ve yüksek dozlardaki uygulamalardan kaçınılmalıdır.Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Emziren annelerdesütle yenidoğana geçebileceğinden, bebekte yan etkiler görülebilir.
Yan E.:Bazı kişilerdegöz içi basıncı artabilir. Uzun süreli kullanımda geniş açılı glokom,optik sinir harabiyeti, görme bozukluğu, katarakt oluşabilir. Nadirengeçici kaşıntı veya yanma, nidriyazis, ptozis, epiteliel noktalıkeratit, korneal veya skleral malasia ile tedavi bitiminden sonraveya tedavi sırasında akut anterior uveitis görülebilir. Aşırıduyarlık reaksiyonları gözlenebilir. Bu reaksiyonların görülmesidurumunda ilaç hemen kesilmelidir.
Doz Önerisi: Alt göz kapağı aşağı çekilerek konjunktivayabir miktar sıkılır. Göz kapağı birkaç kez aşağı-yukarı oynatılarakpomadın iyice dağılması sağlanır. Günde 3-4 kez tekrar edilir.
Cosmogen Flakon
Daktinomisin
Ambalaj: 0.5mgx1 flakon.
End.:Wilms tümörü,rabdomiyosarkom, testis ve uterus karsinomasında endikedir. Ewingsarkomu ve botrioid sarkomun palyatif tedavisinde ya diğer anti-neoplastikbileşikler veya X ışını tedavisiyle birlikte ya da yalnız olarakendikedir.
Kontr.E.:Eğer daktinomisinsu çiçeği veya herpes zoster enfeksiyonuna yakın bir zamanda veyaenfeksiyon sırasında verilirse, ölümle sonuçlanabilecek şiddetli,jeneralize bir hastalık oluşabilir.
Uyar.: Daktinomisin sadece kanser kemoterapiajanlarının kullanımında tecrübeli bir hekimin nezareti altındakullanılmalıdır. Bu ilaç çok toksik olup, toz ve çözeltisi dikkatlekullanılıp uygulanmalıdır. Kaza sonucu gözle temas ederse, bolsuyla yıkanmalı ve hızla oftalmolojik konsültasyon yapılmalıdır.Kaza ile ciltle temas ederse, etkilenen kısım en az 15 dakika bol suylahemen yıkanmalıdır. Gebelerde kullanılmamalıdır. Ciddi yan etki potansiyelinedeniyle, anneye ilacın önemi hesaplanarak emzirmesi veya ilacınkesilmesi hakkında karar verilmelidir.
Yan E.:Keyifsizlik,yorgunluk, uyuşukluk, ateş, miyalji, proktit, hipokalsemi, şelat,yutma güçlüğü, özofajit, ülseratif stomatit, farenjit, iştahsızlık,bulantı, kusma, abdominal sancı, diyare, gastrointestinal ülserasyon,aplastik anemi noktasına kadar varabilen anemi, agranülositoz,lökopeni, trombositopeni, pansitopeni, retikülopeni, alopesi,cilt kabartıları, akne, eritemin artması veya önceden radyasyonamaruz kalmış derinin pigmentasyonunda artma görülebilir.
Doz Önerisi:Günlük dozaj yetişkinler ve çocuklar için, 5 günsüresinde 15 mg/kg/günveya vücut yüzeyinin metrekaresi başına günde 400-600 mg’yi geçmemelidir. Vasati yetişkindozu maksimum 5 gün için, IV olarak günlük 500 mg (0.5 mg) şeklindedir. Çocuklarda5 gün için IV olarak, günlük doz vücut ağırlığının her kilogramı için15 mg’dir (0.015 mg). Değişik bir uygulamabiçimi ise, bir haftalık zaman içinde IV olarak vücut alanının behermetrekaresi için total 2500 mg (2.5 mg) verilmesidir.
Cosopt Oftalmik Solüsyon
Dorzolamid HCl 20mg, timolol 5 mg/ml
Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Okülerhipertansiyonu, açık açılı glokomu, psödoeksfolyatif glokomu ya da diğersekonder açık açılı glokomu olan hastalarda, kombine tedavinin uygun olduğudurumlarda, yükselmiş intraoküler basıncın tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Bronşiyalastımı veya bronşiyal astım öyküsü olan ya da şiddetli kronik obstrüktifakciğer hastalığı olan hastalarda; sinüs bradikardisi, ikinci ya da üçüncüderece atriyoventriküler bloğu, belirgin kardiyak yetersizliği, kardiyojenikşoku olan hastalarda; bileşimdeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanhastalarda kontrendikedir.
Uyar.:Timololmaleat bileşeni nedeniyle, tedaviye başlamadan önce kalp yetmezliği uygun birşekilde kontrol altına alınmış olmalıdır. Şiddetli kalp hastalığı öyküsü olanhastalarda, kalp yetmezliği bulguları açısından dikkatli olunmalı ve nabızkontrol edilmelidir. Timolol maleat uygulanması sonrasında astımlı hastalardabronkospazma bağlı ölüm ve nadiren kalp yetmezliğiyle ilişkili ölüm dahil olmaküzere respiratuvar ve kardiyak reaksiyonlar bildirilmiştir. Dorzolamid esasolarak böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek veya karaciğer yetmezliğiolanlarda önerilmemektedir. Gebelerde potansiyel yararları fetüseolabilecek potansiyel risklerden daha fazla ise kullanılmalıdır. Emzirilen yenidoğandagörülebilecek ciddi istenmeyen reaksiyonlar potansiyeli nedeniyle, ilacın anneiçin önemi gözönünde bulundurularak emzirme ya da ilaç kesilmelidir.
Yan E.:Gözdeyanma ve batma hissi, tat duyusunda değişmeler, kornea erozyonu, konjunktivadakızarıklık, bulanık görme, göz yaşarması ve gözde kaşıntı ile nadirenürolitiyazis bildirilmiştir. İlaç piyasaya sunulduktan sonra yan etki olarak;dispne ve solunum yetersizliği bildirilmiştir.
Etkileş.:Oralkalsiyum kanal blokerleri, katekolamin azaltıcı ilaçlar ya da b-adrenerjik blokerlerle birliktekullanılması halinde aditif etki ve hipotansiyon ve/veya belirgin bradikardininoluşma potansiyeli bulunmaktadır. Kombine timolol ve kinidin tedavisisırasında sistemik beta-blokaj potansiyeli bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Doz, etkilenmiş her göze günde iki kez bir damlaşeklindedir. Cosopt, şişe açıldıktan sonra 4 haftadan daha uzun süreylekullanılmamalıdır. Cosopt koruyucu olarak yumuşak kontakt lenslerde birikebilenbenzalkonyum klorür içerir; bu nedenle bu lensler kullanılırken uygulanmamalıdır.Damlanın göze damlatılmasından önce lensler çıkartılmalı ve damlanınkullanılmasından sonraki 15 dakikadan önce yeniden takılmamalıdır.
Coumadin Tablet
Varfarin sodyum
Ambalaj: 5 mgx25 tablet :: 10 mgx25 tablet.
End.:Venöztrombozun profilaksi ve tedavisinde, embolik olaylarla seyredenatrium fibrilasyonlarında, pulmoner embolinin profilaksi ve tedavisindeve koroner tıkanıklığın yardımcı tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Antikoagülasyon,kanama riskinin olası klinik yarardan fazla olduğu durumlardakontrendikedir. Örneğin gebelikte, kanama eğilimleri ve kan diskrazilerinde;santral sinir sistemi, göz, büyük-açık doku alanlarına yol açan travmacerrahisinde; mide bağırsak kanalı, ürogenital sistem ya da solunumyolları, serebrovasküler kanamalar, anevrizmalar, perikardit veyaperikart epanşımanları, subakut bakteriyel endokardit; abortusimmines, pre-eklampsi ve eklampsi; kanamanın kontrol edilemediğilomber ponksiyon, geniş bölgesel lomber blok anestezisi ve habis hipertansiyondurumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kumarin türevi ilaçlar anne sütüne geçerek sütçocuğunda protrombin eksikliğine bağlı durumlara neden olabilir.Ağır ve orta şiddetteki karaciğer ve böbrek yetmezlikleri; enfeksiyonhastalıkları ve bağırsaktaki bakteri florasının bozulduğu durumlar;geniş bir alanda açık yaraya neden olan durumlar, ağır ve orta derecedekihipertansiyon durumlarında antikoagülan uygulanımı, ihtiyatla konacakklinik değerlendirmeye bağlıdır.
Yan E.:Organ yada dokularda kanamalar, priapizm ve çok seyrek olarak ürtiker, aşırıduyarlık reaksiyonları, karın krampları ve deri nekrozları bildirilmiştir.
