Selâmün_aleyküm
  ilac kilavuzu L
 

L Harfi İle Başlayan İlaçlar

 

L

Lacipil Tablet

Lasidipin
Ambalaj: 4 mgx14 tablet.
End.:Hipertansiyontedavisinde, tek başına veya diğer b-blokerlerve diüretikler gibi antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılır.
Kontr.E.: Lasidipine karşı aşırı duyarlıkişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Kalsiyum antagonistlerininSA ve AV düğümlerini teorik olarak etkileyebileceği düşünülerekönceden SA ve AV aktivitelerinde anormalliği olan hastalarda dikkatliolunmalıdır. Zayıf kalp rezervi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Karaciğerharabiyeti olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Gebelikteve emziren annelerde beklenen yararları, fetüs veya yenidoğanüzerindeki ters etki olasılığından fazlaysa kullanılmalıdır.
Yan E.: En sık raslanan yan etkiler başağrısı, yüzde kızarıklık, ödem, baş dönmesi ve çarpıntıdır. Halsizlik,deri döküntüsü (eritem ve kaşıntı), mide bozukluğu, bulantı ve poliürinadiren rapor edilmiştir. Az sayıda hastada göğüs ağrısı ve diş etihiperplazisi bildirilmiştir.
Etkileş.: Diğer antihipertansif ilaçlarlabirlikte kullanıldığında (örneğin diüretikler ve b-blokerlerle) lasidipinin hipotansifetkisi artabilir. Simetidinle birlikte verildiğinde plazma düzeyiartabilir.
Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu günde 1 kez 4 mg’dir. Hergün aynı saatte, tercihen sabahalınmalıdır. Lacipil, yiyeceklere bağlı olmaksızın günün herhangibir zamanında alınabilir. Yaşlılarda başlangıç dozu günde bir kez 2 mg olmalıdır
Lacryvisc Oftalmik Jel   Alcon
Karbomer %0.3
Ambalaj: 10 g’lik tüp.
End.:Gözyaşınıneksik veya yapısının bozuk olmasıyla karakterize bütün kuru göz olgularındaendikedir. Ayrıca üçlü ayna yerleştirme işlemlerinde visköz madde olarakkullanılmaktadır.
Kontr.E.: Preparatın yapısına giren maddelere aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: İçerdiği maddeler üzerinde var olan bilgilerin ışığındagebelerde ve emziren annelerde fetusa veya bebeğe zarar vermeden uygulanabilir.Kontaktlens kullanan olgularda, lens takılı iken uygulanmamalıdır.
Yan E.: Jel oküler yüzey üzerinde düzgünbiçimde yayılıncaya dek bazı olgularda bulanık görme olabilmektedir. Bu durumaraç kullanan kişiler için de geçerli olabilir. Koruyucu madde olarak formülekonmuş olan tiyomersal kontakt allerjiye neden olabilir.
Doz Önerisi:Günde dört kez veya hekimin önerisine göre, bir damlakonjunktival kese içine damlatılır. Konjunktival kese içine damlatma için tüpdik tutulmalı ve bir damlanın yerçekimi etkisiyle kese içine düşmesibeklenmelidir. Bu yöntemle konjunktival kesenin alabileceğinden fazla hacimdebir damla büyüklüğünün düşmesine engel olacak ve bu yolla kirpiklerinyapışkanlanması önlenecektir
Lactulac Şurup     Koçak
Laktuloz
Ambalaj: 670 mg/mLx100, 200 ve 250mL’lik şişeler
End.:Kronikkabızlıkta laksatif olarak, hepatik ensefalopati (portal sistemik ensefalopati)olgularında koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılır.
Kontr.E.:Gastrointestinalobstrüksiyon, galaktozemi, laktoz intoleransı durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Galaktoz ve laktoz içermesi nedeniyle diyabetikhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik ve emzirme dönemindedikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Tedavininilk birkaç gününde şişkinlik hissi oluşabilir. Önerilenden yüksekdozlarda kullanıldığında karın ağrısı ve ishal görülebilir.
Etkileş.: Birlikte antasitlerin alınması, laktulozun klonik pH’yıdüşürücü etkisini inhibe edebilir. Neomisin ile birlikte kullanıldığındakolonik asit metabolizması üzerine daha güçlü etki yapar.
Doz Önerisi:Laksatifolarak yetişkinlere günde 1-2 kez 15mL, 5-10 yaş arası çocuklara günde 1-2 kez 10 mL, 5 yaş altı çocuklara günde1-2 kez 5 mL ve bebeklere günde 1-2 kez 2.5 mL. Hepatik ensefalopati tedavisinde: Yetişkinlere günde 3-4 kez 30-45 mL verilir. Doz dahasonra her gün 2-3 kez yumuşak dışkı oluşturacak şekilde ayarlanır. Küçükçocuklarda başlangıç dozu, bölünmüş dozlar şeklinde günlük 2.5-10 mL’dir. Dahabüyük çocuklarda ise günlük doz, bölünmüş dozlar halinde 40-90 mL’dir. Her birdoz ile birlikte bir bardak su ya da meyve suyu içilmelidir
Laevolac Şurup
Laktuloz
Ambalaj: 670 mg/mLx100 ve 250 mL’likşişe
End.:Laksatifolarak erişkin ve çocuklarda görülen kronik konstipasyon, gebeliktegörülen konstipasyonlar; bağırsaktaki detoksifiyan özelliğindenötürü kronik portal-sistemik ensefalopatide (hepatik prekoma vekoma) ve gaita kıvamının yumuşak olmasının tıbben istendiği durumlarda(hemoroid, kolon ya da anüse yönelik cerrahi girişimlerden sonra)kullanılır.
Kontr.E.:Gastrointestinalobstrüksiyon, galaktozemi, laktoz intoleransı durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Laktulozun 15 mL’si 1.7 gram galaktoz ve 1 gram laktoziçerir. Diyabetliler ve galaktozsuz diyet uygulayanlarda dikkatedilmelidir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabilir.
Yan E.:Tedavininilk birkaç gününde şişkinlik hissi oluşabilir. Önerilenden yüksekdozlarda kullanıldığında karın ağrısı ve ishal görülebilir.
Etkileş.: Laktülozun kolon pH değerinidüşürmesi nedeniyle, salınımı kolon pH’ına bağlı olan ilaçların(5-ASA içeren bazı preparatlar) inaktivasyonuna neden olabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz kronik konstipasyonda 2×15 mL ve hepatikkomayla prekomada 3×30-50 mL’dir
Laksafenol Tablet
Fenolftalein
Ambalaj: 50 mgx20 tablet
End.:Kabızlığınsemptomatik tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Fenolftaleinekarşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. 15 yaşından küçüklerde,iltihaplı kalın bağırsak hastalıklarında, nedeni bilinmeyen karın ağrılarındave her türlü diyare olgusunda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Akut karın, apendisit klinikbelirtileri, intestinal obstrüksiyon veya nedeni belirlenmemiş süreğen karınağrılarında ve diyare durumunda kullanımı bırakılmalıdır. Deride döküntülerlebirlikte görülen fenolftalein aşırı duyarlılık reaksiyonu ortaya çıktığındailacın kullanımı bırakılmalıdır. Kronik olarak kullanılması alışkanlığa nedenolabilir. Uzun süre kullanımı tavsiye edilmez. Fazla kullanılması veya uygulamasırasında yetersiz sıvı alınması su-elektrolit dengesinde bozulmalara yolaçabilir. Sıvı ve elektrolit dengesinde ortaya çıkabilecek olası bozukluklarıengellemek için rutin kontrol uygun bir önlemdir. İdrarda ve dışkıdapembe-kırmızı renk değişikliğine neden olabilir. Emzirme döneminde ve gebeliktekullanılması tavsiye edilmez.
Yan E.:Nadirenduyarlı kişilerde eritem, kaşıntı, yanma hissi, eritema multiforme benzeri deridöküntüleri gibi allerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Akut aşırı dozda veyakronik kullanımda konfüzyon, düzensiz kalp atımı, kas krampları, yorgunluk veyahalsizlik ile ortaya çıkan elektrolit dengesizliği görülebilir. Diyare,bulantı, kusma, perianal irritasyon oluşturabilir. Steatore, proteinüri,hematüri ve anüri ile sistemik lupus benzeri sendrom nadiren bildirilmiştir. İdrarve dışkıda pembe-kırmızı renk değişikliğine neden olabilir.
Etkileş.:Diğerlaksatifler gibi bağırsak pasajını hızlandıracağı için, birlikte kullanılanağız yoluyla alınan ilaçların emilimlerini azaltabilir. İdrarda pembe renkoluşturan kalitatif idrar keton testleriyle etkileşebilir. İdrarda ürobilinojentestlerinde yalancı pozitiflik verebilir.
Doz Önerisi: Genel kullanım dozu 30-270 mg’dir. Hekim tarafındanbaşka şekilde tavsiye edilmediği takdirde gece yatarken 1-3 tablet alınır. İlkdefekasyon, ilacın alınışından 4 ile 8 saat sonra beklenmelidir
Lamictal DC Çözünür Çiğneme Tableti
Lamotrigin
Ambalaj: 5 mgx30 tablet :25 mgx30tablet : 50 mgx30 tablet : 100 mgx30 tablet.
End.:Epilepsitedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonik-klonik nöbetleri ve Lennox-GastautSendromu ile ilişkili nöbetleri de içeren generalize nöbetlerde erişkinlerdeek tedavi veya monoterapi olarak, çocuklarda ise ek tedavi olarak endikedir.Yeni teşhis edilmiş pediyatrik hastalarda ilk olarak monoterapi tedavisiönerilmemektedir. Ek tedavi sırasında epileptik kontrol sağlandıktan sonraberaberinde kullanılan antiepileptik ilaçlar bırakılabilir ve hastalarlamotrigin monoterapisi ile devam edebilir.
Kontr.E.: Lamotrigine aşırı duyarlığıolduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Lamotrigin tedavisi başlangıcındansonra genellikle ilk 8 hafta içinde oluşan advers deri reaksiyonları bildirilmiştir.Döküntülerin büyük kısmı hafif olup, kendiliğinden geçmekle beraber,Stevens-Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekrolizi içeren ciddi, potansiyelolarak yaşamı tehdit edici deri döküntüleri bildirilmiştir. Lamotrigininaniden kesilmesi nöbetlerin geri gelmesini tetikleyebilir. Renal yetmezliğiolan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır. Gebelikte kullanımına,ancak beklenen yararın fetüse olası risklerden daha fazla olduğuna inanılandurumlarda karar verilmelidir. Emzirmenin potansiyel yararları, bebekteoluşabilecek potansiyel advers etki riski karşısında değerlendirilmelidir.
Yan E.:Baş ağrısı,yorgunluk, deri döküntüsü, bulantı, baş dönmesi, uyku hali, uykusuzlukgörülebilir. Çok nadiren, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) dahil ciddi deri döküntüleri bildirilmiştirki, toksik epidermal nekrolizde mortalite yüksektir.
Etkileş.:Hepatikilaç metabolize edici enzimleri indükleyen antiepileptik ilaçlar (fenitoin,karbamazepin, fenobarbiton ve primidon gibi) lamotriginin metabolizmasınıhızlandırır. Hepatik ilaç metabolize edici enzimler için lamotrigin ilerekabet eden sodyum valproat, lamotriginin metabolizmasını yavaşlatır velamotriginin ortalama yarı ömrünü yaklaşık iki kat artırır. Karbamazepinalmakta olan hastalarda lamotrigin tedavisinin başlangıcının ardından, başdönmesi, ataksi, diplopi, bulanık görme, bulantı gibi merkezi sinir sistemineait olgular kaydedilmiştir.
Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda monoterapidozu, ilk iki hafta için günde 1 kez 25 mg, izleyen 2 hafta için günde 1 kez 50mg’dir. Daha sonra, optimal yanıt alınana kadar doz her 1-2 haftada maksimum50-100 mg artırılmalıdır. Optimal yanıtı almak için sürek dozu günde 1 veya 2doza bölünmüş olarak 100-200 mg/gün’dür. Bazı hastalar beklenen yanıta ulaşmakiçin 500 mg/gün Lamictal’e gerek duyarlar
Lamisil Krem
Terbinafin HCl 10mg/g
Ambalaj: 15 g’lik tüp
Lamisil Sprey Dermal
Terbinafin HCl %1
Ambalaj: 30 mL’lik plastik şişe
Lamisil Tablet
Terbinafin HCl
Ambalaj: 250 mgx14 ve 28 tablet
End.:Dermatofitlerinneden olduğu deri ve tırnakların fungal enfeksiyonlarında, derinin“ringworm” enfeksiyonlarında (tinea korporis, T. kruris, T. pedis)ve kandida cinsi mantarların neden olduğu maya enfeksiyonlarında,dermatofit mantarların neden olduğu onikomikozlarda endikedir.Krem formu ayrıca Malassezia furfur diye de bilinen Pityrosporum orbiculare’nin neden olduğu pitiriyazisversikolora karşı da etkilidir.
Kontr.E.:Etkinmaddeye karşı aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğerfonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse, hepatik orijindeğerlendirilerek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyonyetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe kadınlarda olasıyararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kullanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gören kadınlaremzirmemelidir.
Yan E.:Yanetkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sık görülen yan etkilergastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı,hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları (döküntü,ürtiker) ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir.
Etkileş.: Terbinafin, IV kafein uygulamasında klirensi %19 oranındaazaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazmaklirensi metabolizmayı indükleyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edilebilir. Butür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, terbinafin dozu uygunbiçimde düzenlenmelidir.
Doz Önerisi:Lamisil Krem: Günde 1 veya 2 kez uygulanabilir. Tedavi süresitinea korporis, kruris ve kutanöz kandidiyaziste 1-2 hafta; pitiriyazisversikolorda 2 hafta; tinea pediste 2-4 hafta, günde 2 kez uygulandığında1 haftadır. Düzensiz kullanım veya tedavinin erken kesilmesi hastalığınyineleme riskini artırır.Lamisil Sprey Dermal: Yetişkinlerde, endikasyonabağlı olarak günde 1 veya 2 kez uygulanabilir. Uygulamadan önceenfekte bölge temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Yeterli miktardasprey, enfekte deri bölgesini ıslatana ve lezyonlu deri bölgesiyleçevresini kaplayana kadar uygulanır. Tinea korporis, tinea krurisve tinea pediste (parmak arası tipi) 1 hafta boyunca günde 1 kez, pitiriyazisversikolorda 1 hafta boyunca günde 2 kez kullanılması önerilir
Lansazol MikropelletKapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 30 mgx14 kapsül
End.:Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde ve Helicobacterpylori enfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.
Yan E.:En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Günde 1 kez 1 kapsül kullanılır. Ortalama tedavisüresi duodenal ülserde 2-4 hafta; gastrik ülserde 2-8 hafta; reflüözofajitte 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflüözofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir.Zollinger-Ellisonsendromunda önerilen başlangıç dozu 3-7 gün süreyle 60 mg’dir. Dahasonra gastrektomi öncesinde olmayan Zollinger-Ellison sendromluhastalarda ve Zollinger-Ellison sendromlu olmayan hipersekresyonluhastalarda 10 mEq/saat’ten daha az bir bazal asit salınımını elde etmekiçin, doz titre edilmelidir. Gastrektomi öncesindeki Zollinger-Ellisonsendromlu hastalarda, önerilen bazal asit salınım hedefi 5 mEq/saat’tir.Günlük 120 mg veya daha fazla (180 mg doza kadar) lansoprazol gerektirenhastalarda, doz eşit olarak günde 2 kez uygulanmalıdır. Hedefe ulaştıktansonra, dozun azaltılması veya yükseltilmesinin gerekip gerekmediğinibelirlemek için, hasta kontrol altında tutulmalıdır. Helicobacter pylori eradikasyonunda günde 2 kez birerkapsül, günde 2 kez 250 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 g amoksisilinveya günde 2 kez 400 mg metronidazol ile kombine kullanılabilir.Kapsüller, sabahları kahvlatıdan önce aç karnına alınmalıdır
Lansoprol MikropelletKapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 15 mgx28 kapsül:: 30 mgx28 kapsül
End.:Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde ve Helicobacterpylori enfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.
Yan E.:En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji ve anafilaksi dahil kızarıklık, prürit ve aşırıduyarlık reaksiyonları görülebilir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Günde 1 kez 15-30 mg kullanılır. Tedavi süresiduodenal ülserde 4 hafta; gastrik ülserde 4 hafta, gerekirse 2-4hafta daha devam edilir; reflü özofajitte 4-8 haftadır. 8 haftalıktedaviye yanıt vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalıkek bir tedavi daha uygulanabilir. Nüksle gelen erozif özofajitlihastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha düşünülmelidir. Hipersekresyondurumlarında (Zollinger-Ellison sendromu) günde 1 kez 2 kapsül dozundakullanılır. Gereğinde doz 120-180 mg’ye yükseltilebilir. 90 mg’ninüzerindeki günlük dozlarda toplam doz ikiye bölünerek verilmelidir
Lansor Mikropellet Kapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 15 mgx30 kapsül:: 30 mgx14 ve 28 kapsül
End.:Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde ve Helicobacterpylori enfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır. Hepatikyetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.
Yan E.:En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülserde 4 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg,yemeklerden önce alınmalıdır. Gastrik ülserde günde 1 kez 30 alınır, tedavi süresi4 haftadır, gerekirse tedaviye 2-4 hafta daha devam erilir. Reflü özofajittegünde 1 kez 30 mg kullanılır, tedavi süresi 8 haftadır, gerekirse 8 haftalık ekbir tedavi uygulanabilir. Zollinger-Ellison sendromunda başlangıç dozu günde1 kez 60 mg, gerektiğinde günlük doz 120-180 mg’ye artırılabilir. 120 mg’ninüzeri günlük dozlar ikiye bölünerek, sabah ve akşam uygulanmalıdır. Duodenalülserin sürek tedavisinde yetişkinler için önerilen doz, aç karnınagünde 1 kez 15 mg’dir. Sürek tedavisinde yapılan kontrollü klinik çalışmalarınsüresi 12 ayı geçmemektedir. Gastrik ülserin sürek tedavisinde yetişkinleriçin önerilen doz, aç karnına günde 1 kez 15 mg’dir. Reflü özofajitin(erosif) sürek tedavisinde yetişkinler için önerilen doz, aç karnınagünde 1 kez 15 mg’dir. Sürek tedavisinde yapılan kontrollü klinik çalışmalarınsüresi 12 ayı geçmemektedir. Kapsüller aç karnına alınmalı, kapsüliçindeki mikropelletler çiğnenmemeli ya da ezilmemelidir
Lantus OptiPen SC Enjeksiyon Solüsyonu
İnsülin glarjin 100U/mL
Ambalaj: 3 mLx5 kartuş.
Lantus OptiSet SC Enjeksiyon Kalemi
İnsülin glarjin 100U/mL
Ambalaj: 5 enjeksiyon kalemi (her kalemiçinde 3 mL’lik (300 IU) kartuş bulunur.
End.:Tip 1diyabetli yetişkin ve 6 yaş ve üzerindeki çocuk hastalarda ve uzun etkili insüliningerekli olduğu Tip 2 diyabetli yetişkin hastalarda endikedir.
Kontr.E.:İnsülinglarjin veya formülündeki yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılıkgösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.:Lantus,güvenilirlik ve etkinliğiyle ilgili yeterli deneyim olmadığından, 6 yaşınaltındaki çocuklarda, karaciğer yetmezliği olan hastalarda veya orta/şiddetliböbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanmamalıdır. Hipoglisemik epizodlarınözel klinik anlam taşıyabileceği hastalarda dikkatli olunmalı ve kan şekeriizlenmesinin yoğunlaştırılması tavsiye edilmelidir. Eşlik eden bir hastalıkdiyabetik ketoasidoz riski nedeniyle yoğun metabolik izlemeyi gerektirir. Gebeve emziren kadınlarda kullanımına ilişkin klinik veri bulunmamaktadır. Öncedenvar olan veya gestasyonal diyabeti olan hastalarda tüm gebelik süresince iyimetabolik kontrolün sağlanması önemlidir.
Yan E.:Hipoglisemi;insülin dozu insülin gereksinimine göre çok yüksekse ortaya çıkabilir. Şiddetlihipoglisemik ataklar, özellikle tekrarlayan ataklar ise nörolojik hasarlara yolaçabilir. Uzayan veya şiddetli hipoglisemik epizodlar yaşamı tehdit ediciolabilir. Kan şekeri düzeyinde ani düzelme sağlayan yoğun insülin tedavisi dediyabetik retinopatinin geçici bir süre için kötüleşmesine neden olabilir.Enjeksiyon yerinde lipodistrofi oluşabilir ve lokal olarak insülin absorpsiyonugecikebilir. Lantus içeren tedavi şemalarında, enjeksiyon yerinde kızarıklık,ağrı, kaşıntı, ürtiker, şişme veya enflamasyon gibi reaksiyonlar görülebilir,bunlar çoğunlukla birkaç gün veya hafta içinde kaybolur. Ani gelişen alerjikreaksiyonlar nadir olarak görülebilir.
Etkileş.:Çoksayıda madde glukoz metabolizmasını etkiler ve Lantus’un dozunun ayarlanmasınıgerektirebilir.
Doz Önerisi: Lantus, her gün aynı saatte olmak şartıyla, gününherhangi bir saatinde, günde bir kez uygulanmalıdır. İnsülin glarjin dozu veuygulanım zamanı kişiye göre ayarlanmalıdır. Tip 2 diabetes mellitushastalarında, Lantus oral etkili antidiyabetiklerle beraber uygulanabilir.Bazal insülinle tedavi şemasını günde iki kez NPH insülinden, günde tek dozLantus’la değiştiren hastalar, gece ve sabah erken saatlerde hipoglisemiriskini azaltmak için, tedavinin ilk haftalarında günlük bazal insülindozlarını %20-30 oranında azaltmalıdırlar. Subkütan uygulanır. İntravenözuygulanmamalıdır. Lantus başka bir insülinle karıştırılmamalı veyaseyreltilmemelidir Kartuş içindeki solüsyon berrak ve renksizse, görülebilirherhangi bir katı parçacık içermiyorsa ve su görünümünde ise kullanınız.Kalemin içine yerleştirmeden önce, LantusOptiPen 1-2 saat oda sıcaklığındatutulmalıdır. Enjeksiyondan önce kartuştaki hava kabarcıkları çıkartılmalıdır.Kalem kullanım talimatları dikkatle takip edilmelidir
Lanvis Tablet
Tioguanin
Ambalaj: 40 mgx25 tablet.
End.:Akut lösemi,özellikle akut miyeloid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi tedavisindeendikedir. Aynızamanda kronik granülositik lösemi tedavisinde de kullanılır.
Kontr.E.:Tedavideortaya çıkabilecek komplikasyonlara göre yarar/zarar ilişkisiningöz önüne alınması gerekir.
Uyar.: Tioguanin, ancak bu tür ilaçlarınuygulamasında deneyimli doktorların denetimi altında kullanılabilecekaktif bir sitotoksik ajandır. Tioguaninin gebelik süresinde özellikleilk 3 ay içinde kullanımından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.Anne sütündetioguanin veya metabolitleri olduğu bildirilmemiş olmakla birliktetioguanin uygulanan anneler emzirmemelidir.
Yan E.:Tioguaninkombine tedavinin bir parçası olduğu için, görülen yan etkileriyalnızca bu ajana bağlamak mümkün değildir. Tioguaninin de yer aldığıtedavilerde gastrointestinal intolerans, stomatit, bağırsak nekrozuve perforasyonu, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve sarılık, karaciğerinvenooklüzif hastalığının meydana geldiği kaydedilmiştir.
Etkileş.: Busulfan ve tioguanin kombinetedavisi sonucunda, nodüler rejeneratif hiperplazi, portal hipertansiyonve özofagus varisi gelişmiştir.
Doz Önerisi: İndüksiyon dozu günde 1-2’ye bölünmüş dozlar halinde100-200 mg/m2 vücut yüzeyi kadardır. Sürek dozu günde 1-2’ye bölünmüşdozlar halinde 60-200 mg/ m2’dir. Tedavi süresi hastanın durumunagöre ve kullandığı diğer sitotoksik ajanların özelliklerine göredeğişir
Lanzedin Kapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 kapsül
End.:Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde ve Helicobacterpylori enfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.
Yan E.:En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülserin kısa süreli tedavisi: Tavsiye edilen doz 4 hafta süre ilegünde 1 kere 30 mg’dir. Helicobacter pylori’nin yok edilmesi için üçlü tedavi: Lansoprazol 30 mg, amoksisilin 1gram ve klaritromisin 500 mg, 12 saat ara ile günde 2 kere 10-14 gün süre ileverilir. İkili tedavi (lansoprazol/amoksisilin): 30 mg Lansoprazol ve 1 gamoksisilin 8 saat ara ile günde 3 kere 14 gün süre ile verilir. Duodenal ülserde iyileşmeyisürdürmek için: Tavsiye edilen doz günde 1 kere 30 mg’dir
Largactil Ampul
Klorpromazin
Ambalaj: 25 mg/5 mLx10 ampul.
Largactil Kaplı Tablet
Klorpromazin
Ambalaj: 100 mgx30 tablet.
End.:Vagolitik,sedatif ve antiemetik özellikleri olan bir nöroleptiktir. Nöropsikiyatride: Akut psikozlar: Ajitasyon durumları,hipomani ve maniler, delirium nöbetleri, konfüzyonlu sendromlar.Kronik psikozlar: Şizofrenik durumlar, özellikleparanoid şizofreniler, kronik delirium durumları. Büyüklerdeve çocuklarda saldırganlık durumları, senil demans sırasındakieksitasyon durumları. Genel tıpta: Çeşitli hastalıklar sırasında görülebilenanksiyete ve ajitasyon durumları. Bulantı ve kusmalar, kaşıntılı dermatozlar, infantilnörotoksikozlar. Anestezide: Hastanın anesteziye hazırlanması, potansiyalizeanestezi. Şok durumlarının önlenme ve tedavisi. Doğumda: Doğum analjezisi, eklampsi.
Kontr.E.:Barbitüratve alkol komaları, dar açılı glokom ve prostat hipertrofisine bağlıolabilecek idrar tutulmalarında kontrendikedir.
Uyar.: Hastada hipertermi görüldüğündeklorpromazin tedavisine son verilmelidir. Özellikle tedavininbaşında görülen somnolans hali dolayısıyla makine veya araç kullananhastalara dikkatli olmaları söylenmelidir. Tedavi sırasında alkollüiçki almamaları konusunda hastalar uyarılmalıdır. Gebelik ve emzirme dönemlerindeilacın yararı/risk oranı göz önünde tutulmadan kullanılmamalıdır.
