Selâmün_aleyküm
  ilac kilavuzu E
 

E Harfi İle Başlayan İlaçlar

 

E

Ebixa Film Tablet

Memantin HCl

Ambalaj:10 mgx100 tablet.

Ebixa Oral Damla

Memantin HCl

Ambalaj: 10 mg/gx100 g’lik şişe. (10damla=5 mg)

End.: Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı tedavisindekullanılır.

Kontr.E.:MemantinHCl’e karşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kontren­dikedir.

Uyar.:Ciddiböbrek yetmezliği olan hastalarda önerilmez. Epilepsisi olan hastalardadikkatli olunmalıdır. Amantadin, ketamin veya dekstrometorfan ile birliktekullanımından kaçınılmalıdır. İdrar pH’ını yükselten faktörler hastanındikkatli izlenmesini gerektirebilir. Kesinlikle gerekli olmadıkça gebeliktekullanılmamalıdır. Memantin kullanan kadınlar emzirmemelidir. Ayakta tedavigören hastaların, araba veya makine kullanma konusunda dikkatli olmalarıkonusunda uyarılmaları gerekmektedir.

Yan E.:Hallüsinasyonlar,baş dönmesi, baş ağrısı, konfüzyon, yorgunluk ve nadir olarak anksiyete,hipertoni (kas tonüsünün artması), kusma, sistit ve libido artışı görelebilir.

Etkileş.:l-dopa,dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin etkileri, memantin gibi NMDAantagonistleri ile birlikte kullanıldığında artabilir. Memantinin antispazmodikajanlar, dantrolen veya baklofen ile birlikte kullanımı; etkilerini modifiyeedebilir ve doz ayarlaması gerektirebilir. Amantadin ile birlikte kullanımındankaçınılmalıdır. Aynısı ketamin ve dekstrometorfan için de geçerliolabilir.

Doz Önerisi: Tedavi Alzheimer hastalığı tanım ve tedavisindedeneyimli bir hekim tarafından başlatılmalı ve kontrol edilmelidir. Tedaviyesadece, hastanın ilaç almasını düzenli olarak izleyecek bir bakıcınınvarlığında başlanmalıdır. Tanı, güncel rehberler doğrultusunda yapılmalıdır.Yetişkinlerde maksimum günlük doz 20 mg’dir. Yan etki riskini azaltmak için,idame dozu ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg’lik artışlarla şu şekildeyapılmalıdır: Tedaviye, sabahları uygulanmak üzere 5 mg’lik günlük dozlabaşlanır ve bir hafta devam edilir. İkinci hafta, ikiye bölünmüş olarak günde10 mg ve üçüncü hafta sabah 10 mg öğleden sonra 5 mg olmak üzere günde 15 mgkullanılır. Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde 20 mg’lik (günde 2 kez10 mg) önerilen sürek dozu ile devam edilir. Tablet ve oral damla besinalımından bağımsız olarak alınır. Yaşlılar: Yapılan klinik çalışmalara göre, 65yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dir(günde 2 kez 10 mg).

Ecopi­rin En­te­rik Tab­let

Ase­til­sa­li­si­likasit

Ambalaj: 100 mgx20 tablet : 150 mgx20 tab­let : 300mgx20 tablet.

End.:Ase­til­sa­li­si­likasit an­tit­rom­bo­tik ola­rak, nons­ta­bil an­ji­na pek­to­ris­te ve risk al­tın­da­ki(hi­per­tan­sif, hi­per­li­pi­de­mik, di­ya­be­tik ve­ya si­ga­ra tir­ya­ki­le­ri)has­ta­lar­da ko­ro­ner trom­bo­zun ön­len­me­sin­de; mi­yo­kard re­en­fark­tüspro­fi­lak­si­sin­de; kar­di­yo­vas­kü­ler cer­ra­hi­de özel­lik­le aor­to­ko­ro­nerby-pass ve ar­ter­yo­ve­nöz şant­lar­da pos­to­pe­ra­tif trom­boz ve em­bo­liz­minön­len­me­sin­de; ge­çi­ci is­ke­mik atak­lar­da ve stro­ke pro­fi­lak­si­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E: Ka­na­ma eği­li­mi­nin art­tı­ğı pa­to­lo­jik du­rum­lar­da,an­ti­ko­agü­lan (he­pa­rin, ku­ma­rin tü­rev­le­ri vb.) te­da­vi­si sı­ra­sın­da,glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­si­kli­ğin­de, ge­be­li­ğin son 3 ayın­da,sa­li­si­lat­la­ra ve anal­je­zik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren­ler­de,kro­nik ve­ya ak­tif ül­se­ri olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Tıb­bi zo­run­luk ol­ma­dık­ça ge­be­lerve em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Ase­til­sa­li­si­lik asit, kor­ti­kos­te­ro­id­lerve­ya al­kol­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ris­ki­niar­tı­ra­bi­lir.

Yan E.: Mi­de ra­hat­sız­lı­ğı, gast­ro­in­tes­ti­nalgiz­li kan kay­bın­da ar­tış, na­di­ren aşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı re­ak­si­yon­lar(de­ri re­ak­si­yon­la­rı, ne­fes dar­lı­ğı) ve trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Nons­te­ro­idal an­ti­ro­ma­tiz­malilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni ve yan et­ki­le­ri­ni, me­tot­rek­sa­tın is­ten­me­yenetk­i­le­ri­ni, an­ti­ko­agü­lan­la­rın (ör­ne­ğin he­pa­rin ve ku­ma­rin tü­rev­le­ri)et­ki­le­ri­ni ve ste­ro­id­ler­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma ola­sı­lı­ğı­nı ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Trom­bo­em­bo­lik has­ta­lık­la­rın pro­fi­lak­si ve te­da­vi­sin­deöne­ri­len doz ki­lo ba­şı­na 3 mg’dir. Ço­ğun­luk­la eriş­kin­ler­de kul­la­nı­landoz ge­nel­lik­le 100-150 mg 1 tab­let ve­ya 300 mg ya­rım tab­let­tir. Ter­ci­henye­mek­ler­den son­ra çiğ­nen­me­den bir bar­dak suy­la yu­tul­ma­lı­dır.

Edronax Tablet Etoposide-Teva Flakon

Reboksetin

Ambalaj: 4 mgx60 tablet.

End.:Depresyonunakut tedavisinde ve başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastalarda klinikiyileşmenin devamını sağlamada endikedir.

Kontr.E.: Reboksetine karşı aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.

Uyar.:Klinikçalışmalarda nadiren de olsa epileptik nöbet olguları görül­dü­ğünden, dahaönceden konvülsif hastalığı bilinen kişilere reboksetin, sıkı gözetim altındaverilmeli ve hastada nöbet geliştiğinde kullanımı kesilmelidir. MAOinhibitörlerinin reboksetin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.Mani/hipoma­niye geçişler olmuştur. Bipo­lar hastaların yakın takip altınaalınması önerilir. İdrar retansiyonu ve glo­kom öyküsü olan hastalarda dikkatliolunması önerilir. Gebelerde yeterli ve kontrollü çalışma bulunmadığından,yarar/risk oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır. Emziren annele­re verilmesi önerilme­mek­tedir.

Yan E.:Ağızkuruluğu, kabızlık, uykusuzluk, terlemede artış, taşikardi, vertigo, idrartutukluğu/retansiyonu ve impotans görülebilir.

Etkileş.:Ketokonazol,reboksetin enantiomerlerinin plazma konsan­tras­­yon­larını yaklaşık %50oranında artırır.

Doz Önerisi: Klinik etkinlik, teda­viye başladıktan 14 gün sonragörülür. Yetiş­kinlerde öneri­len terapötik doz, günde iki kez 4 mg (8mg/gün)’dir. 3 hafta sonra, yeterli klinik yanıt alınamaması durumunda bu dozgün­de 10 mg’ye kadar artırılabilir. 65 yaş üzeri yaşlalırda önerilen terapötikdoz, günde 2 kez 2 mg (4 mg/gün)’dir. Reboksetine başladıktan 3 hafta sonrayeterli klinik yanıt alınamaması durumunda, bu doz günde 6 mg’ye kadarartırılabilir. Böbrek ya da orta ile ağır şiddette karaciğer yetmezliği olanhastalarda başlangıç dozu günde iki kez 2 mg olma­lıdır; bu doz hasta tole­ransınabağlı olarak artırılabilir.

Efed­rin Ar­san Tab­let
Efed­rin HCI

Ambalaj: 50 mgx20 tablet.

End.:As­tım vekro­nik bron­şi­te bağ­lı ne­fes dar­lığı ve bu­na bağ­lı ök­sü­rük­ler­de; al­ler­jikdu­rum­la­ra bağ­lı ne­fes dar­lığı ve ök­sü­rük­te an­ti­his­ta­mi­nik­ler­lebir­lik­te; ne­os­tig­min ve­ya diğer an­ti­ko­li­nes­te­ra­za op­ti­mal ya­nıtver­me­yen mi­yas­te­nia gra­vis­te; ba­zı dis­me­no­re­ler­de, üri­nerinkontinans ve enü­re­zis­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Efed­rinve­ya diğer sem­pa­to­mi­me­tik­le­re du­yar­lı ol­duğu bi­li­nen ki­şi­ler; daraçı­lı glo­kom, psi­ko­nö­roz, an­gor pek­to­ris, or­ga­nik kalp has­ta­lığı,hi­per­tan­si­yon, di­ya­bet, pros­tat hi­pert­ro­fi­si­ne bağ­lı id­rar re­tan­si­yo­nu,ti­re­otok­si­ko­zu olan ve­ya MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç alan has­ta­lar­da efed­rinkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­da hi­po­vo­le­mi var­sa,efed­rin te­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan gi­de­ril­me­li­dir. Efed­rin dolaşım­da­kiplaz­ma hac­mi­ni azal­ta­bi­lir ve ilaç ke­si­lin­ce hi­po­tan­si­yon ve­yaşok du­ru­mu tek­rar­la­ya­bi­lir. Efed­rin özel­lik­le hi­per­tan­si­yon ve­yahi­per­ti­ro­idi olan has­ta­lar­da kan ba­sın­cı­nı int­rak­ra­ni­yal ka­na­ma­yane­den ola­bi­le­cek de­re­ce­de ar­tı­ra­bi­lir. Yaş­lı­lar efed­rin et­ki­le­ri­neson de­re­ce du­yar­lı­dır; bu ne­den­le yaş­lı has­ta­lar­da, kont­ren­di­kas­yon­larda göz önün­de tu­tu­la­rak dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Efed­ri­ni bronşge­niş­le­ti­ci ola­rak ken­di ken­di­ne kul­la­nan has­ta­lar, efed­ri­ni he­ki­minöne­ri­si dı­şın­da kul­lan­ma­ma­la­rı ve efed­ri­nin sin­ir­li­lik, tre­mor,uy­ku­suz­luk, bu­lan­tı, iş­tah­sız­lık gi­bi yan et­ki­le­re ne­den ola­bi­le­ceğiko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Efed­rinin süt­le atı­lması nedeniyle em­zi­renan­ne­ler­de cid­di ad­vers re­ak­si­yon­lar olu­şa­bi­le­ceğin­den, ge­rek­me­dik­çekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Si­nir­li­lik,sıkn­tı, kor­ku, ger­gin­lik, aji­tas­yon, ek­si­tas­yon, tre­mor, hu­zur­suz­luk,kuv­vet­siz­lik, ir­ri­ta­bi­li­te ve­ya uy­ku­suz­luk ya­pa­bi­lir. Özel­lik­leyük­sek doz­da baş dön­me­si, baş­ta boş­luk his­si ve ser­sem­lik gö­rü­le­bi­lir.Yaş­lı­lar­da id­rar re­tan­si­yo­nu­na ne­den ola­bi­lir.

Etkileş.:Diğer sem­pa­to­mi­me­tikajan­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­lır­sa ila­ve et­ki ya­par ve tok­si­si­te­yiar­tı­rır. a-ad­re­ner­jikblo­ker­le­ri ise kar­di­yak ve bronş spaz­mı­nı gi­de­ri­ci et­ki­si­ni en­gel­le­ye­bi­lir.Re­zer­pin ve me­til­do­pa efed­ri­nin pre­sör et­ki­si­ni azal­tır. At­ro­pinefed­ri­nin pre­sör et­ki­si­ni ar­tı­rır. Te­ofi­lin tü­rev­le­ri ile bir­lik­tekul­la­nı­lın­ca ad­vers et­ki­ler­de art­ma bil­di­ril­miş­tir. Kalp gli­ko­zid­le­rimi­yo­kar­dı du­yar­laş­tı­rır, bir­lik­te efed­rin çok dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de her 4 sa­at­te bir ½-1 tab­letve ço­cuk­lar­da 1-5 yaş­lar­da gün­de 3-4 kez 15 mg, 6-12 yaş­la­r­da gün­de3-4 kez 30 mg, be­lir­ti­ler ağır ol­duğun­da bu doz­lar 24 sa­at­te 6 kez ve­ri­le­bi­lir.Ast­ma nö­bet­le­ri­ni ön­le­mek ama­cıy­la her gün dü­zen­li ola­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır;sık kul­la­nı­lır­sa et­kin­liği­ni kay­be­der.

Efe­mo­li­ne Göz Dam­la­sı

Fl­o­ro­met­o­lo­n 1.0mg, tet­ri­zo­lin HCI 0.25 mg

Ambalaj: 5 mL’lik dam­la­lık­lı şişe.

End.:Şid­det­lişiş­me ve int­ra­vas­kü­ler en­jek­si­yon­la sey­re­den akut ve kro­nik, aler­jik,en­fek­si­yöz ol­ma­yan kon­junk­ti­vit ve ke­ra­tit; gö­zün ön seg­men­ti­ninen­fek­si­yöz ol­ma­yan enf­la­mas­yo­nun­da (an­te­ri­or uve­it, episk­le­ritve skle­rit da­hil) en­di­ke­dir. Ay­rı­ca stra­bo­to­mi, ka­ta­rakt ve glo­komame­li­yat­la­rın­dan son­ra­ki du­rum­lar­da ek an­ti­mik­ro­bik te­da­vi ama­cıy­lada kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık, en­fek­si­yöz kon­junk­ti­vitve­ya ke­ra­tit, dar açı­lı glo­kom, ku­ru göz, kor­ne­anın in­cin­me ve ül­ser­le­ri,her­pes simp­leks ve di­ğer vi­ral en­fek­si­yon­lar, okü­ler mi­koz du­rum­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik ve em­zir­me dö­nem­le­rin­dekul­la­nı­mıy­la il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­ma­mış­tır. Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Uy­gu­la­ma­danson­ra kı­sa bir sü­re ha­fif bir yan­ma his­si ola­bi­lir. Uzun sü­re­li kul­la­nım­la­rın­dadu­yar­lı has­ta­lar­da göz içi ba­sın­cın­da ge­ri dö­nü­şüm­lü bir ar­tış ola­bi­lir.Uzun sü­re­li kul­la­nım re­la­tif hi­pe­re­mi­ye ne­den ola­bi­lir (re­bo­undet­ki­si). Kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le uzun sü­re­li te­da­vi­den son­ra tek tükol­gu­lar­da ka­ta­rakt­lar ve kor­ne­al ku­sur­lar göz­len­miş­tir. Okü­ler do­ku­dase­kon­der fun­gal en­fek­si­yon­la­rın oluş­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­ra­bi­lir.Uzun sü­re­li kul­la­nım (özell­ik­le ço­cuk­lar­da) baş ağ­rı­sı ve uy­ku ha­ligi­bi sis­te­mik yan et­ki­le­re ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Kon­junk­ti­va ke­se­si içi­ne gün­de 2-3 kez 1 dam­ladam­la­tı­lır. Eriş­kin­ler­de doz ilk 24-48 sa­at için­de sa­at­te 1 dam­la­yaka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir.

Efe­xor Tab­let

Ven­la­fak­sin

Ambalaj: 37.5 mgx28 tab­let :75 mgx14tablet.

Efe­xor XR MikropelletKap­sül

Ven­la­fak­sin

Ambalaj: 37.5 mgx10 kap­sül : 75 mgx14 kap­sül : 150mgx14 kap­sül.

End.:Ank­si­ye­tey­lebir­lik­te gö­rü­len dep­res­yon da­hil, ayak­ta ve ya­ta­rak te­da­vi gö­renhas­ta­lar­da­ki her tip dep­res­yon te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ven­la­fak­si­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­anlarda ve MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lebir­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Tüm an­ti­dep­re­san­lar gi­bi ven­la­fak­sin de da­ha ön­ceepi­lep­tik ka­sıl­ma­lar gö­rül­müş has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ven­la­fak­sin te­da­vi­si sı­ra­sın­da, has­ta­la­rın geç­mi­şi kö­tü amaç­lıilaç kul­la­nı­mı ba­kı­mın­dan de­ğer­len­di­ril­me­li ve to­le­rans ge­li­şi­mi,doz ar­tı­rı­mı ve­ya ilaç alış­kan­lı­ğı gi­bi ven­la­fak­si­nin yan­lış ve kö­tü­yekul­la­nım be­lir­ti­le­ri göz­lem­le­n­me­li­dir. Or­ta şid­det­te ve­ya cid­dire­nal yet­mez­lik ve­ya ka­ra­ci­ğer si­ro­zu olan has­ta­lar­da dü­şük ve sey­rekdoz ge­re­ke­bi­lir. Has­ta­lar, ara­ba da­hil teh­li­ke­li ma­ki­ne­le­ri,ilaç te­da­vi­si­nin on­la­rı ad­vers ola­rak et­ki­le­me­di­ğin­den emin ol­duk­la­rıza­man kul­lan­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Po­tan­si­yel ya­ra­rı ris­kin­den faz­la de­ğil­se, ven­la­fak­sin ge­be­le­reve em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Baş dön­me­si,ağız ku­ru­lu­ğu, uy­ku­suz­luk, si­nir­li­lik, uyu­şuk­luk, ano­rek­si, kons­ti­pas­yon,mi­de bu­lan­tı­sı, anor­­mal eja­kü­las­yon/or­gazm, ter­le­me ve kuv­vet­siz­liken sık gö­rü­len ya­n et­ki­le­rdir.

Etkileş.:Ven­la­fak­si­ninlit­yum ve di­aze­pam dı­şın­da di­ğer SSS ak­tif ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nımris­ki sis­te­ma­tik ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­di­ğin­den, ven­la­fak­si­ninbu tip ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­liy­se dik­kat­le kul­la­nıl­ma­sıöne­ri­lir.

Doz Önerisi: Efexor Tablet: Öne­ri­lengün­lük alı­şıl­mış doz, bö­lü­ne­rek ve­ri­len 75 mg’dir (gün­de 2×37.5 mg).Bir­kaç haf­ta son­ra da­ha faz­la kli­nik dü­zel­me is­te­ni­yor­sa, doz bö­lü­ne­rekve­ri­len 150 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir (gün­de 2×75 mg).Efexor XR Mikropellet Kapsül: Genellikle,öne­ri­len ola­ğan doz, gün­de 1 kez 75 mg Efe­xor XR’dır.Bazı hastalarda, dozu günde 1 kez 75 mg Efexor XR’a yükseltmeden önce hastanın ilaca alışması için 4-7 güniçin günde 1 kez Efexor 37.5 mg verilir. Eğer iki haf­ta son­ra kli­nik dü­zel­me­nin art­ma­sıis­te­ni­yor­sa, doz gün­de 1 kez 150 mg Efe­xor XR’a yük­sel­ti­le­bi­lir.Efe­xor XR’ın ye­mek­le bir­lik­te alın­ma­sıöne­ri­lir. Her kap­sül bü­tün ola­rak sı­vıy­la yu­tul­ma­lı­dır. Kap­sül bö­lün­me­me­li,ezil­me­me­li, çiğ­nen­me­me­li ve­ya su­ya kon­ma­ma­lı­dır. Efe­xor XR gün­de bir kez ve aşa­ğı yu­ka­rı ay­nısa­at­ler­de (sa­bah ya da ak­şam) alın­ma­lı­dır. Venlafaksin tedavisi kesilir­kendozun kademeli ola­rak azaltılması önerilir.

Ef­fe­ral­gan Efer­ve­san Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 500 mgx16 tab­let­.

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­ra bağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­ra bağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­lik asi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaçola­rak kul­la­nı­lır.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görü­lebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmez­liği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi 39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Klor­am­fenikol, barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Tab­let­ler bir bar­dak su­da ta­ma­men eri­ti­le­rek kul­la­nı­lır.Su­ya atı­lan tab­let çö­zü­lür çö­zül­mez içi­lir. Doz­la­rın en az 4’er sa­at­lik ara­lık­lar­la ve­ril­me­si­ne dik­kat edil­me­li­dir. Ço­cuk­lar­da doz ara­sı her ne olur­sa ol­sun, 4 sa­at­ten az ol­ma­ma­lı­dır, ide­ali 6 sa­at­tir. Ye­tiş­kin­ler ve vü­cut ağır­lık­la­rı 50 kg’den faz­la olan 15 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra gün­de 1-3 kez 1 ve­ya 2 tab­let ve­ri­lir, gün­de 6 tab­let aşıl­ma­ma­lı­dır.Vü­cut ağır­lık­la­rı 13 kg’dan faz­la olan 2 yaş üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra öne­ri­len gün­lük doz 60 mg/kg’dir. Her 6 sa­at­te bir 15 mg/kg ve­ya her 4 sa­at­te bir 10 mg/kg şek­lin­de uy­gu­la­na­bi­lir. 2-7 yaş ara­sı gün­de 1-4 kez ya­rım tab­let, 6-10 yaş ara­sı gün­de 1-6 kez ya­rım tab­let, 8-13 yaş ara­sı gün­de1-4 kez 1 tab­let, 12-15 yaş ara­sı gün­de 1-6 kez 1 tab­let.

Efo­rol Çiğ­ne­me Film Tab­le­ti

E vi­ta­mi­ni

Ambalaj: 100 mgx30 tablet.

End.:E vitamini takviyesi ve antioksidan etkisinden dolayı genel sağlığın korunmasında kullanılır.

Kontr.E.:E vi­ta­mi­ni­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Estrojen veya oral kontraseptif kullanan kadınlarda tromboz riski artabileceğinden dikkatli olunmalıdır. An­ti­ko­agü­lan te­da­vi­si gö­ren has­ta­la­ra E vi­ta­mi­ni te­da­vi­si uy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. E vi­ta­mi­ni­nin ge­be­lik­te­ki gü­ve­nir­li­ği hak­kın­da bil­gi bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu ne­den­le ge­be­lik­te özel­lik­le ilk üç ay­lık dö­nem­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zir­me sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­sı öne­ri­lir.

Yan E.:Faz­la doz­lar­da di­ya­re ve ka­rın ağ­rı­sı olu­şa­bi­lir, yorgunluk ve halsiz­liğe sebep olabilir.

Etkileş.:Yük­sek doz E vi­ta­mi­ni, A ve K vi­ta­mi­ni­nin emilimini azaltır ve K vitamininin etkisini inhibe eder.

Doz Önerisi: Profilaktik kullanım ve malabsorpsiyon olgularında günde1-3 tablet çiğnenerek alınır.

Ef­pa Efer­ve­san Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 500 mgx10 tab­let­­.

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­ra bağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­ra bağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­lik asi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaç ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:İle­ri de­re­ce­de böb­rek ve ka­ra­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Pa­ra­se­ta­mo­le aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve da­ha ön­ce ane­mi­si olan­lar­da kul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dı­r.

Uyar.: Pa­ra­se­ta­mo­lün 20 gram­dan faz­laalın­ma­sın­da fa­tal risk var­dır. Ak­tif al­ko­lizm, vi­ral he­pa­tit, ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğı ve ağır böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Kro­nik al­ko­lik­ler­de te­ra­pö­tik doz­la­rı ta­ki­benhe­pa­to­tok­si­si­te ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ge­li­şir. Kro­nik al­kolba­ğım­lı­la­rın­da gü­ven­li doz sap­ta­na­ma­dı­ğın­dan, gün­de 2 g ve­ya da­hadü­şük doz­lar öne­ri­lir. Alı­şıl­mış te­ra­pö­tik doz­lar­da kı­sa sü­re­liol­mak şar­tıy­la ge­be­li­ğin tüm dö­nem­le­rin­de kul­la­nı­la­bi­lir. Yük­sekdoz­lar­da de­vam­lı kul­la­nı­mı an­ne­de ane­mi­ye, ye­ni do­ğan be­bek­te i­sefa­tal böb­rek has­ta­lı­ğı­na ne­den ola­bi­lir.

Yan E.:De­ri­deprü­ri­tik ma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler, ür­ti­ker, met­he­mog­lo­bi­ne­mive ba­zı gast­ro­in­tes­ti­nal be­lir­ti­ler gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Bar­bi­tü­rat­larve di­ğer an­ti­kon­vül­zan­lar, klo­ram­fe­ni­kol, de­sip­ra­min, dok­so­ru­bi­sin,mi­de bo­şal­ma sü­re­si­ni et­ki­le­yen ilaç­lar ve uzun sü­re­li te­da­vi­ler­dean­ti­ko­agü­lan ilaç­lar­la et­ki­leş­me ola­sı­lı­ğı var­dır. Al­kol pa­ra­se­ta­mo­lünhe­pa­to­tok­sik et­ki­si­ni ar­tı­ra­ca­ğın­dan, bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Tab­let­ler bir bar­dak su­da ta­ma­men eri­ti­le­rek kul­la­nı­lır.Su­ya atı­lan tab­let çö­zü­lür çö­zül­mez içi­lir. Doz­la­rın en az 4’er sa­at­likara­lık­lar­la ve­ril­me­si­ne dik­kat edil­me­li­dir. Öne­ri­len tek doz 15mg/kg ve gün­lük doz da 60 mg/kg’dir. 15 ya­şın­dan bü­yük­ler­de ve ye­tiş­kin­ler­de1-3 kez 1 ve­ya 2 tab­let, gün­de 6 tab­let aşıl­ma­ma­lı­dır. 12-15 yaş ara­sı1-6 kez 1 tab­let ve 8-13 yaş ara­sı 1-4 kez 1 tab­let­tir.

Eklips Film Tablet

Losartan potasyum

Ambalaj: 50 mgx28 tablet.

End.:Hipertansiyontedavisinde endikedir. Tek başına veya diğer antihipertansif ajanlarla (tiazitdiüretikleri gibi) birlikte kullanılabilir.

Kontr.E.:Lo­sar­ta­nakar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İnt­ra­vas­kü­ler ha­cim azal­ma­sı olan has­ta­lar­da(ör­ne­ğin yük­sek doz di­üre­tik­ler­le te­da­vi edil­miş olan­lar) semp­to­ma­tikhi­po­tan­si­yon olu­şa­bi­lir. Si­roz­lu has­ta­lar­da plaz­ma lo­sar­tan kon­sant­ras­yo­nu­önem­li de­re­ce­de art­tı­ğı­n­dan he­pa­tik bo­zuk­luk öy­kü­sü olan has­ta­lar­dada­ha dü­şük bir doz göz önü­ne alın­ma­lı­dır. İki ta­raf­lı re­nal ar­ter ste­no­zuve­ya tek re­nal ar­ter ste­no­zu olan has­ta­lar­da re­nin an­ji­yo­ten­sinsis­te­mi­ni et­ki­le­yen di­ğer ilaç­lar kan üre ve se­rum kre­ati­nin dü­ze­yi­niyük­sel­te­bi­lir­ler. Ge­be­lik du­ru­mu söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, lo­sar­tankul­la­nı­mı­na en kı­sa sü­re­de son ve­ril­me­li­dir. Lo­sar­ta­nın an­ne sü­tü­nege­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. İla­cın an­ne için öne­mi sap­tan­dık­tanson­ra em­zir­me­ye ve­ya ilaç kul­la­nı­mı­na son ve­ril­me­si hak­kın­da birka­ra­ra va­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Hipertansiyonda kullanıldığındagenellikle iyi tolere edilir. Yan etkileri hafif ve geçici olup tedavininkesilmesini gerektirmez. Karın ağrısı, asteni/yorgunluk, göğüs ağrısı,ödem/şişme, palpitasyon, taşikardi, diyare, dispepsi, bulantı, sırt ağrısı, kaskrampları, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, öksürük, nazal konjestiyon, fa­ran­jit,sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, karaciğer fonksiyon anor­mallikleri,anem, miyalji, migren, öksürük, ürtiker, kaşıntı görü­le­bilir.

Etkileş.: Rifam­pin ve flukonazolün aktifmetabolitin düzeylerini düşür­düğü bildi­ril­miş­tir. Bu etkileşmelerin kliniksonuçları değer­lendi­ril­me­miştir. Po­tasyum tutucu diüretikler (örneğin,spironolakton, triam­te­ren, amilo­r­id), potas­yum destekleri veya po­tasyumiçeren tuz prepa­ratları ile birlikte kul­lanıl­dığında serum potasyumundayükselmeye yol açabilir.

Doz Önerisi: Başlangıç ve sürek dozu günde bir defa 50 mg’dir.Maksimum antihipertansif etkiye tedavi başladıktan 3-6 hafta sonra ulaşılır.Doz gerektiğinde günde bir kez 100 mg’ye çıkarılabilir. İntravasküler hacimazalması olan hastalarda (örneğin, yüksek doz diüretik tedavisi gö­renler), 75yaşın üzerindeki yaşlı hastalarda ve orta-şiddetli renal yetmezliği olanhastalarda başlangıç dozu olarak günde bir kez 25 mg’lik doz önerilir. Losartanpotasyum aç veya tok karnına alınabilir.

Eklips Plus Film Tablet

Losartan potasyum 50mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 28 tablet.

End.:Kombinasyontedavisinin uygun olduğu hastalarda, hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki her­han­gi bir mad­de­ye kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıbu­lu­nan has­ta­lar­da, anü­rik has­ta­lar­da, sül­fo­na­mid tü­re­vi ilaç­la­raaşı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ve­ya cid­di böb­rek yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da öne­ril­me­mek­te­dir. Tiyazit te­da­vi­si glu­koz to­le­ran­sı­nıbo­za­bi­lir; in­sü­lin da­hil an­ti­di­ya­be­tik ajan­lar­da doz ayar­la­ma­sıge­re­ke­bi­lir. Ge­be­lik sap­tan­ma­sı du­ru­mun­da bu kombinasyonun kul­la­nı­mı­naen kı­sa za­man­da son ve­ril­me­li­dir. Tiyazit­ler in­san sü­tü­ne ge­çer. An­nesü­tü ile bes­le­nen ço­cu­ğa po­tan­si­yel is­ten­me­yen et­ki­le­rin­den do­la­yı,ila­cın an­ne için olan öne­mi göz önü­ne alı­na­rak ila­cı ve­ya em­zir­me­yike­sip kes­me­me­ye ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: Baş dön­me­si, an­ji­yo­ödem(yüz, du­dak­lar, fa­renks ve/ve­ya dil­de şiş­me), na­di­ren he­pa­tit, di­ya­rebil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Al­kol, bar­bi­tü­rat­larve­ya nar­ko­tik­ler, an­ti­di­ya­be­tik ilaç­lar (oral ajan­lar ve in­sü­lin),di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler, ko­les­ti­ra­min ve ko­les­ti­pol re­çi­ne­le­ri,kor­ti­kos­te­ro­id­ler, ACTH, pre­sör amin­ler (örn. ad­re­na­lin), non­de­po­la­ri­zançiz­gi­li kas gev­şe­ti­ci­ler (örn. tu­bo­kü­ra­rin), lit­yum, nons­te­ro­idan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar hidroklorotiyazit ile etkileşir.

Doz Önerisi: Başlangıç ve sürek dozu günde bir defa 1 tablettir.Yeterli yanıtın alınamadığı hastalarda, dozaj günde bir defa 2 tableteçıkarılabilir. Mak­simum doz günde bir defa 2 tablettir. Maksimumantihipertansif etkiye tedavi­nin başlangıcından sonraki üç hafta içindeulaşılır. Aç veya tok karnına kullanılabilir.

Eko­ri­nol Şu­rup

Pa­ra­se­ta­mol 160mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 0.75 mg/5 mL

Ambalaj: 120 mL’lik şişe.

End.:Çocuklardagrip ve soğuk algınlığına bağlı hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateşin ve üstsolunum yolu enfeksiyonlarının oluşturduğu alerjik semptomların kısa sürelitedavisinde kullanılır.

Kontr.E.: Etkin madde­ler­den bi­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­dakont­ren­di­ke­dir

Uyar.: Hi­per­tan­si­yon, cid­di kar­di­yo­vas­kü­ler bo­zuk­luk,hi­per­ti­ro­idizm, di­ya­bet, ast­ma, glo­kom, am­fi­zem, kro­nik ak­ci­ğerhas­ta­lı­ğı, böb­rek bo­zuk­lu­ğu, pros­tat hi­pert­ro­fi­si­ne bağ­lı id­rarre­tan­si­yo­nu gi­bi du­rum­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Dik­kat ge­rek­ti­renma­ki­ne­ler­de ça­lı­şan­lar, teh­li­ke­li ve­ya yük­sek yer­ler­de ça­lı­şan­lar,araç kul­la­nan­lar, ilacı kulla­nırken­ bu gi­bi iş­le­ri yap­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: De­ri dö­kün­tü­sü, gör­me bu­la­nık­lı­ğı, ta­şi­kar­di,baş dön­me­si, na­di­ren gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar, se­das­yon, ağızku­ru­lu­ğu, özel­lik­le ço­cuk­lar­da ir­ri­ta­bi­li­te gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: An­ti­his­ta­mi­nik­ler, al­kol vean­ti­dep­re­san­la­rın et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır­lar. Fe­nilp­ro­pa­no­la­mi­ninb-ad­re­ner­jik blo­ker­ler­le bir­lik­tekul­la­nıl­ma­sı ta­şi­kar­di­ye ne­den ola­bi­lir. MAO in­hi­bi­tör­le­ri ilebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­ti­epi­lep­tik­ler, bar­bi­tü­rat­lar,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar ve al­kol pa­ra­se­ta­mo­lün ya­rı öm­rü­nüuza­ta­bi­lir ve tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. An­ti­kon­vül­zan­lar veste­ro­id ya­pı­lı oral kont­ra­sep­tif­le­rin kro­nik kul­la­nı­mı pa­ra­se­ta­mo­lünte­ra­pö­tik dü­zey­le­re ulaş­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bi­lir­ler. Me­tok­lop­ra­midpa­ra­se­ta­mo­lün in­ce ba­ğır­sak­lar­da emilimini hız­lan­dı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: 6 kg’ye ka­dar olan ço­cuk­lar­da 6 sa­at­te bir 2.5 mL;6-10 kg ara­sı 4 sa­at­te bir 2.5 mL; 10-20 kg ara­sı 6 sa­at­te bir 5 mL; 20kg üze­ri 4 sa­at­te bir 5 mL uy­gu­la­nır.

Efo­rol Çiğ­ne­me Film Tab­le­ti

E vi­ta­mi­ni

Ambalaj: 100 mgx30 tablet.

End.:E vitaminitakviyesi ve antioksidan etkisinden dolayı genel sağlığın korunmasındakullanılır.

Kontr.E.:E vi­ta­mi­ni­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Estrojen veya oral kontraseptif kullanankadınlarda tromboz riski artabileceğinden dikkatli olunmalıdır. An­ti­ko­agü­lante­da­vi­si gö­ren has­ta­la­ra E vi­ta­mi­ni te­da­vi­si uy­gu­la­nır­ken dik­kat­liolun­ma­lı­dır. E vi­ta­mi­ni­nin ge­be­lik­te­ki gü­ve­nir­li­ği hak­kın­dabil­gi bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu ne­den­le ge­be­lik­te özel­lik­le ilk üç ay­lıkdö­nem­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zir­me sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­sıöne­ri­lir.

Yan E.:Faz­la doz­lar­dadi­ya­re ve ka­rın ağ­rı­sı olu­şa­bi­lir, yorgunluk ve halsiz­liğe sebepolabilir.

Etkileş.:Yük­sek dozE vi­ta­mi­ni, A ve K vi­ta­mi­ni­nin emilimini azaltır ve K vitaminininetkisini inhibe eder.

Doz Önerisi: Profilaktik kullanım ve malabsorpsiyon olgularında günde1-3 tablet çiğnenerek alınır.

Ef­pa Efer­ve­san Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 500 mgx10 tab­let­­.