Etkileş.:Alkol,aminosalisilik asit, anabolizan steroidler, antibiyotikler, bromelainler,kloral hidrat, klorpropamid, kimotripsin, simetidin, çinkofen, klofibrat,dekstran, dekstrotiroksin, diazoksid, diüretikler, disülfiram,etakrinik asit, fenoprofen, glukagon, ibuprofen, indometasin, inhalasyonanestezikleri, mefenamik asit, metildopa, metilfenidat, metronidazol,MAO inhibitörleri, nalidiksik asit, naproksen, oksolinik asit, oksifenbutazon,pirazolonlar, fenilbutazon, feniramidol, fenitoin, kinidin, kinin,salisilatlar, sülfinpirazon, sülfonamidler, sulindak, tiroidilaçları, tolbutamid, triklofos sodyum, trimetoprim/sülfametoksazolkombinasyonları ve aşırı dozda kumarin, kanda protrombin zamanınınartışına; adrenokortikal steroidler, antasitler, alkol, antihistaminikler,barbitüratlar, karbamazepin, kloralhidrat, klordiazepoksit, kolestiramin,yüksek K vitaminli diyet, diüretikler, glutetimid, griseofulvin,haloperidol, meprobamat, oral kontraseptifler, paraldehit, primidon,rifampin ve yetersiz dozda kumarin kanda protrombin zamanının kısalmasınaneden olabilirler.
Doz Önerisi: Uygulanımı ve dozajı, hastanın ilaca olan duyarlığınagöre değişir. İlk doz olarak günde 10-15 mg verilir. Protrombinzamanı yanıtına göre bu doz (genellikle 2-3 gün sonra) yeniden düzenlenir.Hastaların çoğunda günde 2-10 mg’lik sürek dozları yeterlidir. Genelolarak tromboz ve emboli tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar tedaviyedevam edilir.
Coversyl Tablet
Perindopril
Ambalaj: 2 mgx30 tablet : 4 mgx30 tablet : 8 mgx30 tablet.
End.:ACE inhibitörüolarak arteriyel hipertansiyonda endikedir.
Kontr.E.:Çocuklardakullanılması kontrendikedir. İnsanlar üzerinde yeterli çalışmamevcut olmadığından gebelerde kullanılması kontrendikedir. Hayvanlarda perindopril az miktardaanne sütüne geçmektedir.
Uyar.: Perindopril tedavisinden önceuygulanan bir diüretik tedavisi varsa en az 3 gün öncesinden diüretikkesilmeli ve sonra gerekiyorsa devam edilmelidir. Böbrek yetmezliğindedoz, böbrek yetmezliğinin derecesine göre ayarlanmalıdır.
Yan E.:Genellikletedavinin başlangıcında baş dönmesi, uyku bozuklukları ve huzursuzlukgibi hafif ve geçici yan etkiler görülebilir. Ayrıca tat alma bozuklukları,spazm gibi spesifik olmayan sindirim şikayetleri, vertigo ve deridöküntüleri bildirilmiştir. Bazı olgularda kuru, irritatif, hastayıfazla rahatsız etmeyen kuru öksürük bildirilmiştir. Çok daha nadirolarak da ağız kuruluğu ve seksüel bozukluklar bildirilmiştir.
Etkileş.:Perindoprilinpotasyum tuzları ve potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılması,özellikle böbrek yetmezliği durumunda, hiperkalemi riski açısındansakıncalıdır. Hipokalemi durumları hariç, bir ACE inhibitörüylehiperkalemik bir diüretik birlikte kullanılmamalıdır. Nöroleptiklerve imipraminik antidepresanlar ile beraber kullanımında ortostatikhipotansiyon riskinin artacağı unutulmamalıdır.
Doz Önerisi: Yemeklerden önce, günlük tek doz olarak verilir. Normalşartlar altında ve hekim kontrolünde; etkili doz, sabahları alınmak üzere günde4 mg’dir. Tedaviye alınan cevaba göre, dozaj tedricen olmak üzere 3-4 haftaiçinde günlük tek seferde 8 mg’ye çıkartılır.
Coversyl Plus Tablet
Perindopril 4 mg,indapamid 1.25 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.: Esansiyel hipertansiyonun tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Potasyum tutucu diüretiklerle potasyum ve lityumtuzları ile birlikte kullanım, bilateral renal arter stenozu veyaişlev gören tek böbrek bulunması, artmış potasyum düzeyleri. Perindoprileaşırı duyarlık, önceden anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörtedavisiyle ilişkili görülen anjiyonörotik ödem (Quincke ödemi)öyküsü, gebelik, emzirme. Sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık, ağır böbrekyetersizliği, karaciğer ensefalopatisi veya ağır karaciğer yetersizliği,düşük potasyum düzeyleri.
Uyar.: ACE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda,nadiren yüzde, ekstremitelerde, dudaklarda, dilde, glottisteve/veya larenkste anjiyonörotik ödem görülebilir. Anjiyonörotiködem larenks ödemiyle birlikte ise öldürücü olabilir. Karaciğerhastalığı bulunan hastalarda tiyazit diüretikler ve ilişkili maddelerkaraciğer ensefalopatisine yol açabilir. İlacın dozu, böbrek yetersizliğininderecesine göre ayarlanmalıdır.
Yan E.: Baş ağrıları, asteni, sersemlikhissi, duygulanım dalgalanmaları ve/veya uyku bozuklukları,kramplar, ortostatik olan veya olmayan hipotansiyon, cilt döküntüleri,gastralji, iştahsızlık, bulantı, karın ağrısı, ACE inhibitörlerinebağlı ilacın kesilmesiyle kaybolan öksürük, çok nadir olarak anjiyonörotiködem, karaciğer yetersizliği olanlarda karaciğer ensefalopatisiriski, konstipasyon ve çok nadiren pankreatit.
Etkileş.: Lityum, spironolakton, triamteren,potasyum tuzları, astemizol, bepridil, eritromisin IV, halofantrinpentamidin, sultoprid, terfenadin, vinkamin ile birlikte kullanılmasıönerilmez. İnsülin, hipoglisemik sülfonilüreler, baklofen, NSAİilaçlar, yüksek doz salisilatlar, trisiklik andidepresanlar, nöroleptikler,kortikosteroidler, tetrakosaktid, amfoterisin B (İV), glukokortikoidler,mineralokortikoidler (sistemik yolla verilen), uyarıcı laksatifler,kalp glikozidleri, amilorid, kinidin, hidrokinidin, disopramid,amiodaron, bretilyum, sotalol, metformin, iyodine (veya iyotlanmış)kontrast maddeler, kalsiyum (tuzları), siklosporinler ile birliktekullanımında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi: Tedaviye oral yoldan, tercihen sabahları olmak üzere,günde tek doz Coversyl Plus ile başlanır. Yaşlılarda tedaviye, sabahları alınmaküzere günde tek tablet Preterax ile başlanılması önerilir. Ağır böbrek yetersizliğiolan hastalarda tedavi kontrendikedir. Kreatinin klirensi 30 mL/dak’dan büyükveya eş olan ve 60 mL/dak’ın altında olan hastalarda tedaviye, sabahlarıalınmak üzere tek doz Preterax ile başlanılması önerilir. Normal tedavi sırasındakreatinin ve potasyum düzeylerinin periyodik kontrolleri yapılmalıdır.
Coxulid Tablet
Nimesulid
Ambalaj: 100mgx15 tablet.
End.: Akut ağrı, ağrılı osteoartrit veprimer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Nimesulid, Aspirin veya diğerNSAI ilaçlara karşı hipersensitivite reaksiyonu (örneğin bronkospazm,rinit, ürtiker gibi) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Aktif peptikülseri, nükseden ülser öyküsü olan hastalar veya gastrointestinalkanaması olanlarda, ciddi koagülasyon bozukluğu olanlarda, karaciğeryetmezliği ve şiddettli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalardakullanılmamalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.
Uyar.: Nimesulid ile tedavi sırasındakaraciğer hasarı ile uyumlu semptomlar (örneğin anoreksi, bulantı,kusma, abdominal ağrı, halsizlik, koyu renkli idrar veya sarılık)gösteren hastalar, dikkatlice izlenmelidir. Karaciğer fonksiyontestlerinde anormallik gelişen hastalarda tedaviye devam edilmemelidir.Bu hastalar nimesulid ile yeniden tedavi edilmemelidir. Nadir durumlarda,gastrointestinal kanama ve ülserasyon gelişebilir; bu hastalardailaç kesilmelidir. Renal veya kardiyak bozukluğu olan hastalarda,dikkat gereklidir, çünkü NSAI ilaçların kullanımı renal fonksiyonlardabozulmayla sonuçlanabilir. Renal fonksiyonlarda bozulma meydanagelirse, tedavi kesilmelidir. Yaşlı hastalar NSAI ilaçların yan etkilerinedaha duyarlıdır. Yaşlılarda NSAI ilaçların uzun süreli kullanımıönerilmez. Gebeliksırasında veya emziren kadınlarda uygulanmamalıdır.