Yan E.:Sedasyonya da uyuklama, diskinezi durumları, ortostatik hipotansiyon,ağız kuruluğu, kabızlık, akomodasyon bozuklukları, idrar tutulması,impotens, frijidite, amenore, galaktore, jinekomasti, hiperprolaktinemi,deri pigmentasyonları, gözün ön segmentinde pigment çöküntüleri,çok seyrek olarak lökopeni ve agranülositoz.
Etkileş.:Klorpromazindiğer antikolinerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, yan etkiartışına (ağız kuruluğu, idrar tutulması vb.) yol açabilir. Oral antikoagülanlarınetkisini azaltabilir. a-adrenerjikblokaj yapabilir. Epilepsi eşiğini azaltabilir. Anti konvülsanilaçlar kullanan hastalarda dozaj ayarlaması yapmak gerekebilir.Birlikte propranolol alan hastalarda her iki ilacın plazma düzeyiartabilir. Klorpromazinle birlikte kullanıldıklarında antihipertansifilaçların ve SSS depresyonu yapan ilaçların (hipnotikler, trankilizanlar,anestezikler, analjezikler) etkisi artabilir. Alkollü içecekler,levodopa ve lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:LargactilAmpul: Erişkinlerde IM veya IV enfüzyon yoluyla gerektiğinde24 saat içinde 3-4 kez tekrarlanmak üzere 1-2 ampul uygulanır. Çocuklardapsikiyatrik hastalıklarla terminal hastalıklardaki bulantı vekusmaların tedavisinde (1 yaşından küçük çocuklarda çok gereklideğilse önerilmez) 1-12 yaş arası çocuklarda gerektiğinde 24 saatiçinde 3-4 kez tekrarlanmak üzere 0.5 mg/kg önerilir. Günlük uygulanacakmiktar 1-5 yaş arası 40 mg’yi; 6-12 yaş arası 75 mg’yi aşmamalıdır. Anestezigirişimleri sırasında 1-12 yaş arası çocuklarda başlangıç dozuolarak 0.5-1 mg/kg, sürek dozu olarak gerektiğinde 24 saat içinde 4-6kez tekrarlanmak üzere 0.5 mg/kg’lik dozlar önerilir.Largactil Tablet: Erişkinlerdegünlük doz 25-150 mg’dir. Bu doz günde 3-4 eşit kısımda uygulanmalıdır. Etkilidoz bulununcaya kadar doz artırımı tedricen yapılır. Ortalama doz günde 50-75 mg’dir.Bu pozoloji özellikle nöropsikiyatrik durumlarda aşılabilir. 5yaştan küçük çocuklarda 1 mg/kg’lik doz 2-3 kerede verilir. 5 yaşındanbüyük çocuklarda, erişkin dozunun üçte biri ya da yarısı verilir
Largopen Flakon IM/IV
Amoksisilin
Ambalaj: 500 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çözücüampul:: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik çözücüampul
Largopen Oral Süspansiyon
Amoksisilin
Ambalaj: 125 mg/5 mLx80 mL:: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe
Largopen Tablet
Amoksisilin
Ambalaj: 500 mgx16 tablet:: 1 gx16 tablet
Largopen-BİD Süspansiyon
Amoksisilin
Ambalaj: 200 mg/5 mLx100 mL süspansiyonverebilen toz:: Fort süspansiyon 400 mg/5mLx100 mL süspansiyon verebilen toz.
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, abse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlarıyla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.
Yan E.:Alerjikreaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler döküntüler ve ürtiker görülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.
Etkileş.:Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılması halindeamoksisilinin kan düzeyi yükselir.
Doz Önerisi:Largopen Flakon: Orta derecede şiddetli üst ve alt solunum yoluenfeksiyonları ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında 12 saat ara ile 500-1000mg uygulanır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda 6 saatte bir 1 g IV enjeksiyon (3-4dakika) veya IV enfüzyon (30 dakika) şeklinde uygulanır. Daha ağırenfeksiyonlarda doz yükseltilebilir. A grubu beta hemolitik streptokoklarlaoluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal atak veya akut glomerülonefritoluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Gonore,akut, komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3 g’lik tek birdoz olarak uygulanır. Diğer enfeksiyonların tedavisinde, hasta asemptomatikhale geldikten sonra 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir. 2-10 yaş arasıçocuklarda 50-100 mg/kg/gün’lük doz ikiye bölünerek uygulanır. Menenjittedavisinde doz 200-400 mg/kg/gün’e kadar yükseltilebilir. Septisemitedavisinde 150-200 mg/kg/gün olan doz en az üç gün IV uygulandıktan sonra 3-4saatte bir IM uygulama ile tedavi sürdürülür
Laricid FilmTablet
Klaritromisin
Ambalaj: 500 mgx14 tablet
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahidrenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonuiçin endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Klaritromisinle linkomisin ve klindamisindeolduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistans olasılığıda düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekleatılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalardadoz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla beraber, birliktehepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında,dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetlirenal bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir.Diğer alternatif tedavilerden hiç birinin uygun olmadığı klinikdurumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır. İnsan sütüyle atılıpatılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlara verirken dikkatliolunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.
Doz Önerisi: Klaritromisin aç veya tok olarak kullanılabilir.Üst SolunumYolu Enfeksiyonları: 12 saatte bir 250-500 mg arasında 10-14 gün uygulanabilir.Farenjit ve tonsillitte 10 gün süresince 12 saatte bir 250 mg. Akutmaksiller sinüzitte 7-14 gün süresince 12 saatte bir 500 mg olarakverilmesi önerilir. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: 12 saatte bir 250-500 mg olarak7-14 gün süresince uygulanabilir. Kronik bronşitin akut alevlenmelerinde7-14 gün süreyle 12 saatte bir 250-500 mg; pnömonide 7-14 gün süreyle12 saatte bir 250 mg olarak verilmesi önerilir. Komplikasyonsuz Deri veYumuşak Doku Enfeksiyonlarında: 7-14 gün süreyle 12 saatte bir 250 mg olarak verilmesiönerilir. Mikobakteriyel Enfeksiyonlarda: Önerilen başlangıç dozu günde2 kez 500 mg’dir. Peptik Ülserle Bağlantılı H. pylori Eradikasyonu: Bu endikasyonda Laricid bir asit inhibitörü ile birliktekullanılmalı ve 14 gün süresince günde 3 kez 500 mg olarak verilmelidir.Asit inhibitörü omeprazol ise 28 gün süresince 40 mg olarak verilir
Larmabak Göz Damlası
Sodyum klorür %0.9
Ambalaj: 10 mL’lik damlalıklı şişe.
End.: Gözyaşı yetersizliği olan kişilerdeki göz kuruluğunabağlı semptomların tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.
Uyar.: Koruyucu madde içermediğinden,kontakt lens kullanımı sırasında da uygulanabilir.
Yan E.: Bazan gözde hafif irritasyon olabilir.
Etkileş.: Farklı damlalar 10 dakika arayla kullanılmalıdır.
Doz Önerisi: Devamlı kuru göz rahatsızlıklarında hastalıklı göze günde3-4 kez, gerektiğinde 8 keze kadar, 1 damla damlatılır
Laroxyl Enterik DrajeRoche
Amitriptilin HCI
Ambalaj: 10 mgx30 draje :: 25 mgx40 draje
End.:Anksiyeteve ajitasyonla birlikte seyreden, reaktif endojen veya involusyoneldepresyonlar, manik-depresif psikozların depresif dönemleri de dahilolmak üzere depresyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Dibenzazepinilaçlarına karşı bilinen aşırı duyarlığı olan hastalar. Yakın zamanönce geçirilmiş miyokard enfarktüsü, her düzeydeki kalp blokları,kardiyak aritmiler. Trisiklik antidepresan kullanımıyla durumununağırlaşabileceği manik hastalar. Dar açılı glokom olgularında veyaprostat hipertrofisini düşündürecek semptomları olan hastalar.MAO inhibitörleriyle birlikte verilmemelidir. MAO inhibitörleriyletedavi gören hastalarda, MAO inhibitörlerinin kesilmesinden sonraamitriptilin tedavisinin başlanmasına kadar iki haftalık bir arabırakılmalıdır. Amitriptilinin başlangıç dozu düşük olmalı veaşamalı olarak artırılmalıdır. Amitriptiline karşı aşırı duyarlığıolduğu bilinenlerde kullanımı kontrendikedir.
Uyar.: Genç, yaşlı veya halsiz hastalardave kronik böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlarda dozlarındeğiştirilmesi gerekebilir. Gebelikte özellikle de ilk trimesterdekullanımından kaçınılmalıdır. Gebeliğin son trimesterinde verilentrisiklik antidepresanlar yoksunluk semptomları, fetusta solunumdepresyonu ve ajitasyon gibi yan etkilere neden olurlar. Amitriptilinanne sütüne geçebilir. Bu nedenle, emzirme sırasında kullanımındankaçınılmalıdır. Doz, uygulama ve kişisel duyarlık gibi etkenlereçeşitli derecelerde bağımlı olarak, hastanın araba ve makine kullanmagibi beceri gerektiren işlerdeki performansını değiştirebileceğihastalara söylenmelidir. Hastalara ayrıca, alkolün herhangi birbozukluğu artırabileceği ve bu nedenle tedavi sırasında kullanılmamasıgerektiği de söylenmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler uyuşukluk, ağız kuruluğu, baş dönmesi, kabızlık, akomodasyonbozuklukları, taşikardi, intraoküler basınç artması ve idrar tutukluğugibi antikolinerjik etkilerdir.
Etkileş.:Amitriptilin,antikolinerjik ya da sempatomimetik ilaçlarla (lokal anesteziklerlekombine edilen epinefrin de dahil) birlikte ancak hekim kontrolündekullanılabilir. Antidepresanlarla, antikolinerjik ilaçlarlabirlikte kullanan hastalarda, paralitik ileus gelişebilmektedir.Simetidin, trisiklik antidepresanların karaciğerdeki metabolizmasınıazaltmakta ve eliminasyonu geciktirerek, bu ilaçların kararlıplazma konsantrasyon düzeyini yükseltmektedir. Amitriptilinlebirlikte yüksek doz etklorvinol kullanılan hastalar yakından izlenmelidir.Amitriptilin guanetidin, debrizokin, betanidin ve klonidin gibiantihipertansiflerin etkisini bloke edebilir. Fluoksetin ve fluvoksamingibi serotonin geri emilim inhibitörleriyle beraber kullanımı,amitriptilinin plazma konsantrasyonunu artırabilir. Bu nedenle,doz ayarlaması gerekebilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde önerilen başlangıç dozu günde3x10-25 mg’dir. İstenilen terapötik yanıt alınana kadar doz kademeliolarak artırılabilir. Sürek dozu genellikle günde 50 ile 100 mg sınırlarıarasında, tek doz halinde akşamları ya da yatmadan hemen önce verilebilir.Nadir olarak günlük dozun 150 mg’yi aşması gerekebilir. Bununla birliktehospitalize hastalarda dozun 300 mg’ye kadar çıkartılması bazangerekebilir. Yaşlı hastalarda her zaman daha düşük dozlarlabaşlanmalıdır
Lasix Ampul IM/IV
Furosemid
Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul
Lasix Tablet
Furosemid
Ambalaj: 40 mgx12 tablet.
End.:Kalp ve karaciğerhastalıklarından kaynaklanan ödemler (assit), böbrek hastalıklarındankaynaklanan ödemler, akut kalp yetmezliği, özellikle akciğer ödemi,gebelik komplikasyonlarına (gestozlar) bağlı olarak idrar yapımınınazaldığı hallerde volüm eksikliği giderildikten sonra, beyin ödemindedestekleyici önlem olarak, yanıklara bağlı ödemler, hipertansiyonkrizlerinde diğer antihipertansif önlemlerle birlikte, zehirlenmelerdezorlu diürezin desteklenmesi için kullanılır.
Kontr.E.:İdrar yapımınıneksik olduğu böbrek yetmezliği (anüri), bilinç kaybının söz konusuolduğu hepatik koma ve prekoma, hipotansiyonlu ve hipotansiyonsuzağır sodyum eksiklikleri ve/veya kan volümünün azaldığı haller (hipovolemi),furosemid ve sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Kan basıncında belirgin düşme,latent veya manifest diabetes mellitus (düzenli kan şekeri kontrolleri),gut (düzenli ürik asit kontrolleri), idrar yapma zorlukları (örn.prostat hipertrofisi, üreter stenozu, hidronefroz), karaciğer sirozuve böbrek fonksiyon bozukluğunun bir arada bulunduğu hastalar, prematüreler(kalsiyum içeren böbrek taşı -nefrolithiasis- oluşma ve böbrek dokusundakalsiyum tuzu birikme -nefrokalsinosis- olasılığı; böbrek fonksiyonlarıizlenmeli, ultrasonografi uygulanmalıdır) de dikkatli takip gereklidir.Furosemid uygulanan kimselerde şehir trafiğine aktif bir şekildekatılma, caddede karşıdan karşıya geçme veya makineleri kullanmagücü bozulabilir. Terleme, bulantı, siyanoz gibi ilk belirtilerortaya çıktığında uygulamaya hemen son verilir. Gebelerde sadecekısa süreyle ve ancak sağlayacağı yarar fetusta oluşabilecek zararlaraüstünlük sağlıyorsa kullanılabilir. Emziren annelere furosemidverilmesi gerekirse, furosemidin anne sütüne geçebileceği velaktasyonu inhibe edebileceği düşünülmelidir.
Yan E.:Aşırı diürezebağlı olarak özellikle tedavinin başlangıcında ve özellikle yaşlıhastalarda ve çocuklarda baş ağrısı, sersemlik hissi, görme bozuklukları,ağız kuruluğu, hipotansiyon ve dik duruşta sirkülatuvar regülasyonbozukluğu gibi dolaşımla ilgili bozukluklardan söz edilebilir.
Etkileş.:Kardiyakglikozidlerle (dijital tedavisi) birlikte kullanılacağı zamankalp kasının dijitale duyarlığını artırabileceği akılda tutulmalıdır.Glukokortikoidler, laksatifler veya karbenoksolonla birliktekullanıldığı zaman potasyum kaybı artabilir. Nefrotoksik antibiyotiklerin(örn. aminoglikozidler, polimiksinler) toksik etkisini artırmasıolasıdır. Yüksek doz salisilatlarla kombinasyonu, salisilat toksisitesiniartırabilir. Diüretiklerle lityum birlikte alınmamalıdır. Kanamisin,gentamisin, tobramisin gibi aminoglikozid sınıfı antibiyotiklerinişitmeyi bozucu etkisi furosemidle birlikte verildikleri zamanartabilir. Kan basıncını düşüren diğer ilaçların etkisini artırabilir.Özellikle ACE inhibitörleriyle kombine edildiğinde kuvvetli birhipotansiyona, hatta şoka yol açabilir. Ototoksisite riski nedeniyleetakrinik asitle kombine edilmemelidir. Fenitoinle birlikte kullanımdada etkisi azalabilir. Sisplatin ve furosemid birlikte kullanıldığındabir işitme kaybı olasılığı söz konusudur. Kortikosteroidlerin furosemidlebirlikte kullanılması potasyum eksikliğine zemin hazırlayabilir.
Doz Önerisi:Lasix Ampul: Oral ilaç alması uygun olmayan kişilerde ve acildurumlarda kullanılmalıdır. Yetişkinlere ve 15 yaşını geçen gençlerebaşlangıç olarak IM veya IV yoldan 20-40 mg (1-2 ampul) uygulanır. Sağlananetki yetersiz kalırsa uygulanan doz arzu edilen etki sağlanıncayakadar 2 saatlik aralıklarla her keresinde 20 mg daha artırılır
Lasonil Pomat
Heparinoid
Ambalaj: 500 HDB U/40 g’lik tüp.
End.:Heparinoid,antitrombotik, fibrinolitik ve antienflamatuvar etkilidir. Burkulma,ezilme, eklemlerde su toplama ve şişme gibi hematomlu veya hematomsuzkapalı yaralar ve spor yaralanmalarının lokal tedavisinde kullanılır.Ayrıcakompresyon ile tedavi edilememiş yüzeyel filebitin lokal tedavisiiçin endikedir.
Kontr.E.: Heparin veya heparinoidlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Kanamalarda kullanılmamalıdır.Açık yaralarave iltihabi durumlarda enfekte olmuş bölgeye uygulanmamalıdır.
Yan E.: Nadiren oluşan deride kızarıklıklar,ilaç kesildiğinde kendiliğinden kaybolur.
Doz Önerisi: Hastalığın cins ve yaygınlığına göre, günde 2-3kez olmak üzere her keresinde yaklaşık 3-5 cm’lik pomat uygulanır. Yüzeyelfilebitte pomatla kompres yapılması önerilir. Künt yaralar içinyaklaşık 10 gün, yüzeyel filebit için 1-2 hafta kullanılır
Lastet Ampul
Etopozid
Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 ampul
Lastet Kapsül
Etopozid
Ambalaj: 25 mgx40 kapsül:: 50 mgx20 kapsül :: 100mgx10 kapsül
End.:RefrakterTestis Tümörleri: Daha önce uygun cerrahitedavi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanmış dirençli (refrakter)testis tümörlerinde diğer kemoterapi ajanlarıyla kombine tedavidekullanılır. Küçük Hücreli AnaplastikAkciğer Tümörleri: Diğer kemoterapiajanlarıyla kombine kullanılır (İlk bulgular etopozidin diğer hücretipleriyle gelişmiş akciğer kanserlerinde de etkili olabileceğinigöstermiştir). Hodgkin hastalığı, malign (hodgkin dışı) lenfomalar(özellikle histiositik tip) ve akut non-lenfositik lösemi (ANLL).
Kontr.E.: Etopozide karşı daha önce aşırı duyarlığı saptananlardave şiddetli karaciğer disfonksiyonlu hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Etopozid, kanser kemoterapötik ajanların kullanımındadeneyimli bir doktor gözetimi altında kullanılmalıdır. Enfeksiyon veya kanamayla sonuçlanabilenciddi miyelosüpresyon olabilir. Üşüme, ateş, taşikardi, bronkospazm,dispne ve hipotansiyonla ortaya çıkabilecek olası bir anafilaktikreaksiyona karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gebelerde kullanıldığındafetal hasar yapabilir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Etopozidden dolayı anne sütü emen bebeklerde ciddi yan etkiler olabileceğiiçin ilacın anne için önemi değerlendirilerek, emzirmenin kesilmesiveya ilacın durdurulması konusunda bir karar alınmalıdır.
Yan E.: Miyelosüpresyon, lökopeni,trombositopeni, bulantı, kusma, anoreksi, stomatit, alopesi, üşüme,ateş, taşikardi, dispne, hipotansiyon, periferik nöropati, uykuhali, yorgunluk, karaciğer toksisitesi, ağızda kötü tat, ateş, döküntü,pigmentasyon, pruritus, karın ağrısı, konstipasyon, disfaji, geçicikortikal körlük ve dermatit gibi reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.
Etkileş.:Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metotreksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ileetopozid kullanan hastalarda seyrek olarak prelökemik faz ile veya bu fazolmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebildiği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir.
Doz Önerisi:Lastet Ampul: Bir tedavi kürü için, erişkinlerde ve çocuklardagünde 60-100 mg/m2 etopozid arka arkaya 5 gün süreyle IV yollauygulanır ve ardından 3 haftalık bir ara verilir. Uygulama gerektikçetekrarlanır. Doz, hastalığa veya belirtilerin şiddetine göreayarlanabilir. Lastet Kapsül: Bir tedavi kürü için normal erişkindozu olarak günde 175-200 mg/m2 etopozid arka arkaya 5 günsüreyle ağızdan uygulanır ve ardından 3 haftalık bir ara verilir.Uygulama gerektikçe tekrarlanır. Doz, hastalığa veya belirtilerinşiddetine göre ayarlanabilir
Leponex Tablet
Klozapin
Ambalaj: 25 mgx50 tablet:: 100 mgx50 tablet
End.:Klasik nöroleptiklereintolerans gösteren veya yanıt vermeyen, tedaviye dirençli şizofrenikhastalarda endikedir.
Kontr.E.:Klozapinekarşı bilinen aşırı duyarlılık, geçmişinde ilaca bağlı toksik ya daidyosenkratik granülositopeni/agranülositoz (önceki bir kemoterapiile oluşmuş granülositopeni/agranülositoz dışında, bozulmuş kemikiliği fonksiyonu; kontrol altına alınamayan epilepsi; alkolik vediğer toksik psikozlar, ilaç intoksikasyonu, koma durumu; dolaşımkollapsı ve/veya herhangi bir neden ile oluşmuş MSS depresyonu; şiddetli,renal ve kardiyak yetmezlik durumlarında (örneğin miyokardit); midebulantısı, anoreksi ve sarılık ile birlikte seyreden aktif karaciğerhastalığı, ilerleyen karaciğer hastalığı ve hepatik yetmezlik durumlarındakontrendikedir.
Uyar.: Kemik iliği fonksiyonunda önemli ölçüde depresyonyaptığı bilinen ilaçlar klozapin ile birlikte kullanılmamalıdır.Ayrıca,uzun etkili depo antipsikotiklerin klozapinle beraber kullanımıönlenmelidir. Daha önceden kalıcı karaciğer bozukluğu olan hastalarklozapin kullanabilirler ancak düzenli karaciğer fonksiyon testleriyapılarak izlenmeleri gereklidir. Klozapin tedavisi sırasındahastalarda tedavinin ilk 3 haftası içinde vücut sıcaklığı geçiciolarak 38°C’nin üzerine çıkabilir. Bu ateş genellikle selimdir. Yüksekateşin bulunduğu durumlarda, Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) olasılığıda düşünülmelidir. Gebe kadınlarda olası yararlanma beklentisi,olası riskleri geçmediği sürece ilaç gebelikte kullanılmamalıdır.Klozapin alan anneler emzirmemelidir. Özellikle tedavinin ilkhaftalarında klozapinin sedasyona neden olması ve epilepsi eşiğini düşürmesinedeniyle araç ya da makine kullanımından kaçınılmalıdır.
Yan E.:Granülositopenive agranülositoz bir risk faktörüdür. Lökositoz ve/veya eozinofilioluşabilir. Çok nadiren trombositopeniye neden olabilir. Yorgunluk,sersemlik hali ve sedasyon en sık görülen yan etkiler arasındadır.Baş dönmesi ve baş ağrısı da oluşabilir. Klozapin, diken ve dalga komplekslerininoluşumunu da içeren EEG değişikliklerine; doza bağımlı olarak epilepsieşiğini düşürür ve miyoklonik kasılmalara ya da jeneralize konvülsiyonlara;nadiren konfüzyon, yerinde duramama, ajitasyon ve deliryuma nedenolabilir. Rijidite, tremor ve akatizi bildirilmiştir. Ağız kuruluğu,görme bulanıklığı, terleme ve vücut ısısında düzensizlikler gözlenmiştir.Tükürük salgısında artış göreceli olarak sık raslanan bir yan etkidir. Özellikletedavinin ilk haftalarında senkop ile beraber veya senkop olmadantaşikardi ve postural hipotansiyon görülebilir. Daha seyrek olmakla beraber hipertansiyon oluşabilir.Çok enderolarak dolaşım kollapsı bildirilmiştir. EKG değişiklikleri olabilir.İzole olgularda bazan ölümcül de olabilen kardiyak aritmi, perikarditve miyokardit (eozinofili ile birlikte olan ya da olmayan) bildirilmiştir.Nadir olgularda tromboembolizm rapor edilmiştir. İzole olgulardadolaşım kollapsı ile birlikte olan veya olmayan solunum depresyonuveya durması görülmüştür. Nadiren disfajisi olan hastalarda veyaakut doz aşımının sonucu olarak, alınan yiyeceğin aspire edilmesigörülebilir. Bulantı, kusma, kabızlık ve çok nadiren ileus görülebilir.Karaciğer enzimlerinde kısa süreli, asemptomatik artışlar ve nadirenhepatit ve kolestatik sarılık oluşabilir. Çok nadir olarak ani hepatik nekroz rapor edilmiştir.Nadir olgularda akut pankreatit rapor edilmiştir. İdrar tutamamave idrar retansiyonu, seyrek olarak priapizm rapor edilmiştir. İzoleolgularda, klozapin tedavisiyle ilişkili akut interstisyel nefrit bildirilmiştir.
Etkileş.:Kemikiliği fonksiyonunu ciddi bir şekilde baskılayıcı etkisi olan ilaçlarlabirlikte klozapin kullanılmamalıdır. Klozapin, narkotikler, antihistaminiklerve benzodiyazepinler gibi MSS depresanları ile MAO inhibitörlerininve alkolün merkezi etkisini artırabilir. Benzodiyazepin veyaherhangi bir psikotropik ilaç alan (veya yakın zamanda almış) hastalardaklozapin tedavisi başlatıldığında dolaşım kollapsı riski artabileceğindenözel dikkat gösterilmesi önerilir. Aditif etkilerin oluşma olasılığınedeniyle, özellikle antikolinerjik, hipotansif veya respiratuvardepresan etkili ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.Lityum veya diğer MSS aktive edici ajanlarla birlikte kullanımı nöroleptikmalign sendromun (NMS) gelişme riskini artırabilir. Anti-adrenerjiközellikleri nedeniyle klozapin norepinefrin veya diğer alfa-adrenerjikajanların kan basıncını yükseltici etkilerini azaltabilir ve epinefrinin presöretkisini tersine çevirebilir. Klozapinin valproik asitle birlikte kullanıldığıolgularda bazan ender ancak ciddi epilepsi nöbetleri ve bu arada daha önceepileptik olmayan hastalarda bu tür nöbetlerin başladığı bildirilmiştir.Nikotin alışkanlığının birdenbire sona erdirilmesi, plazmadaki klozapin konsantrasyonlarınıyükselterek advers etkilerde artışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Dozaj her hastanın durumuna göre ayrı ayrıdüzenlenmelidir. Her hasta için en düşük etkili doz kullanılmalıdır. Başlangıç tedavisindeilk gün 1 veya 2 kez 12.5 mg (25 mg’lik tabletin yarısı), izleyen 2. gün ise 1veya 2 kez 25 mg tablet verilir. İyi tolere edildiğinde günlük doz, 25 mg ile50 mg’lik artışlarla yavaş bir şekilde 2-3 hafta içinde günde 300 mg’yeulaşacak düzeyde artırılır. Daha sonra eğer gerekirse günlük dozda, 4 günlükveya tercihen 1 haftalık aralarla 50 mg ile 100 mg’lik artışlar yapılabilir
Lercadip Film Tablet
Lerkanidipin HCl
Ambalaj: 10 mgx20 tablet.