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­rabağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­rabağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­lik asi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaçola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:İle­ri de­re­ce­deböb­rek ve ka­ra­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Pa­ra­se­ta­mo­le aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve da­ha ön­ce ane­mi­si olan­lar­dakul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dı­r.

Uyar.: Pa­ra­se­ta­mo­lün 20 gram­dan faz­laalın­ma­sın­da fa­tal risk var­dır. Ak­tif al­ko­lizm, vi­ral he­pa­tit, ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğı ve ağır böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Kro­nik al­ko­lik­ler­de te­ra­pö­tik doz­la­rı ta­ki­benhe­pa­to­tok­si­si­te ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ge­li­şir. Kro­nik al­kolba­ğım­lı­la­rın­da gü­ven­li doz sap­ta­na­ma­dı­ğın­dan, gün­de 2 g ve­ya da­hadü­şük doz­lar öne­ri­lir. Alı­şıl­mış te­ra­pö­tik doz­lar­da kı­sa sü­re­liol­mak şar­tıy­la ge­be­li­ğin tüm dö­nem­le­rin­de kul­la­nı­la­bi­lir. Yük­sekdoz­lar­da de­vam­lı kul­la­nı­mı an­ne­de ane­mi­ye, ye­ni do­ğan be­bek­te i­sefa­tal böb­rek has­ta­lı­ğı­na ne­den ola­bi­lir.

Yan E.:De­ri­deprü­ri­tik ma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler, ür­ti­ker, met­he­mog­lo­bi­ne­mive ba­zı gast­ro­in­tes­ti­nal be­lir­ti­ler gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Bar­bi­tü­rat­larve di­ğer an­ti­kon­vül­zan­lar, klo­ram­fe­ni­kol, de­sip­ra­min, dok­so­ru­bi­sin,mi­de bo­şal­ma sü­re­si­ni et­ki­le­yen ilaç­lar ve uzun sü­re­li te­da­vi­ler­dean­ti­ko­agü­lan ilaç­lar­la et­ki­leş­me ola­sı­lı­ğı var­dır. Al­kol pa­ra­se­ta­mo­lünhe­pa­to­tok­sik et­ki­si­ni ar­tı­ra­ca­ğın­dan, bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Tab­let­ler bir bar­dak su­da ta­ma­men eri­ti­le­rek kul­la­nı­lır.Su­ya atı­lan tab­let çö­zü­lür çö­zül­mez içi­lir. Doz­la­rın en az 4’er sa­at­likara­lık­lar­la ve­ril­me­si­ne dik­kat edil­me­li­dir. Öne­ri­len tek doz 15mg/kg ve gün­lük doz da 60 mg/kg’dir. 15 ya­şın­dan bü­yük­ler­de ve ye­tiş­kin­ler­de1-3 kez 1 ve­ya 2 tab­let, gün­de 6 tab­let aşıl­ma­ma­lı­dır. 12-15 yaş ara­sı1-6 kez 1 tab­let ve 8-13 yaş ara­sı 1-4 kez 1 tab­let­tir.

Eko­se­tol Şu­rup

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 160 mg/5 mLx120 mL’lik şişe.

End.:Baş ağ­rı­sı, mig­ren, adet san­cı­la­rı,diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­ra bağ­lı ağ­rı,nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı, or­ta ku­lakağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­rabağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­lik asi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaçola­rak kul­la­nı­lır.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitikanemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipra­min, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: 4-6 saat ara ile günde 4 kez olmak üzere: 3-11 ay 80 mg,1-2 yaş 120 mg, 2-3 yaş 160 mg, 4-5 yaş 240 mg, 6-8 yaş 320 mg. 3 aylıktanküçük bebeklerde kullanılmamalıdır. Doz, 10 mg/kg ola­rak hesaplanmalıdır.

Eksofed Şurup

Psödoefedrin HCl

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eksofed Tablet

Psödoefedrin HCl

Ambalaj: 60 mgx30 tablet.

End.:Özel­lik­lena­zal mu­ko­za, si­nüs­ler ve ge­nel ola­rak üst so­lu­num yol­la­rı mu­ko­za­sın­dade­kon­jes­tan et­ki ya­par ve aler­jik ri­nit, va­zo­mo­tor ri­nit, nez­le,grip, so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi du­rum­lar­da bur­nu aça­rak ve bu­run akın­tı­sı­nıdur­du­ra­rak semp­to­ma­tik bir iyi­leş­me sağ­lar.

Kontr.E.:Da­ha ön­cepsö­do­efed­ri­ne kar­şı to­le­rans gös­ter­me­miş olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Cid­di hi­per­tan­si­yon ve şid­det­li ko­ro­ner ar­ter has­ta­lık­la­rı olan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Da­ha ön­ce­ki 2 haf­ta için­de MAO in­hi­bi­tö­rü al­mışve­ya al­ma­ya de­vam eden has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Psö­do­efed­rin vebu tip bir ila­cın ay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­sı ba­zan kan ba­sın­cı­nınyük­sel­me­si­ne ne­den ola­bi­lir.

Uyar.: Hi­per­tan­si­yon, kalp has­ta­lık­la­rı, şe­ker has­ta­lı­ğı,hi­per­ti­ro­idizm, yük­sek int­ra­okü­ler ba­sınç ve pros­ta­tik bü­yü­me gö­rü­lenhas­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Şid­det­li re­nal ve/ve­ya he­pa­tikfonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı­nın bu­lun­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Ge­be ka­dın­lar­da ila­cın sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar i­le ge­liş­mek­te olan fe­tü­seola­bi­le­cek teh­li­ke­li et­ki­le­ri den­ge­le­mek şar­tıy­la ila­cın kul­la­nı­mı­naka­rar ve­ril­me­li­dir. Psö­do­efed­rin an­ne sü­tü­ne az mik­tar­da ge­çer,fa­kat bu­nun em­zi­ri­len be­bek­ler­de­ki et­ki de­re­ce­si bi­lin­me­mek­te­dir.

Yan E.:Uy­ku bo­zuk­luk­la­rıve na­di­ren ha­lu­si­nas­yon da­hil SSS uya­rım semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir.Cilt­te ir­ri­tas­yon­la bir­lik­te ve­ya ir­ri­tas­yon­suz dö­kün­tü­ler ba­zangö­rül­mek­te­dir. Psö­do­efed­rin alan er­kek­ler­de na­di­ren üri­ner re­tan­si­yo­narasla­nır.

Etkileş.:De­kon­jes­tan­lar,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, iş­tah ke­si­ci­ler ve am­fe­ta­min ben­ze­ripsi­kos­ti­mü­lan­lar gi­bi sem­pa­to­mi­me­tik amin­le­rin ka­ta­bo­liz­ma­sı­nıen­gel­le­yen MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ba­zan kanba­sın­cı­nın yük­sel­me­si­ne ne­den ola­bi­lir. Psö­do­efed­rin; bre­til­yum,be­ta­ni­din, gu­ane­ti­din, deb­ri­zo­kin, me­til­do­pa ve a ve b-ad­re­ner­jikblo­ker ilaç­lar gi­bi sem­pa­tik ak­ti­vi­te­yi en­gel­le­yen hi­po­tan­sifilaç­la­rın et­ki­si­ni kıs­men ter­si­ne çe­vi­rir.

Doz Önerisi:EksofedŞurup: 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde: Her 6saat ara ile 1 ölçek (60 mg)- günde maksimum 240 mg. 6-12 yaş arasındakiçocuklarda: Her 6 saat ara ile 1/2 ölçek (30 mg)- günde maksimum 120 mg. 2-6yaş arasındaki çocuklarda: Her 6 saat ara ile 1/4 ölçek (15 mg)- günde maksimum60 mg. EksofedTablet: 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde: Her 6saat ara ile 1 tablet (60 mg)- günde maksimum 240 mg. 6-12 yaş arasındakiçocuklarda: Her 6 saat ara ile ½ tablet (30 mg)- günde maksimum 120 mg. 2-6 yaşarasındaki çocuklarda: Her 6 saat ara ile 15 mg- günde maksimum 60 mg.

Eksofed Ekspektoran Şurup

Psödoefedrin HCl 30mg, gayafenesin 100 mg/5 mL

Ambalaj: 150 mL’lik şişe.

End.:Pro­dük­tif(bal­gam­lı, gö­ğü­se in­miş) ök­sü­rük­le bir­lik­te gö­rü­len üst so­lu­numyo­lu ra­hat­sız­lık­la­rın­da semp­to­ma­tik bir ra­hat­la­ma sağ­lar. Bur­nua­çar, a­kın­tı­sı­nı dur­du­rur ve eks­pek­to­ras­yo­nu sağ­la­ya­rak has­ta­yıra­hat­la­tır.

Kontr.E.:Bu kom­bi­nas­yo­nave­ya bi­le­şik­le­ri­ne kar­şı to­le­rans gös­ter­me­miş o­lan­lar i­çin kont­ren­di­ke­dir.Şid­det­lihi­per­tan­si­yon ve ko­ro­ner ar­ter has­ta­lık­la­rı o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Da­ha ön­ce­ki2 haf­ta i­çin­de MA­O in­hi­bi­tö­rü al­an ve­ya al­ma­ya de­vam e­den has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Psö­do­e­fed­rin ve bu tip i­laç­la­rın bir­lik­te kul­la­nı­mıkan ba­sın­cın­da yük­sel­me­le­re ne­den o­la­bi­lir.

Uyar.: Tüm sem­­pa­to­mi­me­tik i­laç­lar­daol­du­ğu gi­bi hi­per­tan­si­yon, kalp, şe­ker has­ta­lı­ğı, hi­per­ti­ro­i­dizm,yük­sek int­ra­o­kü­ler ba­sınç ve pros­ta­tik bü­yü­me gö­rü­len has­ta­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­belerde sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar­la ge­liş­mek­te o­lanfe­tu­sa o­la­bi­le­cek teh­li­ke­li et­ki­le­ri den­ge­le­mek şar­tıy­la i­la­cınkul­la­nı­mı­na ka­rar ve­ril­me­li­dir. Psö­do­e­fed­rin an­ne sü­tü­ne az mik­tar­dage­çer, fa­kat bu­nun em­zi­ri­len be­bek­ler­de­ki et­ki de­re­ce­si bi­lin­me­mek­te­dir.Gu­a­i­fe­ne­sin, be­bek ü­ze­rin­de hiç­bir et­ki­si ol­ma­dı­ğı tah­min e­di­lenkü­çük mik­tar­lar­da an­ne sü­tün­den a­tıl­mak­ta­dır.

Yan E.:Uy­ku bo­zuk­luk­la­rıve na­di­ren ha­lü­si­nas­yon­lar da­hil SSS ek­si­tas­yon semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir.İr­ri­tas­yo­na bağ­lı o­lan ve­ya ol­ma­yan de­ri dö­kün­tü­le­ri na­di­renbil­di­ril­miş­tir. Psö­do­e­fed­rin a­lan er­kek has­ta­lar­da ba­zan ü­ri­nerre­tan­si­yon da bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Psö­do­e­fed­rini­çer­iği nedeniyle bre­til­yum, be­ta­ni­din, gu­a­ne­ti­din, deb­ri­zo­kin,me­til­do­pa ve a veb-ad­re­ner­jik blo­kerler gi­bi sem­pa­tikak­ti­vi­te­yi en­gel­le­yen hi­po­tan­sif i­laç­la­rın et­ki­si­ni kıs­men ter­si­neçe­vi­rir. Fu­ra­zo­li­don­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: 24 saatte 4 dozu aşmamalıdır. 12 yaş ve üzerindekiçocuklar ve erişkinlerde her 4 saatte bir 10 mL (2 ölçek) önerilir. 6-12 yaşarası çocuklarda her 4 saatte bir 5 mL (1 ölçek), 2-6 yaş arası çocuklarda her4 saatte bir 2.5 mL (1/2 ölçek) önerilir.

Elevit Pronatal Film Kaplı Tablet

12 Vitamin: A vitamini (retinol) 4000 I.U. (1201.2µg), B1 vitamini (tiamin HCl) 1.6 mg, B2vitamini(riboflavin) 1.8 mg, B6 vitamini (piridoksin HCl) 2.6 mg, B12vitamini (siyanokobalamin) 4 µg, C vitamini (askorbik asit) 100 mg, D3vitamini (kolekalsiferol) 500 IU (12.5 µg), E vitamini (a-tokoferol asetat) 15mg, biotin (B8 vitamini) 200 µg, kalsiyum pantotenat (B5vitamini) 10 mg, folik asit 0.8 mg, nikotinamid 19 mg. 4 Mineral: Kalsiyum 125 mg, demir 60 mg, magnezyum100 mg, fosfor 125 mg. 3 Eser element: Bakır1 mg, mangan 1 mg, çinko 7.5 mg.

Ambalaj: 60 tablet.

End.:Gebelikve emzirme döneminde artan gereksinim ve yetersiz alım sonucunda ortayaçıkabilen genel vitamin ve mineral eksikliklerinin önlenmesi ve tedavisi, nöraltüp defektleri ve doğumsal anomalilerin profilaksisi, gebelik anemisine karşıartan demir ve folik asit ihtiyacını karşılama.

Kontr.E.:A ve/veyaD hipervitaminozu bulunan olgularda, böbrek fonksiyon bozukluğu olanhastalarda, demir birikiminin ya da demir kullanım bozukluğunun söz konusuolduğu bireylerde, hiperkalsemi ya da hiperkalsiürili olgularda ve ilacıniçerdiği bileşenlerden bir ya da birkaçına karşı alerjisi olduğu bilinenkişilerde kullanılmamalıdır.

Uyar.: Yüksek dozlarda alındığında, hipervitaminoza yolaçabileceği unutulmamalıdır. Önerilen dozlarda gebelik boyunca kullanıldığında,herhangi bir problem gözlenmemiştir. Gebelik ve emzirme döneminde tavsiyeedilen dozlardan yüksek dozlarda kullanılmamalıdır.

Yan E.:İyitolere edilir. Nadir olgularda gastrointestinal bozukluklar olabilir (örneğinkabızlık), ancak bunlar genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmez.

Etkileş.:Birbirlerininemilimlerini bozabileceklerinden, demir içeren preparatlar tetrasiklinlerleaynı zamanda kullanılmamalıdır. Eğer tetrasiklinlerin Elevit Pronatal ile aynızamanda kullanılmaları gerekiyorsa, her iki ilacın alınması sırasında yaklaşıkiki saatlik bir zaman farkı olmalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde, günde bir tablet kahvaltı ile birliktealınmalıdır. Hastanın sabahları hiperemezisi varsa, tabletlerin öğle vakti veyagerekirse akşam alınması gerekir.

Elidel Krem

Pimekrolimus %1

Ambalaj: 30 g’lik tüp.

End.:Bebeklerdeki(3-23 aylık), çocuklardaki (2-11 yaş) adölesan çağındakilerdeki (12-17 yaş) veerişkinler­deki atopik dermatit (ekzema) belirti ve semptomlarının kısa süreli(akut) ve uzun süreli tedavisinde endikedir.

Kontr.E.:Pimekrolimusakarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyar.: Akut viral deri enfeksiyonu bulunan bölgelereuygulanmamalıdır. Gebe kadınlarda kullanılması konusunda yeterli veri yoktur.Bebeğini emziren anneler ilacı memelerine uygulamamalıdır.

Yan E.:Uygulamayerinde yanma hissi, irritasyon, kaşıntı, eritem, deri enfeksiyonları, deriiltihabı, ekzemanın şiddet­lenmesi, herpes simplex, herpes simplex dermatiti,enfeksiyöz siğiller, uygulama ye­rinde döküntü, ağrı, parestezi, derinin pulpul dökül­mesi, kuruluk, ödem, deri papillomu, çıban gibi reaksi­yonlargörülebilir.

Doz Önerisi: İnce bir tabaka halinde günde 2 kez uygulanır, yavaşyavaş ovuşturarak deriye tamamen emdirilir. Baş ve yüz, boyun ve derinin kıvrımyaptığı/karşı karşıya temas ettiği yerler dahil bü­tün deri bölgelerindekullanılabilir.

Elo­con K­rem

Mo­met­a­zon fu­ro­at‰1

Ambalaj: 30 g’lik ambalaj.

Elo­con Los­yon

Mo­met­a­zon fu­ro­at‰1

Ambalaj: 30 mL’lik ambalaj.

Elo­con Po­mat

Mo­met­a­zon fu­ro­at‰1

Ambalaj: 30 g’lik ambalaj.

Elo­salic Pomat

Mo­met­a­zon fu­ro­at1 mg, salisilik asit 50 mg/g

Ambalaj: 45 g’lik tüp.

End.:Kronik,orta dereceli ve ağır psoriasis vulgarisin enflamatuvar ve hiperkeratotikbelirtilerinin giderilmesinde endikedir.

Kontr.E.:Mometazonfuroat veya salisilik asite karşı aşırı duyarlılık öyküsü olan hastalardakontren­di­kedir. Bakteriyel, viral (herpes simplex, varisella, herpes zoster)ya da fungal cilt enfeksiyonları olan hastalarda, eğer birlikte nedensel tedaviuygulanmıyorsa kontren­dikedir. Perioral dermatit veya rozaseadakullanılmamalıdır. Aşı sonrası reaksiyonlarda, tüberkülozda ve sifilizde dekontrendikedir.

Uyar.: Geniş cilt yüzeyleri tedavi edildiğinde ya da uzun sürelikulla­nımda dikkatli olunmalıdır. Kapalı teknikle uygulanması önerilme­mektedir.Yüz veya ka­sıkya da intertriginöz bölgelerde kullanılamaz. 12 yaşın altındaki çocuklardakullanılmaz. Gebelikte, çok geniş vücut yüzey alanları tedavi edilirkenöncelikle düşük potentli steroitler kullanılmalıdır. Emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Yan E.:En sıkgörülen istenmeyen etki, uygulama alanındaki hafif ile orta derecede yan­­madır.Kaşıntı da görülmüştür. Cilt atrofisi, strialar, sekonder enfeksiyon, papülözrozasea benzeri dermatit (fasyal deri), ekimoz­lar, folikülit az sıklıktabildirilmiştir.

Doz Önerisi: Etkilenen cilt bölgelerine ince bir tabaka halinde, gündebir veya iki kez uygulanmalıdır. Maksimum günlük doz 15 gramdır.

Eloxatin IV Enfüzyon İçin Toz

Okzaliplatin

Ambalaj: 50 mgx1 flakon : 100 mgx1 flakon.

End.:5-Fluorourasil(5-FU) ve folinik asit (FA) ile kombinasyon halinde, primer tümörün totalrezeksiyonundan sonra evre III (DUKE’s C) kolon kanserinin adjuvan tedavisi,metastatik kolorektal kanserin tedavisinde endikedir.

Kontr.E.:Okzaliplatinekarşı bilinen aşırı duyarlık öyküsü olanlarda, emzirenlerde, ilk kürebaşlanmadan önce nötrofil sayısı <2×109/L ve/veya trombositsayısı <100×109/L olan kemik iliği baskılanması olan hastalarda,ilk küre başlanmadan önce fonksiyon bozukluğu ile birlikte periferik duyusalnöropatisi olan hastalarda, ileri düzeyde böbrek yetmezliği olan hastalarda(kreatinin klirensi <30 mL/dak) kontrendikedir.

Uyar.: Okzaliplatin yalnızca, uzmanlaşmış onkoloji bölümlerindekullanılmalı ve yetkili bir onkoloğun gözetimi altında uygulanmalıdır.Okzaliplatinin damar dışına çıkması durumunda enfüzyon derhal durdurulmalı veolağan lokal semptomatik tedaviye başlanmalıdır. 2 saatlik enfüzyon sırasındaya da enfüzyonu izleyen saatlerde akut laringofaringeal disestezi gelişenhastalarda bir sonraki okzaliplatin enfüzyonu 6 saat boyunca uygulanmalıdır.Özellikle okzaliplatin 5-fluorourasille kombinasyon halinde kullanılırken,şiddetli diyare/kusma nedeniyle dehidratasyon, paralitik ileus, intestinalobstrüksiyon, hipokalemi, metabolik asidoz ve böbrek fonksiyon bozukluğugörülebilir. Okzaliplatinin önerilen terapötik dozlarda insan fetüsü üzerindeöldürücü ve/veya teratojenik etki gösterme olasılığı vardır, dolayısıylagebelik süresince kullanılması önerilmemektedir; ancak fetusa yönelik riskbakımından hastanın uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve rızası ilekullanılması düşünülmelidir.

Yan E.:Okzaliplatinve 5-fluorourasil/folinik asit (5-FU/FA) kombinasyonu ile en sık görülen adversolaylar gastrointestinal (diyare, bulantı kusma ve mukozit), hematolojik(nötropeni, trombositopeni) ve nörolojik (akut ve doza bağlı kümülatifperiferik duyusal nöropati) olaylardır. Genel olarak, bu advers olaylarokzaliplatin ve 5-FU/FA kombinasyonu ile tek başına 5-FU/FA ile görülenden dahasık ve şiddetlidir.

Etkileş.:Alkaliilaçlar ya da çözeltiler (özellikle, 5-fluorourasil, bazik çözeltiler,trometamol ve trometamolü yardımcı madde olarak içeren folinik asit ürünleri)ile birlikte kullanılmamalıdır. Enfüzyon için %0.9’luk sodyum klorürçözeltisiyle rekonstitüe edilmemeli ve seyreltilmemelidir. Aynı enfüzyontorbasında ya da enfüzyon setinde diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.Alüminyum içeren enjeksiyon malzemesi kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Yalnızca erişkinlerde kullanılır. Adjuvan tedavideönerilen okzaliplatin dozu, 12 kür boyunca (6 ay) iki haftada bir intravenözolarak tekrarlanan 85 mg/m²’dir. Metastatik kolorektal kanserin tedavisindetedavisinde önerilen okzaliplatin dozu, iki haftada bir intravenöz olaraktekrarlanan 85 mg/m²’dir. Verilen doz tolerabiliteye göre ayarlanmalıdır.Okzaliplatin rekonstitüe edilmeli ve kullanımdan önce seyreltilmelidir.

Emadine Oftalmik Solüsyon

Emedastin difumarat%0.0884 (=%0.05 emedastin)

Ambalaj: 5 mL’lik Drop-Tainer plastikşişelerde.

End.:Mevsimselallerjik konjunktivitin semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontr.E.:Emedastindifumarata aşırı duyarlık gösterenlerde kontrendikedir.

Uyar.: Emedastin ile bağlantılı kornealinfiltratlar bildirilmiştir. Korneal infiltrat durumunda ürünün kullanımıkesilmelidir ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Gebelikte beklenen yararlılığınfetüs üzerine olası riskten üstün olduğunda kullanılmalıdır. Emziren kadınlardauygulanırsa dikkatli olunmalıdır. Damlatma sırasında geçici görme bulanıklığıortaya çıkarsa, hasta araç veya herhangi bir makine kullanmadan önce görmenetleşinceye kadar beklemelidir.

Yan E.:Damlatmayabağlı geçici yanma ve batma hissi görülebilir. Kuru göz, hiperemi, kaşıntı vegörme bulanıklığı, daha az sıklıkla ise korneal boyanma, göz yaşarması, kornealinfiltratlar, göz yorgunluğu ve göz anormal duyu hissi görülebilir. Baş ağrısı,tat duyusu değişikliği ve deri döküntüsü de bildirilmiştir.

Etkileş.:Diğeroftalmik ilaçlarla beraber kullanıldığında, her bir ürünün uygulamalarıarasında 10 dakikalık bir süre bırakılmalıdır.

Doz Önerisi: Etkilenen her göze günde iki kere 1 damlauygulanmalıdır. Ürün benzalkonyum klorür içerdiğinden, kontakt lens varkenkullanılmamadır ve damlatma işleminden sonra kontakt lensi takmak için en az 15dakika beklenmelidir.

Eme­dur Am­pul

Tri­met­o­ben­za­mi­d

Ambalaj: 200 mg/2 mLx 6 ampul.

Eşdeğeri:An­ti-Vo­mit Am­pul: 200 mg/2 mLx 6 ampul (De­va); Vo­met Am­pul: 200 mg/2 mLx 6 ampul(İ.E.Ulagay); Vo­mi­tin Am­pul: 100 mg/2 mLx6 am­pul, 200 mg/2 mLx6ampul (Ak­de­niz).

Eme­dur D­ra­je

Tri­met­o­ben­za­mi­d

Ambalaj: 200 mgx0 dra­je­.

Eme­dur Su­po­zi­tu­var

Tri­met­o­ben­za­mi­dHCl, benzokain

Ambalaj: 100 mgx5 su­po­zi­tu­var: 200 mgx5su­po­zi­tu­var.

End.:Bu­lan­tıve kus­ma­nın kont­ro­lün­de kul­la­nı­lır. Ço­cuk­lar­da komp­li­ke ol­ma­mışkus­ma­lar­da an­ti­eme­tik kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Kontr.E.:Tri­me­to­ben­za­mi­deve müs­tah­zarın su­po­zi­tu­var form­la­rı­nın içer­di­ği ben­zo­ka­ine kar­şıaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Şid­det­li kus­ma­lar­da yal­nız­caan­ti­eme­tik ve­ril­me­me­li, kus­ma­nın ne­de­ni be­lir­len­me­li­dir. Her­şey­denön­ce kay­bo­lan vü­cut sı­vı­sı­nın ye­ni­den sağ­lan­ma­sı, elekt­ro­lit den­ge­si­nindü­zel­til­me­si, ate­şin dü­şü­rül­me­si ve kus­ma ne­de­ni­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sıüze­rin­de du­rul­ma­lı­dır. Aşı­rı hid­ra­tas­yon­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır, çün­küse­reb­ral ödem olu­şa­bi­lir. Ço­cuk­la­rın kus­ma­la­rın­da kul­la­nır­kented­bir­li olun­ma­lı­dır, ço­cuk­la­rın ba­sit kus­ma­la­rın­da an­ti­eme­tik­lerve­ril­me­me­li­dir, yal­nız­ca ne­de­ni bi­li­nen kus­ma­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Uy­ku ha­li oluş­tu­ra­bi­lir; has­ta­nın ila­ca ki­şi­sel tep­ki­si an­la­şı­lın­ca­yaka­dar mo­tor­lu araç ve teh­li­ke­li ma­ki­ne­le­ri kul­lan­ma­ma­la­rı öne­ri­lir.Al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de, em­zi­ren an­ne­ler­dekul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı ola­bi­lir.

Yan E.:Aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yon­la­rı ve Par­kin­son ben­ze­ri semp­tom­lar bil­di­ril­miş­tir.Kan disk­ra­zi­le­ri, gör­me bu­la­nık­lı­ğı, kon­vül­zi­yon, di­ya­re, dep­res­yon,baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, uyu­şuk­luk, sa­rı­lık, kas kramp­la­rı ve opis­to­to­nusbil­di­ril­miş­tir. Bun­lar­dan her­han­gi bi­ri gö­rül­dü­ğün­de ila­cın kul­la­nı­mı­nason ve­ril­me­li­dir. Aler­jik tip­te de­ri re­ak­si­yon­la­rı gö­rül­müş­tür.İlk du­yar­lık be­lir­ti­sin­de ila­cın kul­la­nı­mı he­men dur­du­rul­ma­lı­dır.

Etkileş.: Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar,SSS’ne et­ki­li an­ti­hi­per­tan­sif­ler, SSS dep­re­san­la­rı, pa­ren­te­ralmag­nez­yum sül­fat­la et­ki­le­şe­bi­lir, tri­me­to­ben­za­mi­din ve­ya builaç­la­rın et­ki­le­ri ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi:Emedur Ampul: Or­ta­la­ma ye­tiş­kin do­zu gün­de3-4 kez 1 am­pul, glu­te­us böl­ge­si­nin dış üst bö­lü­mü­ne de­rin ola­rak ya­pıl­ma­lı­dır.Da­mar içi­ne uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Emedur Draje: Or­ta­la­ma ye­tiş­kin do­zu gün­de3-5 kez 1 dra­je­dir. 15-45 kg ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 1-4 kez 1 dra­je ve­ri­lir. Emedur Supozituvar: 15 kg’nin al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da gün­de 3-4 kez 100mg’lik 1 su­po­zi­tu­var; 15-45 kg ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 3-4 kez 100mg’lik 1 su­po­zi­tu­var ve­ya 2 adet 200 mg’lik su­po­zi­tu­var uy­gu­la­nır.

Em­la Krem

Li­do­ka­i­n 25 mg,pri­lo­ka­in 25 mg/g

Ambalaj:5 adet 5 gram­lık tüp ve 5 adet Te­ga­derm(şef­faf pan­su­man).

End.: IV ka­te­terta­kıl­ma­sı ya da kan al­ma gi­bi iğ­ne ponk­si­yon­la­rın­da; yü­ze­yel cer­ra­higi­ri­şim­ler gi­bi to­pi­kal de­ri anes­te­zi­si­nin ge­rek­li ol­duğu du­rum­lar­da;ge­ni­tal mu­ko­za­da, ör­neğin yü­ze­yel cer­ra­hi gi­ri­şim­ler ve in­filt­ras­yonanes­te­zi­sin­den ön­ce; ba­cak ül­ser­le­rin­de­ki ya­ra deb­rit­man uy­gu­la­ma­la­rın­danön­ce kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Amid tü­rü lo­kal anes­te­zik­le­reya da bi­le­şim­de­ki mad­de­le­re aşı­rı du­yar­lık, kon­je­ni­tal ya da id­yo­pa­tikmet­he­mog­lo­bi­ne­mi­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ba­cak ül­ser­le­ri dı­şın­da­kiaçık ya­ra­lar üze­ri­ne uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ato­pik der­ma­tit­li has­ta­lar­dakul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da ge­ni­tal mu­ko­zaüze­ri­ne uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Bu­nun­la be­ra­ber, ye­ni­doğan­lar­da sün­netama­cıy­la kul­la­nıl­dığın­da, sün­net de­ri­si üze­ri­ne uy­gu­la­nan 1 g’likdo­zun gü­ven­li ol­du­ğu ka­nıt­lan­mış­tır. Kor­nea ir­ri­tas­yo­nu­na yol aç­ma­sıne­de­niy­le gö­ze ya­kın böl­ge­le­re uy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Ha­sar gör­müş ku­lak za­rı üze­ri­ne uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. BCG gi­bi ciltiçi can­lı aşı uy­gu­la­ma­la­rın­dan ön­ce kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Doğur­gan­lıkçağın­da­ki bir­çok ka­dın­da kul­la­nıl­mış, fe­tal mal­for­mas­yon ar­tı­şıya da doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı hiç­bir za­rar­lı et­ki­si bil­di­ril­me­miş­tir.Te­ra­pö­tik doz­lar­da kul­la­nı­lan li­do­ka­in ve pri­lo­ka­inin an­ne sü­tü­nege­çen mik­ta­rı, be­bek üze­rin­de risk oluş­tur­ma­ya­cak ka­dar dü­şük­tür.

Yan E.: Ge­çi­ci so­luk­luk, eri­tem ve ödemgi­bi ge­çi­ci lo­kal re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Sey­rek ola­rak, ilk uy­gu­la­maanın­da yan­ma ya da ka­şın­ma his­si­ne ne­den ol­abilir. Lo­kal anes­te­zikmüs­tah­zar­lar çok sey­rek ola­rak ana­fi­lak­tik şok da­hil ol­mak üze­re al­ler­jikre­ak­si­yon­la­ra ne­den ola­bi­lir.

Etkileş.: Yük­sek doz­lar­da, özel­lik­le sül­fo­na­mid­lergi­bi met­he­mog­lo­bi­ne­mi­yi uyar­dığı bi­li­nen ilaç­lar­la te­da­vi edi­lenhas­ta­lar­da met­he­mog­lo­bin dü­ze­yi­ni yük­sel­te­bi­lir. Tok­sik et­ki­le­riadi­tif ol­duğun­dan, bu kom­bi­nas­yon, baş­ka lo­kal anes­te­zik­ler ya da lo­kalanes­te­zik ya­pı­sı­na ben­zer ilaç­la­rın kul­la­nıl­dığı has­ta­lar­da yük­sekdoz­lar­da sis­te­mik tok­si­si­te ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: De­ri üze­ri­ne ka­lın bir ta­ba­kaha­lin­de sü­rü­lür ve ka­pa­lı pan­su­man ile ka­pa­tı­lır. 10 cm2’likbir alan için yak­la­şık 1.5 g Em­la krem kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. Ka­pa­lı pan­su­man 5 sa­at sü­rey­leye­rin­de ka­la­bi­lir. Ge­ni­tal Mu­ko­za (eriş­kin­ler): Ge­ni­tal siğil­ler (condy­lo­ma­taacu­mi­na­te) gi­bi lo­ka­li­ze lez­yon­la­rın cer­ra­hi ve lo­kal anes­te­zik­le­rinen­jek­si­yo­nun­dan ön­ce, yak­la­şık 5-10 gram krem 5-10 da­ki­ka sü­rey­leuy­gu­la­nır.Ba­cak ül­ser­le­ri (eriş­kin­ler): Ba­cak ül­ser­le­rin­de­ki me­ka­nikte­miz­lik ve deb­rid­man iş­lem­le­rin­de kul­la­nı­lır. Ba­cak ül­se­ri üze­ri­neen faz­la 10 g ol­mak üze­re yak­la­şık 1-2 g/10 cm2 krem ka­lın birta­ba­ka ha­lin­de sü­rü­lür, ka­pa­lı pan­su­man ile ör­tü­lür. Uy­gu­la­ma en az 30 da­ki­ka sür­me­li­dir.

Emoclot D.I. Fla­kon

Fak­tör VI­II

Ambalaj: 500 IUx1 fla­kon ve 10 mL çö­zü­cüiçe­ren 1 fla­kon ve çö­zün­dür­me ve uy­gu­la­ma için di­ğer araç­lar:: 1000 IUx1 fla­kon ve 10 mL çö­zü­cü içe­ren 1 fla­kon veçö­zün­dür­me ve uy­gu­la­ma için di­ğer araç­lar.

En­d.:Fak­tör VIIIek­sik­li­ği bu­lu­nan (he­mo­fi­li A) has­ta­lar­da kanamala­rın tedavisindeve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A) ve daha öncetedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalara yapılancerrahi girişimlerde endikedir.

Kontr.E.:Ağır he­mo­fi­li-Ahas­ta­la­rı­nın %10-20’sin­de gö­rü­len ve güç­lü tep­ki ve­ren tip­te fak­törVI­II in­hi­bi­tö­rü var­lı­ğı bir kont­ren­di­kas­yon oluş­tu­rur. Bu­nun­la bir­lik­te he­mo­fi­li uz­ma­nıbir he­kim de­ne­ti­min­de is­tis­nai ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Uyar.: Fak­tör VI­II ile he­mo­fi­li-A te­da­vi­si bir uz­man he­kimta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­lı­dır. Bir aler­jik ya da ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon ge­li­şi­min­de,he­men uy­gu­la­ma­ya son ve­ril­me­li­dir. Eğer şok ge­li­şir­se, semp­to­ma­tikte­da­vi baş­la­tıl­ma­lı­dır. He­mo­fi­li-A, he­men he­men sa­de­ce er­kek­ler­degö­rü­len bir has­ta­lık­tır. Bu­nun için ge­be­ler­de fak­tör VI­II’in gü­ve­nir­li­ğikont­rol­lü ola­rak de­nen­me­miş­tir. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de velak­tas­yon dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Aler­­­jik ve ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­laren­der gö­rü­lür. Pru­ri­tus, yay­gın ür­ti­ker, gö­ğüs­te da­ral­ma, hı­rıl­tı,hi­po­tan­si­yon gi­bi baş­lan­gıç be­lir­ti­le­ri or­ta­ya çık­tı­ğın­da, uy­gu­la­mahe­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Şok­ta, uy­gun te­da­vi­ye he­men baş­lan­ma­lı­dır.Çok en­der ola­rak vü­cut ısı­sın­da ar­tış gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­si­nin do­zu ve sü­re­si, he­mos­ta­tikfonk­­si­yon­da­ki bo­zuk­lu­ğun dü­ze­yi­ne, ka­na­ma­nın ye­ri ve öne­mi ilekli­nik du­ru­ma bağ­lı­dır. Bir üni­te Fak­tör VI­II ak­ti­vi­te­si, 1 mL nor­malin­san plaz­ma­sın­da bu­lu­nan Fak­tör VI­II mik­ta­rı­na eş­de­ğer­dir. Ge­rek­lifak­tör VI­II do­zu 1 IU/kg Fak­tör VI­II’in plaz­ma Fak­tör VI­II dü­ze­yi­ni%1.5-2 yük­selt­ti­ği şek­lin­de­ki am­pi­rik bil­gi esas alı­na­rak he­sap­la­nır.Ge­rek­li doz şu for­mül kul­la­nı­la­rak be­lir­le­nir: Ge­rek­li Üni­te=Vü­cutağır­lı­ğı (kg) x İs­te­nen Fak­tör VI­II ar­tı­şı (%) x 0.5. Uy­gu­la­na­cakmik­tar ve uy­gu­la­ma  Emt­he­xa­te-S Fla­kon

Met­ot­re­ksat so­dyum

Ambalaj: 5 mg/2 mLx1 flakon:: 50 mg/2 mLx1 flakon :: 500mg/20 mLx1 flakon.