Yan E.: En sık bildirilenler, döküntü, ürtiker, kaşıntı,eritem, anjiyoödem, bulantı, gastrik ağrı, abdominal ağrı, diyare,konstipasyon, nadiren peptik ülser, perforasyon veya ciddi olabilengastrointestinal kanama görülebilir.
Etkileş.: Nimesulid büyük oranda proteinlere bağlandığından,proteinlere bağlanan diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığındadikkatli olunmalıdır. Nimesulid ile antidiyabetiklerin veya diüretiklerin(furosemid) birlikte kullanılması klinik olarak anlamlı bir etkileşmeyeyol açmamıştır. Nimesulid antikoagülanlarla birlikte kullanılırkenihtiyatlı olunmalıdır. Furosemidle birlikte kullanımı, nimesulidindağılım hacminde hafif bir artışa, furosemidin eliminasyon yarıömründe hafif bir azalmaya yol açmıştır. Her iki etkileşim de klinikolarak anlamlı bulunmamıştır.
Doz Önerisi: Yetişkinlere 100 mg tablet günde 2 kez, tercihen yemeklerdensonra verilir.
Coxulid Tablet
Nimesulid
Ambalaj: 100mgx15 tablet.
End.: Akut ağrı, ağrılı osteoartrit veprimer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Nimesulid, Aspirin veya diğerNSAI ilaçlara karşı hipersensitivite reaksiyonu (örneğin bronkospazm,rinit, ürtiker gibi) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Aktif peptikülseri, nükseden ülser öyküsü olan hastalar veya gastrointestinalkanaması olanlarda, ciddi koagülasyon bozukluğu olanlarda, karaciğeryetmezliği ve şiddettli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalardakullanılmamalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.
Uyar.: Nimesulid ile tedavi sırasındakaraciğer hasarı ile uyumlu semptomlar (örneğin anoreksi, bulantı,kusma, abdominal ağrı, halsizlik, koyu renkli idrar veya sarılık)gösteren hastalar, dikkatlice izlenmelidir. Karaciğer fonksiyontestlerinde anormallik gelişen hastalarda tedaviye devam edilmemelidir.Bu hastalar nimesulid ile yeniden tedavi edilmemelidir. Nadir durumlarda,gastrointestinal kanama ve ülserasyon gelişebilir; bu hastalardailaç kesilmelidir. Renal veya kardiyak bozukluğu olan hastalarda,dikkat gereklidir, çünkü NSAI ilaçların kullanımı renal fonksiyonlardabozulmayla sonuçlanabilir. Renal fonksiyonlarda bozulma meydanagelirse, tedavi kesilmelidir. Yaşlı hastalar NSAI ilaçların yan etkilerinedaha duyarlıdır. Yaşlılarda NSAI ilaçların uzun süreli kullanımıönerilmez. Gebeliksırasında veya emziren kadınlarda uygulanmamalıdır.
Yan E.: En sık bildirilenler, döküntü, ürtiker, kaşıntı,eritem, anjiyoödem, bulantı, gastrik ağrı, abdominal ağrı, diyare,konstipasyon, nadiren peptik ülser, perforasyon veya ciddi olabilengastrointestinal kanama görülebilir.
Etkileş.: Nimesulid büyük oranda proteinlere bağlandığından,proteinlere bağlanan diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığındadikkatli olunmalıdır. Nimesulid ile antidiyabetiklerin veya diüretiklerin(furosemid) birlikte kullanılması klinik olarak anlamlı bir etkileşmeyeyol açmamıştır. Nimesulid antikoagülanlarla birlikte kullanılırkenihtiyatlı olunmalıdır. Furosemidle birlikte kullanımı, nimesulidindağılım hacminde hafif bir artışa, furosemidin eliminasyon yarıömründe hafif bir azalmaya yol açmıştır. Her iki etkileşim de klinikolarak anlamlı bulunmamıştır.
Doz Önerisi: Yetişkinlere 100 mg tablet günde 2 kez, tercihen yemeklerdensonra verilir.
C-Plan Çiğneme Tableti
Askorbik asit
Ambalaj: 500 mgx20 tablet.
End.:C vitaminihipovitaminozunda kullanılır. Beslenme yetersizliği, gebelik,gebelik kusmaları, emzirme, büyüme, yaşlılık gibi organizmanınfazla gereksinim duyduğu durumlarla salisilat, barbitürat ve estrojenikmaddeler gibi bazı ilaçların kullanımı sonucu organizma atılımınınarttığı durumlar. Skorbit, gingivit, iskelet hastalıkları, kanamalar,anemiler, soğuk algınlığı, romatizma, Barlow hastalığı, Basedow hastalığı,diş çürümesi, piyore, alerji, Addison hastalığı, kemik kırığı veyara tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Böbrektaşı oluşma riski olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Günde 1g’den fazla uzun süreli kullanımlarda diyare, karın ağrısı ve böbrektaşı oluşabilir.
Etkileş.:Etinil estradioliçeren oral kontraseptiflerle birlikte kullanılmaması önerilmektedir.Ferrik demir, oksitleyici ajanlar, ağır metal tuzları ve özelliklebakır tuzlarıyla geçimsizdir.
Doz Önerisi: Profilaktik amaçla günde 1 tablet, tedavi amacıylagünde 1-2 tablet ağızda çiğnenerek veya emilerek alınır.
Cravit iV Enfüzyon Flakonu
Levofloksasin
Ambalaj: 500 mg/100 mLx1 flakon.
Cravit Film Tablet
Levofloksasin
Ambalaj: 500 mgx7 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu şu enfeksiyonların tedavisindeendikedir: Akut sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmesi, toplumdankazanılmış pnömoni, piyelonefrit dahil komplikasyon yapmış ürinersistem enfeksiyonlar, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.
Kontr.E.: Levofloksasine veya florokinolon grubu bir diğerantibakteriyel ilaca karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalar;epilepsisi olan hastalar; florokinolon grubu bir antibakteriyelinkullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığı öyküsüverenler; pediyatrik yaş grubunda veya ergenlik dönemindekiler;gebelik dönemindekiler ve emzirme dönemindekilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Böbrek yetmezliğinde kreatinin klirensine göredoz ayarlaması yapılmalıdır. Levofloksasine bağlı fotosensitizasyonçok nadiren görülmekle birlikte, hastalara, tedavi süresince kuvvetligüneş ışığına çıkmamaları veya solaryum gibi yapay ultraviyolelambalara maruz kalmamaları önerilmelidir. Levofloksasin tedavisisırasında görülen bazı yan etkiler hastanın konsantrasyon, refleksve reaksiyon yeteneklerini azaltabildiğinden, bu yeteneklerinazalmasının özellikle önemli olduğu motorlu taşıt veya iş makinesikullanımı gibi durumlarda risk oluşturabilir.
Yan E.: Bulantı, diyare ve karaciğer enzimleri(ALT/AST) değerlerinde artış, iştahsızlık, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık,kaşıntı, deri döküntüsü, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi,uykusuzluk, eozinofili, lökopeni, bilirubin ve serum kreatinindeğerlerinde artış gözlenmiştir.
Etkileş.: Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örneğin teofilin)ve fenbufen veya benzeri diğer bir nonsteroidal antienflamatuvarilacın, kinolon grubu bir antibiyotik ile birlikte kullanılmasıhalinde, beyin konvülziyon eşiğinin düştüğü bildirilmektedir. Levofloksasin,probenesid ve simetidin gibi tübüler böbrek sekresyonunu etkileyenilaçlarla birlikte verildiğinde, özellikle böbrek yetmezliği olanhastalarda dikkatli olunmalıdır. Siklosoprinin yarı-ömrü, levofloksasinile birlikte uygulandığında %33 oranında artmaktadır. Levofloksasininoral formu, demir tuzları, magnezyum veya alüminyum içeren antasitlerlebirlikte uygulandığında, levofloksasinin emilimi belirgin şekildeazalır. Bu ilaçlar,levofloksasin uygulamasından en az 2 saat önce veya 2 saat sonrauygulanmalıdır. Sukralfat ile levofloksasin oral olarak birlikteuygulanacaksa, sukralfatın en ez 2 saat sonra uygulanması önerilir.
Doz Önerisi:Cravit İV, sadece yavaş intravenöz enfüzyon şeklinde 60 dakikadauygulanmalıdır. ‰9 sodyum klorür çözeltisi, %5 dekstroz çözeltisive %2.5 dekstroz içinde ringer çözeltisiyle uyumludur. Uygulama gündetek doz veya günde 2 kez, maksimum 14 güne kadar yapılabilir. Hastanındurumuna bağlı olarak, genellikle birkaç gün içinde aynı dozajlaoral uygulamaya geçilebilir. Cravit Film Tablet çiğnenmeden, yeterli miktar sıvıyla alınmalıdır.Doz ayarlaması için tabletler bölünebilir. Tabletler yemek sırasındaveya yemek aralarında alınabilir. Böbrek fonksiyonları normalolan hastalarda, akut sinüzitte 10-14 gün süreyle günde tek doz 500mg; kronik bronşitin akut alevlenmelerinde 7-10 gün süreyle gündetek doz 250-500 mg; toplumdan kazanılmış pnömonide 7-14 gün süreylegünde tek doz veya 2 kez 500 mg; piyelonefrit dahil, komplikasyon yapmışüriner sistem enfeksiyonlarında 7-10 gün süreyle günde tek doz 250mg; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 7-14 gün süreyle gündetek doz 250 mg veya 2 kez 250-500 mg.