End.: Hafif ve orta şiddetli hipertansiyon tedavisinde tekbaşına veya diğer antihipertansif ilaçlarla beraber kullanılır.
Kontr.E.:Herhangi bir dihidropiridineveya bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığıbulunanlarda kontrendikedir. Etkili bir kontraseptif yöntem kullanılmadığıtakdirde çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda da kontrendikedir.
Uyar.:Hastasinüs sendromu bulunan hastalarda (“pacemaker” yerleştirilmemişse)ve sol ventrikül dışa akım obstrüksiyonu olanlarda kullanılırken özel dikkatgösterilmelidir. Ventrikül fonksiyonlarında orta şiddette ve şiddetli solventrikül fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Orta veileri düzeyde karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilerde kullanımında özelbir dikkat gösterilmelidir. Klinik deneyimler lerkanidipinin bir hastanınotomobil veya iş makinesi kullanma becerisini bozmasının muhtemel olmadığınaişaret etmekte ise de, yine de bu konuda dikkatli olunmalıdır. Gebeliksırasında veya etkili bir kontraseptif yöntem kullanılmadığı takdirde çocukdoğurma potansiyeli olan kadınlara uygulanmamalıdır. Emziren kadınlarauygulanmamalıdır.
Yan E.:Ateşbasması, periferik ödem, taşikardi, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlikgörülebilir.
Etkileş.:Dahafazla veri elde edilinceye değin, CYP 3A4 enziminin amiodaron, midazolam,diazepam, metoprolol, propranolol, kinidin, eritromisin, fenitoin, rifampisin,terfenadin ve siklosporin gibi inhibitörleri, indükleyicileri ve/veyasubstratları ile birlikte lerkanidipin kullanılırken çok dikkatli olunmasıönerilir. Dihidropiridinlerin metabolizması greyfurt suyu tarafından inhibisyonunaözellikle duyarlı görünmektedir. Antihipertansif ilaçların vazodilatöretkilerini güçlendirebildiğinden alkolden kaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: Günde tek doz, yemekten önce 10 mg önerilir. Bireyselolarak hasta yanıtına göre doz 20 mg’ye yükseltilebilir. Maksimumantihipertansif etkinin belirgin hale gelmesi iki hafta alabileceğinden, dozayarlanması kademeli olmalıdır. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğubulunan hastalarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Şiddetliböbrek fonksiyon bozukluğunda günde 5 mg’lik bir başlangıç dozu uygulanmasıönerilir ve günde 10 mg’lik bir maksimum doz ancak istisnai durumlardaaşılmalıdır
Lescol KapsülNovartis
Fluvastatin
Ambalaj: 40 mgx28 kapsül.
End.:Primerhiperkolesterolemili ve mikst dislipidemili (Fredrickson Tip IIave IIb) hastalarda, yükselmiş olan total kolesterol, LDL-kolesterol,apo-B ve TG düzeylerinin düşürülmesinde diyete destek olarak endikedir.Fluvastatin ayrıca, koroner kalp hastalığı ve hafif formları da dahilprimer hiperkolesterolemili hastalarda, koroner aterosklerozunilerlemesini yavaşlatmada endikedir.
Kontr.E.:Fluvastatinekarşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir. Aktifkaraciğer hastalığı bulunanlarda veya serum transaminazlarıaçıklanamayan inatçı yükselmeler gösteren hastalarda kontrendikedir.Gebelikte ve emziren annelerde kullanılmaz. Çocuk doğurma potansiyeliolan kadınlarda uygun kontraseptif önlemler alınmadıkça kontrendikedir.
Uyar.: Çok ender durumlarda ilaca bağlanabilecek hepatitgözlenmiş ve tedavinin kesilmesiyle düzelme görülmüştür. Karaciğerhastalığı geçirmiş veya fazla alkol kullanan hastalara fluvastatinverildiği zaman dikkatli olunmalıdır. Miyozit ve rabdomiyolizdahil olmak üzere miyopati rapor edilmiştir.
Yan E.: Dispepsi, mide bulantısı uykusuzluk, mide bulantısı,karın ağrısı ve baş ağrısı görülebilir. Kızarıklık ve ürtiker şeklindehipersensitivite reaksiyonları ve nadiren olmakla birliktetrombositopeni, anjiyoyödem, yüz ödemi, vaskülit ve lupus eritematozusbenzeri reaksiyonları gibi diğer cilt reaksiyonları da bildirilmiştir.
Etkileş.: Kolestiraminden en az 4 saat sonrafluvastatin alınmalıdır. Önceden rifampisinle tedavi edilmişhastalara fluvastatin verildiğinde, fluvastatinin biyoyararlanımı%50 oranında azalır.
Doz Önerisi:Lescol’e başlamadan önce hasta standart kolesterol düşürücüdiyete alınmalıdır. Diyet, tedavi boyunca sürdürülmelidir. Önerilendoz günde bir kez akşam ya da yatmadan önce alınan 40 mg’dir. Kolesteroldüzeylerinin çok yüksek olması halinde doz günde iki kez 40 mg’ye yükseltilebilir.Lescol yemeklerle birlikte veya yemeklerdensonra alınmalı ve az miktarda su ile bütün olarak yutulmalıdır
Leucomax Flakon
Molgramostim
Ambalaj: 150 mgx1 flakon ve 1 mL’lik çözücü ampul:: 300 mgx1 flakonve 1 mL’lik çözücü ampul :: 400 mgx1 flakon ve 1 mL’lik çözücü ampul.
End.:Sitotoksikkemoterapi nedeniyle gelişen nötropeniyi gidererek, enfeksiyonriskinin azaltılması ve böylelikle kemoterapi uygulamalarınadaha iyi uyumun sağlanması; miyelodisplastik sendromlar ve aplastikanemi gibi diğer kemik iliği yetmezliği durumlarında lökopeni nedeniylegelişen enfeksiyon riskinin azaltılması; otolog ve singeneik kemikiliği transplantasyonlarında kemik iliği iyileşmesinin hızlandırılması;HIV enfeksiyonu dahil olmak üzere enfeksiyon bağıntılı lökopenihastalarının miyeloider iyileşmesinin hızlandırılması; AIDS nedeniylegelişen sitomegalovirüs renititlerinin tedavisinde kullanılangansiklovire (DHPG) bağlı gelişen nötropeninin tedavisinde adjuvantedavi olarak ve öngörülen gansiklovir dozajına ulaşılabilmesininsağlanmasında endikedir.
Kontr.E.:Duyarlıköyküsü olanlarda kontrendikedir. Miyeloid malignitesi olan hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Molgramostim, onkolojik ve hematolojikbozuklukları veya enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde deneyimlibir doktorun denetiminde kullanılmalıdır. İlk doz yakın medikalgözetim altında uygulanmalıdır. Molgramostim alan hastalardaanafilaksi, anjiyoödem veya bronkonstrüksiyon gibi akut, ciddi, yaşamıtehdit eden aşırı duyarlık reaksiyonları görülmüştür. Gebelikleilgili klinik bilgi olmadığından, hastaya olan terapötik yararı,fetüse potansiyel riskinden ağır basmalıdır. İnsandan sütle atılımıkonusunda bir bilgi yoktur. Emziren kadınların emzirmesi önerilmemektedir.
Yan E.: Ender olarak ciddi veya hayatıtehdit edici yan etkiler görülür. Bütün endikasyonlarda görülenen sık istenmeyen yan etkiler ateş, bulantı, dispne, diyare, döküntü,titreme, kusma, halsizlik, iştahsızlık, kas-iskelet ağrısı ve astenidir.
Etkileş.:Serum albumininesıkı bağlanan ilaçlarla birlikte kullanıldığında doz ayarlamasıyapmak gerekebilir.
Doz Önerisi: Günlük doz endikasyona göre saptanmalıdır. Ortalamadoz 3-10 mg/kg’dir. Maksimum günlük doz 10 mg/kg’yi geçmemelidir. Kanser kemoterapisinde günde 5-10 mg/kg SC olarak uygulanır. Tedavi,son kemoterapi dozundan 24 saat sonra başlamak üzere, 7-10 gün süreyledevam etmelidir. Tedaviye 5 mg/kg’lik dozla başlanabilir. Aplastik anemi/miyelodisplastiksendromlarda günde 3 mg/kg SC olarak uygulanır. Lökositler üzerindekiilk terapötik yanıtı gözlemlemek için genellikle 2-4 günlük bir süregereklidir. Kemik iliği transplantasyonunda 4-6 saatlik enfüzyonlar halindegünde 10 mg/kg hesabıyla IV enfüzyonla verilir.Transplantasyondan bir gün sonra başlanır ve mutlak nötrofil sayısı-1000/mm3 olana dek devam edilir.Maksimum uygulama süresi 30 gündür. Enfeksiyon bağıntılı lökopeni(HIV enfeksiyonu dahil): Günde 1-5 mg/kg SC olarak uygulanır. Zidovudin veya zidovudinve interferon-a kombinasyonuylatedavi olan AIDS’li hastalarda günde 1-3 mg/kg SC olarak önerilir
Leucovorin Atafarm Flakon
Lökovorin kalsiyum
Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 flakon:: 100 mg/10 mLx1 flakon
End.:Metotreksatgibi folik asit antagonistleriyle yapılan sitotoksik kemoterapininardından antidot olarak kullanılır. Ayrıca, folat eksikliğinebağlı megaloblastik anemilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: B12 vitamini eksikliği nedeniyle oluşanpernisyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerin tedavisindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek doz metotreksat tedavisiyle birlikte folinikasit uygulaması, antitümör kemoterapi konusunda deneyimli uzmanhekimlerce yapılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerdekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Ender olarak alerjik reaksiyonlar(ürtiker, pruritus, deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.
Etkileş.:Folinikasit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumak amacıyla folik asitantagonistleriyle aynı zamanda kullanılmamalıdır (metotreksatınaşırı dozundan kuşkulanıldığı durumlar hariç). Folik asidin yüksekmiktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptiklerinetkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklarda epilepsi nöbetlerininsıklığını artırabilir. Folinik asit florourasilin toksisitesiniartırabilir. Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında budurum daha da önem kazanır.
Doz Önerisi:Yüksek Doz Metotreksat Tedavisinden Sonra LökovorinKurtarma Tedavisi: Kurtarıcı lökovorin tedavisi için dozlar, 4 saatsüreyle intravenöz enfüzyonla uygulanan 12-15 g/m2 metotreksatdozunu esas alır. Kurtarıcı lökovorin dozu, metotreksat enfüzyonununbaşlatılmasından 24 saat sonra başlamak üzere her 6 saatte bir uygulanan10 doz 15 mg lökovorindir (yaklaşık 10 mg/m2). Folik Asit EksikliğineBağlı Megaloblastik Anemi: Her gün 1 mg’ye kadar bir doz parenteral yoldan uygulanmalıdır. İleri Kolorektal Kanser: Lökovorin, 5 gün art arda 370mg/m2 dozuyla yavaş IV enjeksiyonla uygulanan florourasildenhemen önce 200 mg/m2 dozuyla yavaş IV enjeksiyonla uygulanmasıönerilir. Bu 5 günlük tedavi kürü, hastanın bir önceki tedavi kürününtoksik etkilerinden tamamen kurtulmuş olması koşuluyla 4 haftalıkaralarla (28 günlük) tekrar edilebilir
Leucovorin Teva Flakon
Kalsiyum folinat
Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 flakon:: 100 mg/10 mLx1 flakon :: 200mg/20 mLx1 flakon :: 300 mg/30 mLx1 flakon
End.:Ortaderecede veya yüksek dozda metotreksat tedavisinde metotreksatın neden olduğutoksisitenin folinik asit ile azaltılmasında ve 5-florourasil ile kombinasyonhalinde metastaz olmuş kolorektal karsinom tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: B12 vitamini eksikliği nedeniyle oluşanpernisyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerin tedavisindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek doz metotreksat tedavisiyle birlikte folinikasit uygulaması, antitümör kemoterapi konusunda deneyimli uzmanhekimlerce yapılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerdekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Ender olarak alerjik reaksiyonlar(ürtiker, pruritus, deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.
Etkileş.:Folinikasit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumak amacıyla folik asitantagonistleriyle aynı zamanda kullanılmamalıdır (metotreksatınaşırı dozundan kuşkulanıldığı durumlar hariç). Folik asidin yüksekmiktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptiklerinetkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklarda epilepsi nöbetlerininsıklığını artırabilir. Folinik asit florourasilin toksisitesiniartırabilir. Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında budurum daha da önem kazanır.
Doz Önerisi:Metotreksatın toksik etkilerini folinik asit ile azaltmatedavisi: Metotreksatıntoksik etkilerini folinik asit ile azaltma tedavisinin doz şeması, metotreksatuygulama metoduna ve dozuna büyük ölçüde bağlı olduğundan, metotreksat uygulamaşekli, folinik asit tedavisinin doz şemasını belirleyecektir. Folik asitantagonistlerinin tolere edilebilirliği çeşitli faktörlere bağlı olduğundan,metotreksat dozuna bağlı olarak kalsiyum folinat dozunun belirlenmesi içinkesin bir kural yoktur. Kalsiyum folinat uygulama dozu ve süresi, önceliklemetotreksat uygulama tipi ve dozuna ve/veya toksisite semptomlarınınoluşumuna dayanır. Genellikle, metotreksat infüzyonunun başlamasından sonrailk doz olarak 15 mg (6-12 mg/m2) kalsiyum folinat, 12-24 saat (engeç 24 saat) boyunca verilir. Aynı doz 72 saat boyunca her 6 saatte bir defaverilir. Bir kaç parenteral doz uygulanmasından sonra, oral uygulamaya geçilebilir.5-florourasilile kombinasyon halinde metastaz olmuş kolorektal karsinom tedavisindekullanım: Farklışema ve dozlar kullanılır, hangisinin optimal doz olduğu kanıtlanmamıştır.Aşağıdaki doz şemaları yetişkinlerde uygulanmıştır: Haftalık şema: İki saatlikinfüzyonla 20-200 mg/m2 kalsiyum folinat, bu infüzyonun ortasındaveya sonunda bolus enjeksiyonla 500 mg/m2 5-florourasil ile birlikteverilir. Aylık şema: 5 ardışık gün boyunca ayda bir kez: 20 veya 200 mg/m2kalsiyum folinat bolus, hemen ardından bolus enjeksiyonla 425 veya 370 mg/m25-florourasil verilir
Leukeran Tablet
Klorambusil BP
Ambalaj: 2 mgx25 tablet :: 5 mgx25 tablet.
End.:Hodgkinhastalığı, non-Hodgkin lenfomanın belirli şekilleri, kronik lenfositiklösemi, Waldenström makroglobulinemisi, ilerlemiş over adenokarsinomasıhastalıklarının tedavisinde endikedir. Klorambusil meme kanserli hastalarınbir bölümünde önemli bir terapötik etkiye sahiptir.
Kontr.E.:Tedavideortaya çıkabilecek komplikasyonlara göre yarar/zarar ilişkisiningöz önüne alınması gerekir. Klorambusile karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Klorambusil aktif bir sitotoksikajan olup, ancak bu tür ajanların uygulanmasında deneyimli doktorlarınkontrolü altında kullanılabilir. Böbrek fnoksiyon yetmezliği kanıtıbulunan hastalar dikkatle kontrol altında tutulmalıdır. Karaciğerfonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dozun azaltılması düşünülmelidir.Gebelik sırasında ve özellikle ilk 3 ay içinde klorambusil kullanımındanimkan varsa kaçınılmalıdır. Klorambusil uygulanan anneler emzirmemelidir.
Yan E.:En sıkraslanan yan etki kemik iliği supresyonudur. Bulantı, kusma, diyareve oral ülserasyon gibi gastrointestinal bozukluklar nadiren meydanagelir.
Etkileş.: Fenilbutazon kullanan hastalarda,artmış klorambusil toksisitesi olasılığı nedeniyle, standart klorambusildozlarının azaltılmasının gerekebileceği hayvan çalışmalarındagösterilmiştir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde Hodgkin hastalığı tedavisinde tek ajan olarak kullanıldığındatipik doz 4-8 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg’dir. Non-Hodgkin lenfoma: Tek ajan olarak kullanıldığındanormal doz başlangıçta 4-8 hafta süreyle günde 0.1-0.2 mg/kg’dir. Kronik lenfositik lösemi: Tedavinin başlangıcında, totallökosit sayısı 1000/mL’yedüşünceye kadar günde 0.15 mg/kg dozunda uygulanır. Waldenström makroglobulinemisi: Başlangıç dozlarının lökopenioluşuncaya kadar günde 6-12 mg olması ve bunu süresiz olarak günde2-8 mg’lik dozların izlenmesi önerilir. Over karsinoması: Tek ajan olarak kullanıldığındatipik doz 4-6 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg’dir. İlerlemiş meme kanseri: Tek ajan olarak kullanıldığındatipik doz 6 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg’dir. Çocuklar:Leukeran çocuklarda Hodgkin hastalığıve non-Hodgkin lenfoma tedavilerinde erişkinlerle aynı doz şemalarındakullanılabilir
Leunase İnj. Flakon
L-Asparaginaz
Ambalaj: 10.000 KUx1 flakon.
End.:Akut lenfoblastiklösemiler, akut miyeloblastik lösemiler, lösemik menenjitler veNon-Hodgkin lenfomalarda endikedir.
Kontr.E.:Karaciğeryetmezliği, pankreatit, Quincke ödemi, L-asparaginaz duyarlığınabağlı şok, gebelik ve laktasyon döneminde kontrendikedir.
Uyar.: Bu tedavi diyabetlilerde hastalığıağırlaştırabilir. Reindüksiyon sırasında alerjik reaksiyonlarıönlemek için 24 ile 48 saat süreyle koruyucu kortizon tedavisi uygulanır.
Yan E.:Bazan bulantı-kusma,nadiren diyare gibi gastrointestinal belirtiler; febril reaksiyonlar,ürtiker benzeri döküntüler, kızarıklıklar ve kaşıntı reaksiyonlarıgibi immünoalerjik belirtiler; Quincke ödemi; daha ziyade hipokolesterolemi,hipoalbüminemi, bazan hiperbilirubinemi, alkali fosfatazlardayükselme, çok nadiren sarılık tipi klinik olgular gibi karaciğerfonksiyon bozuklukları; tedavinin kesilmesiyle hemen düzelebilenhipofibrinemi gibi pıhtılaşma bozukluğu; eksokrin ve endokrin(diyabet) gibi pankreas bozuklukları; çok nadiren akut pankreatit,hipoglisemi, amenore ve azospermi görülebilir.
Etkileş.: Allopurinol, kolşisin, probenesidve sulfoperazon ile etkileşebilir. L-Asparaginaz kan şekeri düzeyinideğiştirebileceğinden, oral antidiyabetikler ya da insülin ilebirlikte kullanıldığında bu ilaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir.Kortikosteroidler, kortikotropin ya da vinkristinin L-Asparaginazile birlikte kullanımı L-Asparaginazın hiperglisemik etkisiniartırabilir. L-Asparaginaz immünosüpresif ilaçların ve radyoterapininetkisini artırabilir. Plazma asparajin düzeyi normal değerininaltında olduğunda metotreksatın etkisi azalır. Bu yüzden L-Asparaginazmetotreksat ile birlikte ya da ondan hemen önce kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Çoğunlukla günde veya iki günde bir 50-200 IU/kgIV olarak uygulanır. Doz hastanın yaşına veya semptomların şiddetinegöre ayarlanabilir. Leunase inj. sadece damla damla yavaş IV enjeksiyon yoluylauygulanır
Levitra Film Kaplı Tablet   Bayer
Vardenafil
Ambalaj: 5 mgx4 tablet :: 10 mgx4 tablet :: 20 mgx4 tablet.
End.:Tatminedici bir cinsel performans için peniste yeterli ereksiyonun sağlanamaması yada sürdürülememesi gibi erektil disfonksiyon durumlarında endikedir.
Kontr.E.:Vardenafilekarşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir. PDE5 inhibitörleri,nitrik oksit/cGMP yolu üzerindeki PDE inhibisyonu etkileri ile uyumlu olarak,nitratların hipotansif etkilerini potansiyalize edebilirler. Bu nedenle Levitra,nitratlar ya da nitrik asit donörleri ile eş zamanlı tedavi görmekte olanhastalarda kontrendikedir. Potent sitokrom P450 (CYP) 3A4 inhibitörü olduklarıiçin, indinavir ya da ritonavir gibi HIV proteaz inhibitörleri ile eş zamanlıkullanımı kontrendikedir.
Uyar.: Cinsel aktivite belli bir ölçüde kardiyak risk ileilişkili olduğu için, erektil disfonksiyona yönelik herhangi bir tedaviyebaşlanmadan önce, hastaların kardiyovasküler durumları göz önünealınmalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren son-evreböbrek hastalığı, hipotansiyon (istirahatte sistolik kan basıncı <90 mmHg),yeni geçirilmiş inme ya da miyokard enfarktüsü öyküsü (son 6 ay içinde),stabil olmayan anjina ve bilinen, herediter dejeneratif retinal bozukluklar(retinitis pigmentoza gibi) olanlarda kullanımı önerilmemektedir. Ketokonazol,itrakonazol ve eritromisin ile eş zamanlı kullanımda, maksimum vardenafil dozu5 mg’yi aşmamalıdır. 200 mg’den yüksek ketokonazol ve itrakonazol dozlarıylabirlikte alınmamalıdır. Hastalar, vardenafile nasıl reaksiyon göstereceğinikontrol etmeden, taşıt ya da makine kullanma sırasında vardenafil almamalıdır.
Yan E.:Yanetkiler genellikle geçici ve hafif ile orta derecededir. Baş ağrısı, yüzde kızarıklık,dispepsi, bulantı, baş dönmesi, rinit ve ara sıra karın ağrısı, asteni, sırtağrısı, göğüs ağrısı, yüzde ödem, ağrı, ışığa karşı aşırı duyarlık reaksiyonu,hipertansiyon, palpitasyon, taşikardi, anormal karaciğer fonksiyon testleri,diyare, ağız kuruluğu, gastrit, GGTP (Gama glutamil transpeptidaz) artışı,kusma, kreatinin kinaz artışı, artralji, miyalji, hipestezi, uykusuzluk,parestezi, somnolans, vertigo, dispne, sinüzit, pruritus, döküntü, terleme,anormal görme, ambliyopi, kromatopsi, konjunktivit, gözde ağrı, fotofobi,tinnitus, gözde sulanma, priapizm (daha uzun süreli ve ağrılı ereksiyonlardahil) görülebilir.
Etkileş.: Ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin ile eş zamanlıkullanımda, maksimum vardenafil dozu 5 mg’yi aşmamalıdır. Vardenafil, 200mg’den yüksek ketokonazol ve itrakonazol dozlarıyla birlikte alınmamalıdır.İndinavir ve ritonavir ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Nitratlar ilebirlikte hastalara verildiğindeki potansiyel hipotansif etkileri hakkındabilgi bulunmamaktadır; bu nedenle eşzamanlı kullanımları kontrendikedir.Besinlerle birlikte ya da tek başına alınabilir.
Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu, cinsel aktiviteden gerekduyulduğu kadar önce (yaklaşık 25- 60 dakika) alınan 10 mg’dir. Bununlabirlikte, ilaç cinsel aktiviteden önce, 25 dakika ile 4-5 saate kadar olan birsüre boyunca, herhangi bir anda alınabilir. Önerilen maksimum doz sıklığı,günde bir kez uygulamadır. Yiyeceklerle birlikte ya da tek başına alınabilir.Tedaviye doğal bir yanıtın alınabilmesi için, cinsel uyarı gereklidir. Doz aralığı: Alınandoz, etkinlik ve tolerabiliteye dayalı olarak, 20 mg’ye artırılabilir ya da 5mg’ye düşürülebilir. Önerilen maksimum doz, günde bir kez 20 mg’dir
Levopront ŞurupAbdiİbrahim
Levodropropizin
Ambalaj: 6 mg/mLx150 mL’lik şişe, 5mL’lik ölçeğiyle birlikte.
End.:Kuru öksürüğün(nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: İlaca karşı bilinen veya kuşkulanılan aşırı duyarlıkolgularında, gebelik ve emzirme dönemlerinde, ağır karaciğer yetmezliğiolanlarda, Kartagener sendromu veya siliyer diskinezi gibi mukosiliyertemizlik mekanizmasında azalma olan olgularda kontrendikedir.
Uyar.: Ciddi böbrek yetmezliği olgularında; yarar/riskoranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Çok seyrek olarak yorgunlukve halsizlik bildirildiğinden, araç kullanma ve herhangi bir makineişletilmesi sırasında çok dikkatli olunmalıdır.
Yan E.: Gastrointestinal sistemde (bulantı, yanma, dispepsi,diyare ve kusma), santral sinir sisteminde (yorgunluk ve/veya asteni,halsizlik, uyuşukluk, baş ağrısı ve vertigo) ve kardiyovaskülersistemde (çarpıntı) gözlenmiştir. Çok seyrek olguda ise deride allerjik reaksiyonlarsaptanmıştır.
Etkileş.: Her ne kadar klinik çalışmalarsüresince benzodiyazepinlerle bir etkileşim gözlenmemişse de,özellikle sedatif ilaç alan duyarlı hastalarda kullanılırken dikkatliolunması gereklidir.
Doz Önerisi: İlacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınmasıönerilir. Erişkinler: Günde 3 kez ve en az 6’şar saat arayla 10 mL (60 mg)şurup (2 ölçek) uygulanır. İlaç, maksimum 7 günlük tedavi döneminiaşmamak kaydıyla, öksürük kaybolana kadar ya da hekim önerisinegöre alınmalıdır. Çocuklar: 2 yaşından büyük çocuklarda, üç eşit doza bölünerekve en az 6’şar saat arayla, semptomların şiddetine göre günde kg başına3-6 mg uygulanır. 10-20 kg arasında günde 3 kez 3 mL; 20-30 kg arasındagünde 3 kez 5 mL; 30 kg’nin üstünde günde 3 kez 10 mL. Yaşlılar: Levodropropizin dozu yaşlı hastalardadikkatle saptanmalıdır. 10 mL şurup 3.5 g sakaroz içerdiği için, diyabetikhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca, alkil-4-hidroksibenzoat(paraben) içerdiğinden, predispoze hastalarda aşırı duyarlık reaksiyonugelişebilir
Levotiron TabletAbdiİbrahim
Levotiroksin sodyum
Ambalaj: 0.1 mgx100 tablet.