Emt­he­xa­te Tab­let

Met­ot­re­ksat

Ambalaj: 2.5 mgx100 tablet.

End.:Me­me kan­se­ri,kor­yo­kar­si­nom, kor­yo­ade­no­ma dest­ru­ens ve hi­da­ti­di­form ben’i te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Me­tot­rek­satay­nı za­man­da akut len­fo­blas­tik lö­se­mi­nin pal­ya­tif (ha­fif­le­ti­ci)te­da­vi­sin­de de kul­la­nı­lır. Me­tot­rek­sat kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­teiyi­leş­me­le­rin uya­rıl­ma­sın­da kul­la­nıl­mış­tır fa­kat bu­gün, ge­nel­lik­leiyi­leş­me­le­rin mu­ha­fa­za­sın­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Me­tot­rek­sat ay­nıza­man­da Bur­kitt len­fo­ma­sın­da, iler­le­miş len­fo­sar­ko­ma­lar­da, özel­lik­leço­cuk­lar­da di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te ve mi­ko­zis fun­go­ides’in iler­le­mişev­re­le­rin­de de kul­la­nı­la­bi­lir. Me­tot­rek­sat teş­hi­sin bi­yop­si ve/ve­yade­ri mu­aye­ne­si so­nun­da kon­du­ğu, di­ğer te­da­vi­le­re kar­şı di­renç­licid­di psö­ri­azis (se­def) ol­gu­la­rın­da uy­gu­lan­mış­tır.

Kontr.E.:Ge­be­lik­tekont­ren­di­ke­dir. Bes­len­me ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da se­def te­da­vi­sin­de,cid­di böb­rek ve ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rın­da, ke­mik ili­ği yet­mez­­li­ğin­de,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni ve­ya ane­mi­de kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­dın­lar­da se­def te­da­vi­siadet dö­ne­mi­nin he­men son­ra­sın­da baş­la­ma­lı ve me­tot­rek­sat te­da­vi­si­ninbi­ti­min­den en az 8 haf­ta son­ra­sı­na ka­dar ge­be­li­ği ön­le­yici ge­rek­liön­lem­ler alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş­lı­cayan et­ki­si ke­mik ili­ği in­hi­bis­yo­nu­dur. Uy­gu­la­ma­dan son­ra­ki 7. ve10. gün­ler ara­sın­da, trom­bo­sit sa­yı­sın­da be­lir­gin bir dü­şüş­le baş­lar,hız­la iler­le­yen bir lö­ko­pe­ni gö­rü­lür. 1. ve 3. gün­ler ara­sın­da bu­lan­tı-kus­mave di­ya­re gö­rü­le­bi­lir. Cilt­te dö­kün­tü­ler, prü­ri­tus ve ür­ti­ker,ışı­ğa kar­şı du­yar­lık, pig­man­ter de­ği­şik­lik­ler, alo­pe­si gö­rü­le­bi­lir.Ya­nak ve di­şe­ti mu­ko­za­la­rın­da 3. ve 5. gün­ler ara­sın­da yü­ze­yel ül­se­ras­yon­largö­rü­le­bi­lir. Di­ğer mu­ko­za­lar­da da ül­ser­ler gö­rü­le­bi­lir. Baş ağ­rı­sı, uy­ku ha­li, bu­la­nıkgör­me or­ta­ya çı­ka­bi­lir. So­lid tü­mör­ler­de yük­sek doz uy­gu­lan­dı­ğıza­man, kre­ati­nin yük­sel­me­siy­le bir­lik­te nef­ro­tok­si­si­te olu­şa­bi­lir.Tran­sa­mi­naz­lar yük­se­le­bi­lir. Yük­sek doz­lar­da ka­ra­ci­ğer fib­ro­zuve­ya si­roz olu­şa­bi­lir. Hi­per­ter­mi,pnö­mo­to­raks, ame­no­re, azos­per­mi, he­ma­tü­ri, sis­tit gö­rü­le­bi­lir. Aler­jik re­ak­si­yon ris­ki ola­bi­lir.

Etkileş.:Sa­li­si­lat­larve di­ğer nons­te­ro­id anal­je­zik­ler gi­bi ba­zı mad­de­ler kan dü­ze­yi­niyük­selt­ti­ğin­den, me­tot­rek­sa­tın bu mad­de­ler­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sıöne­ril­mez. Me­tot­rek­sa­tın tri­me­top­rim-sul­fa­me­tok­sa­zol­le bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sı, ke­mik ili­ği ap­la­zi­si ris­ki ta­şır ve ke­sin­lik­le öne­ril­mez.

Doz Önerisi: Tro­fob­las­tik tü­mör­ler­de 5 gün sü­rey­le IM yol­lagün­de 15-30 mg uy­gu­la­nır. Da­ha son­ra bir haf­ta ara ve­ri­le­rek tok­sik et­ki­le­rinor­ta­dan kalk­tı­ğı gö­rü­lün­ce ay­nı doz yi­ne­le­nir. Bu uy­gu­la­ma 3-5kez tek­rar­la­nır. Akut lö­se­mi be­yin za­rı­na ulaş­tı­ğın­da int­ra­te­kalyol­la 0.2-0.5 mg/kg uy­gu­la­nır.

k­lı­ğı her ol­gu­da da­ima kli­nik et­kin­li­ğe gö­reiz­len­me­li­dir.

Ena­lap Tab­let

E­na­lap­ril ma­le­at

Ambalaj: 10 mgx20 tablet.

End.:A­CEinhibitörü olarak e­san­si­yel hi­per­tan­si­yon ve re­no­vas­kü­ler hi­per­tan­si­yo­nunte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Hi­per­tan­si­yon­da tek ba­şı­na ve­ya ö­zel­lik­letiyazit gru­bu di­ü­re­tik­ler ol­mak ü­ze­re di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif a­jan­lar­labir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Enalaprilea­şı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da, geç­mi­şin­de A­CE in­hi­bi­tör­le­ri­ne bağ­lıan­ji­yo­ö­dem öy­kü­sü o­lan­lar­da ve ge­be­lik­te kont­ren­di­ke­dir. Ço­cuk­lar­dave emziren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Di­ğer A­CE in­hi­bi­tör­le­riy­le ol­du­ğu gi­bi e­na­lap­rili­le te­da­vi gö­ren has­ta­lar­da yüz, dil, du­dak, ekst­re­mi­te­ler ve bo­ğaz­daan­ji­yo­ö­dem o­lu­şa­bi­lir. Yüz, dil, du­dak­lar­da şiş­me, yut­ma­da ve ne­fesal­ma­da güç­lük gi­bi ilk be­lir­ti­le­rin gö­rül­me­si ha­lin­de te­da­vi he­menke­sil­me­li ve uy­gun ön­lem­ler a­lın­ma­lı­dır. Böb­rek yet­mez­li­ği, di­a­be­tesmel­li­tus, po­tas­yum tu­tu­cu di­ü­re­tik­ler, po­tas­yum tak­vi­ye e­di­ci­lerve­ya po­tas­yum içe­ren tuz­lar gi­bi hi­per­ka­le­mi­ye yol a­ça­cak un­sur­la­rınvar­lı­ğın­da e­na­lap­ril te­da­vi­si çok dik­kat­li ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­ler baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si ve yor­gun­luk his­si­dir. Çok sey­reko­la­rak da si­nir­li­lik, uy­ku­suz­luk, pa­res­te­zi, som­no­lans, pos­tu­ralhi­po­tan­si­yon, sen­kop, pal­pi­tas­yon, gö­ğüs ağ­rı­sı, ta­şi­kar­di, bra­di­kar­di,ka­rın ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, dis­pep­si, nöt­ro­pe­ni, ag­ra­nü­lo­si­toz,trom­bo­si­to­pe­ni, he­mog­lo­bin ve he­ma­tok­rit de­ğer­le­rin­de dü­şüş, ök­sü­rük,disp­ne, kan ü­re a­zo­tu ve kre­a­ti­nin dü­zey­le­rin­de ge­çi­ci yük­sel­me,pro­te­i­nü­ri, gli­ko­zü­ri, cilt dö­kün­tü­le­ri, tat kay­bı, kas kramp­la­rı,im­po­tens, li­bi­do a­zal­ma­sı, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, hi­per­po­ta­se­mive i­şit­me kay­bı gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­ü­re­tik­lerve di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da hi­po­tan­sifet­ki­si ar­ta­bi­lir. Po­tas­yum tu­tu­cu di­ü­re­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sısa­kın­ca­lı­dır. Pros­tag­lan­din sen­te­zi­ni in­hi­be e­den nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­lare­na­lap­ri­lin hi­po­tan­sif et­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir­ler. Lit­yum te­da­vi­sial­tın­da­ki has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­sı se­rum lit­yum dü­ze­yi­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi: E­san­si­yel hi­per­tan­si­yon­da baş­lan­gıç do­zu gün­de1 kez ol­mak ü­ze­re 5 mg’dir. Do­zaj sağ­la­nan ya­ra­ra gö­re a­yar­la­na­rakgün­de 1 ya da 2 kez­de ve­ril­mek ü­ze­re 10-40 mg’lik sü­rek do­za ge­çi­lir.Re­no­vas­kü­ler hi­per­tan­si­yon­da te­da­vi­ye 5 mg i­le baş­la­nır ve ih­ti­ya­cagö­re doz a­yar­la­nır. Has­ta­la­rın ço­ğu 20 mg’lik do­za i­yi ya­nıt ve­rir­ler.

E­nap­ril Tab­let

E­na­lap­ril ma­le­at

Ambalaj: 5 mgx20 tab­let:: 10 mgx20 tab­let :: 20 mgx20tablet.

End.:A­CEinhibitörü olarak e­san­si­yel hi­per­tan­si­yon ve re­no­vas­kü­ler hi­per­tan­si­yo­nunte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Hi­per­tan­si­yon­da tek ba­şı­na ve­ya ö­zel­lik­letiyazit gru­bu di­ü­re­tik­ler ol­mak ü­ze­re di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif a­jan­lar­labir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Enalaprilea­şı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da, geç­mi­şin­de A­CE in­hi­bi­tör­le­ri­ne bağ­lıan­ji­yo­ö­dem öy­kü­sü o­lan­lar­da ve ge­be­lik­te kont­ren­di­ke­dir. Ço­cuk­lar­dave süt ve­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Di­ğer A­CE in­hi­bi­tör­le­riy­le ol­du­ğu gi­bi e­na­lap­rili­le te­da­vi gö­ren has­ta­lar­da yüz, dil, du­dak, ekst­re­mi­te­ler ve bo­ğaz­daan­ji­yo­ö­dem o­lu­şa­bi­lir. Yüz, dil, du­dak­lar­da şiş­me, yut­ma­da ve ne­fesal­ma­da güç­lük gi­bi ilk be­lir­ti­le­rin gö­rül­me­si ha­lin­de te­da­vi he­menke­sil­me­li ve uy­gun ön­lem­ler a­lın­ma­lı­dır. Böb­rek yet­mez­li­ği, di­a­be­tesmel­li­tus, po­tas­yum tu­tu­cu di­ü­re­tik­ler, po­tas­yum tak­vi­ye e­di­ci­lerve­ya po­tas­yum içe­ren tuz­lar gi­bi hi­per­ka­le­mi­ye yol a­ça­cak un­sur­la­rınvar­lı­ğın­da e­na­lap­ril te­da­vi­si çok dik­kat­li ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­ler baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si ve yor­gun­luk his­si­dir. Çok sey­reko­la­rak da si­nir­li­lik, uy­ku­suz­luk, pa­res­te­zi, som­no­lans, pos­tu­ralhi­po­tan­si­yon, sen­kop, pal­pi­tas­yon, gö­ğüs ağ­rı­sı, ta­şi­kar­di, bra­di­kar­di,ka­rın ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, dis­pep­si, nöt­ro­pe­ni, ag­ra­nü­lo­si­toz,trom­­bo­si­to­pe­ni, he­mog­lo­bin ve he­ma­tok­rit de­ğer­le­rin­de dü­şüş,ök­sü­rük, disp­ne, kan ü­re a­zo­tu ve kre­a­ti­nin dü­zey­le­rin­de ge­çi­ciyük­sel­me, pro­te­i­nü­ri, gli­ko­zü­ri, cilt dö­kün­tü­le­ri, tat kay­bı, kaskramp­la­rı, im­po­tens, li­bi­do a­zal­ma­sı, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, hi­per­po­ta­se­mive i­şit­me kay­bı gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­ü­re­tik­lerve di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da hi­po­tan­sifet­ki­si ar­ta­bi­lir. Po­tas­yum tu­tu­cu di­ü­re­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sısa­kın­ca­lı­dır. Pros­tag­lan­din sen­te­zi­ni in­hi­be e­den nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­lare­na­lap­ri­lin hi­po­tan­sif et­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir­ler. Lit­yum te­da­vi­sial­tın­da­ki has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­sı se­rum lit­yum dü­ze­yi­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz hi­per­tan­si­yon­da baş­lan­gıç i­çin 1x5mg ve da­ha son­ra el­de e­di­len ya­nı­ta gö­re 1-2×10-40 mg’dir. Has­ta ay­nıza­man­da di­ü­re­tik te­da­vi­si gör­mek­tey­se baş­lan­gıç do­zu gün­de 2.5mg’dir. Kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ğin­de di­ji­tal ve/ve­ya di­ü­re­tik te­da­vi­si­neyar­dım­cı o­la­rak baş­lan­gıç­ta 2.5 mg ve da­ha son­ra 10-20 mg uy­gu­la­nır.

Enbrel Flakon

Etanersept

Ambalaj:25 mgx4 flakon ve 1 mL çözücü içeren 4 enjektör.

End.:Yetişkinlerdemetotreksat dahil (kontrendike değil ise), hastalığı modifiye ediciantiromatizmal ilaçlara yeterli yanıt alınamayan durumlarda aktif romatoidartrit kontrolünde kullanılır. Etanersept önceden metotreksat ile tedaviedilmemiş yetişkinlerde ciddi, aktif ve ilerleyen romatoid artrit kontrolündekullanılır. Ayrıca, metotreksata yeterli yanıt alınamayan veya metotreksatıtolere edemeyen 4-17 yaş arası çocuklarda aktif poliartiküler tip juvenilkronik artrit tedavisinde endikedir.

Kontr.E.:Etanersepteaşırı duyarlık ile sepsis veya sepsis riskinin bulunduğu durumlardakullanılmamalıdır. Kronik veya lokalize enfeksiyonlar dahil olmak üzere aktifenfeksiyonu bulunan hastalarda etanersept tedavisine başlanmamalıdır.

Uyar.: Etanersept kullanımı ile ilgiliallerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Etanersept, vücudun enfeksiyonlara vekanser gelişmesine karşı savunmalarını etkileyebilir. Bazıları fatalite ilesonuçlanan nadir olarak pansitopeni ve çok nadir ola­rak aplastik anemi raporedilmiştir. Etanersept otoimmün antikorlarının oluşmasına neden olabilir. Canlıaşılar, etanersept ile birlikte verilmemelidir. Konjestif kalp yetmezliğibulunan hastalarda etanersept kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Gebelerde, yalnızca gerçektengerekiyor ise kullanmalıdır. İmmünoglobulinler ve birçok ilaç insan sütündenatıldığı için ilaç alınırken emzirme kesilmeli veya emzirirken etanersept alımıdurdurulmalıdır.

Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde reaksiyon (eritem ve/veya ka­şıntı, ağrı ve şişme) daha fazlagörülmüştür. Üst solunum yolları enfeksi­yonları en sık rapor edilen ciddiolmayan enfeksiyonlardır. Pa­zar­­la­ma sonrası dönemde değişik vücutbölgelerinde kanser geli­şi­mi bildirimleri olmuştur. Pazarlama sonrasında,romatoid faktör pozitif romatoid artritli hastalar da dahil, klinik görünüm vebiopsi ile subakut deri lupusuna benze­yen kızarıklar ile ilave otoantikorlargeliştiren kendiliğinden ortaya çıkan nadir advers etkiler rapor edilmiştir.Ayrıca, ateş ve kaşıntı sık olarak bildirilmiştir.

Etkileş.:Bilinen biretkileşmesi yoktur.

Doz Önerisi:Enbrel tedavisi romatoid artrit tanı ve tedavisinde uzman birhe­kim tarafından başlatılmalı ve izlenmelidir. Yetişkinler ve yaşlılarda 1 mLenjeksiyonluk su içinde eritilmiş 25 mg Enbrel’in subkutan enjeksiyon yolu ile haftada iki kezuygulanması (72 ile 96 saat ara ile), optimal terapötik cevap için önerilendozdur. Çocuklar ve genç yetişkinler (│4 ile <18 yaş): 25 mg Enbrel, 1 mL enjeksiyonluk su ileseyreltilir ve haftada iki kez, dozlar arasında 72 ile 96 saat bırakarak, 0.4mg/kg (her doz için maksimum 25 mg’ye kadar) olacak şekilde, subkutanenjeksiyon ile uygulanır. Üst bacak, karın veya üst kola subkutan enjeksiyon ileuygulanır. Enjeksiyon bölgesi değiştirilmelidir.

Endobulin S/D Flakon IV

İmmünglobulin G

Ambalaj: 2500 mgx1 liyofilize flakon, 50ml steril enjeksiyonluk su içeren çözücü flakon, bir transfer iğnesi, birhavalandırma iğnesi, bir infüzyon seti ve bir plastik askı ile birlikte : 5000 mgx1 liyofilize flakon, 100 mL steril enjeksiyonluksu içeren çözücü flakon, bir transfer iğnesi, bir havalandırma iğnesi, birinfüzyon seti ve bir plastik askı ile birlikte : 10000 mgx1 liyofilize flakon ve 200 mL sterilenjeksiyonluk su içeren çözücü flakon, bir transfer iğnesi, bir havalandırmaiğnesi, bir enfüzyon seti ve bir plastik askı ile birlikte.

End.: Replasman tedavisi: Primerimmün yetmezlikler: Konjenital agamaglobulinemi ya da hipogamaglobulinemi, sıkgörülen değişken immün yetmezlik, ciddi kombine immün yetmezlik, WiskottAldrich sendromu. Tekrarlayan enfeksiyonlar ve ciddi sekonderhipogamaglobulinemi ile birlikte olan myeloma ya da kronik lenfositik lösemi.Konjenital AIDS ve tekrarlayan enfeksiyonu olan çocuklar.İmmün modülasyon:Yüksekkanama riski olan ya da cerrahi işlem öncesi trombosit sayısı yükseltilmekistenen çocuk ve erişkinlerdeki idiyopatik trombositopenik purpura (ITP).Kawasaki Hastalığı. Allojenik kemik iliği transplantasyonu.

Kontr.E.:Bileşimindebulunan maddelere karşı aşırı duyarlık, homolog immün globulinlere karşı aşırıduyarlık (özellikle IgA’ya karşı antikoru olan IgA yetmezliğinin nadirtipleri).

Uyar.: Bazı olumsuz etkiler infüzyon hızıyla ilgili olabilir. Enfüzyonsüresince hastalar dikkatle takip edilmelidir. Nadiren insan normalimmünglobulini, daha önce insan normal immünglobulin tedavisi uygulanmış vetedaviyi tolere edebilmiş hastalarda bile anafilaktik reaksiyonla birlikte kanbasıncında düşmeye neden olabilmektedir. İstenmeyen etki görülmesi halinde,uygulama hızı azaltılmalı ya da uygulama durdurulmalıdır. İstenmeyen etkinintipine ve şiddetine göre tedavi gerekebilir. Gebe ve emziren annelere dikkatle uygulanmalıdır.İmmünglobulinler anne sütüne geçebilirler ve yenidoğana koruyucu antikorlarıngeçmesine katkıda bulunabilirler.

Yan E.:Titreme,başağrısı, ateş, kusma, alerjik reaksiyonlar, bulantı, artralji, kan basıncıdüşmesi ve orta şiddette bel, göğüs, eklem ya da kalça ağrısı, miyalji,anksiyete, kaşıntı, ürtiker, yüzde kızarıklık, hipertansiyon, nefes darlığı,hırıltılı solunum, siyanoz görülebilir.

Etkileş.: İnsan normal immünglobulinuygulaması kızamık, kızamıkçık ve varicella gibi canlı ve zayıflatılmışaşıların etkinliğini en az 6 hafta olmak üzere 3 aya kadar bozabilir. Endobulin S/Duygulamasından sonra canlı virüsaşısı uygulamak için 3 aylık bir süre geçmesi beklenmelidir. Kızamıkhastalarında, bu durum 1 yıla kadar sürebilir.

Doz Önerisi: Doz ve uygulama sıklığı endikasyona göre değişir vedozun replasman tedavisinde bireysel klinik yanıt ve farmakokinetiğe bağlıolarak ayarlanması gerekir.

En­dol Kap­sül

İn­do­met­asi­n

Ambalaj: 25 mgx25 kapsül.

En­dol Su­po­zi­tu­var

İn­do­met­asi­n

Ambalaj: 100 mgx10 su­po­zi­tu­var.

End.:Ro­ma­to­idart­rit, os­te­oart­rit, kal­ça­da de­je­ne­ra­tif ek­lem has­ta­lı­ğı, an­ki­lo­zanspon­di­lit, kas is­ke­let sis­te­miy­le il­gi­li has­ta­lık­lar (bur­sit, ten­di­nit,si­no­vit, te­no­si­no­vit, omuz kap­sü­li­ti, bur­kul­ma ve in­cin­me­ler),akut gut art­ri­ti, bel ağ­rı­sı, or­to­pe­dik gi­ri­şim­le­rin ar­dın­dan or­ta­yaçı­kan enf­la­mas­yon, ağ­rı ve şiş­me hal­le­rin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ase­til­sa­li­si­likasit ve­ya di­ğer an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın, akut as­tım nö­bet­le­ri,ür­ti­ker ve­ya ri­ni­te ne­den ol­du­ğu has­ta­lar­da ve in­do­me­ta­si­ne aşı­rıdu­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­lar baş dön­me­si ola­bi­le­ce­ği yö­nün­de uya­rıl­ma­lıve bu du­rum­da mo­tor­lu araç kul­lan­ma­ma­la­rı ve dik­kat ge­rek­ti­ren teh­li­ke­liiş­ler­den ka­çın­ma­la­rı bil­di­ril­me­li­dir. İn­do­me­ta­sin te­da­vi­si sı­ra­sın­daözo­fa­gus, mi­de, du­ode­num, in­ce ve­ya ka­lın ba­ğır­sak per­fo­ras­yon veka­na­ma­la­rı da­hil ol­mak üze­re tek ve­ya çok sa­yı­da ül­se­ras­yon­larbil­di­ril­miş­tir. Gast­ro­in­tes­ti­nal et­ki­ler, ila­cın oral form­la­rı­nınye­mek­ler­den he­men son­ra ve­ya süt, an­ta­sit­ler­le be­ra­ber ve­ril­me­siha­lin­de aza­la­bil­mek­te­dir. Böb­rek­ler yo­luy­la it­rah edil­di­ğin­den,re­nal fonk­si­yon­la­rı bo­zul­muş has­ta­lar­da da­ha dü­şük gün­lük doz­laruy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de, em­zi­ren ka­dın­lar­da ve 14 ya­şın al­tın­da­kiço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sı uy­gun de­ğil­dir. Yaş­lı has­ta­lar­da yan et­kiola­sı­lı­ğı ar­ta­bi­le­ce­ğin­den dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı,baş dön­me­si, ser­sem­lik, dep­res­yon, ver­ti­go, ank­si­ye­te, na­di­ren sen­kop,ko­ma, epi­lep­si, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti, kas güç­süz­lü­ğü, psi­şik bo­zuk­luk­largö­rü­le­bi­lir. En sık ola­rak gö­rü­len gast­ro­in­tes­ti­nal re­ak­si­yon­larbu­lan­tı, ano­rek­si, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık, ka­rın ağ­rı­sı,kons­ti­pas­yon ve di­ya­re­dir. Or­ta­ya çık­ma­sı ola­sı di­ğer re­ak­si­yon­larper­fo­ras­yon ve ka­na­ma ol­gu­la­rı da­hil ol­mak üze­re, özo­fa­gus, mi­dedu­ode­num ve­ya in­ce ba­ğır­sak­ta tek ve­ya çok sa­yı­da ül­se­ras­yon­lar;ba­riz ül­ser for­mas­yo­nu ol­ma­dan or­ta­ya çı­kan gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­mave ön­ce­den ül­se­ra­tif ko­li­ti olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­deka­rın ağ­rı­sı­nın art­ma­sı­dır. İn­do­me­ta­sin te­da­vi­siy­le il­gi­li ola­rakbil­di­ri­len di­ğer çe­şit­li is­ten­me­yen re­ak­si­yon­lar ara­sın­da va­ji­nalka­na­ma, hi­perg­li­se­mi ve gli­ko­zü­ri, hi­per­ka­le­mi, yüz kı­zar­ma­sıve ter­le­me, epis­tak­sis, ül­se­ra­tif sto­ma­tit, bü­yü­me ve du­yar­lık ve­yaji­ne­ko­mas­ti da­hil ol­mak üze­re me­me­ler­le il­gi­li de­ğiş­me­ler bu­lun­mak­ta­dır.

Etkileş.:Ase­til­sa­li­si­likasit ve di­ğer sa­li­si­lat­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı gast­ro­in­tes­ti­nalyan et­ki in­si­dan­sı­nı an­lam­lı de­re­ce­de ar­tı­rır. Dif­lu­ni­sal ilebir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı so­nu­cu fa­tal gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma­larbil­di­ril­miş­tir. Pro­be­ne­sid plaz­ma in­do­me­­ta­sin dü­zey­le­rin­de yük­sel­me­yene­den ol­du­ğun­dan bir­lik­te kul­la­nı­mın­da in­do­me­ta­sin do­zu azal­tıl­ma­lı­dır.Me­tot­rek­sa­tın tü­bü­ler sek­res­yo­nu­nu azal­ta­rak tok­sik et­ki gös­ter­me­si­nene­den ola­bi­lir. Po­tas­yum tu­tu­cu tiyazit gru­bu di­üre­tik­le­rin nat­ri­üre­tikve an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir. İn­do­me­ta­sin, fu­ro­se­miduy­gu­la­ma­sı, tuz ve vo­lüm azal­ma­sıy­la uya­rı­lan Plaz­ma Re­nin Ak­ti­vi­te­sin­de(PRA) azal­ma­ya ve hat­ta ba­zal PRA’da düş­me­ye ne­den ola­bi­lir. Tri­am­te­renile bir­lik­te kul­la­nımı sa­kın­ca­lı­dır. b-ad­re­ner­jik re­sep­tör blo­ker­le­ri­nin an­ti­hi­per­tan­sifet­ki­le­ri­ni azal­tır.

Doz Önerisi:Endol Kapsül: Akut ve kro­nik ro­ma­to­id art­rit ve ro­ma­to­id art­ri­tinakut dö­ne­min­de, os­te­oart­rit ve an­ki­lo­ze spon­di­lit­te baş­lan­gıç do­zugün­de 2-3 kez 1 kap­sül­dür. İla­cın et­ki­si ye­ter­siz gö­rül­dü­ğün­de gün­lükdoz her 7 gün­de 1 kap­sül art­tı­rı­la­rak, gün­de 8 kap­sü­le ka­dar çı­ka­rı­la­bi­lir.Akut gut­tabaş­lan­gıç do­zu gün­de 3 kez 1-2 kap­sül­dür. Bu doz ge­re­ğin­de gi­de­rek ar­tı­rı­la­rakgün­de 8 kap­sü­le ka­dar ve­ri­lir. Te­da­vi­ye semp­tom­lar kay­bo­lun­ca­yaka­dar de­vam edil­me­li­dir. Endol Supozituvar: Öne­ri­len gün­lük doz, 1 ve­ya 2 su­po­zi­tu­var­dır.Son doz ge­ce ya­tar­ken ve­ril­me­li­dir. Böy­le­ce ge­ce ağ­rı­la­rı ve bu gi­bihas­ta­lar­da sa­bah­le­yin gö­rü­len maf­sal ya­kın­ma­la­rı ön­len­miş ola­cak­tır.

En­do­se­tin Kap­sül

İn­do­met­asi­n

Ambalaj: 25 mgx30 kapsül.

En­do­se­tin-SR Mik­ro­pel­letKap­sül

İn­do­met­asi­n

Ambalaj: 75 mgx10 ve 30 kapsül.

En­do­se­tin Su­po­zi­tu­var

İn­do­met­asi­n

Ambalaj: 100 mgx10 su­po­zi­tu­var­.

End.:Ro­ma­to­idart­rit, os­te­oart­rit, kal­ça­da de­je­ne­ra­tif ek­lem has­ta­lı­ğı, an­ki­lo­zanspon­di­lit, kas is­ke­let sis­te­miy­le il­gi­li has­ta­lık­lar (bur­sit, ten­di­nit,si­no­vit, te­no­si­no­vit, omuz kap­sü­li­ti, bur­kul­ma ve in­cin­me­ler),akut gut art­ri­ti, bel ağ­rı­sı, or­to­pe­dik gi­ri­şim­le­rin ar­dın­dan or­ta­yaçı­kan enf­la­mas­yon, ağ­rı ve şiş­me hal­le­rin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ase­til­sa­li­si­likasit ve­ya di­ğer an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın, akut as­tım nö­bet­le­ri,ür­ti­ker ve­ya ri­ni­te ne­den ol­du­ğu has­ta­lar­da ve in­do­me­ta­si­ne aşı­rıdu­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­lar baş dön­me­si ola­bi­le­ce­ği yö­nün­de uya­rıl­ma­lıve bu du­rum­da mo­tor­lu araç kul­lan­ma­ma­la­rı ve dik­kat ge­rek­ti­ren teh­li­ke­liiş­ler­den ka­çın­ma­la­rı bil­di­ril­me­li­dir. İn­do­me­ta­sin te­da­vi­si sı­ra­sın­daözo­fa­gus, mi­de, du­ode­num, in­ce ve­ya ka­lın ba­ğır­sak per­fo­ras­yon veka­na­ma­la­rı da­hil ol­mak üze­re tek ve­ya çok sa­yı­da ül­se­ras­yon­larbil­di­ril­miş­tir. Gast­ro­in­tes­ti­nal et­ki­ler, ila­cın oral form­la­rı­nınye­mek­ler­den he­men son­ra ve­ya süt, an­ta­sit­ler­le be­ra­ber ve­ril­me­siha­lin­de aza­la­bil­mek­te­dir. Böb­rek­ler yo­luy­la atıldığından, re­nalfonk­si­yon­la­rı bo­zul­muş has­ta­lar­da da­ha dü­şük gün­lük doz­lar uy­gu­lan­ma­lı­dır.İn­do­me­ta­sin in­san sü­tü­ne ge­çer. Ge­be­ler­de,em­zi­ren ka­dın­lar­da ve 14 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sıuy­gun de­ğil­dir. Yaş­lı has­ta­lar­da yan et­ki ola­sı­lı­ğı ar­ta­bi­le­ce­ğin­dendik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı,baş dön­me­si, ser­sem­lik, dep­res­yon, ver­ti­go, ank­si­ye­te, na­di­ren sen­kop,ko­ma, epi­lep­si, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti, kas güç­süz­lü­ğü, psi­şik bo­zuk­luk­largö­rü­le­bi­lir. En sık ola­rak gö­rü­len gast­ro­in­tes­ti­nal re­ak­si­yon­larbu­lan­tı, ano­rek­si, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık, ka­rın ağ­rı­sı,kons­ti­pas­yon ve di­ya­re­dir. Or­ta­ya çık­ma­sı ola­sı di­ğer re­ak­si­yon­larper­fo­ras­yon ve ka­na­ma ol­gu­la­rı da­hil ol­mak üze­re, özo­fa­gus, mi­dedu­ode­num ve­ya in­ce ba­ğır­sak­ta tek ve­ya çok sa­yı­da ül­se­ras­yon­lar;ba­riz ül­ser for­mas­yo­nu ol­ma­dan or­ta­ya çı­kan gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­mave ön­ce­den ül­se­ra­tif ko­li­ti olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­deka­rın ağ­rı­sı­nın art­ma­sı­dır. İn­do­me­ta­sin te­da­vi­siy­le il­gi­li ola­rakbil­di­ri­len di­ğer çe­şit­li is­ten­me­yen re­ak­si­yon­lar ara­sın­da va­ji­nalka­na­ma, hi­perg­li­se­mi ve gli­ko­zü­ri, hi­per­ka­le­mi, yüz kı­zar­ma­sıve ter­le­me, epis­tak­sis, ül­se­ra­tif sto­ma­tit, bü­yü­me ve du­yar­lık ve­yaji­ne­ko­mas­ti da­hil ol­mak üze­re me­me­ler­le il­gi­li de­ğiş­me­ler bu­lun­mak­ta­dır.

Etkileş.:Ase­til­sa­li­si­likasit ve di­ğer sa­li­si­lat­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı gast­ro­in­tes­ti­nalyan et­ki in­si­dan­sı­nı an­lam­lı de­re­ce­de ar­tı­rır. Dif­lu­ni­sal ilebir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı so­nu­cu fa­tal gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma­larbil­di­ril­miş­tir. Pro­be­ne­sid plaz­ma in­do­me­­ta­sin dü­zey­le­rin­de yük­sel­me­yene­den ol­du­ğun­dan bir­lik­te kul­la­nı­mın­da in­do­me­ta­sin do­zu azal­tıl­ma­lı­dır.Me­tot­rek­sa­tın tü­bü­ler sek­res­yo­nu­nu azal­ta­rak tok­sik et­ki gös­ter­me­si­nene­den ola­bi­lir. Po­tas­yum tu­tu­cu tiyazit gru­bu di­üre­tik­le­rin nat­ri­üre­tikve an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir. İn­do­me­ta­sin, fu­ro­se­miduy­gu­la­ma­sı, tuz ve vo­lüm azal­ma­sıy­la uya­rı­lan Plaz­ma Re­nin Ak­ti­vi­te­sin­de(PRA) azal­ma­ya ve hat­ta ba­zal PRA’da düş­me­ye ne­den ola­bi­lir. Tri­am­te­renile bir­lik­te kul­la­nımı sa­kın­ca­lı­dır. b-ad­re­ner­jik re­sep­tör blo­ker­le­ri­nin an­ti­hi­per­tan­sifet­ki­le­ri­ni azal­tır.

Doz Önerisi:Endosetin Kapsül: Öne­ri­len do­zaj gün­de 2 ve­ya 3 kez 1 kap­sül­dür. Dozhas­ta­nın bi­rey­sel ya­nı­tı­na ve ila­ca kar­şı to­le­ran­sı­na gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.Ge­rek­ti­ğin­de doz 25 mg ve­ya 50 mg’lik doz­lar ha­lin­de ar­tı­rı­la­bi­lir.Akut gutart­ri­tin­de öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu ilk gün, 3 ve­ya 4 kez 1 kap­sül­dür.Öne­ri­len gün­lük mak­si­mum doz 200 mg’dir.Endosetin-SRMikropellet Kapsül: Öne­ri­len do­zaj, gün­de 1 ya da 2 kap­sül olup, bu dozhas­ta­nın bi­rey­sel ya­nı­tı­na ve ila­ca kar­şı to­le­ran­sı­na gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.Öne­ri­len gün­lük mak­si­mum doz 200 mg’dir.EndosetinSupozituvar: Öne­ri­lendo­zaj, ge­ce­le­ri yat­ma­dan ön­ce 1 su­po­zi­tu­var­dır. Doz has­ta­nın bi­rey­selya­nı­tı­na ve ila­ca kar­şı to­le­ran­sı­na gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Öne­ri­lengün­lük mak­si­mum doz 200 mg’dir.