Crinone Vajinal Jel
Progesteron
Ambalaj: %4: Her biri 45 mg progesteron içeren 6 aplikatör : %8: Herbiri 90 mg progesteron içeren 15 aplikatör.
End.:İntravajinalprogesteron, estrojen replasman uygulamalarında ek tedavi olarak;premenstrüel sendroma bağlı rahim krampları ve anormal/ağrılı kasılmalar,organik patoloji yokluğunda disfonksiyonel rahim kanaması veestrojen tedavisi görenlerde sekonder amenore gibi olası hormonaldengesizliğe bağlı bozukluklarda; progesteron eksikliği dokümanteedilmiş veya progesteron eksikliğinden kuşkulanılan kadınlarda,Yardımcı Üreme Teknikleri (ART) uygulamalarının bir bölümü olarakprogesteron takviyesi veya progesteron replasmanının gerektiğiinfertilite tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Memelerdeveya genital organlarda bilinen veya kuşkulanılan malignansi,missed abortion (atlanmış düşük), teşhis edilmemiş rahim kanaması,aktif trombofilebit veya tromboembolik bozukluklar veya hormonabağlı bir trombofilebit veya tromboembolik bozukluk geçmişi, karaciğerfonksiyon bozukluğu veya karaciğer hastalığı ve progesteronakarşı bilinen hipersensitivite durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Progestajenler bir ölçüde sıvı tutulmasına nedenolabilecekleri için bu faktörden etkilenebilecek epilepsi, astım,migren ve kalp veya böbrek fonksiyon bozukluğu gibi hastalıklarıolan kadınların dikkatle gözlem altında tutulması gerekir. Progesteronbir ART rejimi yoluyla gebe kalmak isteyen kadınlarda, gebeliğinilk aylarında uygulanır. Tekrarlayan düşük ve düşük tehlikesinde endikedeğildir. Progestajenler, bu ilaçları alan annelerin sütünde bulunduklarından,laktasyonda kullanımı önerilmemektedir. Progesteron kullanımınabağlı olarak somnolans raporları alınmış olduğu için, tehlikeli makineveya motorlu araç kullanacak hastalara dikkatli olmaları söylenmelidir.
Yan E.:Karın,sırt, eklem bacak ağrısı veya perineal ağrı; şişkinlik, memelerdeşişkinlik/duyarlık, yorgunluk, sıcak basması, laktasyon, su tutulması;konstipasyon, diyare, dispepsi, geğirti, flatülans, mide ağrısı,mide bulantısı, kusma, cinsel arzunun azalması, dismenore, disparoni,sık idrara çıkma, lökore, noktüri, vajinal kaşıntı/irritasyon, vajinalkanama ve lekelenme, vajinal sekresyonda artma, baş dönmesi, depresyon,ruhsal durumda değişkenlik, baş ağrısı, uykusuzluk, irritabilite,sinirlilik, somnolans, akne, genital prürit görülebilir.
Etkileş.: İntravajinal progesteronundiğer intravajinal preparatlarla birlikte kulalnılması önerilmemektedir.Hastaya intravajinal antifungal bir tedavi uygulanıyorsa, oraltedaviye geçilmesi önerilir.
Doz Önerisi: Aplikatörle intravajinal olarak, her gün aynızamanda uygulanır. Bir doz unutulduğunda, hatırlanır hatırlanmazhemen uygulanmalıdır ve önceki programa göre uygulamaya devamedilmelidir. Her iki form için de olağan doz aralığı: Dozaj programında,bir menstrüel siklusun veya estrojen sikluslarının 28 gün olduğuve 1. günün, kanamanın veya siklik estrojen tedavisinin ilk günüolduğu kabul edilmektedir.EstrojenReplasman Uygulamalarında Ek Tedavi: 28 günlük bir estrojen tedavisinin son 12 gününde,günaşırı (6 uygulama) bir uygulama. Olası Hormonal Dengesizliklerle İlgili Bozukluklar: Estrojen verilerek hazırlanmış kadında, tercihensabahları olmak üzere toplam 6 doza kadar günaşırı bir vajinal uygulama.İnfertilite Tedavisi-ARTUygulamasında Progesteron Takviyesi veya Replasmanı: Progesteron eksikliğinden kuşkulanılan, normalolarak ovülasyon görülen kadınlarda progesteron takviyesi olarak,dokümante edilen ovülasyondan sonra başlamak üzere günde bir veyaiki kez %8’lik (90 mg) form uygulaması. Gebelik oluşursa tedavi 12haftaya kadar devam edebilir.
Crixivan Kapsül
İndinavir sülfat
Ambalaj: 400 mgx180 kapsül.
End.: Erişkinlerdeki HIV-1 enfeksiyonununtedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlık gösteren hastalardakontrendikedir.
Uyar.: İndinavir tedavisi uygulanan hastalarda nadiren karaciğeryetmezliğini içeren hepatit bildirilmiştir. HIV ile enfekte ve proteazinhibitör tedavisi yapılan hastalarda yeni başlayan diabetesmellitus veya hiperglisemi gelişimi veya mevcut diabetes mellitusalevlenmeleri bildirilmiştir. Gebelikte indinavir kullanımı, ancakanneye sağlanacak potansiyel yarar fetusa oluşabilecek potansiyelzarara üstün geliyorsa düşünülmelidir. Anne sütüne geçip geçmediğibilinmemektedir. İndinavir ile emzirilen bebeklerde potansiyel istenmeyenreaksiyonlar nedeniyle, indinavir kullanan anneler, emzirmeyi kesme konusundabilgilendirilmelidir.
Yan E.: Asteni, yorgunluk, abdominalağrı, asit regürjitasyonu, diyare, ağız kuruluğu, dispepsi, flatulans,bulantı, kusma, lenfadenopati, sersemlik, baş ağrısı, hipestezi,uykusuzluk, cilt kuruluğu, kaşıntı, döküntü ve tat değişikliklerigörülebilir.
Etkileş.: Rifampin ve indinavirin birlikteuygulanması önerilmemektedir. İndinavir ile birlikte uygulandığında rifabutindozunun azaltılması ve indinavir dozunun artırılması gereklidir. İndinavir ve ketokonazol birlikte uygulandıklarındaindinavirin plazma konsantrasyonlarında artış olacağından, indinavirdozunda bir azaltma düşünülmelidir. İndinavir ve itrakonazol birlikte uygulandıklarındaindinavir dozunda azaltma önerilir. İndinavir ve delavirdin birlikte uygulanacağızaman indinavir dozunda bir azaltma düşünülmelidir. İndinavir vedidanosin birlikte uygulandıklarında, aç karnına ve en az bir saatara ile uygulanmalıdırlar. Fenobarbital, fenitoin, karbamazepin,deksametazon gibi ilaçlar indinavirin plazma konsantrasyonunuazaltabileceklerinden, indinavir ile dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Kapsüller çiğnenmeden ve açılmadan yutulmalıdır.Crixivan tedavisi 2.4 g/gün olarak başlatılmalıdır. Crixivan‘ın tek başına ya da diğer antiretroviralilaçlar ile birlikte kullanılma dozları aynıdır. Optimal emilimiçin Crixivan yemeklerden 1 saat önce ya da 2saat sonra suyla alınmalıdır. Diğer seçenek olarak Crixivan yağsız süt, meyve suyu, kahve veyaçay ile ayrıca hafif bir yemekle örneğin reçelli ekmek, meyve suyu,yağsız şekerli süt ile birlikte alınabilir. Yeterli hidrasyonu sağlamakiçin hastanın 24 saat boyunca en az 1.5 litre sıvı içmesi önerilir.
Cromabak Göz Damlası
Sodyum kromoglikat %2
Ambalaj: 5 ve 10 mL’lik damlalıklı şişe.
End.: Alerjik kaynaklı göz rahatsızlıklarının semptomatiktedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Sodyum kromoglikata aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Koruyucu madde içermediğinden, kontakt lens kullanımısırasında da uygulanabilir. Gebelerde ancak çok gerekli olduğundakullanılmalıdır. Süte geçip geçmediği bilinmediğinden dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Damlatma sonrasında geçici oküler batma ve yanma hissigörülebilir. Gözlerde sulanma, kaşıntı ve şişkinlik, göz çevresinde kuruma, gözirritasyonu ve arpacık nadiren görülebilir. Dispne, ödem ve döküntü gibi aniaşırı duyarlık reaksiyonları nadiren bildirilmiştir.