End.:Basit(eutiroid) guatr ve her türlü etiyolojiye sahip hipotiroidizm(miksödem, kretinizm ve her yaştaki hastalarda görülen basit hipotiroidizm)tedavisinde (subakut trioiditin iyileşme evresinde görülen geçicihipotiroidizm hariç), hipofizer TSH supresyonu amacıyla, primeratrofi ve tiroid bezinin kısmen ya da bütünüyle eksik olduğu durumlarda,tiroid supresyon testinde diyagnostik amaçla, postoperatuvar tekrarlamayıönlemek amacıyla, fonksiyonel yetmezliğe bağlı primer hipotiroidizmde,tiroiditte, sekonder veya tersiyer hipotiroidizmde kullanılır.
Kontr.E.:Genelolarak tanısı konmuş ancak tedavi edilmemiş adrenal korteks yetersizliğinde(ki, bu durumda önce bu yetersizliğin tedavisi yapılır, kısa birsüre sonra T4 tedavisi eklenir), tedavi edilmemiş tirotoksikozdave levotiroksine karşı oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Fetüse zarar verme riski taşımaksızın,gebelikte kullanılabilir. Laktasyon üzerine kesin etkisi bilinmemektedir.Anne sütüyle az miktarda atılmakla birlikte, terapötik dozlardabebek üzerinde etkili olmayacağı görüşü hakimdir.
Yan E.: İştahta ve menstrüel periyoddadeğişiklikler, göğüs ağrısı, diyare, tremor, baş ağrısı, irritabilite,huzursuzluk, taşikardi ve kardiyak aritmiler, sıcağa karşı hassasiyet,uykusuzluk, aşırı terleme, kusma, kilo kaybı gibi hipertiroidizmbelirtilerine yol açabilir.
Etkileş.:Kolestiraminile levotiroksinin en az 4 saat arayla alınmalıdır. Diabetes mellitusolgularında, levotiroksin, insülin ya da oral hipoglisemik ilaçlarıngereksinmesini artırabilir. Tiroid müstahzarları antikoagülanlarınaktivitesini artırabilir. Levotiroksin, dijitalis müstahzarlarınınetkisini azaltabilir. Estrojenler, tiroksin bağlayıcı globülinlerinserum düzeylerini yükseltebilir. Fenobarbital, teorik olarak levotiroksininhepatik degradasyonunu artırabilir. Levotiroksin tedavisi sırasındafenitoin IV yoldan uygulanmamalıdır. Tiroid müstahzarları sempatomimetikaminler ya da trisiklik antidepresanların etkilerini artırabilir.T4’ün periferde T3’e dönüşümünü kısmen ya da tamameninhibe edici ilaçlar, b-blokerler, yüksek dozda propiltiourasil, bazıX-ışınları kontrast maddeleri ve deksametazon, levotiroksinin terapötiketkisini azaltabilir.
Doz Önerisi: Basit guatr, tiroidit ve postoperatif tekrarıönleme tedavisinde günde 1 tabletle başlanır ve doz günde 2 tabletekadar artırılabilir. Ender olarak daha yüksek dozlar uygulanabilir.Hipotiroidizmde günlük ilaç gereksinimi hastadan hastaya değişebilir.Genelde ½ tabletle başlanmalı ve her 2-3 haftada bir ¼ tablet artırılmalıdır.Uzun süreli miksödem (özellikle de kardiyovasküler bozukluklarsözkonusuysa) durumlarında doz dikkatle ayarlanmalıdır. Böyle durumlarda¼ tabletle başlanmalı ve günlük maksimum doz 100-200 mg tiroksin (T4) olacakşekilde düzenlenmelidir. tedavinin ilk dört haftası sonunda; klinikve laboratuvar bulgularına göre müstahzarın dozu yeniden ayarlanmalıdır
LH-RH Ferring Enjeksiyon Çözeltisi     ErKim
Gonadorelin asetat
Ambalaj: 0.1 mg/1 mLx1 ampul.
End.:Tek dozuygulanımı: Periferden kaynaklanan gonaddisfonksiyonları ve santral sinir sisteminin neden olduğu disfonksiyonları(hipotalamik veya hipofizer yetersizlik) birbirinden ayırmakiçin kullanılır. Uygulamanıntekrarlanması: Hipofiz ve hipotalamustankaynaklanan disfonksiyonları birbirinden ayırmak için (endojen gonadorelinyetersizliğine veya yokluğuna bağlı, sırasıyla primer veya sekonder“hipotalamik” amenore ve hipogonadotropik hipogonadism). Tümörlerin teşhisi: Tümörlerile hipotalamus ve hipofiz bezi fonksiyonunun bozulması, bu tiplokal tümörlerin tedavisi sırasında gözlemde bulunmak.
Kontr.E.: Gebelikte şiddetlenebilecek bir olgusu olan kadınlarda(örn. hipofizer prolaktinoma), gonadoreline aşırı duyarlığıolanlarda, hipotalemik nedene bağlı olmayan over kistleri veyaanovülasyonda, hormona bağlı tümörler gibi üreme hormonları (estrojenve projestinler) ile kötüleşebilecek herhangi bir olguda kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlardagonadorelinin etkisi daha uzun süreli ve daha fazla olabilir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.Tedavi sadece uzman hekimler tarafından yapılabilir.
Yan E.: Gonadorelin ile teşhise yönelikveya tedavi amaçlı uygulama sırasında hiçbir önemli yan etki görülmemiştir.Gonadorelin ile sadece pulsatil tedavi sırasında çok ender olarakanafilaktik şok görülmüştür.
Doz Önerisi: Teşhis için, İV yoldan tek doz olarak 25 mg veya 100 mg uygulanır. Birkaç saat sonrastimülasyon tekrarlanabilir veya bir pulsatil enfüzyon yapılabilir.LH-RH kısasüreli test: Erişkinlerde100 mg gonadorelin IV bolus enjeksiyonu(1 ampul LH-RH Ferring), çocuklarda vücut yüzey alanının her m2’siiçin 60 mg gonadorelin IV bolus enjeksiyonu.En az ¼ LH-RH Ferring ampule karşılık gelen 25 mg gonadorelin verilmelidir. LH-RH uzun süreli test: Eğer kısa testten alınan yanıtnet değilse veya hipofiz bezinin involüsyonu uzun süre devam ediyorsagonadotropin salgılanmasını uyarmak üzere uygulamanın tekrarıgerekebilir (birkaç gün, birkaç saat arayla hipofiz bezinin stimülasyonugerekebilir). LH-RH testi için talimat: Bazal LH ve FSH değerleri tayiniiçin 2 mL kan alınması; daha sonra IV 25-100 mg LH-RH bolus enjeksiyonu;30 dakika sonra ayrıca gerekirse 60, 90, 120 dakika sonra 2 mL kandaha alınır. Radyo-İmmün-Assay ile serumda LH ve FSH belirlenir
Libalaks Lavman   Liba
Sorbitol 5.3 g, Tween80 0.09 g, sodyum sitrat 0.9 g, gliserin 3.7 g
Ambalaj: 10 g’lik kanüllü ambalaj
End.:Kolon verektum atonileri, gebelik dönemi kabızlıklarıyla bebek ve çocuklarınkabızlıkları, miyokard enfarktüsü ve hipertansiyon gibi kabızlıklailintili durumlarda, rektoskopi ve cerrahi müdahale gibi bağırsaklarınboşaltılması gereken durumlarda endikedir.
Kontr.E.:Fistül vehemoroid tedavilerinde kontrendikedir. Anorektal bölgede yapılanoperasyon sonu, akut apandisit, tifo, bağırsak travması, iltihabıve kanamalarında kontrendikedir.
Yan E.:Sık kullanılmasıdurumunda anal yanmalar ve konjestif rektitlere neden olabilir.
Doz Önerisi: Bir veya yarım tüp, anal yolla uygulanır
Libavit B6 AmpulLiba
B6 vitamini
Ambalaj: 200 mg/2 mLx3 ampul.
End.:B6vitamini, diyetle yetersiz alınma, izoniazid, oral kontraseptiflergibi ilaçların uzun süreli kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkaneksiklikler veya B6 vitamini tedavisine yanıt veren anemigibi metabolik bozukluklarda ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesindeendikedir.
Kontr.E.: Piridoksine aşırı duyarlı kişilerdekontrendikedir.
Uyar.: Gebelik ve laktasyon dönemindevücudun piridoksin gereksinimi artmaktadır. Ancak her iki dönemdede dikkatle ve günlük diyetle alınabilen miktarlar aşılmadan verilmelidir.Piridoksin prolaktin supresyonu yaparaklaktasyonu inhibe edebilir.
Yan E.: Piridoksin uzun süreli tedavide duyusal nöropatiksemptomlara, dokunma, ısı ve titreşim duyumlarında azalmaya, paresteziye,uyuklama haline ve düşük serum folik asit düzeylerine neden olabilir.
Etkileş.:Levodopatedavisi alan hastalar, günde 5 mg’den fazla piridoksin içeren vitaminsuplementasyonlarından kaçınmalıdır. Piridoksin levodopanıntedavi edici etkisini geri çevirmektedir. Ancak, tedaviye bir dopa-dekarboksilazinhibitörü (karbidopa gibi) eklenmesi piridoksinin antagonistiketkisini engelleyebilir. Piridoksinin fenitoin ile eşzamanlıverilmesi, fenitoin serum düzeylerinin düşmesine neden olur.
Doz Önerisi: Günlük doz, her gün veya günaşırı IM olarak uygulanan1-2 ampuldür
Libavit K Ampul     Liba
K3 vitamini(Menadion sodyumbisülfit)
Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul.
End.:Menadion(K3 vitamini) K vitamininin sentetik analoğudur ve K vitamininemilim ve sentezinin tam olarak oluşmadığı durumlarda gelişen (safrafistülleri, obstrüktif sarılık, ülseratif kolit, çöliyak hastalığı,bağırsak rezeksiyonu, pankreasın sistik fibrozu, bölgesel enteritve antibakteriyel tedavi) hipoprotrombinemide kullanılır. Ayrıcasalisilat uygulanımı ile oluşan hipoprotrombinemide de endikedir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde kullanılmamalıdır. Gebeliğin son 2-3 haftası içinde gebelereve yenidoğanlara menadion verilmemelidir.
Uyar.: K vitamini analogları yüksekdozda verildiğinde bilirubinemiye neden olur. Yenidoğanlardahemolitik anemi, hemoglobinüri, beyin hasarı ve ölüm görülebilir.Gebeliğin son 2-3 haftasında kullanıldığında, yeni doğacaklardatoksik reaksiyonlara neden olabilir. Süte geçtiğinden, bu durum emzirenannelerde dikkate alınmalıdır. Yavaş IV enjeksiyon yalnızca kumarintipi antikoagülanların aşırı dozlarına bağlı ölümcül kanamalardakullanılmalıdır. 20 mg’yi aşan tek dozlar veya 40 mg’nin üzerindekitoplam dozlar antikoagülan tedavisini güçleştirir, üstelik herhangibir yarar da sağlamaz. Gerekli görüldüğü durumlarda SC kullanılabilir.
Yan E.:Allerjikreaksiyonlar görülebilir. Enjeksiyon yerinde ağrı oluşabilir.
Etkileş.:Antikoagülanlarınetkilerini antagonize eder. Mineral yağlar, kolestiramin, menadionunemilimini azaltabilir.
Doz Önerisi: Erişkinlere günde bir veya iki kez 5-15 mg, çocuklaraise günde bir veya iki kez 5-10 mg SC, IM veya IV yoldan uygulanır
Libenta Ampul  Liba
EDTA kalsiyum sodyum%20
Ambalaj: 2 mLx10 ampul.
End.:Akut ve kronikkurşun zehirlenmeleri, kurşun ensefalopatisi, radyoaktif ve nükleerfüzyon ürünlerinin şelasyonu, çinko, kadmiyum, nikel ve manganezgibi ağır maden zehirlenmelerinin atılımında kullanılır.
Kontr.E.:Ağır renalyetmezlik durumunda kontrendikedir.
Etkileş.:Tetrasiklinlerlebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Ağır metal zehirlenmelerinde 250-500 mL %5 dekstrozveya serum fizyolojik içinde 5 mL müstahzardan konarak 1 saatte bitecekşekilde IV enfüzyon şeklinde kullanılır. 3-5 gün süreyle günde 2kere bu enfüzyon tekrarlanır. İki enfüzyon arasında en az 6 saat araverilmelidir. Daha sonra 2 gün ara verildikten sonra aynı tedavitekrarlanır. Çocuklarda IM enjeksiyon şekli tercih edilmelidir.Kullanılacak doz 2×50-75 mg/kg/ gün’dür. Lokal irritasyona engel olmakiçin preparatın her mL’sine %1 prokain eklenmelidir
Liberate Flakon    Biem
Faktör VIII
Ambalaj: 350 IUx1 flakon ve 1enjeksiyonluk su ampulü.
End.:FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.
Kontr.E.:Ağır hemofili-Ahastalarının %10-20’sinde görülen ve güçlü tepki veren tipte faktörVIII inhibitörü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur. Bununla birlikte hemofili uzmanıbir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.
Uyar.: Faktör VIII ile hemofili-A tedavisi bir uzman hekimtarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktik reaksiyon gelişiminde,hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğer şok gelişirse, semptomatiktedavi başlatılmalıdır. Hemofili-A, hemen hemen sadece erkeklerdegörülen bir hastalıktır. Bunun için gebelerde faktör VIII’in güvenirliğikontrollü olarak denenmemiştir. Kesin gerekmedikçe gebelerde velaktasyon döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlarender görülür. Pruritus, yaygın ürtiker, göğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulamahemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış görülebilir.
Doz Önerisi: Sadece intravenöz yolla kullanılır. Herhangi bir uygulamaiçin gereken doz hastanın hemofilik durumuna ve tedavinin amacına bağlıdır.Genel bir uygulama olarak, aktif kanama olmayan hastalara 8 saatte bir 8-10IU/kg’lik minimum bir doz verilmesi düşünülmelidir. Büyük kanamalarıntedavisinde ya da bir cerrahi girişime hazırlık için bu doz 20-50 IU/kg olarakverilebilir. Bu tür durumlarda plazma faktör VIII düzeylerinin izlenmesiönerilmektedir. Çocuklarda ortalama olarak 1 IU/kg’lik doz, 1.5-2.0 IU/100 mLplazma düzeyinde artış oluşturur
Libkol Film Tablet   Saba
Klordiazepoksit 5mg, pipenzolat bromür 2.5 mg
Ambalaj:50 tablet.
End.:Fonksiyonelveya organik gastrointestinal yakınmalarda, peptik ülser tedavisindeyardımcı olarak, hiperasidite, hipersekresyon, kronik gastrit vegastrointestinal hipermotilite durumlarında, biliyer diskinezilerde,irritabl kolon, mukoz kolitler ve akut enterokolitlerde, genitoürinersistem spazmı ve diskinezileri, dismenore ve premenstrüel yakınmalardaendikedir.
Kontr.E.: Pipenzolat bromürün antikolinerjik etkisi nedeniyleglokomlularda, benign prostat hipertrofisi olanlarda kullanılmaz.Klordiazepoksiteve pipenzolat bromüre aşırı duyarlığı olanlara verilmez.
Uyar.: Libkol alan hastaların alkol vediğer santral sinir sistemi depresanları alımlarında dikkatli olmalarıgerekir. Ruhsal canlılık ve dikkat isteyen alet ve araç kullanımındaözel bir dikkat gösterilmesi gerekir. Klordiazepoksit alan hastalardafizik ve psişik bağımlılık çok ender görülürse de alışkanlığa eğilimiolanların dikkat etmeleri önerilir. Benzodiyazepinlerin gebeliğinilk üç ayında kullanılması sakıncalıdır. Ayrıca emziren annelerin kullanmamasıgerekir.
Yan E.: Bazı hastalarda uyuşukluk,ataksi, konfüzyon, deri döküntüleri, ödem, menstrüel anormallikler,bulantı ve kabızlık, libido azalması görülebilir. Agranülositoz,sarılık ve hepatik disfonksiyon tarif edilmiştir. Antikolinerjiketkiden dolayı ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, idrar sıklığı vekonstipasyon olabilir.
Etkileş.: Libkolkullanımı sırasında diğer psikotroplar alınmamalıdır. Özellikle MAOinhibitörleri ve fenotiyazinin beraberce kullanımında çok dikkatliolunmalıdır.
Doz Önerisi: Doz hastaya ve gereksinime göreayarlanmalıdır. Erişkinler için alışılmış doz, günde 3-4 kez 1 veya 2tablettir. Yemeklerdenönce ve yatarken alınmalıdır
Libradin Modifiye Salımlı Kapsül   Gürel
Barnidipin HCl
Ambalaj: 10 mgx30 kapsül :: 20 mgx30 kapsül.
End.: Hafif-orta dereceli esansiyel hipertansiyon tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Barnidipine veya herhangi bir dihidropiridine karşıbilinen aşırı duyarlılık. Karaciğer yetersizliği. Ağır böbrek fonksiyonbozukluğu (kreatinin klirensi <10 mL/dak). Unstabil anjina pektoris ve akutmiyokard enfarktüsü (ilk 4 haftada). Tedavi edilmemiş kalp yetersizliği. GüçlüCYP3A4 inhibitörleri ile kombinasyon halinde kullanıldığında, barnidipinin kandüzeyleri artabilir. Bu nedenle, antiproteazlar, ketokonazol, itrakonazol,eritromisin ve klaritromisin ile birlikte kullanılmamalıdır.
Uyar.: Hafif-orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olanhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bir kalsiyum antagonistinin negatifinotropik etki gösteren bir ilaçla kombinasyonu, yüksek risk taşıyan hastalarda(örneğin; miyokard enfarktüsü hikayesi olan hastalar) kardiyak dekompansasyon,hipotansiyon veya ek miyokard enfarktüsüne yol açabilir. 18 yaşın altındakiçocuklara ilişkin veri bulunmadığından, barnidipin çocuklardakullanılmamalıdır. Gebelik sırasında yalnızca yararın fetus üzerindekipotansiyel riskten üstün olması durumunda kullanılabilir. Barnidipin kullanımısırasında meme ile beslenme önerilmemektedir.
Yan E.: Periferik ödem, sıcak basması, baş ağrısı, başdönmesi/vertigo, çarpıntı görülebilir. Deri döküntüsü ile alkalin fosfataz veserum transaminazındaki geri dönüşümlü artış, diğer dihidropiridinlerin bilinenyan etkileridir. Bazı dihidropiridinler, nadiren prekordiyal ağrı ya da anjinapektorise yol açabilir. Çok nadiren, önceden anjina pektorisi olan hastalarda,bu atakların sıklığı, süresi ya da şiddeti artabilir. İzole miyokard enfarktüsüolguları gözlenebilir.
Etkileş.: Barnidipin ve diğer antihipertansif ilaçların birlikteuygulanması, kan basıncında ileri ölçüde düşmeye neden olabilir. Hafif CYP3A4inhibitörleri ya da indükleyicileri ile birlikte kullanım durumunda dikkatlidavranılmalıdır. CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanım, barnidipindozajının 20 mg’a yükseltilmesi için engelleyici bir faktördür. Simetidin ilebirlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Fenitoin, karbamazepin verifampisin gibi enzim indükleyici ilaçlarla birlikte uygulandığında daha yüksekbir barnidipin dozu gerekli olabilir. Tüm vazodilatör ve antihipertansifajanlarda olduğu gibi, birlikte alkol alımı etkilerini güçlendirebileceğindendikkatli olunmalıdır. Greyfurt suyu ile uygulandığında barnidipin kinetiğindeorta dereceli bir etki gözlenmiştir.
Doz Önerisi: 18 yaş üstü yetişkinlerde önerilen başlangıç dozu,sabahları alınmak üzere günde bir kez 10 mg’dır. Gerekli görüldüğü takdirdedozaj, günde bir kez 20 mg’ye çıkartılabilir. Dozajı artırma kararı, yalnızcabaşlangıç dozajında tam stabilite elde edildikten sonra alınabilir. Bu,genellikle 3-6 haftalık bir süreyi kapsar. Kapsüller, tercihen bir bardak su ile alınır. Libradin, yemekten önce, yemek sırasındave yemekten sonra alınabilir
Librax Draje   Onko
Klordiazepoksit 5mg, klidinyum bromür 2.5 mg.
Ambalaj:40 ve 100 draje
End.:Mide ve duodenum ülserleri, irritablkolon, spastik kolon, mukuslu kolit, akut enterokolit, akut gastrit,kronik gastrit, gastro-duodenitis, gastrointestinal sistem hipermotilitesi,hipersekresyonu, biliyer diskinezi, üreter spazmı ve diskinezisi,mesane tenezmi ve irritabl mesane sendromunda endikedir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde, glokomda, benign prostat hipertrofisinde kontrendikedir.
Uyar.: Hastaların tedavi sırasında alkollüiçki kullanımından kaçınmaları gerekir. Kullanılış tarzına, alınanmiktara ve hastanın duyarlığına göre, reaksiyon kapasitesi üzerineetkili olabileceğinden, araç kullanımından kaçınılmalıdır. Genelde ilacın ani olarak kesilmesindenkaçınılmalı ve kademeli olarak azaltılmalıdır. Minör trankilizanilaçların gebeliğin ilk trimesterinde kullanımından, konjenitalmalformasyon riskini artıracağı düşünülerek kaçınılmalıdır.Laktasyon inhibisyonu yapabilir.
Yan E.:Ağız kuruluğu,kabızlık ve idrar tutukluluğu yapabilir. Tedavinin başlangıcındaözellikle yaşlılarda uyku hali ve kaslarda gevşeme yapabilir. Ayrıcamakülopapüler döküntüler, kaşıntı gibi cilt reaksiyonları veakomodasyon bozuklukları yapabilir.
Etkileş.:Diğer psikotropilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Nöromusküler kas gevşeticiler(kürarizan ilaçlar, miyorelaksanlar), SSS depresanları (özelliklenöroleptikler) ile birlikte kullanımı etki ve yan etkilerin şiddetlenmesineyol açabilir. Çok nadir olmakla birlikte, oral antikoagülan kullananhastalarda pıhtılaşma üzerine değişik etkiler yapabilmektedir.
Doz Önerisi: Günlük doz 3-4 kez 1-2 drajedir.Yemeklerden ve yatmadan önce bir miktar sıvıyla alınmalıdır. Yaşlıve bitkin hastalarda tedaviye günde 1-2 draje ile başlanmalıdır
Lidanil Draje   NovartisPharma
Mezoridazin
Ambalaj: 5 mgx20 draje.
End.:Anksiyetehalleri, psikosomatik bozukluklar, psikonöroz, kronik beyin sendromu,mental yetmezlik ve alkol tedavisinde görülen anksiyete, fobi,depresif anksiyete, gerilim, ruhi huzursuzluk, psikomotor ajitasyonveya hiperaktivite, eksitabilite, agresivite ve ruhi bozukluklarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Koma durumlarıveya ciddi SSS depresyonu, diğer fenotiyazinlere karşı aşırı duyarlıkveya kan diskrazisi durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Araç ve makine kullanırken hastanınreflekslerini zayıflatabilir. İdrar tutukluğu ve glokomda dikkatlekullanılmalıdır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde zorunluluk olmadıkçakullanılmamalıdır.
Yan E.:Uyku hali,uyuşukluk, ağız kuruması, bulanık görme, taşikardi, hipotansiyon,baş dönmesi, idrar tutukluğu, ejekülasyon inhibisyonu, bulantı,kusma, alerjik deri reaksiyonları, ışığa duyarlık bildirilmiştir.
Etkileş.:Analjezik,hipnotik, antihistaminik, narkotik analjeziklerin, diğer psikotropbileşiklerin ve alkolün merkezi etkilerini artırır. Mezoridazin,anti-adrenerjik etkiye sahiptir, bu nedenle adrenerjik vazokonstriktörlerinetkileriyle çatışabilir. Hipotansif durumların tedavisi için,anjiyotensin önerilir, adrenalin ve benzerlerinden dikkatle sakınılmalıdır.
Doz Önerisi: Günde 5-15 mg (1-3 draje) yemeklerden sonra alınmalıdır.Doz günde 6 drajeye kadar yükseltilebilir. 4-12 yaşlarındaki çocuklaragünde maksimum 3 drajeye kadar güvenle verilebilir
Lid-Care Solüsyon  NovartisOphtalmics
Disodyum edetat ‰1,borik asit %1.49, boraks ‰33, polisorbat %2, miranol 2 MCT mod %5, propilenglikol%1.93, PHMB %0.0002, saf su %89.09
Ambalaj: Şişede 100 mL çözelti ve 100pet içeren ambalaj.
End.: Günlük göz temizliğini gerçekleştirmek üzere geliştirilmiştir.Göz kapakları ve kirpikler üzerinde gün boyu biriken kir, kepek (yağlıveya kuru) ve makyaj artıklarını temizler.
Doz Önerisi: Çözelti doğrudan göz içine damlatılmamalıdır.Aynı pet iki farklı göze uygulanmamalıdır. Her uygulamadan sonra temizlenenalan, temiz, ılık su ile yıkanıp hafifçe bastırılarak kurulanır.Her göz için yeni bir pet hazırlanarak aynı uygulama yapılmalıdır
Likit Pedvax-HiB Flakon   MSD
Haemophilus b PRP 7.5 mg, Neisseria meningitidisOMPC 125 mg
Ambalaj: Tek dozluk 1 flakon (0.5 mL).
End.:Haemophilusinfluenzae tip b’nin 2-71 aylık infantlardave çocuklarda neden olduğu invaziv hastalığa karşı rutin aşılamadaendikedir.
Kontr.E.: Aşının herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılıkolması.
Uyar.: Anafilaktoid reaksiyon olasılığına karşı, adrenalinide içeren uygun tedavi olanakları hemen kullanıma hazır olmalıdır.2 aylıktan küçük infantlarda ve 6 yaş ve üstü çocuklarda güvenirlikve etkinlik çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.
Yan E.: Tahriş, uyuklama, enjeksiyon bölgesinde ağrı/acı,enjeksiyon bölgesinde eritem (2.5 cm çapında), enjeksiyon bölgesindeşişlik/sertleşme (2.5 cm çapında), olağandışı bir sesle, tiz bir tondauzun süreli ağlama (>4 saat), diyare, kusma, ağlama, ağrı, ortakulak iltihabı, döküntü ve üst solunum yolu enfeksiyonugörülebilir.