En­do­sin Oral Süs­pan­si­yon

Ni­fu­ro­ksa­zi­d

Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.

End.:İn­va­zivol­ma­yan bak­te­ri­yel kö­ken­li akut di­ya­re te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Nit­ro­fu­rantü­rev­le­ri­ne kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da,pre­ma­tü­re ve ye­ni­do­ğan­lar­da (0-1 ay) kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­na­ma­lı ve pü­rü­lan, in­va­ziv, en­fek­tif di­ya­re­de,sis­te­mik et­ki­si güç­lü an­ti­bak­te­ri­yel mad­de­ler kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­renal­ler­jik re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Her­han­gi bir ge­çim­siz­lik ve­ya et­ki­leş­me gö­rül­me­miş­tir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 10 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da ve eriş­kin­ler­detop­lam 2-4 öl­çek, bir ya­şın üs­tün­de­ki ço­cuk­lar­da 2-3 öl­çek ve süt ço­cuk­la­rın­da1-3x½ öl­çek­tir.

En­do­xan D­ra­je

Sik­lo­fos­fa­mid

Ambalaj: 50 mgx50 dra­je.

En­do­xan Fla­kon

Sik­lo­fos­fa­mid

Ambalaj: 500 mgx1 fla­kon ve 25 mLçözücü:: 1 gx1 flakon ve 50 mL çözücü.

End.: Aşağıdaki durumlarda, kombine bir kemoterapi protokolüiçinde ya da monoterapi olarak kullanılır. Lösemiler: Akut ya da kronik lenfositik ya da miyelositiklösemiler. Habis lenfomalar: Hodgkin hastalığı, Hodgkin dışı lenfomalar,plasmasitoma. Metastaz yapmış ya da yapmamış habis solid tümörler: Over kanseri,testiküler kanser, meme kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri, nöroblastoma,Ewing sarkoma. Progresif “otoimmünhastalıklar”: Örn. Romatoid artrit, psoriatik artropati, sistemik lupuseritematoz, skleroderma, sistemik vaskülit (örn. nefrotik sendrom ile),glomerülonefrit (örn. nefrotik sendrom ile), myasthenia gravis, otoimmünhemolitik anemi, soğuk aglutinin hastalıkları. Organ nakillerindeimmunosupresif tedavi.

Kontr.E.: Siklofosfamide karşı aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde,ciddi kemik iliği fonksiyon yetmezliği olanlarda (özellikle daha öncedensitotoksik preparat ve/veya radyoterapi uygulanmış olan hastalarda), mesaneenflamasyonunda (sistit), idrar akışı engellendiğinde, aktif enfeksiyonvarlığında, gebelik ve laktasyon dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Uyar.: Tedaviye başlamadan önce idrar yollarında herhangi birtıkanıklığın, sistit, enfeksiyon ve elektrolit denge bozukluğunun olmadığındanemin olunmalıdır. Zayıf düşmüş ya da yaşlı hastalarda ve daha öncedenradyoterapi almış hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diabetes mellitus,kronik hepatit ya da böbrek yetmezliği olanlar gibi, immün sistemi zayıf olanhastalarda da yakın takip gereklidir. Tedavi sırasında, sistit ile birliktemikro ya da makrohematüri görülürse durum normale dönünceye kadar tedavikesilmelidir. Tedaviye başlarken her 5-7 günde bir ve lökosit sayısı 3.000/mm3’ünaltına düşerse, her iki günde bir kan sayımı yapılmalıdır. Alkol,siklofosfamide bağlı bulantı ve kusmayı artırabilir. Tromboembolizm, DIK(yaygın damar içi pıhtılaşma) ya da hemolitik üremik sendrom gibi altta yatanhastalıklar, kemoterapi ilaçları alırken daha yüksek oranda görülebilir.

Yan E.: Lökopeni, nöt­ro­peni, trombositopeni veya anemigelişebilir. Bulantı ve kusma, iştah­sız­lık, batında rahatsızlık hissi ve­yaağrı, diyare görülebilir. Tedavi süresince hemo­ra­jik kolit, ağızda mu­kozaülserasyonu ve sarılık geli­şen nadir olgular vardır. Alopesi sık görü­lür.Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeni­den çı­kar. Ancak şekli ve rengi farklıolabilir. Seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir. Deride pigmentasyon vetır­nak­larda değişiklikler de görülebilir. Uzun sürey­le yüksek dozsiklofosfamid uy­gu­lananlarda interstis­yel pulmoner fibroz geliştiği bildiril­miştir.Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildiril­miştir.

Etkileş.: Allopurinol ya da hidroklorotiyazid ile birlikteuygulandığında, sülfonil ürelerin miyelosupresif etkileri ve kan glukozunudüşürücü etkileri artabilir. Canlı aşılarla birlikte uygulanmamalıdır.Depolarizan kas gevşeticileri (örn. süksinilkolinin halojenli tuzları) ilebirlikte uygulandığında uzun süreli apne gelişebilir. Kloramfenikol ilebirarada kullanılması siklofosfamidin yarı ömrünün uzamasına vemetabolizasyonunda gecikmeye neden olabilir. Antrasiklinler ve pentostatin,siklofosfamidin potansiyel kardiyotoksisitesini artırabilir. Digoksinin serumdüzeylerinde azalmaya yol açabilir. Tiyazid diüretikleri, siklofosfamiduygulamasına bağlı olarak gelişen lökopeniyi uzatabilir. Siklofosfamid iletedavi sırasında greyfurt yenmemeli ya da greyfurt suyu içilmemelidir.

Doz Önerisi: Daha çok diğer ajanlarla kombinasyon halinde uygulanır.Başlangıç tedavisi genellikle IV yoldan yapılır. IV yoldan, yetişkinler veçocuklarda devamlı uygulama için günde 3-6 mg/kg (120-240 mg/m2’yeeşdeğer); aralıklı uygulama için, 2-5 gün aralıklarla 10-15 mg/kg (400-600 mg/m2’yeeşdeğer); yüksek doz aralıklı uygulama için, örn. 20-40 mg/kg (800-1600 mg/m2)ve daha yüksek dozlar (örn. kemik iliği nakli öncesi için) 21-28 günlükaralıklarda uygulanır. Belirgin bir remisyona ulaşıldıktan sonra, sürektedavisinin oral yolla yapılması önerilir. Sürek tedavisi için günde 50-200 mgsiklofosfamid (1-4 draje) oral yolla verilebilir. Gerekirse daha fazla tabletalınabilir. Tabletler sabahları uygulanmalıdır. Uygulama sırasında ve hemensonrasında hastaya bol sıvı verilmelidir. Benzil alkol içeren solüsyonlar, IVsiklofosfamidin stabilitesini bozabilir.

En­do­xan D­ra­je

Sik­lo­fos­fa­mid

Ambalaj: 50 mgx50 dra­je.

En­do­xan Fla­kon

Sik­lo­fos­fa­mid

Ambalaj: 500 mgx1 fla­kon ve 25 mLçözücü:: 1 gx1 flakon ve 50 mL çözücü.

End.: Aşağıdaki durumlarda, kombine bir kemoterapi protokolüiçinde ya da monoterapi olarak kullanılır. Lösemiler: Akut ya da kronik lenfositik ya da miyelositiklösemiler. Habis lenfomalar: Hodgkin hastalığı, Hodgkin dışı lenfomalar,plasmasitoma. Metastaz yapmış ya da yapmamış habis solid tümörler: Over kanseri,testiküler kanser, meme kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri, nöroblastoma,Ewing sarkoma. Progresif “otoimmünhastalıklar”: Örn. Romatoid artrit, psoriatik artropati, sistemik lupuseritematoz, skleroderma, sistemik vaskülit (örn. nefrotik sendrom ile),glomerülonefrit (örn. nefrotik sendrom ile), myasthenia gravis, otoimmünhemolitik anemi, soğuk aglutinin hastalıkları. Organ nakillerindeimmunosupresif tedavi.

Kontr.E.: Siklofosfamide karşı aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde,ciddi kemik iliği fonksiyon yetmezliği olanlarda (özellikle daha öncedensitotoksik preparat ve/veya radyoterapi uygulanmış olan hastalarda), mesaneenflamasyonunda (sistit), idrar akışı engellendiğinde, aktif enfeksiyonvarlığında, gebelik ve laktasyon dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Uyar.: Tedaviye başlamadan önce idrar yollarında herhangi birtıkanıklığın, sistit, enfeksiyon ve elektrolit denge bozukluğunun olmadığındanemin olunmalıdır. Zayıf düşmüş ya da yaşlı hastalarda ve daha öncedenradyoterapi almış hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diabetes mellitus,kronik hepatit ya da böbrek yetmezliği olanlar gibi, immün sistemi zayıf olanhastalarda da yakın takip gereklidir. Tedavi sırasında, sistit ile birliktemikro ya da makrohematüri görülürse durum normale dönünceye kadar tedavikesilmelidir. Tedaviye başlarken her 5-7 günde bir ve lökosit sayısı 3.000/mm3’ünaltına düşerse, her iki günde bir kan sayımı yapılmalıdır. Alkol,siklofosfamide bağlı bulantı ve kusmayı artırabilir. Tromboembolizm, DIK(yaygın damar içi pıhtılaşma) ya da hemolitik üremik sendrom gibi altta yatanhastalıklar, kemoterapi ilaçları alırken daha yüksek oranda görülebilir.

Yan E.: Lökopeni, nöt­ro­peni, trombositopeni veya anemigelişebilir. Bulantı ve kusma, iştah­sız­lık, batında rahatsızlık hissi ve­yaağrı, diyare görülebilir. Tedavi süresince hemo­ra­jik kolit, ağızda mu­kozaülserasyonu ve sarılık geli­şen nadir olgular vardır. Alopesi sık görü­lür.Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeni­den çı­kar. Ancak şekli ve rengi farklıolabilir. Seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir. Deride pigmentasyon vetır­nak­larda değişiklikler de görülebilir. Uzun sürey­le yüksek dozsiklofosfamid uy­gu­lananlarda interstis­yel pulmoner fibroz geliştiği bildiril­miştir.Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildiril­miştir.

Etkileş.: Allopurinol ya da hidroklorotiyazid ile birlikteuygulandığında, sülfonil ürelerin miyelosupresif etkileri ve kan glukozunudüşürücü etkileri artabilir. Canlı aşılarla birlikte uygulanmamalıdır.Depolarizan kas gevşeticileri (örn. süksinilkolinin halojenli tuzları) ilebirlikte uygulandığında uzun süreli apne gelişebilir. Kloramfenikol ilebirarada kullanılması siklofosfamidin yarı ömrünün uzamasına vemetabolizasyonunda gecikmeye neden olabilir. Antrasiklinler ve pentostatin,siklofosfamidin potansiyel kardiyotoksisitesini artırabilir. Digoksinin serumdüzeylerinde azalmaya yol açabilir. Tiyazid diüretikleri, siklofosfamiduygulamasına bağlı olarak gelişen lökopeniyi uzatabilir. Siklofosfamid iletedavi sırasında greyfurt yenmemeli ya da greyfurt suyu içilmemelidir.

Doz Önerisi: Daha çok diğer ajanlarla kombinasyon halinde uygulanır.Başlangıç tedavisi genellikle IV yoldan yapılır. IV yoldan, yetişkinler veçocuklarda devamlı uygulama için günde 3-6 mg/kg (120-240 mg/m2’yeeşdeğer); aralıklı uygulama için, 2-5 gün aralıklarla 10-15 mg/kg (400-600 mg/m2’yeeşdeğer); yüksek doz aralıklı uygulama için, örn. 20-40 mg/kg (800-1600 mg/m2)ve daha yüksek dozlar (örn. kemik iliği nakli öncesi için) 21-28 günlükaralıklarda uygulanır. Belirgin bir remisyona ulaşıldıktan sonra, sürektedavisinin oral yolla yapılması önerilir. Sürek tedavisi için günde 50-200 mgsiklofosfamid (1-4 draje) oral yolla verilebilir. Gerekirse daha fazla tabletalınabilir. Tabletler sabahları uygulanmalıdır. Uygulama sırasında ve hemensonrasında hastaya bol sıvı verilmelidir. Benzil alkol içeren solüsyonlar, IVsiklofosfamidin stabilitesini bozabilir.

En­hoş Mey­ve Tu­zu (çilek, sade, limon, portakal, vişne)

So­dyum bi­kar­bo­nat2.5 g, tar­ta­rik asit 2.5 g

Ambalaj:5 g’lik 20 adet po­şet­ler ha­lin­de.

End.:Cerrahi,radyolojik, proktoskopik veya kolonoskopik işlemlerden önce bağırsaklarıboşaltmak için kullanılabilir. Antihelmintik tedaviden sonra parazitlerinatılmasında da yararlı olabilir. Hazımsızlık, ekşime, yanma gibi mideşikayetlerinin giderilmesinde 1 poşet içile­bi­lir. Hafif laksatif olarak geceyatarken veya sabahları 1 bardak soğuk suya iki paket kullanılır.

Kontr.E.:Kalp hastalarında,kronik akciğer, böbrek, karaciğer hastalarında, ödemlilerde ve düşük sodyumdiyetinde olanlarda kullanılmaz.

Doz Önerisi: Ya­rım bar­dak su­da 1 paket çö­zü­ne­rekkul­la­nı­lır.

Enok­se­tin Tab­let

Enok­sa­sin

Ambalaj: 400 mgx10 tablet.

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu ü­ro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar (ba­sitve komp­li­ke) de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı (en­fek­te ek­ze­ma,se­lü­lit, im­pe­ti­go, yü­zey­sel ya­ra­lar), or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, alt so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rı (bron­kop­nö­mo­ni, a­kut ve kro­nik bron­şit), ge­ni­talsis­tem en­fek­si­yon­la­rı (ü­ret­ral ve en­do­ser­vi­kal go­no­re, şank­ro­id)ve şi­gel­lo­zis. Enok­sa­sin te­da­vi­si­ne ge­çil­me­den ön­ce bak­te­ri­yo­lo­jikdu­yar­lık test­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı ya­rar­lı­dır. Enok­sa­si­nin an­ti­bak­te­ri­yelet­ki a­la­nı­na gi­ren bak­te­ri­ler­den bi­ri­nin en­fek­si­yo­na yol aç­tı­ğıdü­şü­nü­lü­yor­sa, bak­te­ri­yo­lo­jik test so­nuç­la­rı bek­len­me­den te­da­vi­yebaş­la­na­bi­lir.

Kontr.E.:Ki­no­lonsı­nı­fı an­ti­bak­te­ri­yel­le­re a­şı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde, er­gen­likdö­ne­mi ön­ce­si ço­cuk­lar­da ve jü­ve­nil­ler­de, ge­be ve em­zi­ren ka­dın­lar­dakul­la­nım gü­ven­li­ği i­le il­gi­li ye­ter­li ka­nıt ol­ma­dı­ğın­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Enok­sa­sin te­da­vi­si gö­ren has­ta­la­rın‰3’ün­de kon­vül­zi­yon­lar gö­rül­müş­tür. Enok­sa­sin ö­ne­ril­di­ği şe­kil­dekul­la­nıl­sa bi­le, has­ta­nın re­ak­si­yon ye­te­ne­ği­ni et­ki­le­ye­bi­lir.Mo­tor­lu ta­şıt ve ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­ne­ği­ni a­zal­ta­bi­lir. A­ğırböb­rek yet­mez­li­ği du­rum­la­rın­da e­nok­sa­si­nin plaz­ma­da­ki ya­rı­lan­masü­re­si i­ki ka­tı­na çı­kar.

Yan E.:Bu­lan­tıve kus­ma, baş dön­me­si, tat bo­zuk­luk­la­rı, ha­zım­sız­lık, baş ağ­rı­sı,ka­rın ağ­rı­sı, de­ri dö­kün­tü­le­ri görülebilir. Da­ha sey­rek ola­rak, ö­dem,hal­siz­lik, çar­pın­tı, di­ya­re, a­ğız-bo­ğaz ku­ru­lu­ğu, sto­ma­tit, uy­ku­suz­luk,kon­vül­zi­yon, tre­mor, pru­ri­tus, deride ı­şık du­yar­lı­ğı, na­di­ren kris­ta­lü­ri,he­ma­tü­ri gö­rül­müş­tür.

Etkileş.:Enok­sa­sinplaz­ma­da­ki te­o­fi­lin dü­zey­le­ri­ni yük­sel­tir. E­nok­sa­sin ve ka­fe­i­ninbir­lik­te kul­la­nı­mı ka­fe­in me­ta­bo­liz­ma­sı­nı ge­cik­ti­rir. E­nok­sa­sinve fen­bu­fe­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı na­dir ol­gu­lar­da kon­vül­zi­yon­la­rayol aç­abilir.

Doz Önerisi: Top­lam gün­lük doz­lar i­ki ke­re­de, ye­mek­ler­den ön­ceve­ya son­ra a­lı­na­bi­lir. İd­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rında or­ta­la­madoz 3 gün sü­re i­le gün­de 2 kez 200 mg’dir. Komp­li­ke ü­ri­ner en­fek­si­yon­lar,de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rında(or­ta ku­lak il­ti­ha­bı da­hil) 7-14 gün sü­re i­le gün­de 2 kez 400 mg’dir. Ü­ret­ralen­do­ser­vi­kal go­no­re i­le pe­ni­si­li­naz ya­pan N. go­norr­ho­e­a’ye bağ­lı en­fek­si­yon­lar­da tekdoz o­la­rak 400 mg ve­ri­lir. Şi­gel­lo­zis’te doz, 5 gün sü­re i­le gün­de 2kez 400 mg’dir.

En­ter­sal Dra­je

So­dy­um sa­li­si­lat

Ambalaj:500 mgx50 dra­je­.

End.:Ro­ma­tiz­ma,ro­ma­to­id art­rit, lum­ba­go, mi­yal­ji ve gut ağ­rı­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pep­tik ül­ser­lihas­ta­lar ve ka­na­ma eği­lim­li ol­gu­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ast­ma, na­zal po­lip ve aler­ji tri­adıbu­lu­nan­lar­da uy­gu­la­ma dik­kat­le ya­pıl­ma­lı­dır. Ka­na­ma ve ül­se­ras­yonöy­kü­sü ve­ren has­ta­lar­da bir risk söz ko­nu­su­dur. Sa­li­si­lat­lar ti­ro­id fonk­si­yontest­le­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­lir­ler. Ge­be­ler­de kul­la­nım gü­ve­nir­li­ğika­nıt­lan­ma­mış­tır ve em­zi­ren an­ne­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Sa­li­si­lat­lar en sık gast­ro­in­tes­ti­nalsis­tem üze­rin­de yan et­ki gös­te­rir. Ku­lak­ta çın­la­ma, re­ver­sibl işit­mekay­bı ve ver­ti­go oluş­tu­ra­bi­lir. He­ma­to­lo­jik yön­den lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, ka­na­ma za­ma­nı uza­ma­sı ve plaz­ma de­mir kon­sant­ras­yo­nun­dadüş­me iz­le­ne­bi­lir. Ür­ti­ker, prü­rit, an­ji­yo­ödem ve en­der ola­rak daana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon gö­rü­le­bi­lir. Sa­li­si­lat­lar ast­ma, aler­jive na­zal po­lip tri­adı bu­lu­nan­lar­da bron­kos­pazm oluş­tu­ra­bi­lir.

Etkileş.: Sa­li­si­lat­lar al­kol, kor­ti­kos­te­ro­idve pi­ra­zo­lon tü­rev­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğı za­man gast­ro­in­tes­ti­nalsis­tem­de ka­na­ma ve ül­se­ras­yon ris­ki­ni ar­tı­rır. Sa­li­si­lat­lar plaz­maprot­rom­bin kon­sant­ras­yo­nu­nu azalt­­­tı­ğı için bir­lik­te kul­la­nı­lanan­ti­ko­agü­lan ilaç­la­rın et­ki­le­riy­le oral hi­pog­li­se­mik ilaç­la­rınet­ki­le­ri­ni po­tan­si­ye­li­ze eder. Sa­li­si­lat­lar kü­çük doz­lar­la pro­be­ne­sidve sül­fin­pi­ra­zo­nun üri­ko­zü­rik et­ki­si­ni ve spi­ro­no­lak­ton ile oluş­tu­ru­lansod­yum atı­lı­mı­nı azal­ta­bi­lir­ler. Üri­ner al­ka­li­leş­ti­ri­ci­ler sa­li­si­lat­la­rınböb­rek­ler­den atı­lım hı­zı­nı ar­tı­ra­rak et­kin­li­ği­ni azal­tır. Bu ara­da,fe­no­bar­bi­tal en­zim in­dük­si­yo­nu ve prop­ra­no­lol da ba­zı re­sep­tör­le­rekom­­pe­ti­tif et­ki ne­de­niy­le sa­li­si­lat­la­rın et­kin­li­ği­ni azal­tır.

Doz Önerisi: Gün­de 6-10 dra­je öne­ri­lir.

Entocort Enema Hazırlamak İçin Dispersibl Tablet

Budezonid 2.3 mg

Ambalaj: Rektal uygulama için hazırlamaküzere, 7 adet hızlı çözünen tablet ve 115 mL’lik 7 şişe solüsyon.

End.:Ülseratifkolit ve proktit tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Sistemik veya lokal bakteriyel, fungal ve­ya viralenfeksiyonlar bulunan ve budezonide karşı aşırı duyarlılığı olanlardakullanılmamalıdır.

Uyar.:Yükseksistemik etkiye sahip glukokortikosteroid tedavisinden rektal budezonidtedavisine geçen hastalara özel dikkat gösterilmelidir. Gebelik sırasında kulla­nımındailacın anneye sağlayacağı faydanın fetüse getireceği riskten fazla olmasıgerekmektedir. Budezo­nidin anne sütüne geçip geçmediği konusunda bilgi yoktur.

Yan E.:Şişkinlik,bulantı, diyare gibi gastro-intestinal rahatsızlıklar; ürtiker, kızarıklık gibideri reaksiyonları; ajitasyon, uykusuzluk (orta sıklıkta); depresif ruh haligibi psikiyatrik belirtiler görülebilir.

Doz Önerisi: Erişkinler ve yaşlılarda, dört hafta boyunca her geceyatarken bir Entocort Enemakullanılır. 4 hafta sonunda hasta remisyona gir­memişsetedavi süresi 8 haftaya uzatılır. Enema yapılırken hasta sol tarafına yatmalı,daha sonra yüzükoyun pozisyo­na geçmeli ve böyle 5 dakika uzanmalıdır.Mümkünse, rektal süspansiyon bütün bir gece hastanın kolonunda kal­ma­lıdır. Entocortbaşkabir rektal süspansiyon ile kombine edil­memelidir. Enemanın hacmi 115 mL olduğuhalde uygulandıktan sonra şişede kalan miktar yaklaşık 15 mL’dir. Böy­lecehastaya 2 mg budezonid uygulanmış olur.

Epanutin Ready MixedParenteral

Fenitoin sodyum

Ambalaj: 250 mg/5 mLx5 ampul.

Epanutin Kapsül

Fenitoin sodyum

Ambalaj: 100 mgx100 kapsül.

End.:Grand malepilepsiler­deki status epileptikus krizlerinin kontrol altına alınmasında;beyin ameliyatları ile ciddi kafa travmaları sonrasında oluşabilen nöbetlerinönlenmesi ve tedavisinde; özellikle digital preparatları nedeniyle oluşmuş veklasik tedavilere yanıt vermeyen kardiyak aritmilerde endikedir.

Kontr.E.: Fenitoin ve diğer hidantoinlere aşırı duyarlılığıolanlarda kontr­en­dikedir. Ventrikül ritmi üzerindeki etkisinden dolayı sinüsbradikardisinde, sino-atrial bloklarda, ikinci ve üçüncü dereceatriyoventriküler bloklarda ve Adams-Stokes sendromunda kontrendikedir.

Uyar.:Epilepsilihastalarda fenitoin tedavisinin aniden ke­sil­mesi status epilepticus’a nedenolabilir. Ancak fenitoini kesme nedeni alerji ya da aşırı duyarlılıksa, bu durumdailaç hızla kesilerek yerine hidantoin grubundan olmayan, başka birantikonvülsif uygulanma­lı­dır. Tedavi sırasında deri dö­küntüsü olursa ilaçkesilmelidir. İlacın insülin salınımı üzerindeki inhibitör etkisindenkaynaklanan kan şekeri yükselmeleri bildirilmiştir. Fenitoinin D vitaminimetabolizması ile etkileşimi sonucu tedavi sırasında osteomalasi oluşabilir.Fenitoinin serum dü­zey­lerinin optimal dü­zeylerden yüksek olması durumunda”delirium”, “psi­koz” veya “ensefalopati” gibibilinçte bulanmalar veya nadiren irreversibl serebellar disfonksiyon gö­rü­lebilir.Ge­be­likte görülen status epileptikus durumunda, riskleri ve yararlarıtartılarak kullanılmalıdır. Fenitoin çok az miktarda anne sütüne geçer.

Yan E.:Atriyalve ventriküler aritmiler, ciddi vakalarda kardiyovasküler şoka ilerleyebilenhipotansiyon, solunum işlevlerinde değişme, solunum dur­ması, nistagmus,ataksi, konuşmanın ya­vaşlaması ve mental konfüz­yon, baş dönmesi, uyku hali,geçici sinirlilik hali, kaslarda seğirmeler ve baş ağrıları, korea, distoni,tremor ve asterixis ile seyreden diskineziler bildi­ril­miştir. Uzun sürelifenitoin kullananlarda duysal periferik nörapa­ti bil­di­rilmiştir. Bulantı,kusma, kabızlık, toksik hepatit ve karaciğer hasarı, bazan ateşin eşlikedebildiği döküntüler görülür. Daha nadir görü­len ancak fatal olabilen diğerdermatit formları bül, eksfolisyasyon veya purpura ile seyreden dermatitler ilelupus eritemato­zus, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekro­lizisdir.

Etkileş.: Akut alkol alımı, amiodaron, kloramfenikol,klordiazepoksit, diaze­pam, dikumarol, disülfiram, estrojenler, H2antagonistleri, halotan, izoni­yazid, metilfenidat, fenotiyazinler, fenilbutazon, salisilatlar, süksinimitler, sülfonamidler, tolbuta­mit ve trazodonfenitoinin serum düzeyini yükseltirler. Karma­zepin, sodyum valporat, folikasit, kronik alkolizm, rezerpin, sukralfat ise fenitoinin serum düzeyiniazaltırlar. Kalsiyum içeren antasit preraratlarla fenitoin emilim sorunlarınedeniyle birlikte alınmamalıdır. Fenobarbital, sodyum valproat, valporik asitve bazı antasitler fenitoinin serum düzeyini bazan azaltır bazan yükseltirler.

Doz Önerisi: Epanutin Ready Mixed Parenteral: Preparat bir ven içine kalın bir iğne veya intravenöz birkateter aracılığıyla yavaşca uygulanma­lıdır. Epanutin’inintravenöz enjeksiyonu, nöbeti durduramıyorsa, genel anestezi dahil diğeryöntemler düşü­nül­melidir. Status epileptikus’ta devamlı nöbet duru­mu­nunolduğu hastalarda daha hızlı etki nedeniyle Epanutinuygulamadan önce intravenöz yolla diazepam uygulanmalıdır. Daha sonra Epanutin Ready Mixed Parenteral, yükleme dozu olarak 19-15 mg/kg dozunda ve dakikada 50mg’yi geçmeyen bir hızla (70 kg’lik bir hasta için yaklaşık 20 dakika) yavaşçaintravenöz olarak uygulanır. Yükleme dozunu 6-8 saatte bir oral veya intravenöz100 mg’lik sürek dozları izlemelidir. Kardiyak aritmilerde intravenöz yolla birkerede 3.5 mg/kg dozunda verilir. Gere­kirse aynı doz bir kez daha tekrarlanır.EpanutinKapsül:Erişkinlerdegünlük toplam doz 600 mg’yi aşmayacak şekilde günde 2-4 kere yemeklerden öncebirer kapsül alınmalıdır. 3 yaşından küçük bebek ve çocuklarda başlangıç dozugünde 2-3 defada alınan 50 mg olmalıdır. 4-6 yaş arası çocuklarda, 3 yaşındanküçük çocuklara uygulanan dozlar bir miktar arttırılabilir. 7-12 yaş arasıçocuklarda erişkinlere uygulanan dozlar kull

Eparg­ri­se­ovit Am­pul IM

B12 vi­ta­mi­ni2.5 mg, fo­lik asit 0.7 mg, ni­asi­na­mid 12 mg, C vi­ta­mi­ni 150 mg

Ambalaj: 6 am­pul tip I ve 6 am­pul tipII içe­ren 12 ampul.

End.:Pernisiyözanemide, ameliyat sonrası ve nekahat dönemi gibi organiz­mada yıkım meydanagetiren durumlarda, proteinden fakir beslenme halleri ile gastrektomi vemalabsorpsiyon sonucu oluşan B12vitamini eksiklik­le­rinde ve B12vitamini eksikliğinden kaynaklanan diğer hiperkrom makro­siter anemilerintedavi ve profilaksisinde; B12 vitamininin yüksek miktarlardabulunması nedeniyle, nevraljilerde ve trigeminus nevraljilerinde en­dikedir.

Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırıduyarlığı olanlarda ve B12 vitamini, herediter optik sinir atrofisiolanlarda kontren­dikedir.

Uyar.:Preparatkoruyucu olarak sülfit içerdiğinden, duyarlı hastalarda ciddi allerjikreaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar astımlı hastalarda daha şiddetliolarak ortaya çıkar.

Yan E.:B12vitamini nadiren allerjik reaksiyonlara (kaşıntı, ürtiker, eritem vb.) ve çokender olarak anafilaktik şoka yol açabilir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­le­re or­ta­la­ma ola­rak, haf­ta­da 2-3 en­jek­si­yonya­pı­lır. Ağır ve özel du­rum­lar­da gün­de 1-2 en­jek­si­yo­na ka­dar çı­kı­la­bi­lir.

Ep­dan­toin Tab­let

Fe­ni­to­in sod­yum

Ambalaj: 100 mgx100 tablet.

End.:Antiepileptikolarak, tonik-klonik (grand mal) ve psikomotor (temporal lob) nöbetlerinkontrolü ile nöroşirürji sırasında ve sonra­sında görülen nöbetlerin önlenmesiiçin kullanılır. Antiaritmik olarak, özellikle dijital zehirlenmesine bağlıtaşikardiler ile akut miyokard enfarktüsüne bağlı taşi­kardilerde ve her tipventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılır.

Kontr.E.:Fenitoinekarşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyar.: Antiepileptik alan hastalarda ilacın birden kesilmesi artarda gelen nöbetlerin (status epilepticus) oluşmasına yol açabilir. Gebelerdekullanımına karar verirken, hafif nöbetlerin dahi gelişmekte olan embriyo ya dafetüs için zararlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Fenitoin kullanan annelerinbebeklerini emzirmeleri öneril­mez. Fenitoin insülin salgılanma­sını inhibeeder.

Yan E.:En sıknistagmus, ataksi, dil dolaşması, zihin karışıklığı görü­le­bilir. Baş dönmesi,uykusuzluk, geçici sinirlilik, baş ağrısı ve motor seğirme de gö­rülebilir.Bulantı, kusma, kabızlık, morbiliform döküntü­ler, eksfolyatif der­matit, lupuseritematozus, Stevens-Johnson sendromuna da raslanmıştır.

Etkileş.: Akut alkol alımı, amiodaron,kloramfenikol, klordiazepoksit, diaze­pam, dikumarol, disülfiram, estrojenler,H2 antagonistleri, halo­tan, izoni­yazid, metilfenidat,fenotiyazinler, fenil butazon, salisilatlar, süksinimitler, sülfonamidler,tolbuta­mit ve trazodon fenitoinin serum düzeyini yükseltirler. Karma­zepin,sodyum valporat, folik asit, kronik alkolizm, rezerpin, sukralfat isefenitoinin serum düzeyini azaltırlar. Kalsiyum içeren antasit preraratlarlafenitoin emilim sorunları nedeniyle birlikte alınmamalıdır. Fenobarbital,sodyum valproat, valproik asit ve bazı antasitler fenitoinin serum düzeyinibazan azaltır bazan yükseltirler.

Doz Önerisi: An­ti­kon­vül­zif te­da­vi baş­lan­gı­cın­da ve 6 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­lar­da gün­de 200 mg i­le baş­la­nır. Gün­lük doz iki­ye bö­lü­ne­rek 12 sa­ata­ray­la ve­ril­me­li­dir. İ­la­cın et­ki­si bir­kaç gün son­ra baş­lar. Ge­rek­ti­ğin­de1 haf­ta a­ra­lık­lar­la gün­lük doz 100 mg ar­tı­rı­la­bi­lir (mak­si­mum gün­lükdoz 600 mg’dir. Ge­nel­lik­le or­ta­la­ma doz 200-400 mg’dir. Sa­bah do­zu u­nu­tul­muş­saak­şa­ma çift doz a­lın­ma­lı­dır. 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da 4-8 mg/kghe­sa­bıy­la gün­lük doz i­ki­ye bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. 6 ay­lık­tan kü­çük­le­reve­ril­mez.

Ephed­rin Palmer Tablet

Efed­ri­n HCI

Ambalaj: 50 mgx20 tablet.

End.:As­tım vekro­nik bron­şi­te bağ­lı ne­fes dar­lığı ve bu­na bağ­lı ök­sü­rük­ler­de; al­ler­jikdu­rum­la­ra bağ­lı ne­fes dar­lığı ve ök­sü­rük­te an­ti­his­ta­mi­nik­ler­lebir­lik­te; ne­os­tig­min ve­ya diğer an­ti­ko­li­nes­te­ra­za op­ti­mal ya­nıtver­me­yen mi­yas­te­nia gra­vis­te; ba­zı dis­me­no­re­ler­de, üri­ner in­kon­ti­nansve enü­re­zis­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Efed­rinve­ya diğer sem­pa­to­mi­me­tik­le­re du­yar­lı ol­duğu bi­li­nen ki­şi­ler;dar açı­lı glo­kom, psi­ko­nö­roz, an­gor pek­to­ris, or­ga­nik kalp has­ta­lığı,hi­per­tan­si­yon, di­ya­bet, pros­tat hi­pert­ro­fi­si­ne bağ­lı id­rar re­tan­si­yo­nu,ti­re­otok­si­ko­zu olan ve­ya MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç alan has­ta­lar­da efed­rinkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­da hi­po­vo­le­mi var­sa,efed­rin te­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan gi­de­ril­me­li­dir. Efed­rin dolaşım­da­kiplaz­ma hac­mi­ni azal­ta­bi­lir ve ilaç ke­si­lin­ce hi­po­tan­si­yon ve­yaşok du­ru­mu tek­rar­la­ya­bi­lir. Efed­rin özel­lik­le hi­per­tan­si­yon ve­yahi­per­ti­ro­idi olan has­ta­lar­da kan ba­sın­cı­nı int­rak­ra­ni­yal ka­na­ma­yane­den ola­bi­le­cek de­re­ce­de ar­tı­ra­bi­lir. Yaş­lı­lar efed­rin et­ki­le­ri­neson de­re­ce du­yar­lı­dır; bu ne­den­le yaş­lı has­ta­lar­da, kont­ren­di­kas­yon­larda göz önün­de tu­tu­la­rak dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Efed­ri­ni bronşge­niş­le­ti­ci ola­rak ken­di ken­di­ne kul­la­nan has­ta­lar, efed­ri­ni he­ki­minöne­ri­si dı­şın­da kul­lan­ma­ma­la­rı ve efed­ri­nin sin­ir­li­lik, tre­mor,uy­ku­suz­luk, bu­lan­tı, iş­tah­sız­lık gi­bi yan et­ki­le­re ne­den ola­bi­le­ceğiko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Efed­rinin süt­le atı­lması nedeniyle em­zi­renan­ne­ler­de cid­di ad­vers re­ak­si­yon­lar olu­şa­bi­le­ceğin­den, ge­rek­me­dik­çekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Si­nir­li­lik,sıkn­tı, kor­ku, ger­gin­lik, aji­tas­yon, ek­si­tas­yon, tre­mor, hu­zur­suz­luk,kuv­vet­siz­lik, ir­ri­ta­bi­li­te ve­ya uy­ku­suz­luk ya­pa­bi­lir. Özel­lik­leyük­sek doz­da baş dön­me­si, baş­ta boş­luk his­si ve ser­sem­lik gö­rü­le­bi­lir.Yaş­lı­lar­daid­rar re­tan­si­yo­nu­na ne­den ola­bi­lir.