Etkileş.: Başka göz damlası kullanımı gerekli ise uygulamalararasında 15 dakikalık bir süre olmalıdır.
Doz Önerisi: 4 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde hastalıklıgöze günde 2-6 kez 1 damla damlatılır.
Croxilex-BiD Film Tablet
Amoksisilin trihidrat,potasyum klavulanat
Ambalaj: 625 mg (500mg+125 mg)x10 tablet :: 1 g (875mg+125 mg)x10 tablet.
Croxilex-BiD 200/28 Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat200 mg, potasyum klavulanat 28.5 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilecektoz karışım içeren şişe.
Croxilex-BiD Forte 400/57 Oral Süspansiyon
Amoksisilin trihidrat400 mg, potasyum klavulanat 57 mg/5 mL
Ambalaj: Sulandırıldığında 35 mL süspansiyon verebilecektoz karışım içeren şişe :: Sulandırıldığında 70 mLsüspansiyon verebilecek toz karışım içeren şişe.
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu; sinüzit, otitis media, tonsilit gibi üstsolunum yolları enfeksiyonları, alt solunum yolları enfeksiyonları (akut vekronik bronşit, lober ve bronkopnömoni vb.), genital ve idrar yollarıenfeksiyonları (sistit, üretrit, piyelonefrit gibi), deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları (selülit, çıban ve abseler, yara enfeksiyonları vb.), kemik veeklem enfeksiyonları (osteomiyelit gibi), diğer enfeksiyonlar (septik abortus,puerperal sepsis, intraabdominal sepsis), uygun bir tedavi rejimi içinde peptikülserli hastalarda Helicobacterpylori eradikasyonu ile dentalenfeksiyonların (örn. denteoalveolar apseler) kısa süreli tedavisindeendikedir:
Kontr.E.:Penisilineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugörülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Diyare,psödomembranöz kolit, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazisbildirilmiştir.
Etkileş.: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başınasemisentetik penisilin alan hastalara göre raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Croxilex-BİD Film Tablet: 625 mg’lik form için dozönerisi: Erişkinlerve 12 yaşın üzerindeki çocuklara hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde ikikez bir adet 625 mg film tablet önerilir. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin14 günden daha uzun süre sürdürülmemelidir. Dental enfeksiyonlarda (örn.dentoalveolar apse) erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara 5 gün süreylegünde iki kez bir 625 mg film tablet önerilir. Amoksilav BID 625 mg film tablet 12 yaş ve altıçocuklarda önerilmemektedir. 1 g’lik form için doz önerisi: Yetişkinler ve 40 kg ağırlığın üzerindekiçocuklara her 12 saatte bir 1 g önerilir. Böbrek yetmezliğinin şiddetli olmadığıdurumlarda genellikle doz ayarlaması gerekmemektedir. Glomerüler filtrasyonhızı <30 mL/dak olan hastaların kullanması önerilmez. Gastrointestinalintolerabilitenin en aza inmesi için, yemek başlangıcında alınmalıdır. Croxilex-BİDOral Süspansiyon: 3 aydan büyük ve 40 kg’nin altındaki çocuklarda hafif veorta şiddetteki enfeksiyonlarda 12 saatte bir uygulanan dozlara bölünerek 28.6(25/3.6) mg/kg/gün verilir. Otitis media, sinüzit, alt solunum yoluenfeksiyonları ve daha şiddetli enfeksiyonlarda 12 saatte bir uygulanandozlara bölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir. 40 kg’nin üzerindekiçocuklarda ve yetişkinlere 12 saatte bir uygulanan dozlara bölünerek 51.4(45/6.4) mg/kg/gün verilir. Tedaviye durum gözden geçirilmeksizin 14 gündendaha uzun süreli devam edilmemelidir.
Cusimolol Göz Damlası
Timolol maleat
Ambalaj: %0.5×5 mL’lik plastik şişe.
End.:İntraoküler basıncı düşürmedeetkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik geniş açılı glokom (afakikhastalar dahil) ve sekonder glokomun belirli durumlarında yükselmişgöz içi basıncını düşürerek etki gösterir.
Kontr.E.:Timolole karşı aşırı duyarlık,bronşiyal astma, ağır kronik obstrüktif pulmoner rahatsızlıklar, sinüzalbradikardiyle ikinci ve üçüncü derece AV blok, belirgin kalp yetmezliği,kardiyak şok durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Oftalmik timolol kullanımı sonucub-blokerlere bağlı sistemik yanetkiler görülebilir. Hasta başka oftalmik b-bloker kullanıyorsa, timololdiğer ilaçla yapılan son uygulamayı izleyen günde uygulanmayabaşlanır. Hasta b-bloker olmayan oftalmik bir antiglokommüstahzarı kullanıyorsa, ilk gün bu ilaç standart olarak kullanılmayadevam edilirken, timolol standart dozda tedaviye eklenir. Ertesigün diğer ilaç tümüyle kesilir ve timolole devam edilir. Gebelerve emziren annelerde güvenli kullanımı henüz kanıtlanmadığından,yarar/zarar ilişkisi çok iyi değerlendirilmelidir. Emziren annelerdekullanım sırasında emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.: Ender olarak oküler irritasyon belirtileri, konjunktivit,blefarit, bazı görme değişiklikleri, refraktiviteye ilişkin değişikliklergörülebilir.
Etkileş.: Bazı durumlarda epinefrinle birlikte kullanıldığındamidriyazis oluşabilir. Kalsiyum antagonistleri, sistemik b-blokerler ve katekolamin inhibitörlerininetkilerini potansiyelize edebilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde genel olarak günde 2 kez 1’er damlahasta göze uygulanır. Gerektiğinde miyotikler, epinefrin ve karbonikanhidraz inhibitörleriyle kombine kullanılabilir. Timolol ileelde edilen etkinin kararlı hale gelmesi için yaklaşık 4 haftalıkbir süre gerekebilir. Göz içi basıncı değerlendirilirken bu gözönüne alınmalıdır. Göz içi basıncı bu süre sonunda etkin bir biçimdedüşürülebilmişse, hastaların çoğunda günde 1 kez 1 damlalık sürekdozu göz içi basıncını kontrol altında tutmak için yeterli olmaktadır.
Cutivate Krem
Flutikazon propionat
Ambalaj: 500 mg/g15 ve30 g’lik tüp.
Cutivate Merhem
Flutikazon propionat
Ambalaj: 50 mg/gx15 ve30 g’lik tüp.
End.:Kortikosteroidlereyanıt veren dermatozların kaşıntılı ve enflame durumlarının tedavisinde;atopik, çocukluk, diskoid ekzemalar dahil ekzemalar, prurigo nodularis,psöriazis (yaygın plak psöriazisi hariç), liken simpleks dahil nörodermatozlar,liken planus, seboreik dermatit, temas duyarlığı reaksiyonları,diskoid lupus eritematozus tedavisinde endikedir ve sistemiksteroid tedavisine ek olarak yaygın eritrodermide, böcek ısırmalarıve isilikte kullanılır.
Kontr.E.:Rozasea,akne vulgaris, perioral dermatit, derinin primer viral enfeksiyonları(örn. herpes simpleks, su çiçeği), anüs çevresinde ve genital bölgedekaşıntı, bakteri veya mantarların neden olduğu primer enfekte derilezyonları ve 1 yaşın altındaki çocuklarda dermatit ve pişiklerdahil dermatozlarda ve aşırı duyarlık durumunda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda genişvücut yüzeylerine yüksek dozda uzun süre uygulanması adrenal supresyonyapabilir. Gözekaçmamasına dikkat edilmelidir. Gebelikte kullanımı beklenen yararve fetüse olan riskinden büyükse düşünülmelidir. Flutikazonun farmokokinetiközellikleri süte geçmesinin muhtemel olmadığını göstermektedir.
Yan E.:Lokal yanmahissi ve kaşıntı bildirilmiştir. Aşırı duyarlık belirtileri görülürsetedavi kesilmelidir.
Doz Önerisi: Ekzema/dermatit için etkilenen bölgeye günde 1kez ince bir film halinde uygulanır. Diğer endikasyonlarda günde 2kez uygulanır.
Cycladol Tablet
Piroksikam-b-siklodekstrin
Ambalaj: 20 mgx20 tablet.
End.:Hastanınnormal aktivitesini ciddi olarak etkileyebilen ağrılı semptomlarıolan romatizmal ve/veya enflamatuvar rahatsızlıkların tedavisindeve özellikle hızlı etki gerektiğinde endikedir. Ayrıca 12 yaş ve üzeri hastalardaprimer dismenore tedavisinde kullanılır. Üst solunum yolu enflamasyonuile ilgili ateş ve ağrının giderilmesinde kullanılabilir.