Doz Önerisi: Yalnız IM kullanım içindir. IV yolla enjekte edilmemelidir.2-14 ay arasında:İdeali, 2-14 aylık infantlara 2 aylıkken 0.5 mL’likbir doz aşı ve bundan 2 ay sonra da (veya 2. aydan sonra mümkün olan enkısa zamanda) 0.5 mL’lik bir doz aşı daha uygulanmasıdır. On iki aylıktanönce ilk iki dozluk rejim tamamlandığında, bir rapel doz gereklidir(aşağıya bakınız). 15. ayda:On beş aylık veya daha büyük çocuklara tek bir 0.5mL’lik doz uygulanmalıdır. Rapel dozu:On iki aylıktan önce ilk iki dozluk rejimi tamamlayaninfantlarda, ikinci dozdan sonra 2 aylık bir süre geçmek koşuluyla12-15. aylarda bir rapel doz (0.5 mL) uygulanması gerekir. Likit PedvaxHIB piyasayasunulduğu gibi kullanılmalıdır. Sulandırılması gerekmez. Tercihen uyluğunön dış yanına veya üst kolun dış yüzeyine 0.5 mL IM yolla enjekte edilir
Lincocin Ampul IM/IVEczacıbaşı
Linkomisin HCl
Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul
End.:Duyarlıbakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronikosteomiyelit, pnömoni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisindeendikedir. Ayrıcaotitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.
Kontr.E.:Linkomisinveya klindamisine karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında, viralenfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.
Uyar.: Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilenşiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalıköyküsü (özellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı önerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenirliği saptanmamıştır. Anne sütüne0.5 ile 2.4 µg/mL arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lökopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura;bazıları penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonörotiködem, serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları Stevens-Johnsonsendromuna benzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deridöküntüsü, ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatifve vezikülobüllöz dermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitusbildirilmiştir.
Etkileş.: Linkomisinin, nöromuskülerblok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nöromuskülerblok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğindenbirlikte kullanılmaları önerilmez. Novobiosin ve kanamisin ilefiziksel olarak geçimsizdir.
Doz Önerisi: IM uygulama:Büyüklerde hafif enfeksiyonlarda 24 saatte bir 600 mg (1 ampul);ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir veya daha sık 600 mg. Çocuklarda hafif enfeksiyonlarda kilo başına10 mg hesabıyla 24 saatte bir enjeksiyon. Ağır enfeksiyonlarda kilobaşına 10-20 mg hesabıyla 12 saatte bir veya daha sık enjeksiyon. IV uygulama:Büyüklerde 8-12 saatte bir 600 mg (1 ampul)damardan kullanırken 250 mL veya daha fazla %5 dekstrozun sudaki solüsyonunaya da izotonik sodyum klorür solüsyonuna katılarak, enfüzyon şeklindeuygulanmalıdır. Çocuklarda günde kilo başına 10-20 mg’lik doz, 2-3 doza bölünerekyukarıda tarif edilen enfüzyon şeklinde, 8-12 saatte bir uygulanmalıdır.Daha ağır enfeksiyonlarda yukarıdaki dozlar artırılabilir
Linkoles Ampul IM/IVAroma
Linkomisin HCl
Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ve 50 ampul
End.:Duyarlıbakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronikosteomiyelit, pnömoni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisindeendikedir. Ayrıcaotitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.
Kontr.E.:Linkomisinveya klindamisine karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında, viralenfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.
Uyar.: Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilenşiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalıköyküsü (özellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı önerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenirliği saptanmamıştır. Anne sütüne0.5 ile 2.4 µg/mL arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lökopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura;bazıları penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonörotiködem, serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları Stevens-Johnsonsendromuna benzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deridöküntüsü, ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatifve vezikülobüllöz dermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitusbildirilmiştir.
Etkileş.: Linkomisinin, nöromuskülerblok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nöromuskülerblok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğindenbirlikte kullanılmaları önerilmez. Novobiosin ve kanamisin ilefiziksel olarak geçimsizdir.
Doz Önerisi: IM uygulama:Büyüklerde hafif enfeksiyonlarda 24 saatte bir 600 mg (1 ampul);ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir veya daha sık 600 mg. Çocuklarda hafif enfeksiyonlarda kilo başına10 mg hesabıyla 24 saatte bir enjeksiyon. Ağır enfeksiyonlarda kilobaşına 10-20 mg hesabıyla 12 saatte bir veya daha sık enjeksiyon. IV uygulama:Büyüklerde 8-12 saatte bir 600 mg (1 ampul)damardan kullanırken 250 mL veya daha fazla %5 dekstrozun sudaki solüsyonunaya da izotonik sodyum klorür solüsyonuna katılarak, enfüzyon şeklindeuygulanmalıdır. Çocuklarda günde kilo başına 10-20 mg’lik doz, 2-3 doza bölünerekyukarıda tarif edilen enfüzyon şeklinde, 8-12 saatte bir uygulanmalıdır.Daha ağır enfeksiyonlarda yukarıdaki dozlar artırılabilir
Linkomed Ampul   Koçak
Linkomisin HCl
Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul
End.:Duyarlıbakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronikosteomiyelit, pnömoni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisindeendikedir. Ayrıcaotitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.
Kontr.E.:Linkomisinveya klindamisine karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında, viralenfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.
Uyar.: Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilenşiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalıköyküsü (özellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı önerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenirliği saptanmamıştır. Anne sütüne0.5 ile 2.4 µg/mL arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lökopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura;bazıları penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonörotiködem, serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları Stevens-Johnsonsendromuna benzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deridöküntüsü, ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatifve vezikülobüllöz dermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitusbildirilmiştir.
Etkileş.: Linkomisinin, nöromuskülerblok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nöromuskülerblok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğindenbirlikte kullanılmaları önerilmez. Novobiosin ve kanamisin ilefiziksel olarak geçimsizdir.
Doz Önerisi:LinkomedAmpul IM olarak veya IV enfüzyonyoluyla verilir. IMuygulama: Yetişkinlerin enfeksiyonlarında24 saatte bir 600 mg (2 mL) uygulanır. Daha ciddi enfeksiyonlarda ise aynı doz12 saatte bir verilir. 1 aylıktan büyük çocuklarda ise şiddetli enfeksiyonlarda24 saatte bir 10 mg/kg dozunda uygulanır. Daha ciddi enfeksiyonlarda aynı doz12 saatte bir uygulanır. IVuygulama: Yetişkinlerde IV dozenfeksiyonun şiddetine göre ayarlanır. Şiddetli enfeksiyonlarda 600-1000 mg’likdoz 8-12 saat ara ile uygulanabilir. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda günlükdoz 8 g’ye kadar yükseltilebilir. IV dozlar (baz madde üzerinden), 1 glinkomisinin en az 100 ml uygun bir çözeltiye katılması ve en az 1 saatliksürede enfüzyon şeklinde uygulanır. 1 aylıktan büyük çocuklarda ise, günlük10-20 mg/kg’lık dozlar enfeksiyonun şiddetine göre bölünmüş dozlar halinde veyukarıdaki tabloya göre verilir. Ciddi renal fonksiyon bozukluğu olanhastalarda doz, normal dozun %25-30’u kadar azaltılır
Linkomisin-İE Ampul IM/IVİ.E. Ulagay
Linkomisin HCl
Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul
End.:Duyarlıbakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronikosteomiyelit, pnömoni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisindeendikedir. Ayrıcaotitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.
Kontr.E.:Linkomisinveya klindamisine karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında, viralenfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.
Uyar.: Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilenşiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalıköyküsü (özellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı önerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenirliği saptanmamıştır. Anne sütüne0.5 ile 2.4 µg/ml arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lökopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura;bazıları penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonörotiködem, serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları Stevens-Johnsonsendromuna benzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deridöküntüsü, ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatifve vezikülobüllöz dermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitusbildirilmiştir.
Etkileş.: Linkomisinin, nöromuskülerblok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nöromuskülerblok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğindenbirlikte kullanılmaları önerilmez. Novobiosin ve kanamisin ilefiziksel olarak geçimsizdir.
Doz Önerisi:IM uygulama:Erişkinlerde ciddi enfeksiyonlarda her 24 saatte bir 600 mg(1 ampul); daha ciddi enfeksiyonlarda her 12 saatte bir veya dahasık olarak 600 mg (1 ampul) IM enjeksiyonla uygulanır. 1 ayın üzerinde çocuklarda ciddi enfeksiyonlarda her 24saatte bir veya daha sık olarak 10 mg/kg tek IM enjeksiyon; daha ciddienfeksiyonlarda her 12 saatte bir veya daha sık olarak 10 mg/kg tekIM enjeksiyon uygulanır. IV uygulama:Erişkinlerde ciddi enfeksiyonlarda her 8-12 saatte bir 600 mg(1 ampul)-1 g dozlar verilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda bu dozlarıartırmak gerekebilir. Yaşamı tehdit eden durumlarda günlük 8 g’ye kadarIV dozlar verilmiştir. IV dozlar, 1 g Linkomisin İE 100 mL uygun çözelti içinde olacakşekilde dilüe edilmeli ve 1 saatten daha kısa olmayan bir süreyleenfüze edilmelidir. 1 ayın üzerindeki çocuklarda enfeksiyonun şiddetine bağlıolarak 10-20 mg/kg/gün, bölünmüş dozlarda, erişkinlerde tarif edildiğigibi enfüze edilebilir
Lipofen SR MikropelletKapsül    Nobel
Fenofibrat
Ambalaj: 250 mgx20 kapsül.
End.:Diyet ilekontrol altına alınamayan hiperlipoproteinemi durumlarındafenofibrat, artmış serum kolesterol ve trigliserid düzeylerinidüşürür. Fenofibrat Tip IIa, IIb, III, IV ve V (Fredrickson sınıflaması)hiperlipoproteinemilerin tedavisinde kullanılır. Fenofibratınayrıca trombosit ve eritrosit agregasyonunu önlediği, plazmafibrinojen konsantrasyonunu azalttığı ve bu özelliklerinin aterosklerozdankorunma tedavisine ek yarar sağlayabileceği belirtilmektedir.Fenofibratın ürikozürik aktivitesi de vardır; bu özelliği dehastaya ek bir yarar sağlar.
Kontr.E.: Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluklarında, safrakesesi hastalıklarında, ciddi böbrek hastalıklarında ve fenofibrataaşırı duyarlık hallerinde kontrendikedir.
Uyar.: Böbrek fonksiyon bozukluklarında doz azaltılmalıdır.Diğer hipolipidemik ilaçlar gibi kronik fenofibrat uygulamasırodentlerde hepatik tümör oluşumuna yol açabilir. Karaciğer üzerine hepatotoksiketki gösterebilir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: En sık görülen yan etkiler gastrointestinalrahatsızlıklar, deri döküntüleri, baş ağrısı, baş dönmesi ve vertigodur.Seksüel güçsüzlük ve kas krampları daha az sıklıkla ortaya çıkabilir.Serum transaminazlarında hafif artış olabilir.
Etkileş.: Antikoagülan tedavi uygulananhastalarda antikoagülan ilaç dozu tedavinin başlangıcında 1/3oranında azaltılmalıdır. Diğer fibratlar gibi, fenofibrat rodentlerde,yağ asidi metabolizmasında görev alan mikrozomal karma fonksiyonluoksidazları indükler ve bu enzimlerle metabolize olan ilaçlarlaetkileşebilir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük başlangıç dozu 250 mg’dir. Yaşlıhastalarda normal erişkin dozu önerilir. Çocuklarda doz 5mg/kg/gün olacak şekilde ayarlanmalıdır. Gerekirse günlük doz 2x1kapsüle yükseltilebilir. Gıdalarla birlikte alınmalıdır
Lipovas FilmTablet   İlsan
Simvastatin
Ambalaj: 10 mgx28 tablet
End.:Hiperlipidemi: Simvastatin, heterozigot familiyal hiperkolesterolemidahil primer hiperkolesterolemide (Fredrickson tip IIa), ya da kombine(miks) hiperlipidemide (Fredrickson tip IIb) dahil olmak üzere primerhiperkolesteremide yükselmiş total C, LDL-C, TG, ve apo B düzeylerinidüşürmek, ve HDL- kolesterolü yükseltmek için, diyet ve öteki farmakolojikolmayan girişimler yetersiz kaldığı zaman endikedir. Koroner Kalp Hastalığı: Simvastatinkoroner kalp hastalığı olan kişilerde ölüm riskini azaltma; koronerölüm riskini ve fatal olmayan miyokard enfarktüsü riskini azaltma;inme ve geçici iskemik atak riskini azaltma; koroner arter bypassgrefti ve perkutan transluminal koroner anjiyoplasti gibi miyokardialrevaskülarizasyon girişimlerine maruz kalma risklerini azaltma;koroner aterosklerozun ilerlemesini yavaşlatma yeni lezyonlarınoluşumunu ve yeni total oklüzyonların gelişmesini azaltmadaendikedir.
Kontr.E.:Simvastatinekarşı aşırı duyarlık, aktif karaciğer hastalığı veya serum transaminazlarınnedeni açıklanmayan sürekli yüksekliği, gebelik ve emzirme dönemindekontrendikedir.
Uyar.: Simvastatin nadiren miyopatiye neden olur. Çokender, miyoglobinürinin yanı sıra akut böbrek yetersizliği ilebirlikte veya akut böbrek yetersizliği olmaksızın görülen rabdomiyolizolgusu bildirilmiştir. Fazla miktarda alkol tüketen ve/veya geçmişindekaraciğer hastalığı öyküsü bulunan hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Abdominalağrı, konstipasyon ve flatulens, asteni, baş ağrısı görülebilir. Miyopatiseyrek olarak bildirilmiştir. Bulantı, diyare, döküntü, dispepsi,kaşıntı ve anemi, nadir olarak rabdomiyoliz ve hepatik sarılıkdaha sonra bildirilmiştir. Nadir olarak anjiyoödem, lupus benzerisendrom, polimiyalji romatika, vaskülit, trombositopeni, eozinofili,artrit, artralji, ürtiker, ateş, al basması, dispne ve kırgınlık gibibulgulardan bazılarını içeren bir belirgin aşırı duyarlık sendromuda bildirilmiştir.
Etkileş.:Kumarinantikoagülanların etkilerinde bir miktar artış sağlar. Gemfibrozilve diğer fibratlar, niasinin (nikotinik asit) simvastatin ile birlikteverildiğinde miyopati riskini artırabilir.
Doz Önerisi: Hasta Lipovas tedavisine başlamadan önce standart bir kolesteroldüşürücü diyete alınmalı ve bu diyeti Lipovas tedavisi boyunca sürdürmelidir.Normal başlangıç dozu, akşam tek doz olarak verilen 10 mg/gün biçimindedir.Hafif ile orta derecede hiperkolesterolemisi olan hastalar Lipovas’ın 5 mg’lik bir başlangıç dozuile tedavi edilebilirler
Liquemine Flakon IVRoche
Heparin sodyum
Ambalaj: 25000 IU/5 mLx1 flakon
End.:Tromboz,tromboz tehdidi, emboli, kalp enfarktüsü ve postoperatif trombozlarınönlenmesinde endikedir. Heparin sindirim yolunda tahrip olduğundan, parenteralyoldan verilir.
Kontr.E.:Ağır trombositopeni,ağrı böbrek yetmezliği, hemorajik diatez (her çeşit), malign hipertansiyon(sistolik 200 mm Hg’den yukarısı), gastrointestinal ülser, göz, beyinve omurilik ameliyatları, subakut bakteriyel endokarditte ve heparineaşırı duyarlıkta kontrendikedir.
Uyar.:Hepatopativarlığında (heparine duyarlık artar) veya prostat, karaciğer vesafra yolları ameliyatlarından sonra kullanılırken çok dikkatliolunmalıdır. Gebelikte heparinin zararlı bir etkisi gösterilememişsede, yine de kesinlikle gerekiyorsa verilmelidir. Heparin anne sütünden geçmez.
Yan E.:Önemsiz hemorajilerveya küçük hematomlar için heparin kürünü kesmeye gerek yoktur. Bunakarşın ağır hemorajilerde heparin bırakılmalı ve henüz kanda bulunanheparin de protamin sülfat enjeksiyonlarıyla nötralize edilmelidir.Heparintedavisinden sonra görülebilecek alopesi, spontan olarak reversibldir.Heparin alkolle birlikte alınmamalıdır. Uzun süre kullanıma bağlıosteoporoz, kutanöz nekroz, geçici alopesi, priapizm, trombositopeni,hipersensitivite, en sık olarak ateş, titreme, ürtiker görülebilir.Ayrıca baş ağrısı, kusma, astım ve kanama (adrenal kanama sonucumeydana gelen adrenal yetmezliği, ovarial kanamalar), serum transaminazlarındageçici artış görülebilir. Nadir olguda, tedaviye başladıktan1-3 hafta sonra, ciddi tromboembolik komplikasyonlara neden olabilen,bir trombozla (beyaz pıhtı sendromu) ilişkili, klinik olarak belirginbir trombositopeni oluşabilir. Bu sorunlakarşılaşılırsa heparin hemen kesilmelidir. Trombolitik tedavi göz önündebulundurulmalıdır.
Etkileş.:Dikumarolve varfarin sodyum gibi oral antikoagülanların etkisini artırabilir.Dekstran,asetilsalisilik asit, fenilbutazon, indometasin, dipiridamolgibi platelet inhibitörleriyle etkileşime girebilir. Dijital,nikotin, tetrasiklin ve antihistaminiklerle etkileşebilir.
Doz Önerisi: IV olarak enjekte edilir ve hemen etki eder. Verilenmiktara çok dikkat edilmelidir. Doz çok olursa trombolitik proses hafiflemişklinik semptomlarla ilerleyebilir ve böylece artan emboli tehlikesinide maskeler. Günlük heparin dozu 40.000 IU’den az olmamalıdır.Eğer fazlamiktarda sıvı verilmesi kontrendike değilse, damara damla damlaperfüzyon şeklinde de verilebilir. IV veya SC olarak enjekte edilebilir.IM kullanılmamalıdır
Liquifilm Tears Solüsyon   Abdiİbrahim
Polivinil alkol%1.4
Ambalaj: 15 mL’lik ambalaj.
End.:Suni gözyaşıolarak kullanılır.
Doz Önerisi: Gereksinime göre günde 1 damla kullanılır
Lithuril KapsülKoçak
Lityum karbonat
Ambalaj: 300 mgx100 kapsül.
End.:Manikdepresif hastalık ve maninin profilaksi ve tedavisinde, rekürentdepresyonun sürek tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ciddiböbrek veya kardiyovasküler hastalığı olanlarda, ciddi dehidratasyonda,hiponatremili hastalarda ve diüretik kullananlarda, lityum toksisitesiriski olduğundan kullanılmamalıdır.
Uyar.: Tremor, ataksi, halsizlik, sersemlik, kusma, diyaregibi lityum toksikasyonu bulguları oluşursa ilaç kesilmeli ve gereklitedavi yapılmalıdır. Zihinsel ve fiziksel faaliyetleri azaltabileceğinden,araba kullanma gibi dikkat isteyen işlerde çalışanlar uyarılmalıdır.Gebeliksırasında fetusa zarar verebileceğinden kullanılmamalıdır. Süte geçtiğinden, lityum kullanılırkenemzirme yapılmamalıdır.
Yan E.:Tedavininbaşlangıcında tremor, poliüri ve susama gibi belirtiler olabilirve tedavi boyunca devam edebilir. Keza tedavinin ilk birkaç günündegeçici ve hafif bulantı ve genel huzursuzluk olabilir. Bu yan etkilergenellikle tedavi sırasında veya doz azaltılarak düzelir. Eğer devamederse, tedavi kesilmelidir. Epileptiform ataklar, baş dönmesi,konfüzyon, stupor, koma, akut distoni, nistagmus gibi SSS; aritmi, hipotansiyonve kollaps gibi kardiyovasküler; iştahsızlık, bulantı, kusma, diyaregibi gastrointestinal; oligüri, poliüri gibi üriner sistem ve follikülit,alopesi gibi dermatolojik reaksiyonlar, serum lityum düzeyinebağlı olarak ve tedavi düzeylerinde de görülebilir.
Etkileş.:Lityum tuzlarınınhaloperidol ile birlikte yüksek dozlarda kullanılması halinde ensefalopatisendromu ortaya çıkabilir. Bu sendromun ilk belirtileri görülenhastalarda haloperidol tedavisi hemen durdurulmalıdır. Haloperidolve lityumun sürekli birlikte kullanımı sonucu birkaç hastada irreversiblbeyin harabiyeti gözlenmiştir. Lityum nöromusküler blokerlerlebirlikte kullanılırsa, onların etkisini uzatabilir. İndometasinve piroksikamın, serum lityum düzeylerini artırdığı bildirilmiştir.Diüretik ve ACE inhibitörlerinin sodyum kaybına neden olmalarındandolayı, lityum klirensi azalabilir ve intoksikasyona neden olabilir.Lityumun antipsikotiklerle birlikte kullanımı durumunda tardifdiskinezi riskinin arttığı bilinmektedir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz, akut manik atakta 1200-1800mg/gün olup, günlük total doz 3-4 kerede verilmelidir. Bu dozlarda genellikle0.8-1.2 mEq/l arasında etkili bir serum düzeyi sağlanır. Sürek tedavisindeise günlük 900-1200 mg’lik dozlarla 0.6-1.0 mEq/l arasında etkili serumdüzeyleri sağlanmaktadır. Başlangıçta haftada 2 kez lityum düzeyleribelirlenerek uygun doz bulunmalı, uzun süreli tedavide ise en az 2ayda bir serum düzeyleri kontrol edilmelidir. Sürek tedavisinde0.5-0.75 mEq/l arasındaki serum düzeyi etkili koruma sağlamaktadır
Livial TabletOrganon
Tibolon
Ambalaj: 2.5 mgx28 tablet.
End.:Doğal yada cerrahi menopoz sonucu oluşan klimakterik yakınmalar ve menopozsonrası osteoporozun önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.:Gebelikveya laktasyon, hormonlara bağlı tümör varlığı veya şüphesi, kardiyovaskülerveya serebrovasküler bozukluk veya özgeçmişte varlığı, etiyolojisibilinmeyen vajinal kanama, ağır karaciğer bozukluklarında kontrendikedir.
Uyar.: Kontraseptif amaçla kullanılmaz.Son doğal menstrüel kanamadan 12 ay sonrasına kadar kullanılmamalıdır.Böbrek disfonksiyonu, epilepsi, migren veya özgeçmişte bu durumlarınvarlığı ve karbonhidrat metabolizması bozukluğu, hiperkolesterolemiolanlarda hasta dikkatle izlenmelidir.
Yan E.:Özellikletedavinin ilk aylarında, nadir olarak vajinal kanama veya lekelenmeoluşabilir. Ayrıca, nadiren baş ağrısı ve migren, ödem, baş dönmesi,kaşıntı, kilo alma, mide bulantısı, abdominal ağrı, yüzde kıllanmaartışı, döküntü ve depresyon görülebilir.
Etkileş.:Fenitoin,karbamazepin ve rifampisin gibi enzim indüksiyonu yapan ilaçlartibolon aktivitesini düşürebilir. Tibolon, kanın fibrinolitikaktivitesini artırabileceğinden (düşük fibrinojen düzeyleri,yüksek AT III; plazminojen ve fibrinolitik aktivite değerleri);antikoagülanların etkisini artırabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz 1 tablettir. Hergün aynı saatte, birmiktar su ya da başka bir içecekle yutulmalıdır. Birkaç hafta içindesemptomlarda düzelme görülür, ama optimal sonuçlar tedaviye en azüç ay devam ettikten sonra alınır. Önerilen dozda, ara verilmeksizinuzun süre kullanılabilir. Aradan geçen zaman 12 saati aşmadıkça,unutulmuş doz hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır. Aksi halde kaçırılmışdoz atlanmalı ve bir sonraki doz normal zamanında alınmalıdır
Lizan Kapsül   Nobel
Diazepam
Ambalaj:2 mgx25 kapsül :: 5 mgx25 kapsül
End.:En önemliendikasyonu anksiyete hastalıklarıyla anksiyeteye bağlı semptomlarınkısa süreli tedavileridir. Akut alkol yoksunluğuna bağlı akut ajitasyon,tremor, akut delirium tremens ve hallüsinasyonlarda kullanılır.Diazepam, lokal patolojik nedenlere bağlı (mafsal ve kas enflamasyonveya travmaları) iskelet kas spazmları, üst motor nöron hastalıkları(serebral felç ve paraplejiler) atetoz, stiff-man sendromu gibi durumlardave çeşitli konvülzif hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Diazepamakarşı aşırı duyarlığı bilinenlere ve klinik deneyim yetersizliğinedeniyle 6 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir. Ayrıca dar açılı glokom, miyasteniagravis ve depresif durumlarda kontrendikedir.
Uyar.: Diazepam alan hastalar, tehlikelive dikkat isteyen araç ve gereç kullanımlarında dikkatli olmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Antikonvülzif tedavi görenlerde yardımcıolarak diazepam kullanımının ani olarak kesilmesi, nöbetlerin sıklığınıve şiddetini artırabilir. Alkol ve diğer alışkanlık yapan maddelerebağımlı ve eğilimli olanların diazepam alırken çok yakından izlenmelerigerekir. Kullanımı zorunlu olmayan bu tür ilaçlardan gebelik süresincekaçınılmalıdır. Diazepam ve metabolitleri anne sütüne geçtiğindenemzirme döneminde kullanılmamalıdır. Alkolle kullanımından kaçınılmalıdır.
Yan E.:En çok görülenyan etkiler uyuklama, bitkinlik ve ataksidir. Daha seyrek olarak konfüzyon,konstipasyon, depresyon, diplopi, disartri, baş ağrısı, hipotansiyon,sarılık, libido değişiklikleri, bulantı, deri döküntüleri, konuşmabozuklukları, üriner retansiyon, vertigo, görme bozuklukları sayılabilir.Ayrıca paradoksik olarak anksiyete, hallüsinasyon, uyku bozuklukları,saldırganlık oluşabilir.
Etkileş.: Diğer santral etkili ilaçlarla(psikotropik ajanlar, hipnotikler, bazı analjezikler, anestezikler,hatta antihistaminikler gibi) ve de alkolle birlikte kullanımıkarşılıklı olarak potansiyalizasyona neden olur ve ve bazı istenmeyenetkiler ortaya çıkar. Simetidin ve omeprazolün benzodiyazepinklirensini düşürdüğü ve etkilerini potansiyelize edebileceği,rifampisin gibi hepatik enzimleri indükleyen maddelerin ise benzodiyazepinklirensini artırdığı gösterilmiştir. Disülfiram da diazepamın etkisinipotansiyelize eder ve uzatır. Diazepam metabolizması sigara veteofilinle hızlanır. Teofilin, düşük dozlarda diazepamın sedatifetkisini tersine çevirir. Diazepam, karaciğerde metabolize olandiğer ilaçlarla etkileşebilir, onları inhibe (levodopa) veya potansiyelize(kas gevşeticiler) eder. Nadir durumlarda fenitoin metabolizmasınıinhibe ederek etkisini artırabilir. Fenobarbital ve fenitoinde diazepam metabolizmasını hızlandırabilir.