Etkileş.:Diğer sem­pa­to­mi­me­tikajan­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­lır­sa ila­ve et­ki ya­par ve tok­si­si­te­yiar­tı­rır. a-ad­re­ner­jikblo­ker­le­ri ise kar­di­yak ve bronş spaz­mı­nı gi­de­ri­ci et­ki­si­ni en­gel­le­ye­bi­lir.Re­zer­pin ve me­til­do­pa efed­ri­nin pre­sör et­ki­si­ni azal­tır. At­ro­pinefed­ri­nin pre­sör et­ki­si­ni ar­tı­rır. Te­ofi­lin tü­rev­le­ri ile bir­lik­tekul­la­nı­lın­ca ad­vers et­ki­ler­de art­ma bil­di­ril­miş­tir. Kalp gli­ko­zid­le­rimi­yo­kar­dı du­yar­laş­tı­rır, bir­lik­te efed­rin çok dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Efedrin, bronş genişletici olarak tercihen nöbetlerintedavisinde kullanılmalıdır. Yetişkinlerdeher 3-4 saatte bir 25-50 mg (½-1 tablet). Bronş genişletici olarak hasta kendikullanıyorsa, yetişkinlerde 4 saatte bir 12,5-25 mg (¼-½ tablet); günde enfazla 150 mg. 2-6 yaş arasındaki çocuklarda 4 eşit doza bölünerek günde 2-3mg/kg. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde 4 kez 6.25-12.5 mg; günde en fazla75 mg olarak önerilir.
Epi­do­sin Am­pul

Va­let­a­mat Br

Ambalaj: 8 mg/1 mLx5 ampul.

Epi­do­sin D­ra­je

Va­let­a­mat Br

Ambalaj: 10 mgx20 dra­je­.

End.:Mi­de-ba­ğır­sakkramp­la­rı, spas­tik ka­bız­lık, kar­di­os­pazm, mi­de ve oni­ki par­mak bağır­sa­ğıül­se­ri şi­ka­yet­le­rin­de, ha­fif ve or­ta de­re­ce­de saf­ra ve id­rar yol­la­rın­da­kikramp­lar, dis­me­no­re, do­ğum­da ge­ci­ken kol­lum açıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­makgi­bi hal­ler­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Göz içi bas­ın­cı­nında­ha yük­se­ğe çık­ma­sı teh­li­ke­si­ne kar­şı dar açı­lı glo­kom­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pros­tat hi­pert­ro­fi­le­rin­de va­le­ta­mat,id­rar bo­şal­ma­sın­da ra­hat­sız­lık ve­re­bi­lir. Mi­de çı­kış­la­rı darolan­lar­da mi­de­nin bo­şal­ma­sı da­ha ge­cik­me­li ola­bi­lir. Bu­nun dı­şın­dava­le­ta­mat, me­ga­ko­lon ve ta­şi­arit­mi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­dir ol­gu­lar­da ter­le­me­deazal­ma, de­ri kı­zar­ma­sı, kalp rit­min­de de­ği­şik­lik­ler ve id­rar­da zor­lukgi­bi yan et­ki­ler gö­rül­müş­tür. Glo­ko­mu şid­det­len­di­re­bi­lir. Yük­sekdoz­lar­da, ma­ki­ne kul­la­nı­mı ve­ya tra­fik­te gör­me ye­te­ne­ği­ne et­kiede­bi­lir.

Etkileş.: Aman­ta­din, ki­ni­din, tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar­la va­le­ta­ma­tın et­ki­si is­ten­me­yen öl­çü­ler­de yük­se­lir.

Doz Önerisi: Epidosin Ampul: Ge­rek­ti­ği tak­dir­de çok ke­re­ler1-2 am­pul IV, IM ve­ya SC ola­rak uy­gu­la­nır. Epidosin Draje: Gün­de 3 kez ye­mek­ler­den son­ra 1-2 dra­je ve­ri­lir.

Epi­do­sin Com­po­si­tum Dra­je

Va­let­a­mat Br 10 mg,pa­ra­se­ta­mol 325 mg

Ambalaj: 20 dra­je.

End.:İd­rar vesaf­ra ta­şı ko­lik­le­ri, mi­­de ül­se­ri ağ­rı­la­rı, mi­de-ba­ğır­sak ka­na­lı­nındi­ğer kramp hal­le­ri, ko­lik şek­lin­de ağ­rı­lar­la bir­lik­te olan spas­tikkons­ti­pas­yon­da, te­nesm­ler, pos­to­pe­ra­tif ağ­rı­lar, dis­me­no­re velum­ba­go­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: İle­ri de­re­ce­de ka­ra­ci­ğer ve böb­rek ra­hat­sız­lı­ğıolan­lar­da, akut dü­zen­siz por­fi­ri­alı­lar­da ve me­ga­ko­lon­lu­lar­da kul­la­nı­mıkont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Glo­kom, or­ga­nik pi­lor ste­no­zu, pros­tat hi­port­ro­fi­sive id­rar re­tan­si­yo­nu hal­le­rin­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Pa­ra­se­ta­molpla­sen­ta­ya ve an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Pa­ra­se­ta­mo­lün, he­ma­to­lo­jik re­ak­si­yon­lar, ag­ra­nü­lo­si­toz,pank­re­ati­tis, cilt re­ak­si­yo­nu ve ba­zı al­ler­jik re­ak­si­yon­lar yap­tı­ğıbil­di­ril­mek­te­dir.

Etkileş.: Pa­ra­se­ta­mol, klo­ram­fe­ni­kol,var­fa­rin sod­yum ve zi­do­vu­din ile et­ki­le­şir.

Doz Önerisi: Gün­de 3 kez 1 dra­je, çiğ­nen­me­den, en iyi­si ye­mek­ler­denson­ra alı­nır.

aviste günde 3-4 kez 25 mg, enürezisdeyatarken 25-50 mg tavsiye edilmektedir.

Epirubicin Ebewe Konsantre Flakon

Epirubisin HCl

Ambalaj: 10 mg/5 mLx1 flakon:: 50 mg/25 mLx1 flakon :: 100mg/50 mLx1 flakon.

End.:Primer me­­mekanserinin rezeksiyonundan sonra aksiller lenf düğümü tümör tutulumu bulgusuolan hastalarda adjuvant terapinin bir bileşeni olarak endikedir. Epirubisinmeme, over, mide, akciğer ve kolorektal karsinomalar, malign lenfomalar,lösemiler ve multipl miye­lom gibi neoplastik durumlarda yanıt oluşturmaktadır.İntra­ve­zikal epirubisin uygulaması, mesanenin papiller transisyonel hücrelikarsinomu ve karsinoma in-situ tedavisinde ve transüretral rezeksiyon sonrasınükslerin önlenmesinde yararlı bulunmuştur.

Kontr.E.:Da­ha ön­cedok­so­ru­bi­sin ve­ya da­uno­ru­bi­sin gi­bi di­ğer ant­ra­sik­lin­le­rin mak­si­mumkü­mü­la­tif doz­la­rı ile te­da­vi gör­müş has­ta­lar­da, rad­yo­te­ra­pi ve­yadi­ğer an­ti­tü­mör ilaç­la­rın yol aç­tı­ğı ağır mye­lo­süp­res­yon sap­ta­nanhas­ta­lar­da, ha­len ve­ya da­ha ön­ce kalp fonk­si­yon­la­rın­da bir bo­zuk­lukbe­lir­len­miş olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Epi­ru­bi­sin yal­nız an­ti­ne­op­las­tik ve si­to­tok­sikte­ra­pi­de tec­rü­be­li ve yet­ki­li dok­tor­la­rın gö­ze­ti­mi al­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Di­ğer ant­ra­sik­lin­ler için ta­nım­la­nan tür­de bir kalp yet­mez­li­ği gö­rül­meris­ki­ni mi­ni­mu­ma in­dir­mek ama­cıy­la, te­da­vi sü­re­sin­ce kalp fonk­si­yo­nudik­kat­le be­lir­len­me­li­dir. İnt­ra­müs­kü­ler ve­ya int­ra­te­kal ola­rak ola­rak ve­ril­me­me­li­dir.Ser­best akış­lı IV se­rum fiz­yo­lo­jik en­füz­yo­nun tü­pü­ne en­jek­te edi­le­rekve­ril­me­si öne­ri­lir. En­jek­si­yon sı­ra­sın­da epi­ru­bi­si­nin ekst­ra­va­zas­yo­nu,ağır do­ku lez­yon­la­rı­na hat­ta nek­ro­za yol aça­bi­lir. İnt­ra­ve­zi­kaluy­gu­la­ma bir ka­te­ter va­sı­ta­sıy­la ya­pıl­ma­lı, ilaç me­sa­ne­de 1 sa­atkal­ma­lı, bu sü­re so­nun­da has­ta­nın id­ra­ra çık­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır.Epi­ru­bi­sin uy­gu­lan­dık­tan son­ra­ki 1-2 gün bo­yun­ca id­rar kır­mı­zıbir renk ala­bi­lir. Gebelikte kullanılmamalıdır.

Yan E.:Mi­ye­lo­süp­res­yonve kar­di­yo­tok­si­si­te­nin ya­nı sı­ra alopesi, sto­ma­tit görülebilir. Ay­rı­cabu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar vehi­per­pi­rek­si bil­di­ril­miş­tir. Na­di­ren ateş, tit­re­me ve ür­ti­ker bil­di­ril­miş­tir.Ana­fi­lak­si gö­rü­le­bi­lir

Doz Önerisi: İlacın, iğnenin damara iyi yerleştiği kontrol edildiktensonra fizyolojik serum içinde IV infüzyon yoluyla verilmesi tavsiyeedilmektedir. Konvansiyonel dozlar: Epirubicin Ebewe tek ajan olarak kullanıldığında,yetişkinlerde önerilen doz 60-90 mg/m2‘dir. IV olarak 3-5 dakikalıkbir sürede enjekte edilmelidir ve hastanın hematomedullar durumuna bağlı olarak,doz 21 günlük aralıklarla tekrarlanmalıdır. Yüksek dozlar: Yüksek dozda akciğer kanse­ri­nintedavisinde tek ajan olarakEpirubicin Ebewe aşağıdaki tedavi rejimlerine göre uygulanmalıdır: Küçükhüc­reli akciğer kanseri (önceden tedavi edilmemiş): 3 haftada bir, 1. gün 120mg/m2. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (önceden tedaviedilmemiş skuamöz, büyük hücreli ve adenokarsinom): 3 haftada bir, 1., 2. ve 3.günler, 135 mg/m2. İlaç, 3-5 dakikalık bir sürede IV bolus şeklindeveya 30 dakikalık bir sürede infüzyon şeklinde verilmelidir. İntravezikal uygulama: Pek çok tedavi rejimininkullanımında, önerilen bir rehber şu şekildedir: Terapi için, 8 hafta süreylehaftada 50 mg/50 mL (fizyolojik serum veya steril distile suda seyreltilmiş)dozunda damla, damla akıtma şeklinde (instilasyon).

Epi­vir FilmTab­let

La­mi­vu­din

Ambalaj: 150 mgx60 tab­let.

Epi­vir Oral So­lüs­yon

La­mi­vu­din

Ambalaj: 10 mg/mLx240 mL’lik şişe.

End.: La­mi­vu­di­nin zi­do­vu­din­le kom­bi­nas­yo­nu, iler­le­­mişba­ğı­şık­lık ye­ter­siz­li­ği olan, da­ha ön­ce an­ti­ret­ro­vi­ral te­da­viuy­gu­lan­ma­mış ya da da­ha ön­ce zi­do­vu­din­le te­da­vi edil­miş HIV’le en­fek­teeriş­kin­le­rin ve iler­le­miş ba­ğı­şık­lık ye­ter­siz­li­ği olan, da­ha ön­cete­da­vi uy­gu­lan­ma­mış ve­ya zi­do­vu­din­le te­da­vi edil­miş HIV’le en­fek­teço­cuk­la­rın (3 ay­lık) te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: La­mi­vu­di­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Zi­do­vu­din, nöt­ro­fil sa­yı­sı anor­mal öl­çü­dedü­şük ve­ya he­mog­lo­bin dü­zey­le­ri anor­mal öl­çü­de dü­şük olan has­ta­la­rave­ril­me­me­li­dir. Ay­rı­ca zi­do­vu­di­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğubi­li­nen has­ta­la­ra da ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: La­mi­vu­din alan ba­zı has­ta­lar­dapank­re­atit gö­rül­müş­tür. Has­ta­da ab­do­mi­nal ağ­rı, bu­lan­tı, kus­ma ve­yabi­yo­kim­ya­sal de­ğer­ler­de yük­sel­me mey­da­na gel­di­ğin­de pank­re­atitih­ti­ma­li göz önün­de tu­tul­ma­lı­dır ve du­rum teş­his­le ke­sin­lik ka­za­nın­ca­yaka­dar la­mi­vu­din kul­la­nı­mı dur­du­rul­ma­lı­dır. Has­ta­la­ra, la­mi­vu­dinda­hil ol­mak üze­re, gün­cel an­ti­ret­ro­vi­ral te­da­vi­nin, HIV’in cin­seliliş­ki ya da kan­la bu­laş­ma yo­luy­la baş­ka­la­rı­na bu­laş­ma­sı ris­ki­niön­le­di­ği­nin ka­nıt­lan­ma­dı­ğı be­lir­til­me­li­dir. Böb­rek yet­mez­li­ğin­den doz ayar­lan­ma­lı­dır.Kro­nik he­pa­tit B en­fek­si­yo­nu­na bağ­lı ile­ri si­roz­lu ka­ra­ci­ğer has­ta­la­rın­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da uy­gu­la­ma an­cak sağ­la­na­cakya­rar bek­le­nen risk­ten faz­lay­sa dü­şü­nül­me­li­dir. An­ne sü­tü­ne ge­çe­bi­le­ce­ğiiçin, la­mi­vu­din alan an­ne­le­re be­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­le­ri öne­ril­me­li­dir.

Yan E.: Pank­re­atit ve pe­ri­fe­ral nö­ro­pa­ti,kı­rık­lık, bit­kin­lik, üst ba­tın ağ­rı­sı, dö­kün­tü, pa­res­te­zi, baş ağ­rı­sı,bu­lan­tı ve kus­ma, di­ya­re ve ateş de bil­di­ril­miş­tir. Nöt­ro­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni,ane­mi, se­rum ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de (AST, ALT) ge­çi­ci yük­sel­me vese­rum ami­laz­da yük­sel­me da­hil la­bo­ra­tu­var pa­ra­met­re­le­rin­de de­ğiş­mede görülebilir.

Etkileş.: La­mi­vu­di­nin sı­nır­lı me­ta­bo­liz­ma­sı,plaz­ma pro­te­in­le­ri­ne dü­şük oran­­da bağ­lan­ma­sı ve he­men he­men tü­müy­lere­nal yol­la atı­lı­mı­na bağ­lı ola­rak di­ğer ilaç­lar­la et­ki­leş­me ih­ti­ma­liçok az­dır.

Doz Önerisi: Adö­le­san ve ye­tiş­kin­ler­de öne­ri­len kom­bi­nas­yondo­zu 2 ve­ya 3’e bö­lün­müş doz­lar­da gün­de 2 kez 150 mg la­mi­vu­din+gün­de600 mg zi­do­vu­din. Pe­di­yat­rik has­ta­lar­da öne­ri­len kom­bi­nas­yon do­zubö­lün­müş doz­lar ha­lin­de gün­de 2 kez 4 mg/kg la­mi­vu­din (gün­de mak­­si­mum300 mg’ye ka­dar)gün­de 360-720 mg/m2 zi­do­vu­din (zi­do­vu­di­nin mak­si­mumdo­zu 6 sa­at­te bir 200 mg’yi geç­me­me­li­dir). 3 ayın al­tın­da­ki ço­cuk­lariçin de­ne­yim yok­­tur. Tab­let ala­ma­yan has­ta­lar için oral so­lüs­yon for­mukul­la­nıl­ma­lı­dır. Aç ve­ya tok karna alı­na­bi­lir.

Ep­rex Vial

E­po­e­tin al­fa (Erit­ro­po­i­e­tin)

Ambalaj: 2000 IU/1 mLx6 vial :4000 IU/1mLx6 vial : 10.000 IU/1 mLx6 vial.

Ep­rex Kullanıma Hazır Enjektör

Ambalaj: 2000 IU/0.5 mLx6 enjektör :4000IU/0.4 mLx6 enjektör : 10.000 IU/1 mLx6 enjektör.

End.:Kro­nikböb­rek yet­mez­li­ği eş­li­ğin­de­ki semp­to­ma­tik ve­ya trans­füz­yon ge­rek­ti­renane­mi­nin te­da­vi­sin­de ve ke­mo­te­ra­pi uy­gu­la­nan kan­ser has­ta­la­rın­daane­mi­nin ön­len­me­si ve te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kont­rolal­tı­na alın­ma­mış hi­per­tan­si­yo­nu olan has­ta­lar ile epo­etin al­fa­yakar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Epo­etin al­fa, is­ke­mik vas­kü­ler has­ta­lık­lı, epi­lep­sinö­bet öy­kü­sü olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik ve lak­tas­yonsü­re­sin­ce sa­de­ce ola­sı ya­rarı fe­tüs üze­ri­ne ola­sı risk­ten önem­liise uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Yan E.: Baş ağ­rı­sı, ek­lem ağ­rı­la­rı, hal­siz­lik baş dön­me­si,yor­gun­luk gi­bi grip ben­ze­ri semp­tom­lar özel­lik­le te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­dagö­rü­le­bi­lir. Kan ba­sın­cı­nın yük­sel­me­si ve­ya mev­cut hi­per­tan­si­yo­nunşid­det­len­me­si­ görüle­bilir.

Etkileş.:Sik­los­po­rinal­yu­var­la­ra bağ­lan­dı­ğı için ilaç et­ki­leş­me ola­sı­lı­ğı var­dır.

Doz Önerisi: He­mo­di­ya­liz has­ta­la­rında IV ve­ya SC ola­rak haf­ta­da3 kez 50 IU/kg’dir. Pe­ri­to­ne­al di­ya­liz has­ta­la­rında 100 IU/kg/haf­ta,2 SC en­jek­si­yo­na bö­lü­ne­rek uygulanır. Doz ayar­la­ma­sı ge­rek­ti­ğin­de bu en az 4 haf­ta ara­lık­laya­pıl­ma­lı­dır. Pre­di­ya­liz has­ta­la­rında SC yol­la uy­gu­la­nan haf­ta­da3 kez 50 IU/kg. Doz ayar­la­ma­sı ge­rek­li ol­du­ğun­da 4’er haf­ta­lık ara­lık­lar­laya­pıl­ma­lı­dır. Kan­ser has­ta­la­rında baş­lan­gıç do­zu, SC ola­rak haf­ta­da3 kez 150 IU/kg’dir.

Eqizolin Flakon IM
Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve ‰5’liklidokain içeren 2 mL’lik çözücü ampul :: 500 mgx1flakon ve ‰5’lik lidokain içeren 2 mL’lik çözücü ampul:: 1 gx1 flakon ve ‰5’lik lidokain içeren 4 mL’lik çözücüampul.

Eqizolin Flakon IM/IV

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’likçözücü ampul:: 500 mgx1 flakon ve 2 mL’likçözücü ampul:: 1000 mgx1 flakon ve 4 mL’likçözücü ampul.

End.:Duyarlıbakterilerin et­ken ol­du­ğu akut ve su­ba­kut bron­şit, bron­şek­ta­zi, bron­kop­nö­mo­ni,pnö­mo­ni, ak­ci­ğe­rin ce­ra­hat­lı has­ta­lık­la­rı (ak­ci­ğer ab­se­si), pi­yo­to­raks,pi­ore­zi, kro­nik so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­na bağ­lı se­kon­der en­fek­si­yon­lar,fa­ren­jit, la­ren­jit, ton­sil­lit, ko­lan­jit, ko­le­sis­tit, pe­ri­to­nit,len­f­an­jit, len­fa­de­nit, sep­ti­se­mi, su­ba­kut bak­te­ri­yel en­do­kar­dit,pye­lo­nef­rit, pi­ye­lit, sis­tit, üret­rit, os­te­om­ye­lit, art­rit, fol­li­kü­lit,pa­na­ris, fron­kül, fron­kü­loz, ant­raks, eri­zi­pel, ab­se, ül­ser, fleg­mon,ame­li­yat son­ra­sı ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, ya­nık­lar, de­kü­bi­tis, bar­to­li­nit(bar­to­lin ab­se­si), ser­vi­sit, en­do­met­rit, pa­ra­met­rit, pel­vi-pe­ri­to­nit,do­ğum son­ra­sı en­fek­si­yon­la­rı, mas­tit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, si­nü­zit,pa­ro­tit, ku­lak ve bu­run fron­kü­lü, ar­pa­cık, pa­nof­tal­mi gi­bi en­fek­si­yon­la­rı­nte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­fa­los­po­rin, pe­ni­si­lin ya dadi­ğer ilaç­la­ra kar­şı aler­ji­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da se­fa­zo­lin do­zu azal­tı­la­rakve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik­te tıb­bi ge­rek­li­lik ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­le­re uy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,oral kan­di­di­ya­zis, bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­la­rı, ano­rek­si, psö­do­memb­ra­nözko­lit semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı ve kus­ma na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.Ana­fi­lak­si, eo­zi­no­fi­li, ka­şın­tı, ilaç ate­şi, cilt dö­kün­tü­sü, nöt­ro­pe­ni,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir. Re­nal ve he­pa­tik yet­mez­li­ğebağ­lı ol­mak­sı­zın SGOT, SGPT, BUN ve al­ka­len fos­fa­taz dü­zey­le­rin­dege­çi­ci ar­tış­lar bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Pro­be­ne­sidse­fa­los­po­rin­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, bun­la­rın et­ki­le­ri­ninda­ha uzun za­man de­vam et­me­si­ne yol açar.

Doz Önerisi: Toplam günlük dozlar her iki yol için aynıdır. Ancak IM formlar sadece IM yoldanuygulanmalıdır. IM/IV formlar ise her iki yoldan da uygulanabilir. Öneri­lendozlar ise şöyledir: Orta şiddette ve ağır enfeksiyonlarda 6-8 saatte bir 500mg-1 g. Duyarlı Gram-pozitif kokların neden olduğu hafif enfeksiyonlarda 8saatte bir 250 mg-500 mg. Akut komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonlarında12 saatte bir 1 g. Pnömokok pnömonisi tedavisinde 12 saatte bir 500 mg. Yaşamıtehdit eden ciddi enfeksiyonlar (endokardit, septisemi v.b.) için 6 saatte bir1 g-1.5 g (Bu enfeksiyonlarda nadir durumlarda günde 12 grama kadar sefazolinkullanılabilir). Operasyona başlama­dan 1/2-1 saat önce 1 g; uzun süren (2 saatveya daha fazla) operasyonlar sırasında 500 mg-1 g (cerrahi girişimin süresinebağlı olarak uygulama değişebilir); ope­rasyon sonrasında 24 saat süreyle 6-8saatte bir 500 mg-1 g. Açık kalp ameliyatı ve prostatik artroplasti gibienfeksiyon oluşmasının özellikle tehlike yaratabileceği durumlarda profilaktikuygulamaya müdahaleden sonra 3-5 gün süreyle devam edilebilir. Pediyatrik dozlar: Hafif ve orta şiddettekienfeksiyonlarda 25-50 mg/kg’lik günlük doz üç veya dört eşit doza bölünerekuygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda toplam günlük doz 100 mg/kg’ye çıkabilir.Renal fonksiyon yetmezliğinde doz kreatinin klirensine göre ayarlanır.

Er­bo­lin Mik­ro­pel­letKap­sül

O­mep­ra­zol

Ambalaj: 20 mgx14 kapsül.

End.:Gast­rikül­ser, du­ode­nal ül­ser, ref­lü özo­fa­jit, Zol­lin­ger El­li­son send­ro­muve H2 re­sep­tör an­ta­go­nist­le­riy­le te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yeninat­çı ül­ser ol­gu­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Omep­ra­zo­lekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Et­ki ve gü­venirliği be­lir­len­me­di­ğin­denge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­de kul­la­nıl­maz.

Yan E.:Na­di­rengö­rü­le­bi­len yan et­ki­ler baş ağ­rı­sı, di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı, bu­lan­tı,gaz, baş dön­me­si, pa­res­te­zi, hal­siz­lik, ağız ku­ru­lu­ğu, cilt­te dö­kün­tü­dürve ge­nel­lik­le ha­fif ve ge­çi­ci­dir.

Etkileş.:Di­aze­pam,var­fa­rin, fe­ni­to­in gi­bi ilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni uza­ta­bi­lir. Sik­los­po­rinve di­sul­fi­ram ile et­ki­leş­me­ler bil­di­ril­miş­tir. Ke­to­ko­na­zol, am­pi­si­lines­ter­le­ri, de­mir tuz­la­rı gi­bi ilaç­la­rın emi­li­mi­ni et­ki­le­ye­bi­lir.

Doz Önerisi: Gast­rik ül­ser ve ref­lu özo­fa­jit­ te­da­vi­sin­de 1kez 1 kap­sül 4 haf­ta sü­rey­le, te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen ol­gu­lar­da 1kez 2 kap­sül do­zun­da kul­la­nı­lır. Du­o­de­nal ül­ser te­da­vi­sin­de ikihaf­ta sü­rey­le gün­de 1 kez 1 kap­sül uy­gu­la­nır. Ge­rek­ti­ğin­de te­da­visü­re­si 2 haf­ta da­ha uza­tı­lır. Zo­lin­ger El­li­son send­ro­mun­da baş­lan­gıç­tagün­de 1 kez 3 kap­sül uy­gu­la­nır. Zo­lin­ger El­li­son send­ro­mun­da 180mg’ye ka­dar va­ran gün­lük bir doz bö­lünm­küş doz­lar şek­lin­de ve­ri­le­bi­lir.

Er­ce­furyl Kap­sül

Ni­fu­ro­ksa­zi­d

Ambalaj: 100 mgx12 kapsül.

Er­ce­furyl Oral Süs­pan­si­yon

Ni­fu­ro­ksa­zi­d

Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.

End.:İn­va­zivol­ma­yan bak­te­ri­yel kö­ken­li akut di­ya­re te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Nit­ro­fu­rantü­rev­le­ri­ne kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da,pre­ma­tü­re ve ye­ni­do­ğan­lar­da (0-1 ay) kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­na­ma­lı ve pü­rü­lan, in­va­ziv, en­fek­tif di­ya­re­de,sis­te­mik et­ki­si güç­lü an­ti­bak­te­ri­yel mad­de­ler kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­renal­ler­jik re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Her­han­gi bir ge­çim­siz­lik ve­ya et­ki­leş­me gö­rül­me­miş­tir.

Doz Önerisi:ErcefurylKapsül: Te­da­vi 7 gün­den faz­la sür­dü­rül­me­me­li­dir.Gün­lük doz 3-4 ke­re­de ve­ri­lir. Eriş­kin­le­re gün­de 4 kez 2 kap­sül, 8 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­la­ra gün­de 3-4 kez 2 kap­sül (600 mg-800 mg). 8 ya­şın al­tın­da­kiço­cuk­la­ra müs­tah­za­rın süs­pan­si­yon for­mu öne­ri­lir.Ercefuryl Oral Süspan­si­yon: 1 ay­lık­tankü­çük­le­re ve­ril­mez. Gün­lük doz 2-3 ke­re­de ve­ri­lir. 7 gün­den faz­lakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. 1 ay-30 ay ara­sı ço­cuk­la­ra, ya­şa uy­gun ola­rak200-600 mg (1-3 öl­çek) ve­ri­lir. Da­ha bü­yük ço­cuk­la­ra 600 mg (3 öl­çek)ve­ri­lir.

Er­dostin Kap­sül

Er­dos­te­in

Ambalaj: 150 mgx20 kap­sül :300 mgx20kapsül.

Er­dostin Süs­pan­si­yon

Er­dos­te­in

Ambalaj: 175 mg/5 mLx200 mL.

End.:So­lu­numyo­lu­nun akut ve kro­nik has­ta­lık­la­rın­da mu­ko­li­tik, eks­pek­to­ran ola­rakkul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Er­dos­te­inekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Me­ti­yo­nin me­ta­bo­liz­ma­sıile ila­cın me­ta­bo­lit­le­ri­nin et­ki­leş­me ola­sı­lı­ğın­dan do­la­yı, er­dos­te­inhe­pa­tik si­roz­lu ve sis­ta­ti­onin sen­te­taz en­zim ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Ge­be­lik­te ve emzirme sı­ra­sın­da kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Uyar.:Gast­ro­du­ode­nalül­se­ri olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Er­dos­te­inyük­sek doz­lar­da alın­dı­ğın­da ge­nel­de mi­de ağ­rı­sı, bu­lan­tı ve kus­maol­mak üze­re gas­tro­in­tes­ti­nal yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Erdostin Süspansiyon: Vü­cut ağır­lı­ğı 15-19 kg olan ço­cuk­lar­dagün­de 2 kez 5 mL, vü­cut ağır­lı­ğı 20-30 kg olan ço­cuk­lar­da gün­de 3 kez 5mL, vü­cut ağır­lı­ğı 30 kg’nin üze­rin­de olan ço­cuk­lar­da ve ye­tiş­kin­ler­de2 kez 10 mL.

Er­fulyn Kap­sül

Ni­fu­ro­ksa­zi­d

Ambalaj: 100 mgx12 kapsül.

Er­fulyn Oral Süs­pan­si­yon

Ni­fu­ro­ksa­zi­d

Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.

End.:İn­va­zivol­ma­yan bak­te­ri­yel kö­ken­li akut di­ya­re te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Nit­ro­fu­rantü­rev­le­ri­ne kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da,pre­ma­tü­re ve ye­ni­do­ğan­lar­da (0-1 ay) kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­na­ma­lı ve pü­rü­lan, in­va­ziv, en­fek­tif di­ya­re­de,sis­te­mik et­ki­si güç­lü an­ti­bak­te­ri­yel mad­de­ler kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­renal­ler­jik re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Her­han­gi bir ge­çim­siz­lik ve­ya et­ki­leş­me gö­rül­me­miş­tir.

Doz Önerisi:ErfulynKapsül: Eriş­kin­ler­de gün­de 4-8 kap­sül, ço­cuk­lar­da6-8 kap­sül kul­la­nı­lır.ErfulynOral Süspansiyon: 10 ya­şın üs­tün­de­ki ço­cuk­lar­dave bü­yük­ler­de gün­de top­lam 2-4 öl­çek, 1 ya­şın üs­tün­de­ki ço­cuk­lar­dagün­de top­lam 2-3 öl­çek, 1 ya­şa ka­dar olan ço­cuk­la­ra (0-1 ay ha­riç) gün­detop­lam 0.5-1.5 öl­çek (3 ke­re­de) ye­mek sı­ra­sın­da ve­ril­me­li­dir. Süt ço­cuk­la­rı­nın ma­ma­la­rı­naka­rış­tı­rı­la­rak ve­ril­me­si uy­gun­dur. Te­da­vi 7 gün­den faz­la sür­dü­rül­me­me­li­dir.

Er­ga­fe­in Dra­je

Er­go­ta­mi­n tar­ta­rat0.25 mg, ka­fe­in 60 mg, pa­ra­se­ta­mol 150 mg

Ambalaj: 20 dra­je­.

End.: Mig­ren, mig­ren çe­şit­le­ri ve­ya his­ta­mi­nik se­fal­jiti­pi vas­kü­ler baş ağ­rı­sı­nı ön­le­mek ve­ya kes­mek için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kier­go­ta­min­den do­la­yı pe­ri­fe­ral do­la­şım bo­zuk­lu­ğu, ko­ro­ner yet­mez­lik,ka­ra­ci­ğer ve böb­rek bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da, ge­be­ler­de ve glo­komol­gu­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Aşı­rı du­yar­lı­ğı olan ba­zı has­ta­lar­dauyuk­la­ma ya­pa­bi­lir. Bu has­ta­lar, ila­cı al­dık­la­rın­da ara­ba kul­lan­ma­ma­la­rıve yo­ğun dik­kat ge­rek­ti­ren ma­ki­ne­ler­de ça­lış­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır. Bu et­ki, al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da ar­ta­bi­lir.Er­go­ta­min ris­ki ne­de­niy­le mig­ren pro­fi­lak­si­si için kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Hi­per­ti­ro­idizm, sep­sis ve ane­mi hal­le­rin­de dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ok­si­to­sik özel­lik­le­rin­den do­la­yı ge­be­ler­de öne­ril­mez. İla­cın,atak sı­ra­sın­da an­ne ta­ra­fın­dan kul­la­nı­mı zo­run­lu ol­du­ğun­da em­zir­meke­sil­me­li­dir. Ço­cuk­lar­da öne­ril­mez.

Yan E.: Te­ra­pö­tik doz­lar­dan son­ra bu­lan­tıve kus­ma er­go­ta­mi­nin di­rekt emo­to­je­nik et­ki­si­nin so­nu­cu ola­rakgö­rü­le­bi­lir. Va­zo­konst­rik­tif komp­li­kas­yon­lar da­ha çok yük­sek doz­lar­dave uzun sü­re te­da­vi­ler­den son­ra or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Bun­lar ekst­re­mi­te­ler­dena­bız ala­ma­ma, kuv­vet­siz­lik ve kas ağ­rı­la­rı, par­mak­lar­da uyuş­ma ve­yayan­ma his­si şek­lin­de ola­bi­lir. Bu gi­bi du­rum­la­rın gö­rül­me­si ha­lin­deilaç ke­sil­me­li­dir.

Etkileş.: Aman­ta­din, ki­ni­din ve tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­yi ar­tı­ra­bi­lir. Ay­rı­ca tri­ase­ti­lo­le­an­do­mi­sinve erit­ro­mi­sin ile bir­lik­te er­go­tizm ris­ki ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi:Nö­bet­le­ri ön­le­yi­ci te­da­vi: Mig­re­n a­tak­la­rın­da, ağ­rı nö­be­ti­ninilk işa­ret­le­ri alın­dı­ğın­da 1 ve­ya 2 dra­je ge­nel­lik­le ağ­rı­yı ön­le­ye­bi­lir.Fa­kat ge­re­kir­se30 ve­ya 60 da­ki­ka son­ra bu doz tek­rar­lan­ma­lı­dır.Mig­ren nö­be­ti te­da­vi­si: Kriz baş­la­mış­sa 2 dra­je bir­denalın­ma­lı­dır. Ge­rek­ti­ğin­de her ya­rım sa­at­te bir ol­mak üze­re 4-6 dra­je­yeka­dar çı­kı­la­bi­lir. İz­le­yen nö­bet­le­rin ön­len­me­si: İlk nö­bet sı­ra­sın­da kri­zi ke­senmik­ta­rın bir ke­re­de alın­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Di­ğer en­di­kas­yon­lar­da gün­de 3 kez 1 ve­ya 2 dra­jealınır.

Erit­ro FilmTab­let

Erit­ro­mi­sin ste­a­rat

Ambalaj: 500 mgx16 tablet.

End.:Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, ha­fif ve or­ta şid­det­li üst ve alt so­lu­num yo­lu,cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, kon­­je­ni­tal kalp has­ta­lı­ğı,ro­ma­tiz­mal kalp has­ta­lı­ğı ve­ya son­ra­dan ka­za­nı­lan di­ğer val­vü­lerkalp has­ta­lı­ğı olan ve pe­ni­si­li­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı has­ta­la­rın dişve üst so­lu­num yo­lu ope­ras­yon­la­rın­dan ön­ce bak­te­ri­yel en­do­kar­di­tekar­şı pro­fi­lak­tik ola­rak, cilt ve yu­mu­şak do­ku­nun ha­fif ve­ya or­taşid­dett­li akut en­fek­si­yon­la­rı, ha­fif ve­ya or­ta şid­det­li oti­tis me­dia,fa­ren­jit gi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pnö­mo­ni gi­bi altso­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pri­mer ati­pik pnö­mo­ni, ye­ni­do­ğankon­junk­ti­vit, ço­cuk pnö­mo­ni­si ve ge­be­lik­te­ki üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar­da,pri­mer si­fi­liz, an­ti­tok­sin te­da­vi­si­ne yar­dım­cı ol­mak, ta­şı­yı­cıolu­şu­mu­nu en­gel­le­mek ve ta­şı­yı­cı­da­ki or­ga­niz­ma­la­rı era­di­ke et­mekama­cıy­la, erit­ras­ma, in­tes­ti­nal ame­bi­ya­zis ve lej­yo­ner has­ta­lı­ğıte­da­vi­sin­de endikedir.