Kontr.E.: Piroksikam gastroduodenal ülser,gastrit, dispepsi, şiddetli hepatik ve renal rahatsızlıklar, şiddetlikalp yetmezliği, şiddetli hipertansiyonu, şiddetli kan alterasyonlarıveya hemorajik diatezi olan kişilerde veya ilaca duyarlığı bilinenkişilerde kullanılmamalıdır. Asetilsalisilik asit veya diğernonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara duyarlığı olanlarda çaprazduyarlık gelişme olasılığı vardır. Bu ilaç, gebe olduğu bilinen vekuşkulanılan kadınlarda, emziren annelerde ve çocuklarda kontrendikedir.
Uyar.: Geçmişinde üst gastrointestinalkanalda rahatsızlıkları olan hastalarda piroksikam tıbbi kontrolaltında kullanılmalıdır. Kardiyovasküler yetmezlik, arteryel hipertansiyon,hepatik ve renal yetmezlik, eski ve mevcut kan alterasyonları, bronşiyalastımı olan kişilerde ve yaşlı hastalarda bu ilacın kullanımındaözel dikkat gösterilmelidir. Trombosit agregasyonunu azaltır vekanama süresini uzatır.
Yan E.: En sık görülen yan etkiler bulantı,epigastrik distres, konstipasyon ve diyare şeklinde görülen gastrointestinalrahatsızlıklardır. Diğer yan etkiler aşırı duyarlık belirtileri(ciltte kızarıklık), baş ağrısı, vertigo, asteni, kan kimyasındadeğişiklikler, BUN değerinde reversibl artıştır. Nadir görülenyan etkileri, hemoraji olsun ya da olmasın gastrik ülserler, kusma,yüz ve ellerde allerjik ödem, derinin ışığa duyarlığında artış, okülerrahatsızlıklar, aplastik anemi, pansitopeni, trombositopeni, karaciğerfonksiyon parametrelerinde artış, sarılık, akut renal yetmezlik,ödem (özellikle ayak bileğinde) veya kalp dolaşım sistemi rahatsızlıkları(hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği).
Etkileş.: Piroksikam proteinlere yüksekoranda bağlandığından, proteinlere yüksek oranda bağlanan diğerilaçlarla yer değiştirmesi beklenebilir. Piroksikam dahil, nonsteroidalantienflamatuvar ilaçların kararlı durum plazma lityum düzeyleriniartırdığı bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Piroksikam tedavisinin günde bir kez 20 mg ile başlatılmasıve sürdürülmesi önerilmektedir. Akut gut, kas-iskelet sistemineilişkin ağrılarda, postoperatif ve posttravmatik ağrılarda günlükpiroksikam dozu gereğinde 1 kerede 40 mg’ye kadar çıkarılabilir.Ancak 30 mg ve üzeri piroksikam dozlarının uzun süre verilmesiningastrointestinal yan etkiyi arıtacağı göz önüne alınmalıdır. Çocuklardajüvenil romatoid artrit için doz, çocuğun vücut ağırlığına bağlıolarak günde 1 kez yarım tablettir (daha hassas bir dozlama için önerilendozlar: 15 kg’dan az vücut ağırlığına sahip olan çocuklarda 5 mg,16-25 kg arası için 10 mg, 26-45 kg arasında 15 mg ve 45 kg’dan daha ağırçocuklarda 20 mg).
Cyclogest Ovül
Progesteron
Ambalaj: 200 mgx15 ovül : 400 mgx15 ovül.
End.:Yardımcı üreme tekniklerine destek olarak fertilize ovumun implantasyonunu sağlamakamacıyla kullanılır. Premenstural sendromun tedavisinde ve puerperaldepresyonun tedavisinde de endikedir.
Kontr.E.: Hipersensitivite durumunda kullanımı kontrendikedir.Bilinmeyen nedenli bir vajinal kanama durumunda, genital organlarda ve memedeşüphelenilen bir malignite varlığında, aktif tromboflebit, tromboembolikhastalıklar mevcudiyetinde, karaciğer yetmezliğinde de kullanımıkontrendikedir.
Uyar.: Eğer bariyer yöntemi kullanılarak kontrasepsiyonuygulanıyorsa, rektal yolla ovüllerin uygulanması tercih edilmelidir. Eğerhastada kolitis veya fekal inkontinans mevcutsa vajinal uygulama tercih edilmelidir.Progesteron’un da belirli bir miktar su retansiyonuna neden olması nedeniyle,bu durumdan etkilenecek hastalıkların varlığında (epilepsi, migren, astma,kardiyak ve renal yetmezlik vs) dikkatli olunmalıdır. Bu ürünün, erken gebelikdöneminde fertilize ovumun implantasyonunun sağlanması için kullanımınındışında gebeliğin diğer dönemlerinde kullanım endikasyonu bulunmamaktadır.
Yan E.: Mensturasyon beklendiği zamandan daha önce oluşabilirveya daha nadir olarak mensturasyon gecikebilir. Hassasiyet, diyare, gaz hissi,rektal uygulamadan sonra ortaya çıkabilir.
Doz Önerisi: Dozu, günde tek kez uygulanan 200 mg’den, günde 1 veya 2kez uygulanan 400 mg dozuna kadar değişiklik gösterebilir. Uygulama yolu,ovülün vajinal veya rektuma yerleştirilmesi şeklindedir. Premenstürel Sendromtedavisi için tedaviye menstural siklusun 14. günü başlanmalıdır. Doz gündetek kez uygulanan 200-400mg arasındadır. Eğer semptomlar ovülasyon sırasında damevcutsa, tedaviye siklusun 12. günü başlanmalıdır.
Cyclo-Progynova Draje
Beyazdraje: Estradiol valerat 2 mg
Kahverengidraje: Estradiol valerat 2 mg, norgestrel 0.5 mg
Ambalaj: 21 draje (11 beyaz-10 kahverengi).
End.:Perimenopozsendromu, primer ve sekonder amenore, siklus tempo bozuklukları,karsinamatöz olmayan hastalıklar nedeniyle yapılan ooferektomiya da ışın kastrasyonundan sonraki hormonal eksiklik belirtilerinintedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Gebelik, karaciğerin ağır fonksiyon bozuklukları,önceki gebeliklerde ortaya çıkan sarılık ya da sürekli kaşıntı,Dubin-Johnson sendromu, mevcut ya da geçirilmiş tromboembolikprosesler, orak hücreli anemi, uterus ya da memenin hormona bağımlıtümörleri ya da bu tür tümör kuşkusu, endometriozis, doğuştan yağ metabolizmasıbozuklukları, anamnezde Herpes gestationis, gebelik pruriti, öncekigebeliklerde şiddetlenen otoskleroz durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikten korunmak amacıyla kullanılamaz. Tedavisüresince bir gebeliğin oluşmaması gerekir. Tedavi sırasındamigren türünde baş ağrılarının ilk kez ortaya çıkması ya da alışılmamışşiddette sık sık baş ağrıları, akut görme bozuklukları (örn. göz önündetitreşimler), tromboflebitlerin ya da tromboembolik belirtilerinilk işaretleri (örn. bacakların şişmesi, nefes alırken batıcı ağrılarve nedeni bilinmeyen öksürük), göğüste ağrı, darlık hissi, planlananameliyatlardan 6 hafta önce, kazalardan sonra yatak istirahatiningerekli olduğu sürece, bir sarılığın ortaya çıkması, şiddetlitansiyon, gebelik görülmesi durumunda tedavi hemen kesilmelidir.
Yan E.: Tek tük olgularda, göğüslerde gerginlik hissi,mide yakınmaları, bulantı ve baş ağrıları, vücut ağırlığının velibidonun etkilenmesi ya da uterus kanamaları ortaya çıkabilir.
Etkileş.: Aynı zamanda düzenliolarak alınan başka ilaçlar, örneğin barbitüratlar, fenilbutazon,hidantoinler, rifampisin estradiol/norgestrel kombinasyonu müstahzarlarınetkisini azaltabilirler. Uygulamada diyabet ilaçlarına gereksinim değişebilir.
Doz Önerisi: Adet kanamasının beşinci gününden başlayarak21 gün süreyle her gün bir draje uygulanır. Önce beyaz, sonra açık kahverengidrajeler alınır. Daha sonra 7 günlük bir aradan sonra ikinci ambalajabaşlanır. Drajeler her gün aynı saatte alınmalı, eğer bir draje zamanındaalınmamışsa, izleyen 12 saat içinde alınmalıdır.
Cymevene Flakon IV
Gansiklovir sodyum
Ambalaj: 500mgx1 flakon ve 0.22 mikron milipor filtre.
End.: İmmün uyuşmazlığı bulunan şahıslardakiyaşamı veya görmeyi tehdit edici Cytomegalovirus (CMV) enfeksiyonlarında endikedir.Edinsel bağışıklık yetersizliği sendromu (AIDS) olan kişiler ve organnakli yapılan hastalarda CMV enfeksiyonlarını önlemek amacıylakullanılır.
Kontr.E.:Gebelikteve gansiklovir veya asiklovire aşırı duyarlı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.