Doz Önerisi: Anksiyolitik olarak günde2-4×2-10 mg; sedatif hipnotik ve alkol yoksunluğunda ilk doz 2-4×10 mgve sürek doz olarak 2-4×5 mg uygulanır. 6 aydan büyük çocuklarda 40-200µg/kg hesabıyla verilir
Lobem Lak Tablet   Eczacıbaşı
Moklobemid
Ambalaj: 150 mgx30 tablet :: 300 mgx30 tablet
End.:Depresifsendromların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Moklobemide karşı bilinenhipersensitivitesi olanlarda, akut konfüzyonel durumlarda ve selegilin ilebirlikte kullanımı kontrendikedir.
Uyar.:Şizofrenikya da şizoafektif psikozlu depresif hastalarda kullanıldığında, şizofreniksemptomlarda artma görülebilir. Bu tür hastalarda, mümkünse, uzun etkilinöroleptiklerle tedavi sürdürülmelidir. İntihar eğilimi olan hastalar dikkatleizlenmelidir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.Aynı zamanda serotonini artıran başka ilaçların, özellikle tekrarlanan ilaçkombinasyonları şeklinde kullanılması durumunda dikkatli olmak gerekmektedir.Bu durum özellikle klomipramin için geçerlidir. Moklobemid iledekstrometorfanın birlikte kullanımı önerilmez. Tam mental uyanıklık gerektirenaktivitelerde (örn. motorlu araç kullanımı) tedavinin erken dönemindedikkatli olunmalıdır. Gebelik süresince olabilecek yararı ile fetus içinoluşabilecek riskler tartılmalıdır. Moklobemid, anne sütüne çok az miktardageçmesine rağmen, ilaç tedavisinin devamının emziren anneye olabilecek yararıile bebek için oluşabilecek riskler tartılmalıdır.
Yan E.: Uyku bozukluğu, ajitasyon, sıkıntı,iritabilite, baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi, ağız kuruluğu, vizüelrahatsızlıklar, gastrointestinal şikayetler ve kızarıklık, kaşıntı, ürtiker veateş basması gibi deri reaksiyonları görülebilir. Konfüzyon görülebilir.
Etkileş.: Moklobemid de, diğer MAOinhibitörleri gibi, sempatomimetik ilaçlarla birlikte kullanıldığında,sempatomimetiklerin etkisi artar ve hipertansiyon, başağrısı, terleme vetaşikardi gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkar. Moklobemid opium türevlerininetkisini şiddetlendirir, bu yüzden birlikte kullanılmamalıdır ya da opiumtürevinin dozu düşürülmelidir. Moklobemidin, ibuprofenin etkisini şiddetlendirdiğisaptanmıştır. Bu yüzden birlikte kullanılmaları gerekiyorsa, ibuprofen düşükdozda verilmelidir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde tedaviye genel olarak günde 300 mg ilebaşlanır. Bu doz ikiye ya da üçe bölünerek verilir. Ağır durumlarda, günlük doz600 mg’a çıkarılabilir. Yemeklerle olası bir etkileşimi en aza indirmek içindozun, yemeklerden hemen sonra alınması uygundur. Sürek tedavisi sırasında,tedaviye iyi yanıt veren vakalarda doz günde 150 mg’ye düşürebilir
Locabiotal İnhalerServier
Fusafungin %1
Ambalaj: 20 mL’lik mikronize solüsyoniçeren tüplerde, oral ve nazal adaptörlü inhalatörüyle birlikte.
End.: Tonsillit, farenjit, rinofarenjit, rinit, sinüzit,trakeit, larenjit ve posttonsillektomi gibi orofarenks mukozadakienfeksiyon ve enflamasyonların lokal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:30 ayınaltındaki çocuklarda ve duyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: 10 günü aşan tedavilerden kaçınılmalıdır.Gebelik ve emzirme döneminde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Tedavininkesilmesini gerektirmeyecek bukofarenjiyal irritasyon tipindelokal reaksiyonlar, hapşırma nöbetleri gibi nadiren raslanan yanetkiler bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde ağız veya burun yolundan her 4 saattebir püskürtme, çocuklarda her 6 saatte bir püskürtme yapılırakuygulanır. Tedavi süresi 10 günü geçmemelidir
Locacortene-Vioform KremNovartisPharma
Flumetazon pivalat0.2 mg, kliokinol 30 mg/g
Ambalaj: 30 g’lik ambalaj.
End.:Değişiktipte ve kliokinola duyarlı mikroorganizmalarla oluşan sekonderenfeksiyonlu, çeşitli tipte ve lokalizasyonda, kortikosteroidlereyanıt veren enflamatuvar deri hastalıklarının başlangıç tedavisinde;seboreik ekzema, kontakt ekzema, atopik dermatit (her yaşta hastada),lokalize nörodermatit, intertrigo, piyodermanın yüzeysel şekilleri(impetigo gibi) ve akut enflamasyonun belirgin bir özellik olduğudermatomikozların yüzeysel şekilleri ve sekonder enfeksiyonungeliştiği böcek ısırmaları ve sokmalarında endikedir.
Kontr.E.:Viral derihastalıkları (su çiçeği, aşı sonrası deri döküntüleri, herpessimpleks, herpes zoster gibi), sifiliz, deri tüberkülozu, rosacea,perioral dermatit, akne vulgaris ve göze uygulamada kontrendikedir.Flumetazona veya genel olarak kortikosteroidlere; kliokinol,hidroksikinolin ve diğer kinolin türevlerine karşı aşırı duyarlıolanlarda ve 2 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir.
Uyar.: Fazla miktarda, geniş deri yüzeylerine veya kapalıpansuman şeklinde uygulanması gereken ender durumlarda uygulama,ancak hasta düzenli tıbbi kontrol altında tutularak yapılmalıdır.Konjunktivaylatemasından kaçınılmalıdır. Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliğiolan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Gebelikte kullanımınıngüvenliğiyle ilgili bilgi bulunmadığından, gebelerde büyük miktardave uzun süreli kullanımında risk/yarar ilişkisi dikkatle gözden geçirilmelidir.Etkin maddelerinanne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Önlem olarak bunadikkat edilmelidir.
Yan E.: Uygulama yerinde bazen yanmahissi, kaşıntı veya deri döküntüleri gibi hafif irritasyon belirtileri;çok ender olarak hafif deri atrofisi gibi yan etkiler görülebilir.Glukokortikoidlerle topikal tedavide kontakt alerji, deri pigmentasyonundadeğişiklikler veya sekonder enfeksiyonlar gibi lokal yan etkilerkaydedilmiştir.
Doz Önerisi: Başlangıçta günde 4-6 kere ve daha sonra günde2-3 kere hastalıklı bölgeye sürülür. İyileşme görüldükten sonra1-2 hafta süreyle günde 1 kere uygulamaya devam edilir
Locasalene MerhemNovartisPharma
Flumetazon pivalat0.2 mg, salisilik asit 30 mg/g
Ambalaj: 30 g’lik tüp.
End.:Kortikosteroidlereyanıt veren, değişik tipte ve farklı yerleşim gösteren, özelliklehiperkeratoz ile birlikte seyreden subakut ve kronik enflamatuvarderi hastalıklarında: Seboreik ekzema, kontakt ekzema, atopikdermatit (her yaşta hastada), lokalize dermatit, Psöriazis vulgaris,liken planus, avuç ve ayak tabanı hiperkeratozlarında endikedir.
Kontr.E.:Viral derihastalıkları (su çiçeği, aşı sonrası deri döküntüleri, herpessimpleks, herpes zoster gibi), sifiliz, deri tüberkülozu, rosacea,perioral dermatit, sulu ve/veya ülseroz dermatozlar, akne vulgaris,mantar ve bakteri enfeksiyonları, paraziter enfeksiyonları vegöze uygulamada kontrendikedir. Flumetazona veya genel olarak kortikosteroidlere;salisilik asite karşı aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Fazla miktarda, geniş yüzeylereveya kapalı pansuman şeklinde uygulanması gereken ender durumlarda,uygulama ancak hasta düzenli tıbbi kontrol altında tutularak yapılmalıdır.Hastanın yaşı ne olursa olsun, özellikle yüz derisinde uzun sürelitedaviden kaçınılmalıdır. Konjunktivayla temasından kaçınılmalıdır. Şiddetli böbrek yetmezliği olanhastalarda, salisilatların emilme olasılığı nedeniyle, geniş deriyüzeylerine tekrarlanan uygulamalardan kaçınılmalıdır. Gebelerdeancak kesin gerekli durumlarda ve ilacın yarar/zarar ilişkisi dikkatlicedüşünülerek kullanılmalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Önlem olarak,emziren anneler kullanmamalıdır.
Yan E.: Uygulama yerinde bazen yanmahissi, kaşıntı veya deri döküntüleri gibi hafif irritasyon belirtileri;çok ender olarak hafif deri atrofisi gibi yan etkiler görülebilir.Şiddetliirritasyon veya duyarlık gelişirse tedavi kesilmelidir.
Doz Önerisi: Günde 1-2 kez hastalıklı bölgeye sürülür
Locoid Krem    Santa Farma
Hidrokortizon butirat
Ambalaj: %0.1×30 g’lik ambalaj
Locoid Lipokrem
Hidrokortizon butirat
Ambalaj: %0.1×30 g’lik ambalaj
Locoid Merhem
Hidrokortizon butirat
Ambalaj: %0.1×30 g’lik ambalaj
End.:Ekzemalar,psöriazis, likenler, lupuslar, nörodermatitis, güneş ve radyasyondermatitleri, kontakt dermatitis, intertrigo, diaper döküntülerive nonspesifik anüs, vulva, skrotum kaşıntılarında kullanılır.
Kontr.E.:Hidrokortizonaduyarlık öyküsü olanlarda, ileri derecede dolaşım bozukluğu olanlarda,cilt tüberkülözü ve sifilizinde, cilt veya sistemik viral hastalığıolanlarda, canlı aşı uygulamaları sırasında, primer mikrobik veyamikotik cilt lezyonlarında kullanılmaz.
Uyar.: Göze sürülmemelidir. Hastalar,advers reaksiyonları hemen bildirmeleri, hekim önermedikçe yaralarısarıp bandaj yapmamaları, özellikle bebeklerde sıkı bez veya plastikkülot kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Gebelerde ancakanneye yararı fetüse olası zararından üstün görülüyorsa kullanılmalıve geniş cilt alanında ve/veya uzun süreli ve kapalı tedaviden kaçınılmalıdır.Emziren annelerde ihtiyatla kullanılmalıdır.
Yan E.:Geniş vücutalanına ve/veya uzun süreli uygulama sonucu ortaya çıkan sistemik yanetkile, HPA aksisin tekrar düzelebilen inhibisyonu, Cushing sendromubelirtileri, hiperglisemi, glikozüridir. Bebeklerde buna ek olarakkafa içi basıncı artması sonucu fontanellerde şişkinlik, baş ağrısı,iki taraflı papilla ödemi, adrenal inhibisyona bağlı linear büyümeve kilo almada gecikme, plazma kortizol konsantrasyonunda düşme,kortikotropin testine yanıtsızlık görülür. Lokal yan etkiler açıktedavide seyrektir. Bu yan etkiler sıklık sırasına göre yanma, kaşıntı,iğnelenme, hipertrikozis, akneiform döküntü, hipopigmentasyon,ciltte kuruma, çatlama, gerilme, epidermal ve dermal kollajen atrofiyebağlı cildin incelenmesi, perioral dermatit, purpura, yüzde rozasea,telanjektazidir.
Etkileş.: Enfekte dermatozlarda antimikrobiktedavi yapılırken birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Locoid Krem cildin kıllı kısımlarındaki akut ve subakut dermatozlardave cildin birbirine sürtünen bölgelerindeki sınırlı lezyonlardakullanılır. Locoid Lipokrem kuru ciltli insanlarda görülen subakut ve kronikcilt lezyonlarının tedavisi için uygundur. Locoid Merhem kabuklu ve/veya çatlama, kepeklenme,kabuklanma ile birlikte olan kronik cilt hastalıklarının tedavisiiçin uygundur. Cildin hastalıklı bölgesine ince bir tabaka halindehastalığın derecesine göre günde 2-4 kez sürülür ve parmakla hafifçeovarak yedirilir. İyileşme başlayınca uygulama sayısı azaltılabilir.İnatçı olgularda bir süre veya aralıklı olarak kapalı tedavi gerekebilir.Preparat sürüldükten sonra üzeri plastik bir örtü ile lezyonu biraztaşacak şekilde örtülür ve çevresi sağlam cilde yapıştırılır veörtü genellikle 12-24 saat, bazan 2-3 gün kalır
Lodine FilmTabletWyeth
Etodolak
Ambalaj: 300 mgx10 ve 30 film tablet.
End.:Akut veuzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve semptomların giderilmesindeendikedir: Romatoid artrit, osteoartrit, kas ve iskelete ait ağrılar,diş ameliyatları, genel ve ortopedik ameliyatlardan sonraki ağrılar,epizyotomiden sonraki ağrılar, omuz ağrısı, tendinitis, bursitis,akut gut artriti, lumbago ve radikülalji.
Kontr.E.:Daha önceetodolaka karşı hipersensitivite göstermiş hastalarda kullanılmamalıdır.Olası çapraz reaksiyonlardan kaçınmak için asetilsalisilik asitveya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavi sırasındaastım, rinit veya ürtiker gibi alerjik reaksiyon gösteren hastalardave aktif peptik ülser hikayesi olan hastalarda, daha önce başka birnonsteroidal antienflamatuvar ilaçla tedavide gastrointestinalkanama geçirmiş hastalarda ve antikoagülanla tedavi olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Kronik olarak nonsteroidal antienflamatuvarilaçla tedavi olan hastalarda ülserleşme ve kanamaya karşı tedbirliolunmalıdır ve hastalar gastrointestinal toksisite semptomlarınave belirtilerine karşı uyarılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğuveya anormal karaciğer testi oluşmasının semptom ve/veya belirtileriolan hastalar, etodolakla tedavi sırasında daha ciddi karaciğerreaksiyon gelişimi için incelenmelidir. Sıvı retansiyonu, hipertansiyonveya kalp yetmezliği olan hastalarda tedbirli uygulanmalıdır. Çocuklarda etkili ve güvenilirolduğu belirlenmediğinden kullanılmamalıdır. Gebelerde ve emzirenannelerde yeterli ve kontrollü çalışmalar yapılmadığındanrisk-yarar dengesi göz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Bulantı,diyare, epigastrik ağrı, mide yanması, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı,mide-bağırsak krampları, şişkinlik, kabızlık, kusma, dispepsi, başağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, uykusuzluk, sinirlilik/iç sıkıntısı,deride ufak lekelerle görülen dermatit veya prurit, yorgunluk, halsizlik/keyifsizlik,sık idrara çıkma, sıvı retansiyonu, kulak çınlaması, bulanık görmegibi yan etkiler günlük 1 g’yi bulan dozlarda nadiren görülebilirler.
Etkileş.: Asetilsalisilik asitle birliktekullanılması yan etkilerin olası artışı nedeniyle önerilmez. Etodolakkalp, böbrek ve karaciğer yetmezliği olup, diüretik kullanan hastalardatedbirle kullanılmalıdır. Etodolak, renal prostaglandinler üzerineetkiyle digoksin, lityum ve metotreksatın toksisitenin artmasınaneden olur. Siklosporinle ilgili nefrotoksisite de artabilir. Fenilbutazonile birlikte kullanılması önerilmez.
Doz Önerisi: Günlük doz 2×1 tablettir. Gerektiğinde günlükdoz 1200 mg’ye kadar yükseltilebilir
Lodoz Film Tablet  Merck
Bisoprolol fumarat 2.5mg, hidroklorotiyazid 6.25 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Hipertansiyontedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Şiddetliastım ve kronik obstrüktif bronkopnömopatiler, belirgin kalp yetmezliği,kardiyojenik şok, hasta sinüs sendromu, ikinci ve üçüncü derece, cihazkullanılmayan atriyoventriküler blok, belirgin bradikardi, prinzmetal anjina,tedavi edilmemiş feokromositoma, Raynaud fenomeni ve ileri safhadaki periferikarteriyel bozukluklar, hipotansiyon, bisoprolol, hidroklorotiazid veya diğersülfonamid türevlerine karşı bilinen aşırı duyarlık, metabolik asidoz, ilerisafhadaki böbrek yetmezliği, karaciğer koma ve prekoması.
Uyar.: Anjinalı ve iskemik kalp hastalığı olanlarda tedavianiden durdurulmamalıdı. Bisoprolol hipoglisemi semptomlarınımaskeleyebileceğinden (özellikle de taşikardi) diyabetlilerde dikkatliolunmalıdır. Diüretiklerle tedavi edilen hastalarda düzenli aralıklarla su veelektrolit miktarları kontrol edilmelidir. Gebelik sırasında ancak potansiyelyarar fetüsteki riski karşılıyorsa kullanılmalıdır. Eğer emzirme dönemindekullanılması gerekliyse emzirmekten kaçınılmalıdır.
Yan E.:Sıklıklahalsizlik, bitkinlik, uykusuzluk, kabus, ekstremitelerde soğukluk hissi,bradikardi, insomnia, gastrointestinal şikayetler ve nadir olarakatriyoventriküler iletide azalma veya mevcut atriyoventriküler bloğunşiddetlenmesi, kalp yetmezliği, kan basıncında düşüş, bronkospazm, hipoglisemi,Raynaud fenomeni, mevcut intermittan klaudikasyonun ağırlaşması, parestezi,deri döküntüleri meydana gelebilir.
Etkileş.:Floktafeninve sultopirid ile kombinasyonu kontrendikedir. Lityum ile kombinasyonuönerilmez. Uçucu halojenli anestetikler, kalsiyum-kanal blokörleri (bepridil,diltiazem, verapamil), antiaritmik ilaçlar ile (propafenon ve sınıf IA ilaçlar(kinidin, hidrokinidin, disopiramid ve amiodaron), insülin ve sulfonamidhipoglisemik ajanları, lidokain (propranolol, metoprolol ve nadolol içintanımlanmıştır), iyotlu kontrast ürünleri, takrin, meflokin, kalsiyum-kanalblokerleri-dihidropiridinler, yüksek doz salisilatlar ve NSAE ilaçlar,hipokalemikler, digitalis tedavisi, hiperkalemik diüretikler (amilorid, potasyumkankrenoat, spironolakton, triamteren), ACE inhibitörleri, imipraminantidepresanlar (trisiklik antidepresanlar) ile birlikte kullanımı dikkatgerektirir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde bir kez 1 tablet uygulanır. Hafifveya orta şiddette karaciğer ya da böbrek yetmezliği olgularında doz ayarlamasıgerekmez
Lokalen Pomat     Toprak
Lidokain %5
Ambalaj:30 g’lik tüp
End.:Lokalanestezik olarak, her türlü yanıklar, kesikler, basur memeleri, derihastalıkları, güneş yanığı, böcek sokmaları ve acıyan meme uçları tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Amid tipi lokal anesteziklere duyarlı kişilerdekontrendikedir. Yaralı ve sepsis durumu olanlarda ihtiyatla kullanılmalıdır.Lidokaine ve para aminobenzoik asit türevi (prokain, tetrakain, benzokain vs.)ilaçlara alerjik duyarlığı olanlarda ihtiyatla kullanılır.
Uyar.: Fetüs üzerine etkisibilinmediğinden, gebeliğin erken dönemlerinde dikkat edilmelidir.
Yan E.: Yüksek dozlarda sinirlilik, başdönmesi, bulanık görme, titreme, uyku hali, dalgınlık görülebilir.
Doz Önerisi: Hasta bölgeye uygun bir miktariyice yedirilerek sürülür. Gerektiğinde birkaç kez kullanılabilir
Loksetin Kapsül    Nobel
Fluoksetin HCI
Ambalaj: 20 mgx16 kapsül
End.:Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsifhastalık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyenderi döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilikve uykusuzluk görülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkilernedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliğiolan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımınason verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlanacağı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir. Daha güvenli başka bir seçenekvarsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren annelereverilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğinive becerileri olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalaruyarılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani degörülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habissendrom-benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsüve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyansaç dökülmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.
Etkileş.:Lityumufluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde, depresyon ve obsesif kompulsifnevrozda önerilen günlük doz, sabahları 20 mg’dir. Gereken hallerdegünde 80 mg’ye kadar çıkarılabilir (20 mg’nin üzerindeki dozlar ikiyebölünerek, sabah-akşam uygulanır). Ancak çoğu hastada günde 1 kez20 mg yeterli olmaktadır. Bulimia nevrosada ise 60 mg/gün kullanılmalıdır.Günlük maksimum doz 80 mg’yi aşmamalıdır. Ana ilacın eliminasyonyarı-ömrü (2-3 gün) ve majör metabolitinin eliminasyon yarı-ömrü(7-9 gün) uzun olduğundan, doz değişiklikleri birkaç hafta (yaklaşık4 yarı-ömür) plazmaya yansımayacaktır. Yaşlı hastalarda yaşa bağlıistenmeyen etkiler görülmemesine karşın, günlük toplam doz 60mg’yi geçmemelidir
Lomotil Liquidaris
Difenoksilat HCI2.5 mg, atropin sülfat 0.025 mg/5 mL
Ambalaj: 60 mL’lik şişe.
Lomotil Tablet
Difenoksilat HCI2.5 mg, atropin sülfat 0.025 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Akut diyarelerinsemptomatik tedavisi: Nonspesifikdiyare ve seyahat sırasında meydana gelen diyareler, basilli veamipli dizanteriler dahil enfeksiyöz diyareler ve gastroenterit,ilaç alınmasından kaynaklanabilecek diyareler. Kronik diyarelerin semptomatik tedavisi: Fonksiyonel bağırsak hastalıkları, irritabl kolonsendromu, mukoz kolit, spastik kolon, ülseratif kolit, rejyonel ileit,ileostomi, kolostomi, gastrektomi.
Kontr.E.:Solunumdepresyonu, özellikle siyanoz olduğunda, bronşiyal astımlılarda,kalp ve karaciğer yetmezliği olanlarda, baş yaralanmalarından sonra,akut alkolizmde ve intrakraniyel basıncın arttığı durumlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bağımlılık yapabilir. Yüksek dozlarda alındığındaşiddetli solunum depresyonu ve komaya neden olabilir. Alkol kullanılmamalıdır.Önerilen dozlar aşılmamalı, uzun süreli kullanılmamalıdır, morfintipi bağımlılık yapar. Emziren annelere verilmemelidir.
Yan E.:Solunumdüzensizliği, bulantı, kusma, diş etlerinde şişme, abdominal gerilim,paralitik ileus, toksik megakolon, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi,öfori, depresyon, ekstremitelerde uyuşukluk ve deri reaksiyonlarıgörülebilir.
Etkileş.: MAO inhibitörleriyle birlikteverilmemelidir. Anestezik, sedatif, hipnotik ve fenotiyazin türeviilaçlarla birlikte kullanıldığında, etkilerini artıracağındançok ihtiyatlı kullanılmalıdır.
Doz Önerisi:Lomotil Liquid: Çocuklarda müstahzarın likit şekli tercih edilmelidir.Hastanın durumuna ve yaşına göre günde 2-4×1 ölçek veya 3×2 ölçekkullanılır. Lomotil Tablet: Büyüklerde 2 tabletle başlanarak 3-4 kez durumagöre 1-2 tablet verilebilir. 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.2-12 yaşlarındaki çocuklarda fazla duyarlık oluştuğundan, gerektiğindedikkatlice olmak kaydıyla 2-5 yaş arası çocuklara günde 2 kez 1 tablet,6-8 yaş arası çocuklara günde 3 kez 1 tablet, 9-12 yaş arası çocuklaragünde 4 kez 1 tablet ve 12-16 yaş arası çocuklara günde 3 kez 2 tabletverilir. İlk diyare semptomları kontrol altına alınınca doz ayarlamasıyapılmalıdır
Longacor KapsülAdilna
Kinidin arabogalaktansülfat
Ambalaj:275 mgx24 kapsül.
End.:Paroksistikatrium fibrilasyonu, ritmin düzenlenmesinden sonra daimi atriumfibrilasyon nüksleri, arterial flutter ve arterial taşisistoli,supraventriküler paroksistik taşikardisinin önlenmesi ve ekstrasistolaritmiyle atrium fibrilasyonunun düzenlenmesinde ve elektroşoktansonra sağlanan sinüs ritminin sürek tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Kinidineduyarlık, arterioventriküler bozukluk, kalp büyümesi, dijitalzehirlenmesi, AV blok ve irredüktibl kalp yetersizliklerinde, enfeksiyözendokardit ve myastenide kontrendikedir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Kulakçınlaması, baş dönmesi, bulantı, kusma, hipotansiyon, deri döküntüleri,renal ve kalp yetmezliği gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Asetazolamid,sodyum karbonat, varfarin, fenitoin, fenobarbital, rifampin, tübokürarin,rezerpin ve dioktil sodyum sulfosüksinatla birlikte uygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: Ortalama günlük doz 2×2 kapsüldür
Longifene Şurup  UCB
Buklizin HCI
Ambalaj: 1 mg/mLx150 mL’lik şişe.
Longifene Tablet
Buklizin HCI
Ambalaj: 25 mgx25 tablet.
End.:Alerjikrinit, perennial rinit, Quincke ödemi, deri alerjileri, kontaktdermatit, ürtiker, ilaç ve besinlere bağlı alerjiler, böcek sokmasıgibi çeşitli kaynaklı alerjik reaksiyonların semptomatik tedavilerindeendikedir. Nörodermatit, ekzema ve benzeri kaşıntılı deri hastalıklarındakaşıntıyı gidermek amacıyla; antinozean etkisiyle araç tutma,ameliyat sonrası ve ışın tedavisi sonrası bulantı ve kusmalardakullanılır.
Kontr.E.:Buklizineve diğer piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.Ayrıca kapalı açılı glokomda, idrar retansiyonu riski olan, prostatikyakınması bulunanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Herhangi bir kazaya neden olmamak için motorluaraç kullananlar, tehlikeli makine başında ya da yüksek yerlerdeçalışanlar, yoğun zihinsel faaliyet göstermesi gerekenler, buklizininsedatif etki olasılığı nedeniyle uyarılmalıdır. Hipertiroidizm,kardiyovasküler hastalıklar, hipotansiyon, semptomatik prostathipertrofisi, piloroduodenal obstrüksiyon, dar açılı glokom ve astımdurumlarında kullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Baş ağrısıve gastrointestinal belirtiler bildirilmiştir. Uyuklama, yorgunluk,ağız kuruluğu gibi belirtiler tde görülebilir.