Kontr.E.:Erit­ro­mi­si­neaşı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği ke­sin ola­raksap­tan­ma­mış­tır. Erit­ro­mi­sin an­ne sü­tün­de bu­lu­nur.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma ve di­ya­re mu­tat doz­lar ile na­di­ren olu­şur. Ür­ti­ker ve ha­fif de­ridö­kün­tü­sün­den ana­fi­lak­si­ye ka­dar çe­şit­li aler­jik re­ak­si­yon­larolu­şa­bi­lir. Özel­lik­le böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da ve yük­sekdoz erit­ro­mi­sin alan has­ta­lar­da re­ver­sibl işit­me kay­bı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Te­ofi­lintok­si­si­te­si ve/ve­ya se­rum te­ofi­lin dü­zey­le­ri­nin yük­sel­me­si ha­lin­dete­ofi­lin do­zu erit­ro­mi­sin te­da­vi­siy­le bir­lik­tey­ken azal­tıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ye­mek­ler­den ön­ce a­lın­dı­ğın­da op­ti­mum kan dü­zey­le­riel­de e­di­lir. Ye­tiş­kin­ler­de ge­nel doz 8 sa­at­te bir 500 mg’dir. Ye­mek­ler­den 1sa­at ön­ce a­lı­nır. En­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re gün­lük doz 4 g’yeyük­sel­ti­le­bi­lir. Ço­cuk­lar­da ge­nel doz gün­lük 30-50 mg/kg’dir. E­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır.To­tal gün­lük do­zun ya­rı­sı 12 sa­at­te bir ye­mek­ler­den 1 sa­at ön­ce uy­gu­la­nır.O­ral yol­la kul­la­nıl­dı­ğın­da, e­rit­ro­mi­si­nin te­ra­pö­tik doz­­la­rıen az 10 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. Ro­ma­tik kalp has­ta­lı­ğı o­lan­lar­da,strep­to­kok­kal en­fek­si­yon­la­rın de­vam­lı pro­fi­lak­si­sin­de do­zaj gün­de2 kez 250 mg’dir. Pri­mer si­fi­liz te­da­vi­sin­de do­zaj 10-15 gün­lük bir pe­ri­yoti­çe­ri­sin­de, bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de ve­ri­len 30-40 g’dir. Di­zan­te­rima­mi­bi­ya­zis­te ye­tiş­kin­le­re gün­de 4 kez 250 mg ve­ri­lir. Te­da­vi sü­re­si 10-14 gün­dür. Lej­yo­nerhas­ta­lı­ğın­da gün­lük to­tal doz 1-4 g, e­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır.

Erit­rosif Enterik Kapsül

Erit­ro­mi­sin

Ambalaj: 250 mgx16 ve 24 kapsül.

End.:Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, ha­fif ve or­ta şid­det­li üst ve alt so­lu­num yo­lu,cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, kon­­je­ni­tal kalp has­ta­lı­ğı,ro­ma­tiz­mal kalp has­ta­lı­ğı ve­ya son­ra­dan ka­za­nı­lan di­ğer val­vü­lerkalp has­ta­lı­ğı olan ve pe­ni­si­li­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı has­ta­la­rındiş ve üst so­lu­num yo­lu ope­ras­yon­la­rın­dan ön­ce bak­te­ri­yel en­do­kar­di­tekar­şı pro­fi­lak­tik ola­rak, cilt ve yu­mu­şak do­ku­nun ha­fif ve­ya or­taşid­dett­li akut en­fek­si­yon­la­rı, ha­fif ve­ya or­ta şid­det­li oti­tis me­dia,fa­ren­jit gi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pnö­mo­ni gi­bi altso­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pri­mer ati­pik pnö­mo­ni, ye­ni­do­ğankon­junk­ti­vit, ço­cuk pnö­mo­ni­si ve ge­be­lik­te­ki üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar­da,pri­mer si­fi­liz, an­ti­tok­sin te­da­vi­si­ne yar­dım­cı ol­mak, ta­şı­yı­cıolu­şu­mu­nu en­gel­le­mek ve ta­şı­yı­cı­da­ki or­ga­niz­ma­la­rı era­di­ke et­mekama­cıy­la, erit­ras­ma, in­tes­ti­nal ame­bi­ya­zis ve lej­yo­ner has­ta­lı­ğıte­da­vi­sin­de endikedir.

Kontr.E.:Erit­ro­mi­si­neaşı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğuolan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ğike­sin ola­rak sap­tan­ma­mış­tır. Erit­ro­mi­sin an­ne sü­tün­de bu­lu­nur.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma ve di­ya­re mu­tat doz­lar ile na­di­ren olu­şur. Ür­ti­ker ve ha­fif de­ridö­kün­tü­sün­den ana­fi­lak­si­ye ka­dar çe­şit­li aler­jik re­ak­si­yon­larolu­şa­bi­lir. Özel­lik­le böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da ve yük­sekdoz erit­ro­mi­sin alan has­ta­lar­da re­ver­sibl işit­me kay­bı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Te­ofi­lintok­si­si­te­si ve/ve­ya se­rum te­ofi­lin dü­zey­le­ri­nin yük­sel­me­si ha­lin­dete­ofi­lin do­zu erit­ro­mi­sin te­da­vi­siy­le bir­lik­tey­ken azal­tıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Yemeklerden en az ½, tercihen 2 saat önce ya da sonrauygulanmalıdır. Yetişkinlerde, her 12 saatte bir 2 kapsül veya her 6 saatte bir1 kapsül dozda kullanılması önerilir. Şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 4grama kadar çıkarılabilir. Çocuklarda eritromisinin dozu belirlenirken yaş,kilo ve enfeksiyon şiddeti gibi gaktörler göz önüne alınır. Genel olarak 30-50mg/kg/gün eşit dozlara bölü­nerek kullanılır. Şid­detli enfeksiyonlarıntedavisinde bu dozlar iki katına çıkarılır. Strep­tokokal enfeksiyonlarda, oralyoldan en az 10 gün kullanılmalı, kalp romatizması geçirmiş kişilerdestreptokokal enfeksiyonların nüksünü önlemek için günde 2 kez 1 kapsül dozundadevam edilir. Sifilizin ilk devresinde her 6 saatte bir 2 kapsül, 15 günsüreyle kullanılır. Amipli dizanteride yetişkinlerde günde 4 kez 1 kapsül,10-14 gün sü­reyle; çocuklarda 30-50 mg/kg/gün eşit dozlara bölünerek 10-14 günsüreyle kullanılır. Lejyoner hastalıklarda optimal tedavi dozları belirlene­mediğihal­de, klinik verilere göre, günde 1-4 kapsüle kadar eşit dozlara bölünerekkullanılabilir.

Eryacne Jel

Eritromisin %4

Ambalaj: 30 g’lik tüp.

End.:Ak­ne vul­ga­ri­sinerit­ro­mi­sin ile te­da­vi­si, Pro­pi­oni­bac­te­ri­um ac­nes’in in­hi­bis­yo­nu ile lez­yon­la­rınsa­yı­sı­nı azal­tır.

Kontr.E.: Erit­ro­mi­si­ne bi­li­nen hi­per­sen­si­ti­vi­te du­rum­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eş­za­man­lı koz­me­tik pre­pa­rat­la­rın kul­la­nı­mıy­lafi­zik­sel ve kim­ya­sal uyum­suz­luk­lar ola­sı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da,bü­tün ilaç­lar­da ol­du­ğu gi­bi erit­ro­mi­sin te­da­vi­si de ke­sil­me­li­dir.Ge­be­li­ğin ge­ri ka­lan dö­nem­le­rin­de ve lak­tas­yon­da kul­la­nı­mı yal­nız­caen­di­kas­yo­nun ge­rek­li­li­ği du­ru­mun­da ve kont­rol al­tın­da ol­ma­lı­dır.

Yan E.: Hi­per­sen­si­ti­vi­te çok na­dir­dir.

Etkileş.: Eş­za­man­lı ola­rak uy­gu­la­nansis­te­mik an­ti­bi­yo­tik­ler­le et­ki­le­şe­bi­le­ce­ği akıl­da tu­tul­ma­lı­dır.Eş­za­man­lı ola­rak kul­la­nı­lan soy­ma pre­pa­rat­la­rı, cilt ir­ri­tas­yo­nu­nane­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: İnce bir Eryacne %4 Jel film tabakası hastalıklı alana te­mizlendikten sonragünde bir veya iki kez uygulanır. Uy­gulamadan sonra eller yıkanmalıdır. Birkural olarak, 8 haftalık bir tedavi sonucunda düzelme olmaz veya durum daha dakötüleşirse ilaç kullanımına ara verilmeli ve tedavi gözden geçirilmelidir.

Eryt­hro­cin FilmTab­let

Erit­ro­mi­sin ste­arat

Ambalaj: 500 mgx16 tablet.

Eryt­hro­cin Oral Süs­pan­si­yon İçin G­ra­nül

Erit­ro­mi­sin etil­sük­si­nat

Ambalaj: 200 mg/5 mLx100 cc’lik şişe.

Eryt­hro­cin Pe­di­yat­rikOral Süs­pan­si­yon

Erit­ro­mi­sin ste­arat

Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 cc’lik şişe.

End.:Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, ha­fif ve or­ta şid­det­li üst ve alt so­lu­num yo­lu,cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, kon­­je­ni­tal kalp has­ta­lı­ğı,ro­ma­tiz­mal kalp has­ta­lı­ğı ve­ya son­ra­dan ka­za­nı­lan di­ğer val­vü­lerkalp has­ta­lı­ğı olan ve pe­ni­si­li­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı has­ta­la­rındiş ve üst so­lu­num yo­lu ope­ras­yon­la­rın­dan ön­ce bak­te­ri­yel en­do­kar­di­tekar­şı pro­fi­lak­tik ola­rak, cilt ve yu­mu­şak do­ku­nun ha­fif ve­ya or­taşid­dett­li akut en­fek­si­yon­la­rı, ha­fif ve­ya or­ta şid­det­li oti­tis me­dia,fa­ren­jit gi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pnö­mo­ni gi­bi altso­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pri­mer ati­pik pnö­mo­ni, ye­ni­do­ğankon­junk­ti­vit, ço­cuk pnö­mo­ni­si ve ge­be­lik­te­ki üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar­da,pri­mer si­fi­liz, an­ti­tok­sin te­da­vi­si­ne yar­dım­cı ol­mak, ta­şı­yı­cıolu­şu­mu­nu en­gel­le­mek ve ta­şı­yı­cı­da­ki or­ga­niz­ma­la­rı era­di­ke et­mekama­cıy­la, erit­ras­ma, in­tes­ti­nal ame­bi­ya­zis ve lej­yo­ner has­ta­lı­ğıte­da­vi­sin­de endikedir.

Kontr.E.:Erit­ro­mi­si­neaşı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği ke­sin ola­raksap­tan­ma­mış­tır. Erit­ro­mi­sin an­ne sü­tün­de bu­lu­nur.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma ve di­ya­re mu­tat doz­lar ile na­di­ren olu­şur. Ür­ti­ker ve ha­fif de­ridö­kün­tü­sün­den ana­fi­lak­si­ye ka­dar çe­şit­li aler­jik re­ak­si­yon­larolu­şa­bi­lir. Özel­lik­le böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da ve yük­sekdoz erit­ro­mi­sin alan has­ta­lar­da re­ver­sibl işit­me kay­bı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Te­ofi­lintok­si­si­te­si ve/ve­ya se­rum te­ofi­lin dü­zey­le­ri­nin yük­sel­me­si ha­lin­dete­ofi­lin do­zu erit­ro­mi­sin te­da­vi­siy­le bir­lik­tey­ken azal­tıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Ye­tiş­kin­ler­de o­la­ğan doz aç kar­nı­na ve­ya ye­mek­ler­den he­men ön­ce,her 6 sa­at­te bir 250 mg ve­ya her 12 sa­at­te bir 500 mg’dir. En­fek­si­yo­nunşid­de­ti­ne gö­re gün­lük doz 4 g’ye ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir.Ço­cuk­lar­da uy­gun do­zun be­lir­len­me­sin­deyaş, a­ğır­lık ve en­fek­si­yo­nun şid­de­ti ö­nem­li fak­tör­ler­dir. Ha­fifve or­ta şid­det­te­ki en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de o­la­ğan gün­lükdoz, 3 ve­ya 4’e bö­lün­müş doz­lar şek­lin­de 30-50 mg/kg’dir. Do­zaj gün­de i­kikez uy­gu­lan­mak is­ten­di­ğin­de, aç kar­nı­na ve­ya ye­mek­ler­den he­men ön­ceher 12 sa­at­te bir top­lam gün­lük do­zun ya­rı­sı a­lı­na­bi­lir. Da­ha şid­det­lien­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de top­lam gün­lük do­zun i­ki ka­tı­na çı­kı­la­bi­lir.

Eslopram Çentikli FilmTablet

Si­ta­lop­ram hid­rob­ro­mür

Ambalaj: 20 mgx28 tablet.

End.: Depresyon tedavisi, relaps/re­kü­r­ransların önlenmesi,agorafobili ve­ya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluğuntedavi­sin­de kullanılır.

Kontr.E.: Si­ta­lop­ra­ma aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Si­ta­lop­ram, MAO in­hi­bi­tö­rüalan­la­ra ya da bun­la­rın ke­sil­me­sin­den sonraki 14 gün içinde ve­ril­me­me­li­dir.MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi, si­ta­lop­ra­mın ke­sil­me­sin­den 7 günson­ra baş­la­tı­la­bi­lir. Si­ta­lop­ram­la te­da­vi­de has­ta ma­nik fa­za gi­rer­sesi­ta­lop­ram ke­sil­me­li ve bir nö­ro­lep­tik­le te­da­vi edil­me­li­dir.Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında, artananksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks retansiyon, tedavi­nin ilk ikihaftası içinde, genellikle kaybolur. Ge­be ve­ya em­zi­ren ka­dın­ların, eğerkli­nik ya­rar, te­orik risk­ten da­ha ağır bas­mı­yor­sa si­ta­lop­ram­la te­da­viedil­me­me­le­ri öne­ril­mek­te­dir. Si­ta­lop­ram çok dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­dasü­te ge­çer. Hastalara, ara­ba ve araç kul­lanırkan dikkatli olmalarıönerilmelidir.

Yan E.: En yay­gın yan et­ki­ler ağız ku­ru­lu­ğu,bu­lan­tı, uy­ku ha­li, ter­le­me ar­tışı ve tre­mor­dur. En­der ol­gu­lar­dakon­vül­si­yon or­ta­ya çık­mış­tır. Si­ta­lop­ram nor­mal­de kli­nik öne­mtaşımayan bir biçimde kalp hı­zın­da kü­çük bir azal­ma­ya ne­den ola­bi­lir.Ön­ce­den kalp hı­zı dü­şük has­ta­lar­da ise bra­di­kar­di­ye yol aça­bi­lir.

Etkileş.: Su­mat­rip­ta­nın se­ro­to­ner­jiket­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­le­ce­ğin­den ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.Si­me­ti­din si­ta­lop­ra­mın plaz­ma or­ta­la­ma ka­rar­lı dü­zey­le­rin­deart­ma­ya ne­den ol­muş­tur.

Doz Önerisi: Besin alınmasından bağımsız olarak günün herhangi birsaatinde alınabilir. Depresyon tedavisinde oral yoldan tek doz olarak günde 20mg kullanılır. Hastanın bireysel yanıtı ve depresyonun şiddetine göre doz enfazla günde 60 mg’ye çıkılabilir. Panik bozuklukta günlük 20 mg’lik dozaçıkmadan önce, ilk hafta günlük 10 mg’lik oral doz önerilir. Hastanın vereceğibireysel yanıta göre, günde en fazla 60 mg’ye çıkılabilir. Obsesif-kompulsifbozukluk tedavisinde başlangıç için önerilen günlük doz 20 mg’dir. Hastanınklinik durumuna göre, günlük doz 20’şer mg’lik dilimler halinde artırılarakgünde 60 mg’ye çıkılabilir.

Es­me­ron Flakon

Ro­kü­ro­ny­um bro­mür

Ambalaj: 50 mg/5 mLx12 flakon.

End.:Ge­nel anes­te­zisı­ra­sın­da en­dot­ra­ke­al en­tü­bas­yo­nu ko­lay­laş­tır­mak ve is­ke­let ka­sıgev­şe­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ro­kü­ron­yu­ma ve­ya bro­mür iyon­la­rı­nakar­şı da­ha ön­ce­den bi­li­nen ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon var­lı­ğın­da vege­be­lik­te kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ro­kü­ron­yum so­lu­num kas­la­rın­dapa­ra­li­zi­ye ne­den ol­du­ğun­dan, ila­cın kul­la­nıl­dı­ğı has­ta­lar­da ye­ter­lispon­tan so­lu­num sağ­la­na­na ka­dar so­lu­num des­te­ği zo­run­lu­dur. Ka­ra­ci­ğerve/ve­ya saf­ra yol­la­rı has­ta­lık­la­rı ve böb­rek yet­mez­li­ği, uza­mışsir­kü­las­yon za­ma­nı, nö­ro­mus­kü­ler has­ta­lık­lar, hi­po­­ter­mi, obe­zi­tegi­bi du­rum­lar ro­kü­ron­yu­mun far­ma­ko­ki­ne­tik ve/ve­ya far­ma­ko­di­na­mi­ği­neet­ki ede­bi­lir. Em­zi­ren ka­dın­lar­da an­cak he­ki­min ge­rek­li gör­dü­ğüdu­rum­lar­da, alı­na­cak ya­rar risk­ler­den faz­la ise uy­gu­la­na­bi­lir. Ro­kü­ron­yumbro­mü­rün nö­ro­mus­kü­ler blok ya­pı­cı et­ki­sin­den kur­tul­duk­tan son­ra­ki24 sa­at için­de po­tan­si­yel teh­li­ke­li ma­ki­ne ve ara­ba kul­la­nıl­ma­sıöne­ril­mez.

Yan E.: Nö­ro­mus­kü­ler blo­ker ajan­lar lo­kalve sis­te­mik ola­rak his­ta­min sa­lı­nı­mı ya­pa­bi­len ve en­jek­si­yon ye­rin­deeri­te­ma­töz re­ak­si­yon­lar ve/ve­ya bron­­kos­pazm, kar­di­yo­vas­kü­ler de­ği­şik­lik­lergi­bi je­ne­ra­li­ze his­ta­mi­no­id (ana­fi­lak­to­id) re­ak­si­yon­lar oluş­tu­ra­bi­lenilaç­lar­dır.

Etkileş.: Anes­te­tik­ler (ha­lo­tan, eter, enf­lu­ran, isof­lu­ran,me­tok­sif­lu­ran, sik­lo­p­ro­pan), yük­sek doz­lar­da ti­open­tan, me­to­hek­si­tal,ke­ta­min, fen­ta­nil, gam­ma­hid­rok­si­bü­ti­rat, eto­mi­dat ve pro­pol; di­ğernon-de­po­la­ri­zan nö­ro­mus­kü­ler blo­ker­ler; da­ha ön­ce sük­sa­me­ton­yumuy­gu­lan­ma­sı roküronyumun etkisini artırır. Ne­os­tig­min, ed­ro­fon­yum, pi­ri­dos­tig­min,ami­no­pi­ri­din tü­rev­le­ri ise etkisini azaltır.

Doz Önerisi: IV yol­la uy­gu­la­nır. En­tü­bas­yon do­zu 0.6 mg/kg’dir.Öne­­­ri­len sü­rek doz 0.15 mg/kg’dir. Uzun sü­re­li in­ha­las­yon anes­te­zi­sin­debu doz 0.075-0.1 mg/kg’ye dü­şü­rül­me­li­dir. Eğer Es­me­ron sü­rek­li en­füz­yon ola­rak uy­gu­la­na­cak­sa,ön­ce­lik­le 0.6 mg/kg’lik bir yük­le­me do­zu­nun ve­ril­me­si öne­ri­lir venö­ro­mus­kü­ler blok iyi­leş­me­ye baş­la­dı­ğın­da en­füz­yon uy­gu­la­ma­sı­nada baş­la­nır. En­füz­yon hı­zı %10’luk kas se­ğir­me­si­nin ida­me­sisağ­la­na­cak şe­kil­de ayar­lan­ma­lı­dır. IV anes­te­zi al­tın­da­ki eriş­kin­ler­denö­ro­mus­kü­ler blo­ğu bu dü­zey­de sür­dü­re­bil­mek için ge­re­ken en­füz­yonhı­zı 5-10 mg/kg/dak’dır.İn­ha­las­yon anes­te­zi­si al­tın­da ise en­füz­yon hı­zı 5-6 mg/kg/dak’dır.

Estand­ron Prolongatum Am­pul

Est­ra­di­ol ben­zo­at1 mg, est­ra­di­ol fe­nilp­ro­pi­o­nat 4 mg, tes­tos­te­ron pro­pi­o­nat 20 mg,tes­tos­te­ron i­so­kap­ro­at 40 mg, tes­tos­te­ron fe­nilp­ro­pi­o­nat 40 mg/1mL

Ambalaj: 1 mL’lik 1 ampul.

End.:Do­ğal yada cer­ra­hi me­no­po­za bağ­lı est­ro­jen ek­sik­li­ği semp­tom­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ge­be­lik­te,kar­di­yo­vas­kü­ler ya da se­reb­­ro­vas­kü­ler bo­zuk­luk­lar, cid­di hi­per­tan­si­yon,a­ğır ka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rı, ko­les­ta­tik sa­rı­lık, öz­geç­miş­te ge­be­liksa­rı­lı­ğı ya da est­ro­jen/and­ro­jen uy­gu­la­ma­sı­na bağ­lı sa­rı­lık, Ro­torsend­ro­mu ve Du­bin-­john­son send­ro­mun­da, est­ro­je­ne ba­ğım­lı tü­mör­le­ri­nvar­lı­ğı ya da şüp­he­si, en­do­met­ri­um hi­perp­la­zi­si, teş­his e­dil­me­mişva­ji­nal ka­na­ma, he­mog­lo­bi­no­pa­ti­ler, por­fi­ri­a, ö­zel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­lerbo­zuk­luk­la­ra yat­kın­lı­ğa i­şa­ret e­den di­ğer risk fak­tör­le­ri var­lı­ğın­dahi­per­li­pop­ro­te­i­ne­mi, öz­geç­miş­te ge­be­lik ya da est­ro­jen kul­la­nı­mısı­ra­sın­da şid­det­li pru­ri­tus, her­pes ges­ta­ti­o­nis ya da a­ğır­la­şano­tosk­le­roz var­lı­ğın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Her­han­gi bir trom­bo-em­bo­lik o­lay be­lir­ti­sin­dete­da­vi he­men ke­sil­me­li­dir.La­tent ya da be­lir­gin kalp ye­ter­siz­li­ği,böb­rek dis­fonk­si­yo­nu, e­pi­lep­si, mig­ren var­lı­ğı ya da öz­geç­miş­teta­nım­lan­ma­sı, öz­geç­miş­te hi­per­tan­si­yon var­lı­ğı, e­rit­ro­sit­ler­deo­rak­laş­ma e­ği­li­mi, di­ya­bet, est­ro­je­ne du­yar­lı ji­ne­ko­lo­jik has­ta­lık­larve en­do­met­ri­o­zis du­rum­la­rın­da has­ta­la­rın iz­len­me­si ge­rek­li­dir.

Yan E.: İn­ter­menst­rü­el ka­na­ma, en­do­met­ri­um pro­li­fe­ras­yo­nu,ser­viks mu­ku­su­nun a­şı­rı sal­gı­sı, u­te­rus fib­ro­mi­yom­la­rı­nın bü­yü­me­si,en­do­met­ri­o­zi­sin a­ğır­laş­ma­sı, kli­to­ris bü­yü­me­si, me­me­de du­yar­lıkar­tı­şı, san­cı, bü­yü­me, sal­gı, bu­lan­tı, kus­ma, ko­le­li­ti­az, ko­les­ta­tiksa­rı­lık, trom­boz, hi­per­tan­si­yon, eryt­he­ma no­do­sum, dö­kün­tü, de­riyağ­lan­ma­sı, ak­ne, hir­su­tizm, kon­takt lens uy­gu­lan­dı­ğın­da kor­ne­a­dadu­yar­lık ar­tı­şı, baş ağ­rı­sı, mig­ren, ruh ha­li de­ği­şik­li­ği, vü­cut­tasu ve tuz tu­tul­ma­sı, ö­dem, glu­koz to­le­ran­sın­da a­zal­ma, vü­cut a­ğır­lı­ğı­nınde­ğiş­me­si, se­sin ka­lın­laş­ma­sı ya da kı­sıl­ma­sı gi­bi yan et­ki­ler, est­ro­jenve/ve­ya and­ro­jen te­da­vi­siy­le i­liş­ki­li o­la­bi­lir.

Doz Önerisi: 3-4 haf­ta­da bir ya da da­ha u­zun sü­re a­ra­lık­lar­laIM o­la­rak 1 am­pul kul­la­nı­lır.

Ester-Vit Tab­let

C vi­ta­mi­ni

Ambalaj: 500 mgx50 tablet.

End.:C vi­ta­mi­nihi­po­vi­ta­mi­no­zun­da kul­la­nı­lır. Bes­len­me ye­ter­siz­li­ği, ge­be­lik,ge­be­lik kus­ma­la­rı, em­zir­me, bü­yü­me, yaş­lı­lık gi­bi or­ga­niz­ma­nınfaz­la ge­rek­si­nim duy­du­ğu du­rum­lar­la sa­li­si­lat, bar­bi­tü­rat ve est­ro­je­nikmad­de­ler gi­bi ba­zı ilaç­la­rın kul­la­nı­mı so­nu­cu or­ga­niz­ma atı­lı­mı­nınart­tı­ğı du­rum­lar. Skor­bit, gin­gi­vit, is­ke­let has­ta­lık­la­rı, ka­na­ma­lar,ane­mi­ler, so­ğuk al­gın­lı­ğı, ro­ma­tiz­ma, Bar­low has­ta­lı­ğı, Ba­se­dowhas­ta­lı­ğı, diş çü­rü­me­si, pi­yo­re, aler­ji, Ad­di­son has­ta­lı­ğı, ke­mikkı­rı­ğı ve ya­ra te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Böb­rek ta­şıoluş­ma ris­ki olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Gün­de 1g’den faz­la uzun sü­re­li kul­la­nım­lar­da di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı ve böb­rekta­şı olu­şa­bi­lir.

Etkileş.:Et­inil est­ra­di­oliçe­ren oral kont­ra­sep­tif­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.Fer­rik de­mir, ok­sit­le­yi­ci ajan­lar, ağır me­tal tuz­la­rı ve özel­lik­leba­kır tuz­la­rıy­la ge­çim­siz­dir.

Doz Önerisi: Oral yol­dan uy­gu­la­nır. Bir mik­tar su ile çiğ­nen­me­denyu­tu­lur. Es­ter-C kal­si­yum as­kor­ba­tın öne­ri­len or­ta­la­ma op­ti­mumdo­zu, gün­de 625-1875 mg, ya­ni 1-3 tab­let­tir.

Est­ra­com­bi TTS Plas­ter

Est­ra­dermTTS 50: Est­ra­di­ol 4 mg

Est­ra­gestTTS (0.25/50): Est­ra­di­ol 10 mg, No­re­tis­te­ron ase­tat 30 mg

Ambalaj: 4 sis­tem Est­ra­derm TTS 50 ve4 sis­tem Est­ra­gest TTS (0.25/50).

End.: Ute­ru­su in­takt olan ka­dın­lar­da me­no­po­za bağ­­­lıest­ro­jen ye­ter­siz­li­ği­nin ne­den ol­du­ğu semp­tom­la­rın, ya­ni sı­cakbas­ma­sı, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, üro­ge­ni­tal at­ro­fi ve bun­lar­la iliş­ki­liruh ha­li de­ği­şik­lik­le­ri­nin te­da­vi­sin­de, me­no­poz son­ra­sı hız­lan­mışke­mik kay­bı­nın ön­len­me­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Me­me ve en­do­met­ri­yum kan­se­ri, en­do­met­ri­yo­zis,ne­de­ni bi­lin­me­yen va­ji­nal ka­na­ma, cid­di ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı, ge­çi­ril­mişve­ya ak­tif trom­bo­fi­le­bit, trom­bo­zis ve­ya trom­bo­em­bo­lik has­ta­lık­lar,bi­le­şi­mde­ki mad­de­le­re kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık, ge­be­lik veem­zir­me.

Uyar.: Bü­tün di­ğer cin­si­yet hor­mon­la­rı ile ya­pı­lan te­da­vi­ler­deol­du­ğu gi­bi, bu kom­bin­sa­yon da an­cak ge­nel tıb­bi ve en­do­met­ri­yalanor­mal­lik­le­ri eli­mi­ne et­mek için tam bir ji­ne­ko­lo­jik mu­aye­ne ya­pıl­dık­tanson­ra kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Uy­gu­la­ma böl­ge­sin­de ka­şın­tı ile be­ra­ber ve­yaka­şın­tı­sız ge­çi­ci eri­tem ve ir­ri­tas­yon, ara ka­na­ma, le­ke tar­zın­dava­ji­nal ka­na­ma, menst­rü­el ka­na­ma­da de­ği­şik­lik­ler, dis­me­no­re,pre­menst­rü­el ben­ze­ri send­rom, ame­no­re me­me­de ra­hat­sız­lık (est­ro­jenve/­ve­ya ges­ta­jen et­ki­le­ri­nin işa­re­ti), bu­lan­tı, ka­rın kramp­la­rı,gaz, baş ağ­rı­sı, mig­ren, trom­bo­fi­le­bit, va­ri­koz ven­le­rin şid­det­len­me­si,kan ba­sın­cın­da ar­tış görülebilir.

Etkileş.: Ka­ra­ci­ğer mik­ro­zo­mal en­zim­le­ri­ni in­dük­le­yenpre­pa­rat­lar (ör­ne­ğin, bar­bi­tü­rat­lar, hi­dan­to­in­ler, kar­ba­ma­ze­pin,mep­ro­ba­mat, fe­nil­bu­ta­zon ve­ya ri­fam­pi­sin) est­ro­jen­le­rin ve pro­jes­tin­le­rinet­ki­si­ni in­hi­be ede­bi­lir. Bu pre­pa­rat­la­rın trans­der­mal ola­rak ve­ri­len est­ra­di­olve no­re­tis­te­ron ase­ta­tı ne de­re­ce et­ki­le­ye­cek­le­ri bi­lin­me­mek­te­dir.

Doz Önerisi:  Est­ra­com­bi TTS ile bir te­da­vi sik­lu­su, 4 plas­terEst­ra­dermTTS 50 ve 4 plas­terEst­ra­gestTTS (0.25/50) içe­rir.Te­da­vi Est­ra­derm50 ile baş­la­tı­lır.Sis­tem­ler 2 haf­ta sü­rey­le haf­ta­da 2 kez uy­gu­la­nır. Ya­ni, sis­tem her3-4 gün­de bir de­ğiş­ti­ri­lir. İz­le­yen 2 haf­ta sü­rey­le haf­ta­da 2 kez 1 Est­ra­gest TTS (0.25/50) sis­te­mi uy­gu­la­nır, ya­ni sis­temyu­ka­rı­da be­lir­til­di­ği gi­bi 3-4 gün­de bir de­ğiş­ti­ri­lir. Bir son­ra­kite­da­vi sik­lu­su Est­ra­gest TTS (0.25/50) sis­te­mi­ni çı­kar­dık­tan he­menson­ra Est­ra­dermTTS 50 ile tek­rarbaş­la­tı­lır. Uy­gu­la­nan yer yağ­sız ol­ma­lı ve her­han­gi bir ir­ri­tas­yonbe­lir­ti­si ol­ma­ma­lı­dır. Est­ra­com­bi TTS me­me­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Sis­tem­ler art ar­da iki kez ay­nıye­re ya­pış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.

Est­racyt Fla­kon

Est­ra­mus­tin fos­fatme­tilg­lu­ka­min

Ambalaj: 300 mgx10 fla­kon ve 10 çö­zü­cüampul.

Est­racyt Kap­sül

Est­ra­mus­tin fos­fatsod­yum

Ambalaj: 140 mgx100 kapsül.

End.:İler­le­mişpros­tat kar­si­no­mu (özel­lik­le hor­mon­la­ra ref­rak­ter tü­mör­ler­de veprog­­no­zu kö­tü has­ta­lar­da pri­mer te­da­vi ola­rak) te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Est­ra­di­olya da azot har­dal­la­rı­na aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da, ağır ka­ra­ci­ğerya da kalp has­ta­lık­la­rın­da ve ak­tif trom­bo­fi­le­bit ya da trom­bo­em­bo­likhas­ta­lık­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Glu­koz to­le­ran­sı­nı azal­ta­bi­le­ce­ğin­den, di­ya­bet­lihas­ta­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Te­da­vi sı­ra­sın­da hi­per­tan­si­yonor­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ğin­den, kan ba­sın­cı dü­zen­li ara­lık­lar­la kont­roledil­me­li­dir.

Yan E.:Ödem vesı­vı re­tan­si­yo­nu sık gö­rü­lür. Ge­ri­ye dö­nü­şüm­lü trom­bo­si­to­pe­ni en­der ola­rakbil­di­ril­miş­tir. Te­da­vi sı­ra­sın­da, ve­nöz trom­bo­em­bo­li ve is­ke­mikkalp has­ta­lı­ğı­nın şid­det­len­me­si ris­ki ar­tar. Sant­ral si­nir sis­te­miy­leil­gi­li ola­rak dep­res­yon, baş ağ­rı­sı, kon­füz­yon ve le­tar­ji gö­rü­le­bi­lir.İm­po­tens ve ji­ne­ko­mas­ti­nin sık gö­rül­dü­ğü sap­tan­mış­tır. Bu­lan­tıve kus­ma sık­tır ve özel­lik­le te­da­vi­nin ilk 2 haf­ta­sı için­de or­ta­yaçı­kar; an­ti­eme­tik ilaç­lar kul­la­nı­la­bi­lir. Di­ya­re da­ha en­der­dir. Al­ler­jik de­ri dö­kün­tü­le­ri en­der­dir.Tran­sa­mi­naz dü­zey­le­ri­nin yük­sel­me­siy­le ken­di­ni gös­te­ren ka­ra­ci­ğeriş­lev bo­zuk­luk­la­rı ge­li­şe­bi­lir. Ba­zı ol­gu­lar­da an­ji­yo­nö­ro­tik ödem gö­rül­müş­tür.

Etkileş.:Süt, sütürün­le­ri, kal­si­yum içe­ren ilaç­lar ya da di­ğer po­li­va­lan iyon­lar, est­ra­mus­tinfos­fa­tın emi­li­mi­ni azalt­tık­la­rın­da, bir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Estracyt Flakon: Te­da­vi­ye gün­lük 300-450 mg IV en­jek­si­yon­labaş­la­nır. IV te­da­vi 3 haf­ta ka­dar sür­dü­rül­dük­ten son­ra, ya haf­ta­da2 kez 300 mg IV en­jek­si­yon­la te­da­vi sür­dü­rü­lür ya da oral te­da­vi­yege­çi­lir (gün­de 2×2-3 kap­sül). En­jek­si­yon böl­ge­sin­de trom­bo­fi­le­bitris­ki­ni en aza in­dir­mek için en­jek­si­yon İV ola­rak 3-5 da­ki­ka için­deya­vaş ya­vaş ya­pıl­ma­lı­dır. Estracyt Kapsül: Te­da­vi­ye gün­de 2 kez 2-3 kap­sül­lebaş­la­nır. 3-4 haf­ta için­de her­han­gi bir et­ki göz­len­mez­se, te­da­vi­yeson ve­ril­me­li­dir. Te­da­vi­ye gün­de 300-450 mg IV en­jek­si­yon­la da baş­la­na­bi­lir.IV te­da­vi3 haf­ta ka­dar sür­dü­rül­dük­ten son­ra, oral te­da­vi­ye dö­nü­lür. Kap­sül­ler ye­mek­ler­den en az 1 sa­atön­ce ya da ye­mek­ler­den en az 2 sa­at son­ra alın­ma­lı­dır. Kap­sül­ler birmik­tar suy­la bir­lik­te yu­tu­lur. Süt ve süt ürün­le­riy­le bir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır.