Uyar.: İntravenöz olarak gansiklovirverilen hastaların yaklaşık %40’ında nötropeni görülmektedir.Bundan dolayı gansiklovir, önceden sitopenisi bulunan, diğerilaçlara karşı sitopenik reaksiyon gösterdikleri rapor edilen yada ışın tedavisi uygulanmış veya bilinen miyelosupresif ilaçlarveya kimyasal maddeler verilmiş olan hastalarda dikkatli bir şekildekullanılmalıdır. Çocuk sahibi olma potansiyeline sahip erkek vekadınlara tedavi süresince etkin bir koruyucu kullanmaları önerilmektedir.Erkeklere, tedaviden sonra 90 gün süre ile bariyer kontrasepsiyonuygulamaları önerilmelidir. Renal fonksiyonu bozuk olan hastalardadikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.Gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.Emziren annelerde kullanılmamalıdır. Emzirmeye, gansiklovirinson dozundan 72 saat sonra başlanmalıdır.
Yan E.: Sık olarak hem nötropeni hem detrombositopeni gözlenmiştir. Anemi ve eozinofili de meydana gelmiştir. Ateş,döküntü ve anormal karaciğer fonksiyon testleri görülebilir. Kırıklık,sepsis, fasiyal ödem, boğaz ağrısı, burun kanaması, senkop, hipotansiyon,taşikardi, hipertansiyon, kanama, ödem, aritmi, göğüs ağrısı, kalpdurması, miyokard enfarktüsü, filebit, baş ağrısı ve baş dönmesi,eksitabilitede artış (sıkıntı nevrozu), eksitabilitede azalma(uyuşukluk ve koma), düşünce bozuklukları (konfüzyon, halüsinasyonlar)ve ataksi, parestezi ve nöbetler dahil nörolojik fenomenler debildirilmiştir. Sağırlık, retina dekolmanı, karın ağrısı, toklukhissi, anoreksi, konstipasyon, diyare, hemoraji, melana, asidoz,plazmada alkalen fosfataz, bilirubin, LDH, AST düzeylerinde artış,glukoz, potasyum veya tuz düzeylerinde azalma, eklem romatizması,miyalji, kas seğirmesi, astım, öksürük, dispne, kaşıntı, ürtiker,alopesi, anüri, hematüri, idrar tutamama görülebilir.
Etkileş.: Dapson, pendamidin, flusitozin,vinkristin, vinblastin, adriamisin, amfoterisin B, trimetoprim/sülfametoksazolkombinasyonları veya diğer nükleosid analogları gibi ilaçlarınbirlikte kullanılmaları ile ilave toksik durumun ortaya çıkmasındandolayı bu ilaçların gansiklovir terapisi ile kombinasyonu yalnızcaelde edilebilecek yararların zarardan daha fazla olması halindeuygulanmalıdır. Zidovudin ve gansiklovirin her ikisi de nötropeniyeneden olabileceklerinden, gansiklovir ile indüksiyon tedavisisırasında bu iki ilacın birlikte verilmemeleri önerilir. Gansiklovir ile birlikte imipenem/silastatinlerkullanıldığında, jeneralize nöbetlerin oluştuğu rapor edilmiştir.
Doz Önerisi: Önerilen doz, kullanma sıklığı veya enfüzyonoranları aşılmamalıdır. Her bir hastanın tedavi edilmesi ayrı ayrıdeğerlendirilmelidir. Dozdaki değişiklikler düzenli olarak yapılacakklinik/hematolojik değerlendirmelere dayanmalıdır. Renal fonksiyonunormal hastalar için 14 ile 21 gün süre ile her 12 saatte bir, 1 saattenfazla sürecek sabit bir hızla, 5 mg/kg IV enfüzyon şeklinde uygulanır(10 mg/kg/gün). CMV retinit relaps riski olan immün yetmezliği bulunanhastalarda bir sürek tedavisi süresi uygulanabilir. Önerilendoz, her hafta 5 gün süre ile günde 6 mg/kg veya haftada 7 gün günde 5mg/kg’dir. AIDS’li hastalarda süresiz bir tedavi gerekebilir ancak,aralıksız bakım tedavisiyle bile hastalarda retinit ilerleyebilir.12 yaşın altındaki hastalarda, sitomegalovirüs enfeksiyonlarınınCymevene ile tedavisinde sınırlı birklinik deneyim bulunmaktadır. Çocuklarda bildirilen yan etkiler,tedavi gören erişkinlere göre farklı değildir. IM veya SC enjeksiyon,gansiklovir solüsyonunun yüksek pH değerine bağlı olarak aşırı dokutahrişine neden olabilir. Hızlı ve bolus tarzında IV enjeksiyondan kaçınılmalıdır.
Cynt FilmKaplı Tablet
Moksonidin
Ambalaj: 0.2 mgx30 tablet : 0.4 mgx30 tablet.
End.:Primerveya esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Moksonidine karşı aşırı duyarlılık, hasta sinüs sendromu,şiddetli aritmiler, şiddetli bradikardi, şiddetli böbrek yetmezliği(glomerüler filtrasyon düzeyi 30 mL/dak’ın altında, serum kreatinin düzeyi>160 mol/L), anjiyonörotik ödem. Konuyla ilgili klinik verilerinyetersizliği nedeniyle aşağıdaki durumlarda kullanılmaması önerilir: İntermitanklaudikasyon, Raynaud hastalığı, Parkinson hastalığı, epilepsi, glokom,depresyon, gebelik ve emzirme, 16 yaşın altındaki çocuklar.
Uyar.: Orta derecede böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyondüzeyi 30 mL/dak’ın üzerinde ve 60 mL/dak’ın altında) olan hastalarda Cynt’inhipotansif etkisi özellikle tedavinin başlangıcında yakından kontroledilmelidir. İlacın uygulanmasının aniden durdurulmaması önerilir. Uyuşukluk vedayanıksızlık meydana geldiğinden, araç ve makine kullananlarda bu durumdikkate alınmalıdır.
Yan E.:Tedavininbaşlangıcında en sık görülen yan etkiler ağız kuruluğu, yorgunluk ve başağrılarıdır. Daha az sıklıkla, sinirlilik, uyku bozuklukları ve bacaklardagüçsüzlük hissi gözlenmiştir.
Etkileş.: Diğer antihipertansif bileşiklerle eşzamanlı uygulama Cynt ‘inhipotansif etkisini arttırır. Bir beta bloker ile kombinasyon sırasındatedaviye ara verilmesi gerekiyorsa ilk önce beta bloker, sonra Cyntkesilmelidir.
Doz Önerisi: Tedaviye günlük 0.2 mg ile başlanmalıdır. Üç haftasonunda terapötik sonuçlar yetersiz olduğunda doz 0.4 mg moksonidineçıkarılabilir. Doz bir seferde veya gün içinde bölünmüş dozlar şeklinde uygulanabilir.Hiç bir zaman tek doz 0.4 mg’yi veya günde 0.6 mg’yi aşmamalıdır. Öğünlerdenönce, sonra veya öğün sırasında alınabilir.
Cytarabine DBL Enjektabl Solüsyon
Sitarabin
Ambalaj: 100mg/1 mLx10 flakon : 1 g/10 mLx1 flakon.
End.:Çocuklardave erişkinlerde görülen akut miyelostik lösemide (AML) remisyonunbaşlatılması ve sürdürülmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca akutlenfositik lösemi (ALL) ve kronik miyelostik löseminin (KML) blastfazında da kullanılır.
Kontr.E.:Sitarabinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sitarabin güçlü bir miyelosupresandırve yalnız antimetabolitlerle kemoterapi konusunda deneyimliuzman hekimler tarafından kullanılmalıdır. Sitarabin tedavisiuygulanan çocuk doğurma çağındaki hastalara gebe kalmamalarıönerilmelidir. Emzirme dönemindeki annelerde emzirmenin veyatedavinin sonlandırılmasına, ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularakkarar verilmelidir.
Yan E.:Ateş, miyalji,kemik ağrısı, göğüs ağrısı, makülopapüler döküntüler, konjunktivit,halsizlik, anemi, lökopeni, trombositopeni, megaloblastoz, retikülositlerdeazalma; viral, bakteriyel, fungal, parazitik veya saprofitik enfeksiyonlar;iştahsızlık, bulantı, kusma (hızlı IV enjeksiyonun ardından), diyare,oral veya anal enflamasyon veya ülserasyon, karaciğer işlev bozukluğu,ateş, döküntü, trombofilebit, kanama görülebilir.
Etkileş.: Sitarabin içeren kombine tedavisonlandırıldıktan birkaç gün sonrasına kadar digoksinin emilimiazalır. Digoksin kapsül ve digitoksinle etkileşimi yoktur. Dahaönceden L-asparaginazla tedavi gören hastalarda sitarabin tedavisinegeçildiğinde akut pankreatit görülebilir.
Doz Önerisi:Cytarabine dozajı minimum yan etkiyle optimum terapötik sonuç sağlamakamacıyla klinik ve hematolojik yanıt ve hastanın toleransı üzerine temellendirilmelidir.