Etkileş.:Diğer antihistaminikler,nöroleptikler, antikolinerjikler, atropinik antispazmodikler,trisiklik antidepresanlar, disopiramid ve alkol ile birlikte verildiğindeetkilerinin artacağı göz önünde tutulmalıdır. MAO inhibitörleriantihistaminiklerin antikolinerjik etkilerini artırır.
Doz Önerisi:LongifeneŞurup: Doz erişkinlerde günde 30-45 mg (30-45 mL), gerekirsegünde 90 mg’ye (90 mL) çıkılabilir. 1-5 yaş arası çocuklarda günde10-20 mg (10-20 mL), 5-10 yaş arası çocuklarda günde 15-30 mg (15-30mL)’dir. Yemekler arasında alınmalıdır, yemekler dışında alındığındabol su ile içilmelidir. LongifeneTablet: Doz erişkinlerde günde 1-4 tablet ve çocuklardayaşlarına göre ½-1 tablettir. Yemekler arasında alınmalıdır
Lo-Ovral Draje     Wyeth
Etinilestradiol0.03 mg, levonorgestrel 0.15 mg
Ambalaj: 21 draje
End.:Önerildiğişekilde uygulandığında, normalde döllenme için bir yumurtanın olgunlaşmasıönlenir. Rahim boynu salgısı, erkek tohum hücrelerinin geçişinizorlaştıracak şekilde katılaşır. Bundan başka rahim içi derisi, döllenmiş bir yumurtanınkabulü için yeterli derecede hazırlanmaz. Böylece, çeşitli yönlerdengebelik önlenmiş olur.
Kontr.E.:Kombineoral kontraseptifler aşağıda belirlenen durumlarda kullanılmamalı; ilk kezkombine oral kontraseptif kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi biriningörülmesi halinde kullanım derhal durdurulmalıdır: Tromboz varlığı ya daöyküsü; bir tromboz prodromunun varlığı ya da öyküsü; damar tutulumlu diabetesmellitus; venöz veya arteriyal tromboz için risk oluşturan şiddetli veya çoksayıda faktörün varlığı bir kontrendikasyon oluşturabilir; şiddetli karaciğerhastalığı varlığı veya öyküsü; benign veya malign karaciğer tümörü varlığı yada öyküsü; eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veyamemelerin bilinen ya da şüpheli malign hastalıkları; tanı konmamış vajinalkanama; gebelik varlığı ya da şüphesi; bileşimdeki maddelerden herhangi birinekarşı aşırı duyarlık.
Uyar.:Laktasyon,miktarda azalmaya ve sütün bileşiminde değişikliğe yol açabileceğinden, kombineoral kontraseptifler tarafından etkilenebilir. Bu yüzden emziren annebebeğini sütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımı genellikleönerilmemelidir.
Yan E.:Memedehassasiyet, ağrı, salgı; baş ağrısı; migren; libidoda değişiklikler; depresifduygu durumu; kontakt lense toleranssızlık; bulantı; kusma; vajinal salgıdadeğişiklikler; çeşitli deri hastalıkları; sıvı tutulumu; vücut ağırlığındadeğişiklik; aşırı duyarlılık reaksiyonu görülebilir.
Etkileş.:Sekshormonlarının klirensinde artmayla sonuçlanan ilaç etkileşmeleri, çekilmekanamalarına ve oral kontraseptifin başarısızlığına neden olabilir. Bu etkihidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin ilegösterilmiştir. Okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin hakkında dakuşkular vardır.
Doz Önerisi: Adet kanamasının 1. gününden başlayarak 21 günsüreyle hergün 1 tablet kullanılır. Daha sonra 7 gün ara verilerek tekrar ikinci kürebaşlanır
Lopermid Tablet  Saba
Loperamid HCI
Ambalaj: 2 mgx40 tablet.
End.:Akut nonspesifikdiyare ve iltihabi bağırsak hastalıklarıyla ilgili kronik diyarelerinsemptomatik tedavisinde endikedir. Ayrıca ileostomili hastalarda,ileostomi ağzından dışarı atılan fekal sıvının hacminin azaltılmasıiçin de kullanılır.
Kontr.E.:Loperamideduyarlı olduğu bilinen kişilerde ve kabız olmaması gereken kişilerdekullanılmamalıdır. 5 yaşın altındaki çocukların akut diyarelerindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Yüksek ateş ve kanlı ishal ile karakterize akut dizanteriolgularında kullanılmamalıdır. Akut emseratif kolit veya genişspektrumlu antibiyotik kullanımıyla ilgili psödomembranöz kolitiolan bazı hastalarda intestinal motiliteyi inhibe eden veya intestinalgeçiş zamanını uzatan ilaçların toksik etkileri megakolona yolaçabileceği bildirilmiştir. Eğer ülseratif kolitli hastada abdominaldistansiyon meydana gelirse tedavi kesilmelidir. Loperamid 5yaş üstü çocuklarda özel bir dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasındakesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Daha çok kronik diyare tedavisisırasında görülen karında gerginlik hissi, ağrı, bulantı, kusma,kabızlık, halsizlik, baş dönmesi, ağız kuruluğu gibi yan etkilerbildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günlük doz başlangıçta erişkinler için 4 mg ve çocuklariçin 1-2 mg’dir. Daha sonra erişkinlerde günde 4-8 mg ve çocuklarda0.1 mg/kg ile devam edilir. Maksimum günlük erişkin dozu 16 mg ve çocukdozu 6 mg’dir
Lopid FilmTablet   Pfizer
Gemfibrozil
Ambalaj: 600 mgx30 ve 100 tablet.
End.:Kandakikolesterol yüksekliği, karma dislipidemiler ve kanda trigliseridyüksekliği (Fredrickson sınıflandırmasına göre IIa, IIb, ve IV tipihiperlipidemiler) gösteren hastalarda, koroner kalp hastalığıve miyokard enfarktüsüne karşı primer koruma tedavisinde ve diğerdislipidemilerin (Fredrickson III ve V tipi dislipidemiler, diyabetile birlikte görülen dislipidemiler ve ksantomalı dislipidemiler)tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Karaciğer ve ileri derecede böbrek fonksiyonbozuklukları bulunan bireylerde, biliyer siroz olgularında vesafra kesesi hastalıklarında kontrendikedir. Gemfibrozile karşıduyarlı olgularda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gemfibrozil kolesterolün safraya geçişini artırabilirve safra kesesi hastalıklarıyla safra taşları oluşmasına yol açabilir.Tedaviden önce hastalara uygun diyet ve diğer önlemler (kilo verme,egzersiz) önerilmeli, diabetes mellitus hipotiroidi olgularındaesas hastalıklar tam olarak kontrol altına alınmalıdır. Gebeler, emziren anneler ve çocuklardaemniyeti kanıtlanmamıştır.
Yan E.: Bulantı, kusma, dispepsi, karınağrısı, meteorizma, diyare şeklinde gastrointestinal etkiler;baş ağrısı, yorgunluk, hipestezi, parestezi, tat değişikliği gibiSS sistemiyle ilgili yan etkiler çok nadir olarak görülür. Katarakt,periferal damar hastalıkları, miyalji, rabdomiyozis, viral vebakteriyel enfeksiyon oluşması çok enderdir.
Etkileş.: Antikoagülanlarla etkileşir.Lovestatinle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Ortalama doz, günde 2 kez 1 tablettir. Tabletler,sabah ve akşamları, yemekten önce bir miktar sıvı ile alınır
Lopresor FilmTabletNovartis Pharma
Metoprolol tartarat
Ambalaj: 100 mgx20 tablet
Lopresor-SR Divitab
Metoprolol tartarat
Ambalaj: 200 mgx14 tablet.
End.:Hipertansiyontedavisinde, anjina pektorisin uzun süreli profilaksisinde, supraventrikülerve ventriküler aritmileri içeren kardiyak ritm bozukluklarında,miyokard enfarktüsünden sonraki sekonder koruma için teyit edilmişveya kuşkulu miyokard enfarktüsünde, hipertiroidizmde (yardımcıtedavi olarak), palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıklarındave migrenin önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.:Metoprololve benzer türevlere karşı aşırı duyarlık; diğer b-blokerlere karşı aşırı duyarlık, ikinci veya üçüncü dereceatriyoventriküler blok, dekompanse kalp yetmezliği, klinik olarakanlamlı sinüs bradikardisi, hasta sinüs sendromu, şiddetli periferikarteriyel dolaşım bozuklukları, kardiyojenik şok; tedavi edilmemişfeokromositoma, hipotansiyon; şiddetli bronşiyal astım veya şiddetlibronkospazm öyküsü, miyokard enfarktüsü olan hastalarda ve/veyaşiddetli kalp yetmezliğinde kontrendikedir.
Uyar.: Karaciğer sirozu metoprololün plazma konsantrasyonlarındaartışa yol açar. Metoprolol tedavisi özellikle iskemik kalp hastalığıolan hastalarda aniden kesilmemelidir. Gebelikte, artan uterus kasılmalarınıve yenidoğanda b-blokaj etkisiniengellemek için olası en düşük doz kullanılmalı ve doğumdan 2-3 günönce tedavi kesilmelidir. Anne sütüyle beslenen bebekler b-reseptörlerin blokajına aitbelirtiler yönünden yakından izlenmelidir. Metoprolol baş dönmesi,bitkinlik veya görsel rahatsızlıklara neden olabileceğinden, hastanınaraç veya makine kullanma yeteneği üzerine advers etki yapabilir.
Yan E.:Bitkinlik,baş dönmesi, baş ağrısı, bradikardi, postural hipotansiyon (bazansenkop ile birlikte), bulantı ve kusma, karın ağrısı, efora bağlı nefesdarlığı görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandakatekolamin tüketen ilaçları, diğer b-blokerleri (göz damlası formları dahil) veyaMAO inhibitörleri alan hastalar gözetim altında tutulmalıdır. b-bloker alan hastalarda prazosininilk dozu ile birlikte akut postural hipotansiyon artabilir. Klonidinlebirlikte metoprolol kullanan hastalarda, eğer klonidin tedavisineson verilecekse, metoprolol kullanımına klonidinin kesilmesindenbirkaç gün önce son verilmelidir. Verapamil ve diltiazem gibi kalsiyumkanal blokerleri b-blokerlerinkan basıncı, kalp atımı, kardiyak kasılma ve atriyoventriküler iletimüzerine etkilerini güçlendirebilir. Kalp durma riski nedeniylemetoprolol kullanan hastalarda IV yoldan verapamil tipinde (fenilalkilamin)kalsiyum kanal blokerleri verilmemelidir. Metoprolol ile birlikteverapamil tipte oral kalsiyum kanal blokeri kullanan hastalar yakındanizlenmelidir. Amiodaron, propafenon, kinidin ve disopiramid gibidiğer Sınıf-I antiaritmik bileşikler, b-blokerlerin kalp atımı ve atriyoventriküleriletim üzerine etkilerini güçlendirebilir. Nitrogliserin metoprololünhipotansif etkisini artırabilir. Dijital glikozitleriyle birliktekullanımı bradikardide artış ve/veya atriyoventriküler iletimsüresinde artmaya neden olabilir. Adrenalin veya diğer sempatomimetikbileşikler (örneğin antitüssifler veya göz ve kulak damlaları) b-blokerlerle birlikte kullanıldıklarındahipertansif reaksiyonları uyarabilirler. İnsülin kullanan diyabetikhastalarda, b-blokertedavisi artan veya uzun süre devam eden hipoglisemi ile ilişkiliolabilir. b-blokerlerayrıca sülfonil ürelerin hipoglisemik etkilerini de antagonizeedebilir. İndometasin gibi nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarlabirlikte kullanımı metoprololün antihipertansif etkisini azaltabilir.Metoprolol lidokainin klirensini azaltarak etkisini artırabilir.Bazı inhalasyon anestezikleri b-blokerlerin kardiyodepresan etkilerini artırabilir.Metoprololün plazma konsantrasyonları rifampisin tarafındanazaltılabilir ve simetidinle artabilir. Metoprolol alkolün farmakokinetikparametrelerini değiştirebilir.
Doz Önerisi:Lopresor Film Tablet: Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır. Kardiyak Ritm Bozuklukları: Günlük 100-150 mg doz 2-3’e bölünerekuygulanır. Gerekirse günlük doz 300 mg’ye kadar yükseltilebilir. Miyokard Enfarktüsü: Günlük doz 200 mg’dir ve iki eşitdoza bölünerek verilir. Tedavi en az 3 ay sürdürülmelidir. Hipertansiyon: Günde 100-200 mg sabah tek doz halindeveya ikiye bölünmüş dozlar halinde (sabah ve akşam) alınır. Eğer gerekirseek olarak bir diğer antihipertansif verilebilir. Anjina pektoris: Günde 100-200 mg ikiye bölünmüşdozlar halinde alınır. Gerektiğinde günlük doz 400 mg’ye kadar çıkartılabilir.Hipertiroidizm: Günde 150-200 mg (400 mg’ye kadarartırılabilir) 3-4’e bölünmüş dozlar halinde alınır. Palpitasyonlu FonksiyonelKalp Hastalıkları; Migrenin Önlenmesi: Günde 100 mg sabah tek doz halindeuygulanır; gerektiğinde günlük doz 200 mg’ye çıkarılır ve ikiye bölünmüşdozlar halinde kullanılır (sabah ve akşam
Lorabid KapsülLilly
Lorakarbef anhidrat
Ambalaj: 200 mgx10 kapsül :: 400 mgx10 kapsül.
Lorabid Oral Süspansiyon İçin Granül
Lorakarbef anhidrat
Ambalaj: 100 mg/5 mLx60 mL :: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.
End.:Duyarlımikroorganizmaların rol oynadığı, solunum yolları enfeksiyonları(bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni, farenjit vetonsilit gibi); orta kulak iltihabı, sinüzit; deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları; idrar yolları enfeksiyonları (sistit ve piyelonefritgibi) tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Lorakarbef ve sefalosporin grubu antibiyotiklerekarşı duyarlı kişilerde kullanımı kontrendikedir.Lorakarbefingebelerde, altı aydan küçük çocuklarda ve emziren annelerde kullanımınıngüvenirliği kanıtlanmamıştır.
Uyar.: Lorakarbef tedavisine başlamadanönce hastaların lorakarbef, sefalosporin ve penisilinlere aitönceden bilinen duyarlıklarının varlığı soruşturulmalıdır. Böbrekyetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Deri döküntüsü, ürtiker, pruritus,eritem multiform, diyare, bulantı, kusma, karın ağrısı, anoreksi,baş ağrısı, uykusuzluk, sinirlilik, baş dönmesi, sersemlik, geçicitrombositopeni, lökopeni ve eozinofili, vazodilatasyon, vajinitve vajinal moniliazis.
Etkileş.: Birlikte probenesid verilmesi,lorakarbefin pik plazma konsantrasyonunu artırır, yarılanma süresiniuzatır, renal klirensini azaltır.
Doz Önerisi: Oral yoldan, yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saatsonra alınabilir. 13 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlere, akutbronşitte 2×200-400 mg, 12 saat arayla ve 7 gün süreyle; kronik bronşitinakut alevlenmelerinde 2×400 mg, 12 saat arayla ve 7 gün süreyle; pnömonide2x400 mg, 12 saat arayla ve 14 gün süreyle; farenjit ve tonsillitte2x200 mg, 12 saat arayla ve 10 gün süreyle; sinüzitte 2×400 mg, 12 saatarayla ve 10 gün süreyle; sistitte 1×200 mg, 12 saat arayla ve 7 gün süreyle;piyelonefritte 2×400 mg, 12 saat arayla ve 14 gün süreyle verilir. 6ay ile 12 yaş arasındaki çocuklara, akut otitis mediada 30 mg/kg/gün,iki eşit doza bölünerek 10 gün süreyle; farenjit ve tonsillitte 15mg/kg/gün, iki eşit doza bölünerek 10 gün süreyle; impetigoda 15mg/kg/gün, iki eşit doza bölünerek 7 gün süreyle verilir
Loradif Şurup      Sanofi-Aventis
Loratadin
Ambalaj: 1 mg/mLx60 mL’lik şişe
End.:Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı, burunda ve gözlerdekaşıntı, gözlerde yanma gibi semptomların giderilmesinde, kronikürtiker ve diğer allerjik kaynaklı dermatolojik reaksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Loratadinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebe kadınlarda güvenirliği ve etkinliği henüzgösterilmemiş olduğundan, beklenen yararla olası zarar dikkatledeğerlendirilmeden kullanılmamalıdır. İlaç anne sütüne geçtiğindenlaktasyon süresinde kullanılmamalıdır. Alkolle birlikte özelliklearaç kullanan veya dikkat gerektiren işlerde çalışanlar tarafındankullanılmamalıdır.
Yan E.:En sık bildirilenyan etkiler, halsizlik, baş ağrısı, uyku artışı, ağız kuruluğu, bulantı,gastrit gibi gastrointestinal yakınmalar ve deri döküntüsü gibiallerji belirtileridir.
Etkileş.: Antihistaminlerin deri reaktivitesinigösteren pozitif reaksiyonları azaltması nedeniyle, deri testlerinden48 saat önce loratadin kullanımı kesilmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz, bir kerede ve tercihen sabah kahvaltısındaalınır. Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara günde 1 kere 2ölçek, 2-12 yaşındaki 30 kg’dan ağır çocuklara günde 1 kere 2 ölçek,30 kg’dan az çocuklara günde 1 kez 1 ölçek önerilir
Lorantis Tablet  Yeni İlaç
Loratadin
Ambalaj: 10 mgx10 tablet
End.:Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı, burunda ve gözlerdekaşıntı, gözlerde yanma gibi semptomların giderilmesinde, kronikürtiker ve diğer allerjik kaynaklı dermatolojik reaksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Loratadinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebe kadınlarda güvenirliği ve etkinliği henüzgösterilmemiş olduğundan, beklenen yararla olası zarar dikkatledeğerlendirilmeden kullanılmamalıdır. İlaç anne sütüne geçtiğindenlaktasyon süresinde kullanılmamalıdır. Alkolle birlikte özelliklearaç kullanan veya dikkat gerektiren işlerde çalışanlar tarafındankullanılmamalıdır.
Yan E.:En sık bildirilenyan etkiler, halsizlik, baş ağrısı, uyku artışı, ağız kuruluğu, bulantı,gastrit gibi gastrointestinal yakınmalar ve deri döküntüsü gibiallerji belirtileridir.
Etkileş.: Antihistaminlerin deri reaktivitesinigösteren pozitif reaksiyonları azaltması nedeniyle, deri testlerinden48 saat önce loratadin kullanımı kesilmelidir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar içinönerilen günlük doz 1 tablettir. Genellikle sabah kahvaltıdan sonraalınması önerilir
Loritine Süspansiyon     İlsan
Loratadin
Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik şişe
Loritine Tablet
Loratadin
Ambalaj: 10 mgx10 tablet
End.:Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı, burunda ve gözlerdekaşıntı, gözlerde yanma gibi semptomların giderilmesinde, kronikürtiker ve diğer allerjik kaynaklı dermatolojik reaksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Loratadinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebe kadınlarda güvenirliği ve etkinliği henüzgösterilmemiş olduğundan, beklenen yararla olası zarar dikkatledeğerlendirilmeden kullanılmamalıdır. İlaç anne sütüne geçtiğindenlaktasyon süresinde kullanılmamalıdır. Alkolle birlikte özelliklearaç kullanan veya dikkat gerektiren işlerde çalışanlar tarafındankullanılmamalıdır.
Yan E.:En sık bildirilenyan etkiler, halsizlik, baş ağrısı, uyku artışı, ağız kuruluğu, bulantı,gastrit gibi gastrointestinal yakınmalar ve deri döküntüsü gibiallerji belirtileridir.
Etkileş.: Antihistaminlerin deri reaktivitesinigösteren pozitif reaksiyonları azaltması nedeniyle, deri testlerinden48 saat önce loratadin kullanımı kesilmelidir.
Doz Önerisi: Loritine Süspansiyon: Günlük doz erişkinlerde 1×1-2 ölçek ve çocuklarda1x½-1 ölçektir. Loritine Tablet: Yetişkinler ve 12 yaşından büyükçocuklar için önerilen günlük doz 1 tablettir. Genellikle sabah kahvaltıdansonra alınması önerilir.
Lorophyn Ovül     Eczacıbaşı
Nonoksinol-9
Ambalaj: 168 mgx12 ovül.
End.:Gebeliğinönlenmesinde kullanılır.
Kontr.E.:Nonoksinolekarşı bilinen bir aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren kullanım bölgesinde hafiftahriş belirtileri görülebilir. Bu durumda uygulamaya son verilmelidir.
Doz Önerisi: Her birleşmeden önce 1 ovül uygulanır. Ovülüntamamen eriyebilmesi için, temastan yaklaşık 15 dakika önce yerleştirilmesigerekir. İşaret parmağı ile ovül vajinanın üst bölgesine, rahim ağzına kadaritilir. Erimesi için 10 dakika kadar arka üstü yatılır
Losec Flakon   AstraZeneca
Omeprazol
Ambalaj: 40 mgx1 flakon.
End.:Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2 reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt vermeyeninatçı ülser olgularının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Omeprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve güvenirliği belirlenmediğindengebelerde ve emzirenlerde kullanılmaz.
Yan E.:Nadirengörülebilen yan etkiler baş ağrısı, diyare, karın ağrısı, bulantı,gaz, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, ciltte döküntüdürve genellikle hafif ve geçicidir.
Etkileş.:Diazepam,varfarin, fenitoin gibi ilaçların etkilerini uzatabilir. Siklosporinve disulfiram ile etkileşmeler bildirilmiştir. Ketokonazol, ampisilinesterleri, demir tuzları gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülser, mide ülseri, reflü özofajittegünde bir kez 20 mg’dir. 2 haftada iyileşme görülmezse, 2 hafta dahadevam edilir. Zollinger Ellison sendromunda başlangıçta günde1 kez 60 mg’dir. Doz hastaya göre 180 mg’ye kadar çıkabilir. 80 mg’ninüzerindeki dozlar 2 eşit doza bölünerek 2 kerede verilir
Losefar Kapsül     Eczacıbaşı
Sefaklor
Ambalaj: 250 mgx16 kapsül :: 500 mgx12 kapsül
Losefar Oral Süspansiyonİçin Kuru Toz
Sefaklor
Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL :: 250 mg/5 mLx100 mL
End.: Duyarlı bakterilerdenkaynaklanan otitis media, pnömoni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları,farenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları, piyelonefritve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporintürevi antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Sefaklor tedavisine başlamadan önce hastada sefaklor,sefalosporin, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlıkreaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır.Belirginderecede böbrek yetmezliği olan hastalarda sefaklor dikkatle uygulanmalıdır.Gebelikte kullanımının güvenirliği henüz kesinleşmemiştir. Sefaklordüşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelereuygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Bazıhastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalargörülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğübildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjikreaksiyonlar gözlenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermalnekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlık reaksiyonlarının nadirengörüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkmariski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklortedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadirentrombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir.
Etkileş.:Sefaklor vevarfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir.Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.
Doz Önerisi: Losefar Kapsül: Erişkinlerde normal doz, 8 saatte bir 250 mg’dir.Ağır enfeksiyonlarda ya da daha az duyarlı olan bakterilerin yol açtığıenfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir. Günlük en yüksekdoz 4 gramdır. Tedavi süresi, streptokoksik enfeksiyonlarda en az10 gün olmalıdır.Losefar Süspansiyon: Günlük doz, kilogram başına 20mg üzerinden hesaplanır ve üçe bölünerek 8 saatte bir verilir. Ağırdurumlarda doz iki katına çıkarılabilir, günlük doz 1 gramı geçmemelidir.Tedavi süresi, özellikle streptokoksik enfeksiyonlarda en az 10gün olmalıdır. Otitis media tedavisinde, hesaplanan günlük toplamdoz, ikiye bölünerek 12 saatte bir verilebilir. 10 kg’dan büyük çocuklarda250 mg süspansiyonun kullanılması uygundur
Lösferron Forte Efervesan Tablet     İ.E.Ulagay
Ferro glukonat 2H2O695 mg (=80.5 mg demir)
Ambalaj: 30 efervesan tablet.
End.:Değişiknedenlerle meydana gelen demir eksikliği anemilerinde, demiregereksinimin arttığı hallerde; gebelik ve emzirme dönemlerinde,çocuklarda büyüme çağında, hastalık nekahat dönemlerinde, pernisiyözanemilerinde B12 tedavisi yanında, demir resorpsiyonununazaldığı yaşlılık, malabsorpsiyon sendromu, mide asiditesininazalması veya tamamen ortadan kalkması hallerinde ve tek taraflıbeslenme sonucu gelişen anemilerde kullanımı önerilir.
Kontr.E.: Duyarlı kişilerde; demir metabolizması bozuklukları,demir tedavisine yanıt vermeyen anemiler, kurşun anemileri, talessemi,demir depo bozuklukları, hemolitik anemiler, demir eksikliği sonucuolmayan anemilerde kontrendikedir.
Uyar.: Demirin emilimi gıda maddeleriile yaklaşık %50 oranında azalır. Çay, kahve, yumurta ve süt gibi gıdalardabulunan fosfat, sitrat ve oksalatlarla kompleks yaptığı için bu gıdalarlabirlikte alınmamalıdır. Her demir tedavisinde gaita siyah renk alır, amabunun önemi yoktur.
Yan E.: Duyarlı kişilerde gastrointestinalbozukluklar, mide yanmaları, bulantı, kabızlık ve diyare görülebilir.
Etkileş.: Alüminyum, magnezyum ve kalsiyumiçeren antasitler, kolestiramin ve kloramfenikol ile aynı zamandaoral demir müstahzarları kullanılmamalıdır. Birlikte verilmeleri gerektiğindeen az 3 saat ara ile verilmeleri gerekir. Diğer taraftan demir müstahzarları,penisilamin ve tetrasiklin resorpsiyonunu engeller.