Est­ra­derm TTS Flas­ter

Est­ra­di­ol

Ambalaj: TTS 25(2 mg): 6 sis­tem : TTS 50 (4 mg):6 sis­tem : TTS 100 (8 mg): 8 sis­tem.

End.:Do­ğal yada cer­ra­hi me­no­po­za bağ­lı ola­rak ge­li­şen est­ro­jen ek­sik­li­ği­ninsı­cak bas­ma­sı, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, ü­ro­ge­ni­tal at­ro­fi ve bu­nla­raeş­lik e­den ruh­sal de­ği­şik­lik­le­r gi­bi be­lir­ti ve semp­tom­la­rın te­da­vi­sin­de,hız­la­nan post­me­no­po­zal ke­mik kay­bı­nın ön­len­me­sin­de kul­­la­nı­lır.

Kontr.E.:Me­me ve­yaen­do­met­ri­um kan­se­ri, en­do­met­ri­yo­zis, ne­de­ni bi­lin­me­yen va­ji­nalka­na­ma, cid­di ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı, ge­çi­ril­miş ve­ya ak­tif trom­bof­le­bit,trom­bo­zis ve­ya trom­bo­em­bo­lik has­ta­lık­lar, ge­be­lik ve em­zir­me ve a­şı­rıdu­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Epi­de­mi­yo­lo­jik ça­lış­ma­lar, HRT’nin ve­nöz trom­bo­em­bo­li(VTE) (de­rin ve­nöz trom­boz ve­ya pul­mo­ner em­bo­li) ge­liş­me­si­nin art­mışnis­pi ris­ki ile iliş­ki­li ol­du­ğu­nu dü­şün­dür­mek­te­dir. Me­me kan­se­ri olan ve­ya geç­mi­şin­dehas­ta­lı­ğın hi­ka­ye­si olan ka­dın­la­ra est­ro­jen ve­ril­me­me­si öne­ril­mek­te­dir.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı,bu­lan­tı, ka­rın kramp­la­rı, ka­rın­da şiş­kin­lik, uy­gu­la­ma böl­ge­sin­deka­şın­tı ile be­ra­ber ve­ya ka­şın­tı­sız ge­çi­ci eri­tem ve ir­ri­tas­yon,me­me­ler­de ra­hat­sız­lık his­si (est­ro­jen et­ki­si­nin be­lir­ti­si, aşı­rıdoz be­lir­ti­si), ara ka­na­ma­lar (ge­nel­lik­le est­ro­jen do­zu­nun yük­sekol­du­ğu­nun be­lir­ti­si­dir) görü­lebilir.

Etkileş.: HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyonkesilmeli ve eğer ge­re­kiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemleralması öne­rilmelidir. Kara­ciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçokantikonvülsan ve antibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonları­nınklirensini artırabilir ve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür karaciğerenzimi ile etkileşme özelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon,karbamazepin ve rifampi­sin­de gösteril­miştir ve okskarbazepin, topiramat,felbamat ve griseofulvin için de kuşkular vardır.

Doz Önerisi: Ko­ru­yu­cu fol­yo çı­kar­tı­la­rak, der­hal vü­cu­dunte­miz, sağ­lam ve ku­ru bir ye­ri­ne, ter­ci­hen ka­ba et üze­ri­ne ya­pış­tı­rıl­ma­lı­dır.Me­me üze­ri­ne uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Sis­tem­ler art ar­da iki kez ay­nı ye­re ya­pış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.Est­ra­dermTTS haf­ta­daiki kez kul­la­nı­lır, ya­ni 3-4 gün­de bir de­ğiş­ti­ri­lip ye­ni­si uy­gu­lan­ma­lı­dır.Te­da­vi nor­mal­de Est­ra­derm TTS 50 ile baş­la­tı­lır. Bun­dan son­ra t­eda­vi­nin do­zu ki­şi­ye gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.Me­me­ler­de ra­hat­sız­lık, ara ka­na­ma, sı­vı re­tan­si­yo­nu, ka­rın­da ger­gin­lik(6 haf­ta­dan uzun sü­rer­se) do­zun çok faz­la ol­du­ğu­nu ve azal­tıl­ma­sıge­rek­ti­ği­ni gös­te­rir.

Est­reva Jel Transdermal

Est­ra­di­ol ‰1

Ambalaj: 50 gram jel içe­ren, doz pom­pa­lı,100 doz­luk tüp şişe.

End.:Primer yada sekonder, naturel ya da yapay over yetmezliğinde estrojen eksikliğinindüzeltilmesi: Menopozla ilişkili vazomotor has­talıklar (vazomotorkızarıklıklar), tropik genito-üriner hastalıklar (vulva-vajinal atrofi,dispareni, idrar inkontinansı) ve fizyolojik rahatsızlıklarda (uyumaproblemleri, asteni gibi) endikedir.

Kontr.E.: Göğüs ve uterusun malign tümörleri, hipofizer tümörler,teş­his edilemeyen genital hemorojiler, yapışıklıklar, porfirya, otospongioz vegebelik mutlak kontrendiksayonları; trombo-embolik hastalıklar (aralıklı,sürekli ya da sekelli); göğüs ve uterus distrofilerinin bening tümörleri(hiperplazi, fibroma, endometriozis); galaktore, prolaktin düzeylerindekiartış; gebelik esnasında tekrarlayan kolestaz ve kaşıntı; böbrek yetmezliği;ciddi karaciğer yetersizliği ise nisbi kontren­di­kasyonlarıdır.

Uyar.: Tedavi öncesinde ve tedavi boyunca periyodik olarak tıbbiinceleme gereklidir. Testlerden özellikle, ağırlık, kan basıncı, göğüsler veuterus ile ilgili olanlarının yapılması elzemdir. Epilepsi, astım, ailevi göğüskanseri hikayesi olanlar, hepatik fonksiyon hastalıkları ya da ciddihipertansiyonlu hastalarda dikkatli gözlem gereklidir. Estro­jen­lerin uzunsüre kullanımıyla, meme ve endometriyum patolojilerinin, kanser riski artar, bunedenle her ayın en az 12 günü boyunca, teda­viyle birlikte progestojenkullanımı önerilir.

Yan E.:Hipoöstrojenikbelirtiler: Sıcak basmasının varlığı,sıradan baş ağrı­la­rı, migrenler, kontak lensler ile oküler irritasyon,vajinal kuruluk, menstürasyon sırasında görülen bilinmeyen patolojili vearaştırılması gereken kanamalar. Hiperöstrojenikbelirtiler: Mide bulantısı, göğüs tansi­yonu,irritasyona eğilim, ağır bacaklar, yumurta akına benzer servikal sekresyondaartış, epilepsinin alevlenmesi

Etkileş.: Barbitüratlar, hidantoinler, karbamazepin, meprobamat,fenilbütazon ya da rifampisin gibi, hepatik enzimleri tetikleyen ilaçlar,östrojenin etkisini değiştirebilir. Perkütan yol boyunca bu ilaçlarınbulunmalarının etkisi ya da etkileşimlerinin derecesi bilinmemektedir.

Doz Önerisi:Est­re­vaJel, me­me­ler dı­şın­da, ka­rın, kol, omuz, uy­luküze­ri­ne, ak­şam ya da sa­bah, ter­ci­hen yı­ka­ma son­ra­sı, te­miz de­ri üze­ri­neuy­gu­lan­ma­lı­dır. Her­bir doz 0.5 mg est­ra­di­ole kar­şı­lık ge­len 0.5 gje­li ser­best bı­ra­kır. Or­ta­la­ma doz, 24-28 gün bo­yun­ca, gün­de 3 kez ol­maküze­re 1.5 g’dir.

Estriol Vajinal Krem

Est­ri­ol 1 mg/g

Ambalaj: 35 ve 50 g’lik tüp.

End.:Est­ro­jenye­ter­siz­li­ği­ne bağ­lı özel­lik­le kli­mak­ter­yum ve do­ğal ya da cer­ra­hi,post­me­no­poz­la il­gi­li şi­ka­yet­ler, ör­ne­ğin va­ji­na at­ro­fi­si, vul­va­dapru­ri­tus, va­ji­na mu­ko­za­sı­nın at­ro­fi­si­ne bağ­lı dis­pa­ro­ni, akın­tı,ute­rus ya da va­ji­na­nın pro­lap­su­su so­nu­cu olu­şan ya­ra­lar, va­ji­nalen­fek­si­yon ve enf­la­mas­yon­lar­da des­tek­le­yi­ci te­da­vi ola­rak, va­ji­nalope­ras­yon­lar­dan ön­ce ve son­ra te­da­vi­de ve şüp­he­le­ni­len Pa­pa­ni­co­la­ununhor­mon­sal ay­dın­la­tıl­ma­sın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bilinmeyen orijinli bir genital kanama durumunda,estrojene hassas bir tümörün mevcudiyetinde, metastatik tümörlerin varlığında,genital kanama, tromboflebit, embolik hastalıklar sırasında ve ürününiçeriklerinden herhangi birine karşı bilinen bir hipersensitivite durumundakullanımı kontrendikedir.

Uyar.: Vajinal bir enfeksiyonun varlığında, enfeksiyon estrioltedavisi sırasında veya öncesinde tedavi edilmelidir. Estriol Krem, prensipolarak düzenli tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır. Bu, sürekli vetekrarlayan vajinal kanamaları olan hastalar için özellikle geçerlidir. Uzundönemli tedavilerde, 6 aylık aralarla genel ve jinekolojik muayeneleryapılmalıdır. Uzun dönemli estrojen tedavisi altında bulunan kadınlarda yıldabir kez progesteron testi yapılarak endometrial proliferasyonun derecesisaptanmalıdır.

Yan E.: Lo­kal ir­ri­tas­yo­na ya da te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­daka­şın­tı­ya ne­den ola­bi­lir. Te­dav­n­in ilk haf­ta­la­rın­da en­der ola­rak me­me­ler­deağ­rı be­li­re­bi­lir. Bu şi­ka­yet­ler ge­nel­lik­le ge­çi­ci­dir.

Doz Önerisi:Vajinal Kullanım: Estrojen eksikliğine bağlı sistemik ve genitoürinersemptomların varlığında ½ veya 1 aplikatör dolusu EstriolKrem 3 hafta boyunca vajina içineuygulanır. Daha sonrasında tedavi 0.5 mg’lik devam dozuna geçilerek haftada ikikez uygulanır. Vajinal Cerrahi Uygul­a­nacak Hastalarda Pre- vePost-operatif Dönem Tedavisinde: 0.5-1 mg Estriol cerrrahinin iki hafta öncesinden başlamak üzere günlükolarak uygulanır. Cerrahi sonrasında ise 0.5 mg Estriol haftada iki kez uygulanır. Topikal Uygulama: Tedavinin ilk haftasında bir tam doluaplikatör ilgili cilt alanına günde bir kez olacak şekilde uygulanır. Dahasonra haftada 2 veya 3 kez uygulamaya geçilir.

Est­ro­fem FilmTab­let

Est­ra­di­ol 17b

Ambalaj: 2 mgx28 film tab­let­lik, tak­vim­li ve çev­rim­li ku­tuiçin­de.

Doz Önerisi: Kısa ürün bilgisi için sunumcu firmaya başvurunuz.

Eth­ra­ne Vo­la­til So­lüs­yon

Enf­lu­ran

Ambalaj:50 mL’lik şişe.

Eth­ra­ne Vo­la­til So­lüs­yon

Enf­lu­ran

Ambalaj:125 mL’lik şişe.

End.:Ge­nel in­ha­las­yonanes­te­zi­nin en­dük­si­yon ve sür­dü­rül­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ge­be­liğinilk ay­la­rın­da ve arit­mi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Ha­lo­jen­li anes­te­zik­le­re du­yar­lıki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, bra­di­kar­di, hi­po­tan­si­yon,he­pa­to­tok­si­si­te ve nef­ro­tok­si­si­te gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Yalnızca lokal anestezi konusunda deneyimlihekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.

Ethyol IV Enfüzyon Flakonu

Amifostin

Ambalaj: 500 mgx1 flakon.

End.:İlerlemişover kan­serli veya kü­çük hücreli olmayan akciğer kan­serli has­talardatekrarla­nan sisplatin dozlarına bağlı olarak geli­şen kümü­­latif renaltoksisitenin azaltılmasında ve rad­yasyona bağlı geli­şen kse­ro­sto­mininşiddetini ve insidansını azaltmada endikedir.

Kontr.E.:Aminotiyolbileşiklerine duyarlığı olan­­larda kontrendikedir.

Uyar.:Hipotansifveya dehidrate hastalara uygulanmamalıdır. Öneri­len amifostin dozunun 15dakika için­de uy­gulanması önemlidir, çünkü uygulama süresi uza­dığındaamifostinin yan etki insidansı artar. Hipotansiyon durumunda hastaTrendelenburg pozisyo­nuna getirilmeli ve ayrı bir IV hat kullanılarak normalserum fizyolojik enfüze edilmelidir. Hastanın pozisyonuna ve yeterlihidratasyonuna rağmen amifostin uygulaması sırasında veya sonrasında (kısa birsüre) hipo­tansiyon gelişebilir. Hipotansiyon, dispne, apne, hipoksi ve nadirolgularda nöbet, bilinçsizlik, solunum durması ve böbrek rahatsızlığı ilebirlikte bildirilmiştir. Amifostin uygulaması ön­ce­sinde ve uygulama sırasındaantiemetik verilmelidir. Gebelikte sadece po­tansiyel ya­rarları fetüs üzerineolası po­tansiyel riskinden fazlaysa kulla­nılmalıdır. Anne sütü­ne geçişihakkında bilgi yoktur. Amifostintedavisinden önce emzirmeye son verilmelidir.

Yan E.:Çok nadirolgularda çok kısa süreli ve hızla dü­zelen bilinç kaybı bildirilmiştir.Amifostin enfüzyonundan sonra bulantı ve/veya kusma sık bildirilmektedir veağır olabilir. Amifostin uygulaması sırasında veya sonrasında görülen diğer yanetkiler yüzde kı­zarma/sıcaklık hissi, titre­me/üşü­me, baş dönmesi, uyku hali,hıçkırık ve hapşırmadır. Olguların çoğunda hipotansiyon, ateş, titreme/üşüme,dispne ve deride kızarıklık; na­diren, hipoksi, larinks ödemi, toraks darlığıve olası kalp durmasını içeren anafilaktik reaksiyonlar vardır.

Etkileş.:Amifostinile antihipertansif ilaçlar veya hipotansiyon oluşturabilecek bir ilaçkullanırken dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Kemoterapide önerilen başlangıç dozu, 15 da­ki­kalık IVenfüzyon olarak günde bir kez 910 mg/m2’dir. Enfüzyona kemoterapiden30 dakika önce başlanır. Radyoterapide öne­ri­len dozu 3 daki­kalık IV enfüzyonolarak gün­de 1 kere 200 mg/m2’dir. Rad­yo­terapiden 15-30 dakika öncebaş­lanır.

Etol Fort FilmTab­let

E­to­do­lak

Ambalaj: 400 mgx28 film tablet.

End.:Akut veuzun sü­re­li kul­la­nım­lar için aşa­ğı­da­ki be­lir­ti ve semp­tom­la­rın gi­de­ril­me­sin­deen­di­ke­dir: Ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit, kas ve is­ke­le­te ait ağ­rı­lar,diş ame­li­yat­la­rı, ge­nel ve or­to­pe­dik ame­li­yat­lar­dan son­ra­ki ağ­rı­lar,epiz­yo­to­mi­den son­ra­ki ağ­rı­lar, omuz ağ­rı­sı, ten­di­ni­tis, bur­si­tis,akut gut art­ri­ti, lum­ba­go ve ra­di­kü­lal­ji.

Kontr.E.:Da­ha ön­ceeto­do­la­ka kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te gös­ter­miş has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ola­sı çap­raz re­ak­si­yon­lar­dan ka­çın­mak için ase­til­sa­li­si­lik asitve­ya di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­la te­da­vi sı­ra­sın­daas­tım, ri­nit ve­ya ür­ti­ker gi­bi aler­jik re­ak­si­yon gös­te­ren has­ta­lar­dave ak­tif pep­tik ül­ser hi­ka­ye­si olan has­ta­lar­da, da­ha ön­ce baş­ka birnon­s­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la te­da­vi­de gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma ge­çir­miş has­ta­lar­da ve an­ti­ko­agü­lan­la te­da­vi olan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Kro­nik ola­rak nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­la te­da­vi olan has­ta­lar­da ül­ser­leş­me ve ka­na­ma­ya kar­şı ted­bir­liolun­ma­lı­dır ve has­ta­lar gast­ro­in­tes­ti­nal tok­si­si­te semp­tom­la­rı­nave be­lir­ti­le­ri­ne kar­şı uya­rıl­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğuve­ya anor­mal ka­ra­ci­ğer tes­ti oluş­ma­sı­nın semp­tom ve/ve­ya be­lir­ti­le­riolan has­ta­lar, eto­do­lak­la te­da­vi sı­ra­sın­da da­ha cid­di ka­ra­ci­ğerre­ak­si­yon ge­li­şi­mi için in­ce­len­me­li­dir. Sı­vı re­tan­si­yo­nu, hi­per­tan­si­yonve­ya kalp yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da ted­bir­li uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da et­ki­li ve gü­ve­ni­lirol­du­ğu be­lir­len­me­di­ğin­den kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­renan­ne­ler­de ye­ter­li ve kont­rol­lü ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­dı­ğın­danrisk-ya­rar den­ge­si gö­z ö­nün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,di­ya­re, epi­gast­rik ağ­rı, mi­de yan­ma­sı, ha­zım­sız­lık, gaz, ka­rın ağ­rı­sı,mi­de-ba­ğır­sak kramp­la­rı, şiş­kin­lik, ka­bız­lık, kus­ma, dis­pep­si, başağ­rı­sı, baş dön­me­si, uyu­şuk­luk, uy­ku­suz­luk, si­nir­li­lik/iç sı­kın­tı­sı,de­ri­de ufak le­ke­ler­le gö­rü­len der­ma­tit ve­ya pru­rit, yor­gun­luk, hal­siz­lik/ke­yif­siz­lik,sık id­ra­ra çık­ma, sı­vı re­tan­si­yo­nu, ku­lak çın­la­ma­sı, bu­la­nık gör­megi­bi yan et­ki­ler gün­lük 1 g’yi bu­lan doz­lar­da na­di­ren gö­rü­le­bi­lir­ler.

Etkileş.: Ase­til­sa­li­si­lik asit­le bir­lik­tekul­la­nıl­ma­sı yan et­ki­le­rin ola­sı ar­tı­şı ne­de­niy­le öne­ril­mez. Eto­do­lakkalp, böb­rek ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olup, di­üre­tik kul­la­nan has­ta­lar­dated­bir­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Eto­do­lak, re­nal pros­tag­lan­din­ler üze­ri­neet­kiy­le di­gok­sin, lit­yum ve me­tot­rek­sa­tın tok­si­si­te­nin art­ma­sı­nane­den olur. Sik­los­po­rin­le il­gi­li nef­ro­tok­si­si­te de ar­ta­bi­lir. Fe­nil­bu­ta­zonile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Doz Önerisi: Öne­ri­len doz gün­de 400-1200 mg ara­sın­da­dır. Mak­si­mumgün­lük doz 1200 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Etol sa­bah ve ak­şam ol­mak üze­re gün­de iki kez kul­la­nı­lır.Akut ağ­rı­lı hal­ler­de doz ara­lık­la­rı sık­laş­tı­rı­la­bi­lir.

Eto­po­si­de Fla­kon

Eto­po­zid

Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 fla­kon.

End.:Ref­rak­terTes­tis Tü­mör­le­ri: Da­ha ön­ce uy­gun cer­ra­hite­da­vi, ke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi uy­gu­la­nmış di­renç­li (ref­rak­ter)tes­tis tü­mör­le­rin­de di­ğer ke­mo­te­ra­pi ajan­la­rıy­la kom­bi­ne te­da­vi­dekul­la­nı­lır. Kü­çük Hüc­re­li Anap­las­tikAk­ci­ğer Tü­mör­le­ri: Di­ğer ke­mo­te­ra­piajan­la­rıy­la kom­bi­ne kul­la­nı­lır (İlk bul­gu­lar eto­po­zi­din di­ğer hüc­retip­le­riy­le ge­liş­miş ak­ci­ğer kan­ser­le­rin­de de et­ki­li ola­bi­le­ce­ği­nigös­ter­miş­tir). Hodg­kin has­ta­lı­ğı, ma­lign (hodg­kin dı­şı) len­fo­ma­la­r(özel­­lik­le his­tio­si­tik tip) ve akut non-len­fo­si­tik lö­se­mi (ANLL).

Kontr.E.: Eto­po­zi­de kar­şı da­ha ön­ce aşı­rı du­yar­lı­ğı sap­ta­nan­lar­dave şid­det­li ka­ra­ci­ğer dis­fonk­si­yon­lu has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eto­po­zid, kan­ser ke­mo­te­ra­pö­tik ajan­la­rın kul­la­nı­mın­dade­ne­yim­li bir dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. En­fek­si­yon ve­ya ka­na­may­la so­nuç­la­na­bi­lencid­di mi­ye­lo­süp­res­yon ola­bi­lir. Üşü­me, ateş, ta­şi­kar­di, bron­kos­pazm,disp­ne ve hi­po­tan­si­yon­la or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek ola­sı bir ana­fi­lak­tikre­ak­si­yo­na kar­şı ha­zır­lık­lı olun­ma­lı­dır. Ge­belerde kul­la­nıl­dı­ğın­dafe­tal ha­sar ya­pa­bi­lir. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir.Eto­po­zid­den do­la­yı an­ne sü­tü emen be­bek­ler­de cid­di yan et­ki­ler ola­bi­le­ce­ğiiçin ila­cın an­ne için öne­mi de­ğer­len­di­ri­le­rek, em­zir­me­nin ke­sil­me­sive­ya ila­cın dur­du­rul­ma­sı ko­nu­sun­da bir ka­rar alın­ma­lı­dır.

Yan E.: Mi­ye­lo­süp­res­yon, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, bu­lan­tı, kus­ma, ano­rek­si, sto­ma­tit, alo­pe­si, üşü­me,ateş, ta­şi­kar­di, disp­ne, hi­po­tan­si­yon, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti, uy­kuha­li, yor­gun­luk, ka­ra­ci­ğer tok­si­si­te­si, ağız­da kö­tü tat, ateş, dö­kün­tü,pig­men­tas­yon, pru­ri­tus, ka­rın ağ­rı­sı, kons­ti­pas­yon, dis­fa­ji, ge­çi­cikor­ti­kal kör­lük ve der­ma­tit gi­bi re­ak­si­yon­lar na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metot­reksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ileetopozid kullanan hastalarda seyrek olarak prelökemik faz ile veya bu fazolmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebil­diği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir.

Doz Önerisi: Ola­ğan Eto­po­si­de do­zu, tes­ti­kü­ler kan­ser­de her 3-4 haf­ta­da birhaf­ta­nın bir­bi­ri­ni iz­le­yen 5 gü­nü, gün­de 50-100 mg/m2 ya dahaf­ta­nın 1, 3 ve 5. gün­le­rin­de 100 mg/m2’dir ve te­da­vi edi­le­cekhas­ta­lı­ğa uy­gun di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir. Kü­çükhüc­re­li ak­ci­ğer kan­se­rin­de Eto­po­si­de en­jek­si­yo­nu­nun onay­lan­mış di­ğe­r ke­mo­te­ra­pö­tikilaç­lar­la kom­bi­nas­yon ha­lin­de­ki do­zu 4 gün için 35 mg/m2/günile 5 gün için 50 mg/m2/gün ara­sın­da­dır. Do­zaj he­sap­la­nır­ken,kom­bi­ne edi­len di­ğer ilaç­la­rın mi­ye­lo­sup­re­sif et­ki­si, da­ha ön­ceya­pıl­mış X-ışı­nı te­da­vi­si­nin ya da ke­mik ili­ği re­zer­vi­ni ris­ke so­kanke­mo­te­ra­pi­nin et­ki­le­ri dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Eto­po­si­de’e ka­za ile te­mas edil­me­si so­nu­cude­ri re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bil­mek­te­dir. Bu ne­den­le uy­gu­la­ma­dael­di­ven kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. Eğer Eto­po­si­de so­lüs­yo­nu de­ri ve mu­ko­za­la­rade­ğer­se su ve sa­bun­la iyi­ce yı­kan­ma­lı­dır.

Etoposid Ebewe Flakon

Etoposid

End.:Küçük hücreliakciğer karsinomunda diğer kemoterapötik ajanlarla kombine şekilde ilk tercihtedavi ve dirençli testiküler karsinom tedavisi.

Kontr.E.: Eto­po­zi­de kar­şı da­ha ön­ce aşı­rıdu­yar­lı­ğı sap­ta­nan­lar­da ve şid­det­li ka­ra­ci­ğer dis­fonk­si­yon­luhas­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eto­po­zid, kan­ser ke­mo­te­ra­pö­tikajan­la­rın kul­la­nı­mın­da de­ne­yim­li bir dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.En­fek­si­yon ve­ya ka­na­may­la so­nuç­la­na­bi­len cid­di mi­ye­lo­süp­res­yonola­bi­lir. Üşü­me, ateş, ta­şi­kar­di, bron­kos­pazm, disp­ne ve hi­po­tan­si­yon­laor­ta­ya çı­ka­bi­le­cek ola­sı bir ana­fi­lak­tik re­ak­si­yo­na kar­şı ha­zır­lık­lıolun­ma­lı­dır. Ge­belerde kul­la­nıl­dı­ğın­da fe­tal ha­sar ya­pa­bi­lir. An­nesü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Eto­po­zid­den do­la­yı an­nesü­tü emen be­bek­ler­de cid­di yan et­ki­ler ola­bi­le­ce­ği için ila­cın an­neiçin öne­mi de­ğer­len­di­ri­le­rek, em­zir­me­nin ke­sil­me­si ve­ya ila­cındur­du­rul­ma­sı ko­nu­sun­da bir ka­rar alın­ma­lı­dır.

Yan E.: Mi­ye­lo­süp­res­yon, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, bu­lan­tı, kus­ma, ano­rek­si, sto­ma­tit, alo­pe­si, üşü­me,ateş, ta­şi­kar­di, disp­ne, hi­po­tan­si­yon, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti, uy­kuha­li, yor­gun­luk, ka­ra­ci­ğer tok­si­si­te­si, ağız­da kö­tü tat, ateş, dö­kün­tü,pig­men­tas­yon, pru­ri­tus, ka­rın ağ­rı­sı, kons­ti­pas­yon, dis­fa­ji, ge­çi­cikor­ti­kal kör­lük ve der­ma­tit gi­bi re­ak­si­yon­lar na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metot­reksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ileetopozid kullanan hastalarda seyrek olarak prelökemik faz ile veya bu fazolmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebil­diği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir.

Doz Önerisi: Tek başına veya diğer sitostatik ajanlarla kombinasyondafarklıdır. Öne­ril­en genel tedavi şeması, birbirini izleyen 5 gün boyuncagünlük IV 50-100 mg/m2‘dir. Diğer kemoterapötik ajanlarla kombineolarak testiküler kan­serde 1-5. günler arasında 50-100 mg/m2/gün yada 1, 3 ve 5. günlerde 100 mg/m2/gün; küçük hücreli akciğerkanserinde ise 4 gün boyunca 35 mg/m2/gün ya da 5 gün boyunca 50 mg/m2/gün’lükdoz aralığındadır. Ke­mo­terapi kürleri 3-4 haftalık intervallerletekrarlanır.25°C’nin altında, ışıktan korunarak saklanmalıdır.

 

Etopozid

Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 flakon.

End.:Ref­rak­terTes­tis Tü­mör­le­ri: Da­ha ön­ce uy­gun cer­ra­hite­da­vi, ke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi uy­gu­la­nmış di­renç­li (ref­rak­ter)tes­tis tü­mör­le­rin­de di­ğer ke­mo­te­ra­pi ajan­la­rıy­la kom­bi­ne te­da­vi­dekul­la­nı­lır. Kü­çük Hüc­re­li Anap­las­tikAk­ci­ğer Tü­mör­le­ri: Di­ğer ke­mo­te­ra­piajan­la­rıy­la kom­bi­ne kul­la­nı­lır (İlk bul­gu­lar eto­po­zi­din di­ğer hüc­retip­le­riy­le ge­liş­miş ak­ci­ğer kan­ser­le­rin­de de et­ki­li ola­bi­le­ce­ği­nigös­ter­miş­tir). Hodg­kin has­ta­lı­ğı, ma­lign (hodg­kin dı­şı) len­fo­ma­la­r(özel­­lik­le his­tio­si­tik tip) ve akut non-len­fo­si­tik lö­se­mi (ANLL).

Kontr.E.: Eto­po­zi­de kar­şı da­ha ön­ce aşı­rı du­yar­lı­ğı sap­ta­nan­lar­dave şid­det­li ka­ra­ci­ğer dis­fonk­si­yon­lu has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eto­po­zid, kan­ser ke­mo­te­ra­pö­tik ajan­la­rın kul­la­nı­mın­dade­ne­yim­li bir dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. En­fek­si­yon ve­ya ka­na­may­la so­nuç­la­na­bi­lencid­di mi­ye­lo­süp­res­yon ola­bi­lir. Üşü­me, ateş, ta­şi­kar­di, bron­kos­pazm,disp­ne ve hi­po­tan­si­yon­la or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek ola­sı bir ana­fi­lak­tikre­ak­si­yo­na kar­şı ha­zır­lık­lı olun­ma­lı­dır. Ge­belerde kul­la­nıl­dı­ğın­dafe­tal ha­sar ya­pa­bi­lir. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir.Eto­po­zid­den do­la­yı an­ne sü­tü emen be­bek­ler­de cid­di yan et­ki­ler ola­bi­le­ce­ğiiçin ila­cın an­ne için öne­mi de­ğer­len­di­ri­le­rek, em­zir­me­nin ke­sil­me­sive­ya ila­cın dur­du­rul­ma­sı ko­nu­sun­da bir ka­rar alın­ma­lı­dır.

Yan E.: Mi­ye­lo­süp­res­yon, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, bu­lan­tı, kus­ma, ano­rek­si, sto­ma­tit, alo­pe­si, üşü­me,ateş, ta­şi­kar­di, disp­ne, hi­po­tan­si­yon, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti, uy­kuha­li, yor­gun­luk, ka­ra­ci­ğer tok­si­si­te­si, ağız­da kö­tü tat, ateş, dö­kün­tü,pig­men­tas­yon, pru­ri­tus, ka­rın ağ­rı­sı, kons­ti­pas­yon, dis­fa­ji, ge­çi­cikor­ti­kal kör­lük ve der­ma­tit gi­bi re­ak­si­yon­lar na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metot­reksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ileetopozid kullanan hastalarda seyrek olarak prelökemik faz ile veya bu fazolmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebil­diği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir.

Doz Önerisi:Refrakter testiküler tümörler: Diğer kemoterapötik ajanlar ilekombinasyonda Etoposide Enjeksiyon Konsantresi’nin normal dozu 1.-5. günler­de50-100 mg/m2/gün 1.-3.-5.günlerde 100 mg/m2/gün arasındadeğişir. Küçük hücreli akciğer kanseri: Diğer kemoterapötik ajanlar ilekombinasyonda Etoposide Enjeksiyon Konsantresi’nin dozu 4 gün 35 mg/­m2/­günile 5 gün 50 mg/m2/gün ara­sın­da değişir. Kemoterapi kürleri,toksik etki­lerin yeterince ortadan kalk­ma­sından sonra 3 – 4 haftalıkaralıklarla tekrarlanır. Etoposide hızlı intravenöz enjeksiyon ile verilmemelidir.

Et­yo­mid Dra­je

Et­i­yo­na­mid

Ambalaj: 250 mgx50 dra­je.

End.:Di­ğer pri­meran­ti­tü­ber­kü­lo­tik ajan­lar­la bir­lik­te, ak­tif tü­ber­kü­loz tür­le­ri­ninte­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Tü­ber­kü­loz te­da­vi­sin­de et­i­yo­na­mi­dintek ba­şı­na kul­la­nıl­ma­sı uy­gun de­ğil­dir.

Kontr.E.: Et­i­yo­na­mi­de kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te­siolan­lar­da ve ile­ri ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­ler­de ve ge­be­lik ola­sı­lı­ğıbu­lu­nan ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.: En sık gö­rü­len yan et­ki­le­rigast­ro­in­tes­ti­nal ta­ham­mül­süz­lük be­lir­ti­le­ri­dir. Pe­ri­fe­rik nev­rit,op­tik nev­rit, psi­şik bo­zuk­luk­lar, pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon, de­ri dö­kün­tü­le­ri,trom­bo­si­to­pe­ni, sa­rı­lık, sto­ma­tit, ji­ne­ko­mas­ti gi­bi di­ğer yan et­ki­le­riizo­ni­azi­din yan et­ki­le­ri ile pa­ra­lel­dir.

Etkileş.: Et­i­yona­mid ba­zı di­ğer an­ti­tü­ber­kü­lo­tikilaç­lar­la (sik­lo­se­rin ve izo­ni­azid) bir­li­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, nö­ro­tok­sikyan et­ki­ler­de art­ma gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Tü­ber­kü­lo­zun ve/ve­ya di­ğer mi­ko­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de et­iy­ona­mid tek ba­şı­na kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Eriş­kin­leriçin gün­lük doz 500 mg ile 1 g’dir. Ge­nel­lik­le gün­lük doz 1-3 par­ça­ya bö­lün­müşola­rak ve­ri­lir. Ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ğin­de, öne­ri­lengün­lük top­lam doz 15-20 mg/kg’dir. Gün­lük do­zun bir ke­re­de ve­ril­me­sive hiç­bir şe­kil­de 1 g’yi geç­me­me­si öne­ri­lir.

Eu­car­bon Tab­let

Bit­ki­sel kö­mür 180mg, saf­laş­tı­rıl­mış kü­kürt 50 mg, ssi­na­me­ki yap­ra­ğı 105 mg, ku­ru ra­ventekst­re­si 25 mg, na­ne esan­sı 0.50 mg, re­ze­ne ya­ğı 0.5 mg

Ambalaj: 100 tablet.

End.:Özel­lik­leye­mek de­ği­şik­lik­le­ri ve di­yet ha­ta­la­rı so­nu­cu olu­şan mi­de ve ba­ğır­sakgaz­la­rı­na bağ­lı ya­kın­ma­lar­da, gast­ro­en­te­rit­ler­de, ka­bız­lık­takul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Apen­di­si­tis ve ne­de­ni bi­lin­me­yenbu­lan­tı, kus­ma, şid­det­li ka­rın ağ­rı­sı ile bir­lik­te olan has­ta­lık­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.:Ara­da sı­ra­dakul­la­nıl­ma­lı, 3 gün­den uzun sü­re­li de­vam­lı kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Faz­la doz­laris­hal ve ha­fif ka­rın ağ­rı­sı ya­pa­bi­lir. En­der ola­rak du­yar­lı ki­şi­ler­deka­şın­tı gi­bi de­ri re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Bir­lik­te kul­la­nı­lan As­pi­rin,pa­ra­se­ta­mol, bar­bi­tü­rat, tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar gi­bi baş­kabir ila­cın emi­li­mi­ni, do­la­yı­sıy­la ak­ti­vi­te­si­ni et­ki­le­ye­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz ye­mek­ler­den son­ra bir mik­tar su ile yu­tu­lan3 kez 1-2 tab­let­tir.

Eu­le­xin Tab­let

F­lu­ta­mi­d

Ambalaj: 250 mgx20 ve 100 tablet.