Cytarabine İnj. Ampul
Sitarabin
Ambalaj: 100 mg/5 mLx10 ampul.
End.:Çocuklardave erişkinlerde görülen akut miyelostik lösemide (AML) remisyonunbaşlatılması ve sürdürülmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca akut lenfositiklösemi (ALL) ve kronik miyelostik löseminin (KML) blast fazında dakullanılır.
Kontr.E.:Sitarabinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sitarabin güçlü bir miyelosupresandırve yalnız antimetabolitlerle kemoterapi konusunda deneyimliuzman hekimler tarafından kullanılmalıdır. Sitarabin tedavisiuygulanan çocuk doğurma çağındaki hastalara gebe kalmamalarıönerilmelidir. Emzirme dönemindeki annelerde emzirmenin veyatedavinin sonlandırılmasına, ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularakkarar verilmelidir.
Yan E.:Ateş, miyalji,kemik ağrısı, göğüs ağrısı, makülopapüler döküntüler, konjunktivit,halsizlik, anemi, lökopeni, trombositopeni, megaloblastoz, retikülositlerdeazalma; viral, bakteriyel, fungal, parazitik veya saprofitik enfeksiyonlar;iştahsızlık, bulantı, kusma (hızlı IV enjeksiyonun ardından), diyare,oral veya anal enflamasyon veya ülserasyon, karaciğer işlev bozukluğu,ateş, döküntü, tromboflebit, kanama görülebilir.
Etkileş.: Sitarabin içeren kombine tedavisonlandırıldıktan birkaç gün sonrasına kadar digoksinin emilimiazalır. Digoksin kapsül ve digitoksinle etkileşimi yoktur. Dahaönceden L-asparaginazla tedavi gören hastalarda sitarabin tedavisinegeçildiğinde akut pankreatit görülebilir.
Doz Önerisi: Kullanım şekli ve yöntemi, kullanılan tedaviprogramına göre değişiklik gösterir. Enfüzyon veya enjeksiyon,SC veya intratekal olarak verilebilir.
Cytonal Ampul
Sitozin arabinozit(sitarabin)
Ambalaj: 100mg/5 mLx1 ampul.
End.:Çocuklardave erişkinlerde görülen akut miyelostik lösemide (AML) remisyonunbaşlatılması ve sürdürülmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca akutlenfositik lösemi (ALL) ve kronik miyelostik löseminin (KML) blastfazında da kullanılır.
Kontr.E.:Sitarabinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sitarabin güçlü bir miyelosupresandırve yalnız antimetabolitlerle kemoterapi konusunda deneyimliuzman hekimler tarafından kullanılmalıdır. Sitarabin tedavisiuygulanan çocuk doğurma çağındaki hastalara gebe kalmamalarıönerilmelidir. Emzirme dönemindeki annelerde emzirmenin veyatedavinin sonlandırılmasına, ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularakkarar verilmelidir.
Yan E.:Ateş, miyalji,kemik ağrısı, göğüs ağrısı, makülopapüler döküntüler, konjunktivit,halsizlik, anemi, lökopeni, trombositopeni, megaloblastoz, retikülositlerdeazalma; viral, bakteriyel, fungal, parazitik veya saprofitik enfeksiyonlar;iştahsızlık, bulantı, kusma (hızlı IV enjeksiyonun ardından), diyare,oral veya anal enflamasyon veya ülserasyon, karaciğer işlev bozukluğu,ateş, döküntü, tromboflebit, kanama görülebilir.
Etkileş.: Sitarabin içeren kombine tedavisonlandırıldıktan birkaç gün sonrasına kadar digoksinin emilimi azalır.Digoksin kapsül ve digitoksinle etkileşimi yoktur. Daha öncedenL-asparaginazla tedavi gören hastalarda sitarabin tedavisinegeçildiğinde akut pankreatit görülebilir.
Doz Önerisi: İlacın verilme sıklığı ve dozajı, uygulanacaktedavi programına göre değişir.
Cytotec Tablet
Misoprostol
Ambalaj: 200 µgx28 tablet.
End.:Nonsteroidantienflamatuvar ilaçlara bağlı ülserler de dahil olmak üzere mideve duodenum ülserlerinin tedavisinde kullanılır. Ayrıca, artritnedeniyle nonsteroid antienflamatuvar ilaç kullanmakta olup,gastroduodenal hasar ortaya çıkma riski yüksek olan hastalarda, builaçlara bağlı ülserlerin önlenmesi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Uterus tonusunuve kontraksiyonlarını artırdığından, düşük veya düşük tehdidineneden olabileceği için, gebelerde ve gebelik düşünen kadınlardakullanılmamalıdır. Ayrıca prostaglandinlere alerjisi olduğubilinenlerde da kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hastanın nonsteroid antienflamatuvarilaç ile tedaviye ihtiyacı halinde ve bu ilaçların meydana getirdiğiülserasyon riski yüksek olmadıkça menopoz öncesi dönemdeki kadınlardakullanılmamalıdır. Hipotansiyonun ciddi komplikasyonlar yapabileceği,örneğin serebrovasküler hastalık, koroner arter hastalığı veyahipertansiyon da dahil periferik damar hastalıkları gibi durumlardamisoprostol dikkatle kullanılmalıdır. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Nadirenşiddetli ve uzun süreli olan, ilacın kesilmesini gerektirebilecekdiyare görüldüğü bildirilmiştir. Misoprostol tedavisinden sonradispepsi veya diyare ile ilişkili veya onlarla ilişkili olmaksızınkarın ağrısı görülebilir. Bildirilen diğer yan etkiler dispepsi,gaz, bulantı ve kusmadır. Deri döküntüleri, seyrek olarak sersemlik bildirilmiştir.Pre ve postmenopozal kadınlarda menoraji, vajinal kanama ve menstruasyonlararası dönemlerde kanama bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde duodenum ülseri, gastrikülser ve nonsteroid antienflamatuvar ilaçların neden olduğu peptikülserin tedavisinde günlük doz 800 mg olup, iki veya dörde bölünerek sabah kahvaltıve/veya her ana öğünde ve yatarken alınır. Hastaların çoğunda ülserlerdört haftada iyileşir, fakat gerektiğinde tedavi sekiz haftaya kadardevam edebilir. Ülser nüksederse yine tedavi uygulanabilir. Nonsteroid antienflamatuvarilaç ülserlerinin profilaksisi: Ortalama doz günde 2 kez 200 mg’dir. Hastanın klinik durumunagöre doz günde 3 veya 4 kez 200 mg’ye çıkarılabilir. Tedavi, gerektiği süreceuygulanır.
Cefaday Flakon
500 mg IMx1 flakon,
Endikasyon(Kullanım alanı): Duyarlı bakterilenyol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i, abdominalenfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları),kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, solunumyolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları,akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmaküzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksisindeendikedir.
Doz: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için normal ortalama doz günde tek dozda 1-2 g’dir. Enfeksiyonun seyri ve ağırlığına göre günde en çok 4 g’ye kadar çıkılabilir. Çocuklarda menenjit dışındaki muhtelif ciddi enfeksiyonların tedavisi için önerilen günlük doz kg başına 50-75 mg’dir.Toplam günlük doz 2 g’yi aşmamalıdır. Günlük doz her 12 saate bölünerek uygulanabilir.
Dikkat.:Sefalosporinlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.Penisilinlerle sefalosporinler arasında çapraz duyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarında herhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmaması önerilir.
Yan Etkileri:Enjeksiyon bölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni,.
Cephaxon Flakon
500 mg IMx1 flakon
Endikasyon(Kullanım alanı):Duyarlı bakterilenyol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i, abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları),kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, solunumyolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları,akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksisinde endikedir.
Doz: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için normal ortalama doz günde tek dozda 1-2 g’dir. Enfeksiyonun seyri ve ağırlığına göre günde en çok 4 g’ye kadar çıkılabilir. Çocuklarda menenjit dışındaki muhtelif ciddi enfeksiyonların tedavisi için önerilen günlük doz kg başına 50-75 mg’dir.Toplam günlük doz 2 g’yi aşmamalıdır. Günlük doz her 12 saate bölünerek uygulanabilir.
Dikkat.:Sefalosporinlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.Penisilinlerle sefalosporinler arasında çapraz duyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarında herhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalarda olası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriakson anne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmaması önerilir.
Yan Etkileri:Enjeksiyon bölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz,lökopeni,

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Kaylee( {goebxuybhotmail.com|wltwnhvxvclive.com|axjwdehotmail.co.uk|oeqtatrqzvgyahoo.com|apryxvwotkmyahoo.co.uk} ), 28.10.2013, 09:10 (UTC):
http://www.deelsonheels.com/$1999_Shock_Absorption_Gel_Shoe_Insoles/p133745_317596.aspHannahBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 167 ziyaretçi (304 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=