End.:Da­ha ön­cete­da­vi edil­me­miş ve­ya hor­mo­nal te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­miş ve­ya ref­rak­terol­ma­ya baş­la­yan iler­le­miş pros­tat kan­ser­li has­ta­lar­da, mo­no­te­ra­piola­rak (or­şi­ek­to­miy­le ya da or­şi­ek­to­mi­siz) ve­ya bir LHRH ago­nis­tiy­lebir­lik­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Flu­ta­mi­de kar­şı aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yon­la­rı gös­te­ren ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Flu­ta­mid kul­la­nı­mıy­la, tran­sa­mi­nazanor­mal­lik­le­ri, ko­les­ta­tik sa­rı­lık, he­pa­tik nek­roz ve he­pa­tik en­se­fa­lo­pa­tikay­de­dil­miş ol­du­ğu için, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri dü­zen­li ola­rakya­pıl­ma­lı­dır. Flu­ta­mid müs­tah­zar­la­rı sa­de­ce er­kek has­ta­lar­dakul­la­nım için en­di­ke­dir. Ge­be ve­ya em­zi­ren ka­dın­lar­la hiç­bir ça­lış­maya­pıl­ma­mış­tır. Ge­be ka­dın­la­ra ve­ril­di­ğin­de fe­tal ha­sar ya­pa­bi­le­ce­ğive­ya em­zi­ren ka­dın­la­rın sü­tün­de bu­lu­na­bi­le­ce­ği göz önü­ne alın­ma­lı­dır.

Yan E.: Mo­no­te­ra­pi­de en sık rasla­nanyan et­ki­si ji­ne­ko­mas­ti ve/ve­ya me­me du­yar­lı­ğı olup ba­zan ga­lak­to­rey­lebir­lik­te ola­bi­lir. Da­ha az rasla­nan yan et­ki­le­ri di­ya­re, bu­lan­tı,kus­ma, iş­tah ar­tı­şı, uy­ku­suz­luk, yor­gun­luk, ge­çi­ci anor­mal ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon­la­rı ve he­pa­tit. Na­dir yan et­ki­le­ri li­bi­do azal­ma­sı, mi­debo­zuk­lu­ğu, ano­rek­si, ül­ser ben­ze­ri ağ­rı, kalp yan­ma­sı, kons­ti­pas­yon,baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, güç­süz­lük his­si, kı­rık­lık, gö­rüş­te bu­la­nık­lık,su­sa­ma, gö­ğüs ağ­rı­sı, ank­si­ye­te, dep­res­yon, len­fö­dem.

Etkileş.: Flu­ta­mid te­da­vi­siy­le ay­nı za­man­davar­fa­rin te­da­vi­si uy­gu­la­nan has­ta­lar­da, prot­rom­bin za­ma­nın­da ar­tış­largö­rül­müş­tür. Prot­rom­bin za­ma­nı­nın ya­kın­dan göz­len­me­si öne­ri­lirve baş­lan­gıç ve­ya sü­rek an­ti­ko­agü­lan do­zu­nun ayar­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi: Mo­no­te­ra­pi ola­rak ve­ya bir LHRH ago­nis­tiy­le bir­lik­teöne­ri­len gün­lük doz 3×1 tab­let­tir. İki ajan bir­lik­te kul­la­nıl­ma­yabaş­la­na­bi­lir ve­ya Eu­le­xin tab­let te­da­vi­si LHRH ago­nis­tin­den 24 sa­at ön­cebaş­la­tı­la­bi­lir.

Eu­mo­va­te K­rem
Klo­be­ta­zon 17-bü­ti­rat

Ambalaj: %0.05×25 g’lik tüp­.

Eu­mo­va­te Mer­hem

Klo­be­ta­zon 17-bü­ti­rat

Ambalaj: %0.05×25 g’lik tüp­.

End.:Kor­ti­kos­te­ro­id­le­reya­nıt ve­ren ato­pik ek­ze­ma, fo­to­der­ma­tit, oti­tis eks­ter­na, pri­merir­ri­tan ve aler­jik der­ma­tit­ler (be­bek be­zi pi­şik­le­ri da­hil), pru­ri­gono­du­la­ris, se­bo­re­ik der­ma­tit, bö­cek ısı­rı­ğı re­ak­si­yon­la­rı da­hilek­ze­ma ve der­ma­tit­le­rin bü­tün tip­le­ri­nin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Pri­mer vi­ralcilt en­fek­si­yon­la­rın­da (örn. her­pes simp­leks, su çi­çe­ği), bak­te­rive man­tar­la­rın ne­den ol­du­ğu pri­mer en­fek­te cilt lez­yon­la­rın­da veay­rı­ca aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Be­bek­ler­de ve ço­cuk­lar­da uzun sü­re­li lo­kal te­da­vi­denmüm­kün ol­du­ğun­ca ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Yü­ze ya­pı­la­cak uy­gu­la­ma­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ğiy­le il­gi­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­dı­ğın­dan,ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Aşı­rı du­yar­lık gö­rü­len du­rum­lar­dauy­gu­la­ma dur­du­rul­ma­lı­dır. Ba­zı has­ta­la­rın, klo­be­ta­zo­nun çok dü­şüksis­te­mik ak­ti­vi­te­si­ne rağ­men, ge­çi­ci bir ad­re­nal süp­res­yon oluş­tu­ra­bi­le­cekka­dar ab­sor­be ede­bil­me­le­ri müm­kün­dür. Ne­min emi­li­mi ar­tır­dı­ğı du­rum­lar­da,lo­kal at­ro­fik de­ğiş­me­ler ge­li­şe­bi­lir. An­cak bu du­rum uzun sü­re­likul­la­nım­lar­dan son­ra gö­rü­le­bi­lir. Pig­men­tas­yon de­ği­şik­lik­le­rive hi­pert­ri­koz bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: İyi­leş­me gö­rü­lün­ce­ye ka­dar ge­rek­li böl­ge­yegün­de en faz­la 4 kez uy­gu­lan­ma­lı ve bu mik­tar ted­ri­ci ola­rak azal­tıl­ma­lı­dır.

Eup­na­se Şu­rup

Po­tasy­um iyo­dur 167mg, gli­se­ril ga­ya­ko­lat 50 mg, efed­rin HCl 8.3 mg/5 mL

Ambalaj: 150 mL’lik şişe, öl­çe­ğiy­lebir­lik­te.

End.:Ne­fesdar­lı­ğı­nın gö­rül­dü­ğü bron­şi­yal as­tım, kro­nik bron­şit, am­fi­zem, tra­ke­it,bron­şek­ta­zi, la­ren­­jit, boğ­ma­ca ök­sü­rü­ğü, ku­ru ök­sü­rük­ler­de vesi­ga­ra­dan ile­ri ge­len ir­ri­tan ök­sü­rük­ler­de bronş­lar­da gev­şe­me veeks­pek­to­ra­na ge­rek gö­rü­len so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rın­da yar­dım­cıve ra­hat­la­tı­cı amaç­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­le­re kar­şı du­yar­lık­la­rı bu­lu­nan­lar­da, hi­per­ti­ro­id­li­ler­deve gu­atr­lı­lar­da, ge­be ve­ya em­zi­ren an­ne­ler­de, ağır kalp has­ta­lı­ğıve hi­per­tan­si­yo­nu olan­lar­da, glo­kom­lu­lar­da, MAO in­hi­bi­tö­rü ilaçkul­la­nan­lar­da, kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Kro­nik uyu­ya­ma­ma ra­hat­sız­lı­ğın­dan ya­kı­nan has­ta­lar­dakü­çük doz­lar­da ih­ti­yat­la kul­la­nı­la­bi­lir. Ay­rı­ca uzun sü­re­li kul­la­nım­daefed­ri­ne kar­şı to­le­rans ge­li­şip et­ki­le­şe­bi­le­ce­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, baş ağ­rı­sı, iş­tah­taazal­ma, gör­me­de bo­zuk­luk, hi­per­tan­si­yon, kalp­te çar­pın­tı, si­nir­li­lik,uyu­ya­ma­ma, id­rar yap­ma­da zor­luk gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: MA­O in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Tok kar­nı­na kul­la­nı­lır. Ye­tiş­kin­ler­de gün­de 2-3kez 15 mL; 6 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da he­kim ge­rek gör­dü­ğün­de gün­de2-3 kez 10 mL ve­ri­lir. Da­ha kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Evi­cap Yu­mu­şak Kap­sül

Na­tu­rel E vi­ta­mi­ni

Ambalaj: 100 mgx30 ve 60 kap­sül:: 200 mgx30 ve 60 kap­sül:: 400 mg (fort)x30 ve 60 kapsül.

End.: E vitamini takviyesi ve antioksidan etkisinden dolayıgenel sağlığın korunmasında kullanılır.

Kontr.E.:E vi­ta­mi­ni­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Estrojen veya oral kontraseptif kullanan kadınlardatromboz riski artabileceğinden dikkatli olunmalıdır. An­ti­ko­agü­lan te­da­vi­sigö­ren has­ta­la­ra E vi­ta­mi­ni te­da­vi­si uy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.E vi­ta­mi­ni­nin ge­be­lik­te­ki gü­ve­nir­li­ği hak­kın­da bil­gi bu­lun­ma­mak­ta­dır.Bu ne­den­le ge­be­lik­te özel­lik­le ilk üç ay­lık dö­nem­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zir­me sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­sı öne­ri­lir.

Yan E.:Faz­ladoz­lar­da di­ya­re ve ka­rın ağ­rı­sı olu­şa­bi­lir, yorgunluk ve halsiz­liğesebep olabilir.

Etkileş.:Yük­sekdoz E vi­ta­mi­ni, A ve K vi­ta­mi­ni­nin emilimini azaltır ve K vitaminininetkisini inhibe eder.

Doz Önerisi: Pro­fi­lak­tik amaç­la gün­de 200-400 mg ve te­ra­pö­tikamaç­la gün­de 300-600 mg kul­la­nı­lır.

Evista Film Kaplı Tablet

Raloksifen

Ambalaj: 60 mgx28 tablet.

End.:Postmenopozdönemdeki ka­dınlardaki osteoporozun tedavisin­de ve önlenmesinde endikedir.

Kontr.E.: Çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlardakullanılmamalıdır. Derin ven trombozu, akciğer embolisi ve retinal ven trombozudahil aktif veya eski venöz tromboembolik olaylar; raloksifene karşı aşırıduyarlılık; kolestaz dahil karaciğer bozukluğu; şiddetli böbrek bozukluğu;nedeni açıklanamayan uterus kanamalarında kontrendikedir. Endometrium veya memekanserine ait belirti veya semptomları olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyar.: Raloksifene venöz tromboembolik olay riski eşlik eder.Hastanın uzun süre hare­ket­siz kalmasına yol açacak bir has­talık ya da durumortaya çıktığında, raloksifen tedavisine son verilmelidir. Endo­metriumatrofisi ve iyi huylu endometrium polipleri, raloksifen teda­visi sırasındauterus kanamalarının eşlik ettiği teşhislerden en sık görülenlerdir. Karaciğerbozukluğu olan hastalarda kullanılmas önerilmemektedir. Raloksifenin memekanserli hastalarda güvenilirliği yeterince çalışılmamıştır.Sistemikestrojenlerle birlikte kullanılması önerilmemektedir. Gebe kadınlardakullanıldığı takdirde, fetusa zarar verebilir. Bebeğini emziren kadınlarınkullanması önerilemez, bebeğin geliş­me­sini etkileyebilir.

Yan E.:Plaseboile tedavi edilen hastalarla karşılaştırıldığında raloksifen kullanankadınlardaki vazodilasyon (sıcak basması) insidansı hafifçe artmıştır.Periferik ödem, trombosit sayısında hafif azalma, bulantı, kusma, karın ağrısı,dispepsi gibi gastrointestinal semptomlar, deri döküntüsü, artan kan basıncı,migren de dahil baş ağrısı görülebilir.

Etkileş.: Varfarinle veya diğer kumarin türevleriyle birlikteverilmesi durumunda protrombin zamanı izlenmelidir. Kolestiraminle ya da diğeranyon değiştirme reçineleriyle birlikte verilmemelidir.

Doz Önerisi: Önerilen pozoloji, oral yoldan günde 1 tablettir; butablet, yemeklerle ilgisi olmaksızın, günün herhangi bir saatinde alınabilir.

Evon Çiğ­ne­me Dra­je­si

E vi­ta­mi­ni

Ambalaj: 200 mgx30 ve 60 dra­je.

End.:E vitaminigereksiniminin arttığı ve özellikle poliansatüre yağ asitlerinin büyük miktarda(günde 20 g’den fazla) alındığı durumlar. Mal­ab­sorpsiyon sendromu durumlarındadiğer yağda eriyen vitaminlere ek ola­rak. E vitamini konsantrasyonlarınındüşük olduğu beta-talasemi, orak hücreli anemi, herediter sferositoz,glikoz-6-fosfat dehidrogenaz yetmezliği gibi konjenital hematolojik durumlarda.Claudication intermittent ve nöromüsküler hastalıklarda. A-betali­po­proteinemide.

Kontr.E.:E vi­ta­mi­ni­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Estrojen veya oral kontraseptif kullanankadınlarda tromboz riski artabileceğinden dikkatli olunmalıdır. An­ti­ko­agü­lante­da­vi­si gö­ren has­ta­la­ra E vi­ta­mi­ni te­da­vi­si uy­gu­la­nır­ken dik­kat­liolun­ma­lı­dır. E vi­ta­mi­ni­nin ge­be­lik­te­ki gü­ve­nir­li­ği hak­kın­dabil­gi bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu ne­den­le ge­be­lik­te özel­lik­le ilk üç ay­lıkdö­nem­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zir­me sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­sıöne­ri­lir.

Yan E.:Faz­la doz­lar­dadi­ya­re ve ka­rın ağ­rı­sı olu­şa­bi­lir, yorgunluk ve halsiz­liğe sebepolabilir.

Etkileş.:Yük­sek dozE vi­ta­mi­ni, A ve K vi­ta­mi­ni­nin emilimini azaltır ve K vitaminininetkisini inhibe eder.

Doz Önerisi: Pro­fi­lak­tik kul­la­nım ve ge­nel ge­rek­sin­me­ler­de100-300 mg (1-2 dra­je), te­da­vi ama­cı ile ma­lab­sorp­si­yon send­ro­mun­da100-300 mg (1-2 dra­je), kon­je­ni­tal he­ma­to­lo­jik bo­zuk­luk­lar­da300-600 mg (2-3 dra­je), li­pop­ro­te­in bo­zuk­luk­la­rın­da 300-600 mg (2-3dra­je), Cla­udi­ca­ti­on in­ter­mit­tent ve nö­ro­mus­kü­ler has­ta­lık­lar­da300-600 mg (2-3 dra­je), A-be­ta­li­pop­ro­te­ine­mi­de 600 mg.

Ex­ci­pi­al Hydro Emül­si­yon

Üre (kar­ba­mid) 0.02g/g

Ambalaj: 200 mL (200 g)’lik plas­tikşişe.

Ex­ci­pi­al Li­po Emül­si­yon

Üre (kar­ba­mid) 0.04g/g

Ambalaj: 200 mL (195 g)’lik plas­tikşişe.

End.:İh­ti­yo­zis,kse­ro­der­mi, hi­per­ke­ra­toz, ku­ru ve pul­la­nan de­ri­nin yu­mu­şa­tıl­ma­sıama­cıy­la kul­la­nı­lır. Ay­nı za­man­da kor­ti­ko­id te­da­vi­sin­de ara­lık­lıte­da­vi yön­te­min­de kor­ti­ko­id­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Göz­le­re te­mas et­me­sin­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır.İr­ri­tas­yon or­ta­ya çı­kar­sa kul­la­nı­mı ke­sil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Gün­de 1-2 kez sü­rü­le­rek kul­la­nı­lır.

Exel­derm Krem

Sul­ko­na­zol nit­rat%1

Ambalaj: 20 g’lik tüp­.

Exel­derm So­lüs­yon

Sul­ko­na­zol nit­rat%1

Ambalaj: 20 mL’lik şişe.

End.:Ti­nea pe­dis,ti­nea kor­po­ris, ti­nea kru­ris, pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor ve kan­di­di­ya­ziste­da­vi­sin­de lo­kal ola­rak uy­gu­la­nan, ge­niş spekt­rum­lu to­pi­kal biran­ti­fun­gal­dir.

Kontr.E.: İmi­da­zol­le­re ve di­ğer ay­nı tip­te­ki ilaç­la­ra kar­şıdu­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Ge­be ve em­zik­li­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Du­yar­lık ve­ya ir­ri­tas­yon be­lir­ti­le­rigö­rül­dü­ğün­de te­da­vi ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: Ba­zı en­der ol­gu­lar­da ka­şın­tı,yan­ma du­yu­su, eri­tem, iğ­ne­len­me, ka­bar­cık­lan­ma gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ti­nea pe­dis ol­gu­la­rı dı­şın­da gün­de bir ya da ikikez et­ki­le­nen böl­ge­ye uy­gu­la­nır. Ha­fif ol­gu­lar­da gün­de bir uy­gu­la­maye­ter­li­dir. Ge­nel­lik­le bir haf­ta için­de ya­kın­ma­la­rın azal­ma­sı ileken­di­ni gös­te­ren kli­nik bir dü­zel­me göz­le­nir. An­cak tek­rar­la­ma­la­rıön­le­mek için te­da­vi­ye ti­nea pe­dis­te 4 haf­ta, di­ğer en­di­kas­yon­lar­da2-3 haf­ta da­ha de­vam edil­me­li­dir.

Exe­lon Kap­sül
Ri­vas­tig­min(hidrojen tar­ta­rat)

Ambalaj: 1.5 mgx28 kap­sül :3 mgx28kap­sül : 4.5 mgx28 kap­sül : 6 mgx28 kapsül.

End.:Ha­fif-or­tade­re­ce­de­ki Alz­he­imer ti­pi de­mans has­ta­lı­ğı­nın semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ri­vas­tig­mi­ne ve di­ğer kar­ba­mattü­rev­le­ri­ne kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da kul­la­nı­lma­ma­sıge­re­kir.

Uyar.: Ge­be­ler­de an­cak bek­le­nen ya­rar­lar,fe­tu­sun gö­re­bi­le­ce­ği za­rar­lar­dan faz­la ol­du­ğu tak­dir­de kul­la­nıl­ma­lı­dır.Sü­te ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­di­ğin­den, ri­vas­tig­min kul­la­nan an­ne­lerbe­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı, iş­tah kay­bıve dis­pep­si gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem bo­zuk­luk­la­rı; baş dön­me­si,baş ağ­rı­sı ve uy­ku ha­li, yor­gun­luk, as­te­ni, aji­tas­yon, uy­ku­suz­luk,dep­res­yon, ter­le­me ar­tı­şı, kı­rık­lık, ki­lo kay­bı gö­rü­le­bi­lir. Ka­dınhas­ta­la­rın bu­lan­tı, kus­ma, iş­tah kay­bı ve ki­lo kay­bı gi­bi ad­vers et­ki­le­reda­ha du­yar­lı ol­duk­la­rı bu­lun­muş­tur.

Etkileş.: Ri­vas­tig­min, di­ğer ko­li­no­mi­me­tik ilaç­lar­la bir­lik­teve­ril­me­me­li­dir ve an­ti­ko­li­ner­jik ilaç­la­rın et­ki­si­ni bo­za­bi­lir.Bir ko­li­nes­te­raz in­hi­bi­tö­rü ola­rak ri­vas­tig­min, anes­te­zi sı­ra­sın­dasük­si­nil­ko­lin ti­pi kas gev­şe­ti­ci­le­rin et­ki­le­ri­ni şid­det­len­di­re­bi­lir.

Doz Önerisi: Sa­bah ve ak­şam­la­rı ye­mek­le bir­lik­te ol­mak üze­regün­de 2 kez alın­ma­lı­dır. Baş­lan­gıç do­zu gün­de 2 kez 1.5 mg’dir (ko­li­ner­jikilaç­la­rın et­ki­le­ri­ne özel­lik­le du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde, gün­de2 kez 1 mg doz ile baş­lan­ma­lı­dır). Bu doz iyi to­le­re edi­lir­se, en az 2 haf­ta de­vameden bir te­da­vi­den son­ra, gün­de 2 kez 3 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. Sü­rek do­zu gün­de 2 kez 1.5-6mg’dir. Has­ta­la­rınto­le­re et­tik­le­ri en yük­sek doz sü­rek do­zu ola­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır.Öne­ri­len mak­si­mal gün­lük doz gün­de 2 kez 6 mg’dir.

Exen Tab­let

Me­lok­si­kam

Ambalaj: 7.5 mgx30 tab­let:: 15 mg (Fort)x30 tablet.

End.:Ro­ma­to­idart­ri­tin semp­to­ma­tik te­da­vi­si ve ağ­rı­lı os­te­oart­ri­tin (art­roz, de­je­ne­ra­tifek­lem has­ta­lı­ğı) semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Me­lok­si­ka­ma al­ler­ji­si olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ase­til­sa­li­si­likasit­le ve di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­la çap­raz du­yar­lıkola­sı­lı­ğı var­dır. Ase­til­sa­li­si­lik asit ve­ya di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar ve­ril­dik­ten son­ra as­tım be­lir­ti­le­ri, bu­run po­lip­le­ri, an­ji­yo­ödemve­ya ür­ti­ker ge­liş­miş olan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Ay­rı­ca, ak­tifpep­tik ül­se­ras­yon­da, ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğin­de, di­ya­liz edil­me­yenağır böb­rek yet­mez­li­ğin­de, ço­cuk­lar ve 15 ya­şın­dan kü­çük olan adö­le­san­lar­da,ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Anam­ne­zin­de gast­ro­in­tes­ti­nalsis­te­min üst bö­lü­mün­de has­ta­lık öy­kü­sü bu­lu­nan ve an­ti­ko­agü­lankul­lan­mak­ta olan­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar en­der ola­rak in­ters­tis­yel nef­rit, glo­me­rü­lo­nef­rit, re­nalme­dul­lar nek­roz ve­ya nef­ro­tik send­rom ne­de­ni ola­bi­lir.

Yan E.: Dis­pep­si, bu­lan­tı, kus­ma, ka­rınağ­rı­sı, ka­bız­lık, ba­ğır­sak­lar­da aşı­rı gaz bu­lun­ma­sı, is­hal, tran­sa­mi­naz­larve bi­li­ru­bin dü­zey­le­ri gi­bi ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon pa­ra­met­re­le­rin­dege­çi­ci anor­mal­lik­ler, özo­fa­jit, gast­ro­du­ode­nal ül­ser, giz­li ve­yamak­ros­ko­pik gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma, ko­lit, ane­mi, kan sa­yı­mıanor­mal­lik­le­ri ve bu ara­da lö­ko­sit for­mü­lü de­ği­şik­lik­le­ri, lö­ko­pe­nive trom­bo­si­to­pe­ni, ka­şın­tı, de­ri dö­kün­tü­­sü, fo­to­sen­si­ti­zas­yon,ser­sem­le­me his­si, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ku­lak çın­la­ma­sı, göz ka­rar­ma­sı,ödem, kan ba­sın­cı­nın yük­sel­me­si, pal­pi­tas­yon, de­ri­de kı­zar­ma, böb­rekfonk­si­yo­nu pa­ra­met­re­le­rin­de anor­mal­lik­ler, se­rum kre­ati­nin ve/ve­yaüre dü­zey­le­ri­nin yük­sel­me­si gi­bi ad­vers et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Sa­li­si­lat­lar da­hil ol­mak üze­reyük­sek doz nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın bir­lik­te ve­ril­me­si,gast­ro­in­tes­ti­nal ül­se­ras­yon ve ka­na­ma ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir. Oralan­ti­ko­agü­lan­lar, tik­lo­pi­din, sis­te­mik ola­rak ve­ri­len he­pa­rin vetrom­bo­li­tik­le­rin me­lok­si­kam­la bir­lik­te kul­la­nı­mı ka­na­ma ris­kin­dear­tı­şa ne­den olur. Me­lok­si­kam, me­tot­rek­sa­tın he­ma­to­lo­jik tok­si­si­te­si­niar­tı­ra­bi­lir. Nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın ute­rus-içido­ğum kont­rol ön­le­m­le­ri­nin et­ki­nl­iği­ni azalt­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir.Me­lok­si­kam ve di­üre­tik kul­lan­mak­ta olan has­ta­lar­da de­hid­ras­yon­dansa­kı­nıl­ma­lıdır. Ko­les­ti­ra­min, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­nal­da­ki me­lok­si­ka­mıbağ­la­ya­rak bu ila­cın vü­cut­tan da­ha ça­buk atıl­ma­sı­na ne­den olur.Oral an­ti­di­ya­be­tik­ler­le et­ki­le­şim ola­sı­lı­ğı da göz­den uzak tu­tul­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ro­ma­to­id art­rit­te gün­de 15 mg, te­ra­pö­tik ya­nı­tagö­re bu doz gün­de 7.5 mg’ye in­di­ri­le­bi­lir. Os­te­oart­rit­te gün­de 7.5mg, ge­rek­ti­ğin­de bu doz gün­de 15 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. Ad­vers re­ak­si­yonris­ki yük­sek olan has­ta­lar­da te­da­vi­ye gün­de 7.5 mg ile baş­lan­ma­lı.Ağır böb­rek yet­mez­li­ği olan di­ya­liz has­ta­la­rın­da gün­lük doz 7.5mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Öne­ri­len mak­si­mum doz 15 mg’dir. Tab­let­ler ye­mek­ler­de,suy­la ve­ya baş­ka bir sı­vıy­la yu­tul­ma­lı­dır.

Exo­cin Of­tal­mik So­lüs­yon

Of­lok­sa­sin

Ambalaj: %0.3×5 mL’lik dam­la­tı­cı­lıplas­tik şişe.

End.:Eriş­kin­ler­deve ço­cuk­lar­da gö­rü­len eks­ter­nal göz en­fek­si­yon­la­rın­da; kon­junk­ti­vit,en­fek­si­yon­lu kor­nea ül­se­ri, ble­fa­rit, tar­sit, ar­pa­cık gi­bi has­ta­lık­lar­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ki­no­lon­la­rakar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.1 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Göz­de ge­çi­ci ir­ri­tas­yon (yan­ma, bat­ma, kı­za­rık­lık,ka­şın­tı ve­ya fo­to­fo­bi) olu­şu­mu en­der ola­rak bil­di­ril­miş­tir. Ay­rı­caser­sem­lik, uyu­şuk­luk, bu­lan­tı, baş ağ­rı­sı, he­mo­ra­jik kon­junk­ti­vit,pal­pep­ral ödem­le sey­re­den aler­jik re­ak­si­yon da çok en­der ola­rak or­ta­yaçı­ka­bi­lir.

Etkileş.: Ri­fam­pi­sin içe­ren göz/ku­lak dam­la­la­rıy­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: İlk 2 gün her 2-4 sa­at­te bir 1-2dam­la, son­ra­ki gün­ler gün­de 4 kez 1-2 dam­la o­la­cak şe­kil­de has­ta gö­zeuy­gu­la­nır. 15 gün­den u­zun sü­ren te­da­vi­ler­de has­ta­nın du­ru­mu ye­ni­dende­ğer­len­di­ril­ir. Te­da­vi sü­re­sin­ce kon­takt lens ta­kıl­ma­ma­lı­dır.

Exo­de­ril Krem

Naf­ti­fi­n HCI

Ambalaj: 10 mg/gx30 g’lik tüp­.

Exo­de­ril Sprey

Naf­ti­fi­n HCI %1

Ambalaj: 20 mL’lik şişe.

End.:De­ri­ninve de­ri­den kay­nak­la­nan do­ku­la­rın (kıl, tır­nak) aşa­ğı­da­ki tür­le­rebağ­lı der­ma­to­fit en­fek­si­yon­la­rın­da (Tric­hophy­ton tür­le­ri,Mic­ros­po­rum tür­le­ri, Epi­der­mophy­tonfloc­co­sum, yü­zey­sel kan­di­di­ya­zis,oni­ko­mi­ko­zis, pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor) en­di­ke­dir. Bu en­di­kas­yon­larme­me al­tı, par­mak ara­la­rı, glu­te­us­ ara­sı ve in­gu­inal böl­ge­de­ki de­rikıv­rım­la­rı ara­sın­da­ki (in­tert­ri­ji­nöz) mi­koz­la­rı kap­sar.

Kontr.E.: Naf­ti­fi­ne aşı­rı du­yar­lık gös­te­renhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Akut il­ti­hap­lı, açık lez­yon­la­rauy­gu­lan­ma­ma­lı, of­tal­mo­lo­ji­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Öne­ri­len bi­çim­dekul­la­nıl­dı­ğın­da, fe­tus­ta ya da ye­ni­do­ğan­da olum­suz bir et­ki gös­ter­me­sibek­len­mez.

Yan E.: De­ri­de ku­ru­ma, kı­zar­ma ya dayan­ma gi­bi ye­rel tah­riş be­lir­ti­le­ri tek tük gö­rü­le­bi­lir. Yan et­ki­ler,her za­man ge­ri­ye dö­nü­şüm­lü­dür ve te­da­vi­nin ke­sil­me­si­ni ge­rek­tir­mez.

Doz Önerisi:De­ri En­fek­si­yon­la­rı: Has­ta de­ri böl­ge­si­ne (ter­ci­henak­şam yat­ma­dan ön­ce) in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de sü­rü­lür ve ha­fif­çeovuş­tu­ru­lur. Her uy­gu­la­ma­da, has­ta­lık­lı de­ri böl­ge­si­nin bü­tü­nü­neve bu­nun dı­şın­da­ki sağ­lık­lı de­ri­nin 2 cm ka­dar­lık bö­lü­mü­ne sü­rül­me­li­dir.De­ri kıv­rım­la­rı ara­sın­da­ki mi­koz­lar­da, ilaç sü­rül­dük­ten son­ra, ge­cebo­yun­ca, kıv­rım­lar ara­sı­na in­ce bir gaz­lı bez kon­ma­sı ya­rar­lı olur.Tır­nak En­fek­si­yon­la­rı:En­fek­tetır­nak ola­bil­di­ğin­ce dip­ten ke­si­lir. Gün­de bir kez uy­gu­la­nır ve tır­nakiçi­ne doğ­ru ovuş­tu­ru­lur. Has­ta tır­na­ğın bir bant­la ka­pa­tıl­ma­sı uy­gunolur. Has­ta­lı­ğın tek­ra­rı­nı ön­le­mek için, be­lir­ti­le­rin kay­bol­ma­sın­daniki haf­ta son­ra­sı­na ka­dar uy­gu­la­ma­ya de­vam edil­me­li­dir.

%2 Ex­pig­ment Krem

Hid­ro­ki­non 0.02 g,bu­til me­tok­si­di­ben­zo­il­me­tan 0.05 g, 3-(4-me­til­ben­zi­li­den)-kamp­for0.03 g/g

Ambalaj: 30 gram­lık tüp­.

%4 Ex­pig­ment Krem

Hid­ro­ki­non 0.04 g,bu­til me­tok­si­di­ben­zo­il­me­tan 0.05 g, 3-(4-me­til­ben­zi­li­den)-kamp­for0.03 g/g

Ambalaj: 30 gram­lık tüp­.

End.: Klo­az­ma, me­laz­ma, se­nil len­ti­gi­nes ve melaninartışına bağlı di­ğer is­ten­me­yen hi­per­pig­men­tas­yon gö­rü­len du­rum­lar­da,za­man için­de renk açıl­ma­sı sağ­la­mak için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ön­ce­den aşı­rı du­yar­lık var­lı­ğın­da ve­ya al­ler­jigöz­len­di­ğin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da ve­ya 12 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da to­pi­kal hid­ro­ki­no­nun kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da ça­lış­maya­pıl­ma­mış­tır.

Uyar.: Hid­ro­ki­non, be­lir­til­di­ği şe­kil­dekul­la­nıl­ma­dı­ğın­da is­ten­me­yen koz­me­tik et­ki­le­re ne­den ola­bi­le­cekde­pig­man et­ki­li bir mad­de­dir. Du­yar­lık ve­ya al­ler­ji tes­pi­ti, azbir mik­tar ila­cın ha­sar gör­me­miş de­ri böl­ge­si­ne uy­gu­lan­ma­sı ve 24sa­at son­ra göz­len­me­siy­le ya­pı­la­bi­lir. Ha­fif kı­za­rık­lık bir kont­ren­di­kas­yonoluş­tur­maz, fa­kat ka­şın­ma, ve­zi­kül olu­şu­mu ve­ya aşı­rı il­ti­hap­lan­magö­rü­lür­se kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Göz­ler­le te­ma­sın­dan sa­kı­nıl­ma­lı­dır.2 ay­lık kul­la­nım so­nu­cu renk açıl­ma­sı ve­ya be­yaz­lan­ma göz­lem­len­mez­se,ila­cın kul­la­nı­mı­na son ve­ril­me­li­dir. Ge­be­ler­de kul­la­nı­mı­nın sa­kın­ca­lıolup ol­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir. To­pi­kal hid­ro­ki­no­nun an­ne sü­tü­nege­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­di­ğin­den, bu du­rum­lar­da kul­la­nı­mı­na dik­katedil­me­li­dir.

Yan E.: İs­ten­me­yen sis­te­mik bir yan et­kisap­tan­ma­mış­tır. Ba­zan lo­ka­li­ze kon­takt der­ma­tit gi­bi yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de iki kez ge­rek­li böl­ge­le­re uy­gu­la­nır. 12ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nı­mı için öne­ri­len bir do­zaj yok­tur.An­cak he­kim kont­ro­lün­de ve he­ki­min ge­rek­li gör­dü­ğü şe­kil­de kul­la­nı­lır.ExpigmentKrem, de­pig­manet­ki gös­ter­me­si için for­mü­le edil­di­ğin­den, gü­neş­te yan­ma­yı ön­le­meküze­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Eye-Vi­sol Dam­la

Tet­ra­hi­dro­zo­li­nHCl ‰5

Ambalaj: 5 mL’lik dam­la­lık­lı şişe.

End.:Göz­dealer­ji, ha­fif ir­ri­tas­yon­lar ve­ya nons­pe­si­fik ya da nez­le­vi kon­junk­ti­vit­le­rebağ­lı kon­junk­ti­va öde­mi ve kı­za­rık­lı­ğı­na kar­şı semp­to­ma­tik iyi­leş­mesağ­lar.

Kontr.E.:He­kim kont­ro­lüol­ma­dan glo­kom­lu has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yal­nız ha­fif tah­riş­ler­de kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Aşı­rı kul­la­nıl­dı­ğın­da göz­deyan­ma, acı­ma ve re­ak­tif kı­za­rık­lı­ğa yol aça­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 2-3×1-2 dam­la­dır.

Ezetrol Tablet

Ezetimib

Ambalaj: 10 mgx28 tablet.

End.: Primer Hiperkolesterolemi, Homozigot AileviHiperkolesterolemi (HoFH) ve Homozigot Sitosterolemi (Fitosterolemi).

Kontr.E.: Ezetimibe karşı aşırı duyarlık.

Uyar.: Ezetimib ve bir statin alan hastalarda transaminazyükselmeleri gözlenmiştir. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozayarlanması gerekmemektedir. Orta ve şiddetli karaciğer bozukluğu olanhastalarda önerilmez. Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez. 10 yaşından büyükçocuklarda ve yetişkinlerde dozun ayarlanması gerekmez. Gebelere verilirken tedbirliolunmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; potansiyel yararıbebek üzerindeki potansiyel riskten ağır basmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan E.: Tek başına verildiğinde baş ağrısı,karın ağrısı, diyare; bir statin birlikte verildiğinde baş ağrısı, yorgunluk,karın ağrısı, kabızlık, diyare, gaz, bulantı, ALT yükselmesi, AST yükselmesi,miyalji görülebilir.

Etkileş.: Birlikte antasit verildiğinde, ezetimibinemilim hızı azalmış ancak ezetimibin biyoyararlanımı üzerinde bir etkioluşmamıştır. Birlikte kolestiramin uygulanışı, toplam ezetimibin ortalamaAUC’sini yaklaşık %55 azaltmıştır. Fenofibrat ya da gemfibrozil birlikteverildiğinde toplam ezetimib yoğunluğunu sırasıyla yaklaşık 1.5 ve 1.7 katartırmıştır, ancak bu artışlar klinik bakımdan anlamlı kabul edilmemiştir.Fibratlarla ezetimib uygulanımının yararı ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.Ezetimib ile atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin, fluvastatinarasında klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşme görülmemiştir.

Doz Önerisi: Hasta lipit düşürücü bir diyet uygulamalıdır ve Ezetrol ile tedavi sırasında diyetedevam etmelidir. Günde 1 kez Ezetrol10 mg önerilir, tek başına ya da bir statinle birlikte kullanılabilir. Ezetrolaç ya da tok karnına, gününherhangi bir saatinde alınabilir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 2 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=