Doz Önerisi: Bir bardak su içine konur ve tablet eritilerekbekletilmeden içilir. Yemeklerden 1 saat önce alınması önerilir.Demir eksikliği tedavisinde, yetişkinler ve 12 yaşın üzerindekiçocuklara, hafif demir eksikliği durumlarında günde 1 tablet, dahaağır durumlarda günde 2-3 tablet verilir. 12 yaşın altındaki çocuklaragünde yarım tablet yeterlidir. Koruyucu olarak, gebelere günaşırı1 veya günde yarım tablet verilir. Gebeliğin 2. döneminde veya 4.aydan sonra günde 1 tablet verilmelidir. Demir eksikliğinde tedaviyeen az 1 ay devam edilmelidir. Rezervler tamamlanıncaya ve anemikontrol altına alınıncaya kadar gereğinde 3-6 ay süre ile tedavisürdürülür
Loxasid FilmTablet   Toprak
Siprofloksasin
Ambalaj: 500 mgx14 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.
Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.
Uyar.: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte görüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.
Yan E.:Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythema exsudativum multiforme (minör), Stevens-Johnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi görülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.
Etkileş.:Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.
Doz Önerisi: Üriner sistem enfeksiyonlarında erişkin dozu12 saatte bir 250 mg tek tablettir. Ancak, komplike üriner sistem enfeksiyonlarındabu doz 12 saatte bir 500 mg’ye çıkartılabilir. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında,deri ve ilgili dokuların enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarındaise mutat doz 12 saatte bir 500 mg’dir. Bu enfeksiyonların daha ciddilerindeyse12 saatte bir 750 mg verilmesi önerilir. Diyare tedavisinde günlükdoz her 12 saatte bir 500 mg’dir. Tedavinin süresi enfeksiyonun şiddetinebağlı olarak ayarlanması gereken bir faktör olmakla birlikte siprofloksasintedavisinde genel bir kural olarak enfeksiyonun belirti ve bulgularınınortadan kalkmasından sonra 2 gün daha tedaviye devam edilmelidir.Ciddi enfeksiyonlarda tedavi süresi en az 2 hafta olmalıdır
Loxibin Film Tablet    Biofarma
Losartan potasyum
Ambalaj: 50 mgx28 ve 56 tablet :: 100mgx28 tablet
End.:Hipertansiyontedavisinde ve sol ventrikül hipertrofisi olan hipertansif hastalarda inmeriskini azaltmada endikedir. Ayrıca, Tip 2 diyabetli hastalarda proteinüriyiazaltma ve ölüm, son dönem böbrek hastalığı (diyaliz veya renal transplantasyongerektiren) veya serum kreatininin düzeyinin iki katına çıkma süresiinsidansları ile ölçülen böbrek yetmezliğinin ilerlemesini geciktirmedeendikedir.
Kontr.E.:Losartanakarşı aşırı duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: İntravasküler hacim azalması olan hastalarda(örneğin yüksek doz diüretiklerle tedavi edilmiş olanlar) semptomatikhipotansiyon oluşabilir. Sirozlu hastalarda plazma losartan konsantrasyonuönemli derecede arttığından hepatik bozukluk öyküsü olan hastalardadaha düşük bir doz göz önüne alınmalıdır. İki taraflı renal arter stenozuveya tek renal arter stenozu olan hastalarda renin anjiyotensinsistemini etkileyen diğer ilaçlar kan üre ve serum kreatinin düzeyiniyükseltebilirler. Gebelik durumu söz konusu olduğunda, losartankullanımına en kısa sürede son verilmelidir. Losartanın anne sütünegeçip geçmediği bilinmemektedir. İlacın anne için önemi saptandıktansonra emzirmeye veya ilaç kullanımına son verilmesi hakkında birkarara varılmalıdır.
Yan E.: Hipertansiyonda kullanıldığındagenellikle iyi tolere edilir. Yan etkileri hafif ve geçici olup tedavininkesilmesini gerektirmez. Karın ağrısı, asteni/yorgunluk, göğüs ağrısı,ödem/şişme, palpitasyon, taşikardi, diyare, dispepsi, bulantı, sırt ağrısı, kaskrampları, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, öksürük, nazal konjestiyon, faranjit,sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, karaciğer fonksiyon anormallikleri,anemi, miyalji, migren, öksürük, ürtiker, kaşıntı görülebilir.
Etkileş.: Rifampin ve flukonazolün aktifmetabolitin düzeylerini düşürdüğü bildirilmiştir. Bu etkileşmelerin klinik sonuçlarıdeğerlendirilmemiştir. Potasyum tutucu diüretikler (örneğin,spironolakton, triamteren, amilorid), potasyum destekleri veya potasyumiçeren tuz preparatları ile birlikte kullanıldığında serum potasyumundayükselmeye yol açabilir.
Doz Önerisi: Aç veya tok karnına kullanılabilir. Hipertansiyon: Çoğu hasta için başlangıç ve izlemedozu günde bir kez 50 mg’dir. Maksimum antihipertansif etki, tedavininbaşlangıcından 3 ile 6 hafta sonra elde edilir. Bazı hastalar, doz günde birkez 100 mg’ye çıkarıldığında ek bir yarar görebilir. Karaciğer bozukluk öyküsüolan hastalarda daha düşük doz uygulamaları düşünülmelidir. Sol ventrikül hipertrofisiolan hipertansif hastalarda inme riskini azaltmada başlangıç dozu günde bir kez 50mg’dir. Kan basıncı yanıtına göre düşük doz hidroklorotiyazit eklenir ve/veyadoz günde bir kez 100 mg’ye çıkarılır. Proteinürisi olan tip 2diyabetli Hastalarda Renal Koruma: Genellikle başlangıç dozu günde bir kez 50 mg’dir. Kanbasıncının verdiği yanıta göre doz günde bir kez 100 mg’ye çıkarılabilir
Loxicam Tablet    Biofarma
Meloksikam
Ambalaj: 15 mgx10 ve 30 tablet
End.:Romatoidartritin semptomatik tedavisi ve ağrılı osteoartritin (artroz,dejeneratif eklem hastalığı) semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Meloksikama allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.Asetilsalisilikasitle ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarla çapraz duyarlıkolasılığı vardır. Asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroid antienflamatuvarilaçlar verildikten sonra astım belirtileri, burun polipleri, anjiyoödemveya ürtiker gelişmiş olan hastalara verilmemelidir. Ayrıca, aktifpeptik ülserasyonda, ağır karaciğer yetmezliğinde, diyaliz edilmeyenağır böbrek yetmezliğinde, çocuklar ve 15 yaşından küçük olan adölesanlarda,gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Anamnezinde gastrointestinalsistemin üst bölümünde hastalık öyküsü bulunan ve antikoagülankullanmakta olanlarda dikkatli olunmalıdır. Nonsteroid antienflamatuvarilaçlar ender olarak interstisyel nefrit, glomerülonefrit, renalmedullar nekroz veya nefrotik sendrom nedeni olabilir.
Yan E.: Dispepsi, bulantı, kusma, karınağrısı, kabızlık, bağırsaklarda aşırı gaz bulunması, ishal, transaminazlarve bilirubin düzeyleri gibi karaciğer fonksiyon parametrelerindegeçici anormallikler, özofajit, gastroduodenal ülser, gizli veyamakroskopik gastrointestinal kanama, kolit, anemi, kan sayımıanormallikleri ve bu arada lökosit formülü değişiklikleri, lökopenive trombositopeni, kaşıntı, deri döküntüsü, fotosensitizasyon,sersemleme hissi, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, göz kararması,ödem, kan basıncının yükselmesi, palpitasyon, deride kızarma, böbrekfonksiyonu parametrelerinde anormallikler, serum kreatinin ve/veyaüre düzeylerinin yükselmesi gibi advers etkiler bildirilmiştir.
Etkileş.: Salisilatlar dahil olmak üzereyüksek doz nonsteroid antienflamatuvar ilaçların birlikte verilmesi,gastrointestinal ülserasyon ve kanama riskini artırabilir. Oralantikoagülanlar, tiklopidin, sistemik olarak verilen heparin vetrombolitiklerin meloksikamla birlikte kullanımı kanama riskindeartışa neden olur. Meloksikam, metotreksatın hematolojik toksisitesiniartırabilir. Nonsteroid antienflamatuvar ilaçların uterus-içidoğum kontrol önlemlerinin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir.Meloksikam ve diüretik kullanmakta olan hastalarda dehidrasyondansakınılmalıdır. Kolestiramin, gastrointestinal kanaldaki meloksikamıbağlayarak bu ilacın vücuttan daha çabuk atılmasına neden olur.Oral antidiyabetiklerle etkileşim olasılığı da gözden uzak tutulmamalıdır.
Doz Önerisi: Romatoid artritte günde 15 mg, terapötik yanıtagöre bu doz günde 7.5 mg’ye indirilebilir. Osteoartritte günde 7.5mg, gerektiğinde bu doz günde 15 mg’ye yükseltilebilir. Advers reaksiyonriski yüksek olan hastalarda tedaviye günde 7.5 mg ile başlanmalı.Ağır böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarında günlük doz 7.5mg’yi aşmamalıdır. Önerilen maksimum doz 15 mg’dir. Tabletler yemeklerde,suyla veya başka bir sıvıyla yutulmalıdır
Lucrin Flakon SC    Abbott
Leuprolid asetat1 mg/0.2 mL
Ambalaj: 2.8 mL’lik çoğul doz içeren 1 flakon, 14 enjektör ve14 alkollü pamuk.
Lucrin Depot Flakon IM/SC
Leuprolid asetat
Ambalaj: 3.75 mgx1 flakon, çözücü içeren 1 ampul ve 22 nolu1 enjektör.
Lucrin Depot 3M Flakon IM/SC
Leuprolid asetat
Ambalaj: 11.25 mgx1 flakon, çözücü içeren 1 ampul, 23 nolu 1enjektör ve 2 alkollü kağıt.
End.: İlerlemiş prostat kanserinin palyatif tedavisinde,uterus miyomu tedavisinde ve endometriyozis tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Leuprolidasetat veya benzer nonapeptidlere karşı bilinen aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. İzole anafilaksi olguları rapor edilmiştir. Gebelerdeveya ilacı alırken gebe olabilecek kadınlarda kontrendikedir.
Uyar.: LH-RH analogları ile tedavininilk haftalarında, önceden var olan semptom ve belirtilerde kötüleşmeolabilir. Semptomların kötüleşmesi fatal komplikasyonla birlikteveya birlikte olmayan paraliziye eşlik edebilir. Tanı konulmamışanormal vajina kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır. Annesütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere uygulanmamalıdır.
Yan E.:Ödem, anjina,kardiyak aritmi, kusma/bulantı, anoreksiya, diyare, testis çapındaazalma, sıcaklık basması/kızarıklık, impotens, jinekomasti ve libidoazalması, genel ağrı, parestezi, uykusuzluk, dispne, hemoptiz, dermatit,lokal cilt reaksiyonları, kıl büyümesi, dizüri, sıklık/aciliyet,hematüri, testis ağrısı, kemik ağrısı, miyalji, asteni, diyabet,ateş/titreme, boğazda sert nodül, kalsiyum artışı, ürik asitte artış,konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, iştah artışı, gaz, eklem bozukluğu,miyalji, hipertoni, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi, genel ağrı,sinirlilik, parestezi, lokal deri reaksiyonları, vajinitis, asteni,kilo alma/verme, tat alma duyusunda bozukluk, flu sendromu, vajinalkoku, hepatik disfonksiyon, menstrüel siklus bozuklukları, palpitasyon,senkop, taşikardi, gastrointestinal rahatsızlık, ağız kuruluğu,susama, iştah değişiklikleri, sıcak basması/kızarıklıklar, virilizm,akne, sebore, hirsutizm, ses değişikliği, miyalji, eklem bozukluğu,depresyon/ruhsal dengesizlik, nöromusküler bozukluklar, sinirlilik,sıkıntı, kişilik bozuklukları, hafıza bozukluğu, delüzyon, derireaksiyonları, ekimoz, alopesi, saç bozuklukları, vajinitis, dizüri,laktasyon, asteni, kilo alma/verme, oftalmolojik bozukluklar,lenf bezleri hastalığı görülebilir.
Etkileş.: İlaç etkileşmeleri beklenmez.
Doz Önerisi:Lucrin: Önerilen doz, günde bir kez SC olarak uygulanan 1mg’dir (0.2 mL). Enjeksiyon yeri periyodik olarak değiştirilmelidir.Lucrin Depot: Mutlaka hekim denetimi ve kontrolü altında uygulanmalıdır.Prostat kanseri, uterus miyomu ve endometriyoziste önerilen dozu3.75 mg’dir. Ayda bir kez IM veya SC yoldan uygulanır. Enjeksiyon yeri periyodik olarakdeğiştirilmelidir. Lucrin Depot 3M: Mutlaka hekim denetimi ve kontrolü altında uygulanmalıdır.Önerilen dozu, her üç ayda bir 1 tek IM veya SC enjeksiyon şeklinde11.25 mg’dir. Enjeksiyonyeri periyodik olarak değiştirilmelidir
Ludiomil Tablet     Novartis Pharma
Maprotilin HCI
Ambalaj: 25 mgx30 tablet :: 75 mgx14 tablet
End.:Endojendepresyon, envolusyonal depresyon, psikojenik depresyon, reaktifve nevrotik depresyon ve tükenme depresyonu, somatojenik (organikveya semptomatik) depresyon, maskeli depresyon, menopozal depresyon.Anksiyete, disfori veya irritabiliteyle karakterize diğer depresifmizaç bozuklukları; apatetik durumlar (özellikle yaşlılarda), altındadepresyon ve/veya anksiyetenin yattığı psikosomatik ve somatiksemptomlar. Çocuklarda ve genç erişkinlerde depresyon ve bununlailişkili mizaç bozukluklarında endikedir.
Kontr.E.:Maprotilineaşırı duyarlığı olanlarda, epileptik olduğu bilinen veya şüphelenilenhastalarda, konvülziyon eşiği düşük olanlarda, yeni miyokard enfarktüsügeçirmiş hastalarda veya antrioventriküler iletim bozukluğu olduğunda,dar açılı glokom veya idrar tutulmasında (örn. prostat hastalıklarınabağlı olan) kullanılmamalıdır. Alkol, hipnotik, analjezik veya psikotropikilaçlarla akut zehirlenme olgularında maprotilin uygulanmamalıveya kesilmelidir.
Uyar.: Depresif hastalarda, intihar etme olasılığı,hastalıkları süresince kalıcıdır ve hastalıkta önemli bir iyileşmegörülünceye kadar devam edebilir. Bu nedenle, maprotilinle tedavininbütün aşamalarında, hastalar dikkatli bir şekilde izlenmeli ve reçeteyehastanın tedavisi için gerekli en az sayıda ilaç yazılmalıdır. Kullanımıkesin gerekmedikçe ve daha güvenilir alternatif tedavi olduğusürece maprotilinin gebelik sırasında kullanılmasından kaçınılmalıdır.Maprotilinanne sütüne geçer. Maprotilin kullanan anneler bebeklerini olasıyan etkilere karşı tıbbi gözetim altında tutulmak kaydıyla (uyuşuklukgibi) emzirebilir. Maprotilinin neden olacağı sedasyon ve dikkatazalması nedeniyle hastalar araç veya makine kullanma gibi ani reaksiyongerektiren etkinliklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:Sersemlik,baş ağrısı, baş dönmesi, geçici yorgunluk, gündüz sedasyon, uyuşukluk,ağız kuruluğu, terleme görülebilir. Ateşle seyreden deri reaksiyonları(döküntü, ürtiker), mide bulantısı, kusma, kilo artışı ara sıra görülebilir.
Etkileş.:Maprotilinguanetidin veya betanidin gibi adrenerjik nöron inhibitörlerininantihipertansif etkisini azaltacağından veya yok edeceğinden;rezerpin veya metildopanın santral sedatif etkisini artıracağından,hipertansiyon tedavisi için birlikte kullanılmaları gerekiyorsa,etki mekanizması farklı antihipertansifler uygulanmalı ve hastanınkan basıncı izlenmelidir. Bir MAO inhibitörüyle tedavinin ardındanmaprotilin uygulanacaksa, tedavi kesinlikle yeterli bir aradan(en az 14 gün) sonra başlatılmalıdır. Noradrenalin, adrenalin, amfetamin,metilfenidat gibi sempatomimetik ajanların kardiyovasküler etkilerinigüçlendirebilir. Alkolün, barbitüratlar ve genel anestezikler gibiSSS depresanlarının ve ayrıca atropin, biperiden gibi antikolinerjikajanların ve levodopanın etkilerini de güçlendirebilir. Barbitüratlar,fenitoin, karbamazepin gibi ilaçlar maprotilinin antidepresanetkisini zayıflatabilir. Maprotilinin fenitoinle birlikte kullanımı,fenitoinin istenmeyen etkilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.Majör trankilizanlarla birlikte kullanımı maprotilinin serumdakonsantrasyonunu yükselterek konvülziyon eşiğinin düşmesine venöbetlere yol açabilir. Maprotilinin benzodiyazepinlerle kombinasyonusedasyon artmasına neden olabilir. Propranolol gibi oldukça fazlametabolize edilen b-blokerlerlekombinasyonu plazmada maprotilin konsantrasyonunu artırabilir.
Doz Önerisi: İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olaraksaptanmalı, doz hastanın durumuna ve ilaca verdiği yanıta göreayarlanmalıdır. Günlük doz 150 mg’yi aşmamalıdır. Hafiften ortadereceye kadar depresyonda özellikle ayakta tedavi edilen semptomlarınşiddetine ve hastanın yanıtına bağlı olarak günde 1-3 kez 25 mg veyagünde 1 kez 25-75 mg oral olarak kullanılır. Ağır depresyonda özellikle hastanedeyatan hastalara günde 1-3 kez 25 mg veya günde 1 kez 75 mg oral olarakverilir
Lumen Flakon IV   M. Nevzat
Flukonazol
Ambalaj: 100 mg/50 mLx 1 flakon :: 200mg/100 mLx1 flakon
End.:Kriptokoksikmenenjit ve diğer organların (akciğer ve cilt gibi) enfeksiyonlarıdahil olmak üzere kriptokokkozis; AIDS’li hastalarda kriptokoksikhastalığın nüksünü önlemek için sürek tedavisi olarak; kandidemi,dissemine kandidiyazis ve yayılıcı kandida enfeksiyonlarınındiğer formları dahil olmak üzere sistemik kandidiyazis; habis hastalığıolan, yoğun bakım ünitelerinde yatan, sitotoksik veya immünosupresiftedavi gören veya candida enfeksiyonlarına predispoze edici diğerfaktörlerin bulunduğu hastalar; mukozal kandidiyazis; habis hastalıknedeniyle sitotoksik kemoterapi veya radyoterapi uygulamasısonucu fungal enfeksiyonlara predispoze olmuş hastalarda fungalenfeksiyonların önlenmesi; tinea pedis, tinea korporis, tineakruris, tinea versikolor ve candida enfeksiyonları dahil olmak üzeredermatomikozlar ve onikomikozlar ile akut veya tekrarlayan vajinalkandidiyazis tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.
Uyar.: Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsügörülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. Emziren annelerde önerilmemektedir.
Yan E.:Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deri döküntüsüdür.Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.
Etkileş.:Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisigerekliyse, benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazoldozunda bir yükseltme düşünülmelidir. Flukonazol ile beraber sisapriduygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylarrapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmışteofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımısırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisitebulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.
Doz Önerisi:Kriptokoksik menenjit ile diğer bölgelerdeki kriptokoksik enfeksiyonların tedavisinde başlangıç dozu olarak400 mg ve izleyen günler için de günde bir kez 200 mg önerilmektedir. Bu doz alınacakklinik yanıta göre 400 mg’ye kadar yükseltilebilir. Yaygın kandidiyal enfeksiyonlar ile kandidemi olgularındabaşlangıç dozu olarak ilk gün 400 mg ve izleyen günler için de gündebir kez 200 mg önerilmektedir. Bu doz alınan klinik yanıta göre 400mg’ye kadar yükseltilebilir ve olumlu sonuç alınana kadar devam edilir.Bu süre 4-6 hafta arasında değişmektedir ve olumlu sonuç alındıktansonra tedaviye iki hafta daha devam edilmesi önerilmektedir. Orofarengeal ve özofarengealkandidiazis tedavisi için başlangıç dozu olarak ilk gün 200mg ve izleyen günler için de günde bir kez 100 mg önerilmektedir. Budoz alınan klinik yanıta göre 400 mg’ye kadar yükseltilebilir. Orofarengealkandidiazis günlerce devam edebilir; iyileşmeden sonra tedaviyeen az 2 hafta daha devam edilmelidir. Özofarengeal kandidiazisen az 3 hafta süreyle tedavi edilmeli ve tedaviye tam iyileşmedensonra en az iki hafta daha devam edilmelidir
Lumigan Göz DamlasıAbdiİbrahim
Bimatoprost 0.3 mg/mL
Ambalaj: 3 mL’lik şişe.
End.:Kronikglokom ve oküler hipertansiyon hastalarında yüksek göziçi basıncınındüşürülmesi amacıyla monoterapi ajanı olarak ya da topikal beta-blokerler ileyeterince kontrol altına alınamayan hastalarda beta-blokerlere ek tedavi ajanıolarak endikedir.
Kontr.E.:Bimatoprostakarşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Bimatoprost ile tedavi sırasında, göz renginde (irisdekahverengi pigment miktarında artış), gözkapağı derisinde ve kirpiklerde kalıcıdeğişiklikler olabilir. Ayrıca, kirpiklerin sayısında ve/veya uzunluğunda artışolabilir (gözler arasında farklılık olabilir). İntraoküler enflamasyonu olanhastalarda, afakik hastalarda, yırtık arka lens kapsülü olan psödofakikhastalarda veya makula ödemi risk faktörü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Gebelik sırasında kesinlikle gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanılmamasıönerilir. İlaç verildiğinde geçici bir görme bulanıklığı söz konusu olursa,hastanın araba sürmeye veya makine kullanmaya başlamadan önce görmesi tekrarnetleşene kadar beklemesi gerekir.
Yan E.:Konjunktivalhiperemi, kirpiklerde uzama ve oküler kaşıntı, alerjik konjunktivit, astenopi,blefarit, konjunktival ödem, kornea erozyonu, kirpiklerde koyulaşma, gözkapağında kızarıklık ve kaşıntı, oküler ağrı, yabancı cisim hissi, irispigmentasyonunda artış, yanma, oküler kuruluk, oküler iritasyon, fotofobi,perioküler deri pigmentasyonu, yüzeyel noktalı keratit, göz yaşarması, görmebozukluğu ve görme keskinliğinin kötüleşmesi görülebilir.
Etkileş.:Bimatoprostunsistemik konsantrasyonları oküler dozlamadan sonra son derece düşük olduğundan,insanlarda ilaç etkileşmeleri beklenmemektedir.
Doz Önerisi: Monoterapide veya adjuvan tedavide kullanıldığında,tavsiye edilen doz, etkilenen gözlere günde bir kez akşamları bir damla Lumigan’dır. Birden fazla topikal oftalmikilaç kullanıldığı takdirde, ilaçların en az 5 dakika ara ile uygulanmasıgerekir. Lumigan koruyucu olarak benzalkonyum klorüriçerdiğinden, kontak lensler gözde iken uygulanmamalıdır. Kontakt lenslerilacın verilmesinden 15 dakika sonra tekrar takılabilir
Luminal Tablet     Bayer
Fenobarbital
Ambalaj: 100 mgx10 tablet.
Luminaletten Tablet
Fenobarbital
Ambalaj: 15 mgx30 tablet.
End.:Status epileptikus,epilepsi, kalp enfarktüsü, eklampsi ve spastik durumların süreklitedavisi, hiperemezis gravidarum, tetani ve spazmofili, tetanus,morfini bıraktırma tedavisinde ve şiddetli uykusuzluk hallerindehipnotik olarak, boğmaca öksürüğünün kombine tedavisi, koreaminor, anjina pektoris, hipertiroidi ve klimakteriumdaki gerilimlerdeendikedir.
Kontr.E.:Şiddetlikaraciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan ve akut porfirilihastalarda, alkol, uyku ilaçları, analjezikler ve psikotrop maddelerleolan akut zehirlenmeler, ağır miyokard harabiyeti, hipoadrenalizm,hiperkinesis, kontrol edilemeyen ağrılar ve anamnezde obstrüktifsolunum yolu hastalığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Bağımlılık yapabilir. Makine ve araç kullananlarda veyaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.Plasenta bariyerini aşar, gebelerde kullanılmamalıdır. Az miktarda anne sütüne geçer.
Yan E.:Sık olaraksedasyon, nadir olarak ortaya çıkmakla birlikte tıbbi gözetim gerektirenmental konfüzyon, mental depresyon, nefes almada güçlük hipersensitivitereaksiyonları (ciltte döküntü), nedeni bilinmeyen boğaz ağrısıve ateş, olağan dışı kanama ve çürükler (trombositopeni), eksitasyon(paradoksal reaksiyon), yorgunluk, halsizlik (hipotansiyon megaloblastikanemi), kalp atım sayısında azalma (SSS depresyonu), deri ve gözlerdesarılık (hepatik disfonksiyon) gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Oral antikoagülanlar,glukokortikoidler, oral kontraseptifler, fenitoin, griseofulvin,rifampisin, fenotiyazinler, siklosporin, doksisiklin, fenilbutazon,metronidazol, teofilin, karbamazepinin plazma düzeylerini düşürereketkilerini azaltır.
Doz Önerisi:Luminal Tablet: Yetişkinler için bir kerede en fazla 0.4 g, bir günde ise0.8 g olup, ortalama günlük doz 0.1-0.4 g’dir. LuminalettenTablet: Yaş, vücutağırlığı ve endikasyona göre doz 1 tabletten maksimum 8 tablete kadar, günebölünerek alınır
Lustral Film KaplıÇentikli TabletPfizer
Sertralin HCl
Ambalaj: 50 mgx28 tablet
End.:Depresyontedavisinde (hastalarda mani hikayesi olsun veya olmasın); obsesif kompulsifbozukluk tedavisinde; agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahilolmak üzere panik bozukluğu tedavisinde; travma sonrası stres bozukluğutedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sertralineduyarlığı olduğu bilinenlerde ve birlikte MAO inhibitörü alan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Triptofan, fenfluramin veya 5-HT agonistleri gibiserotonerjik nörotransmisyonun etkilerini artıran ilaçlarla birlikte sertralinverilirken dikkatli olunmalı ve mümkünse bu kombinasyonlardan kaçınmalıdır.Depresyonda intihar girişimi olasılığı bulunması ve belirgin remisyonoluşuncaya kadar devam edebilme olasılığı nedeniyle, hastalar tedavinin başlangıçdönemlerinde yakın olarak izlenmelidir. Psikomotor performans üzerinehiçbir etkisi yoktur, ancak psikotrop ilaçlar, vasıta sürme veya makinekullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin yapılabilmesi için gereklizihinsel ve fiziksel yetenekleri azaltabileceğinden, hasta gereğinceuyarılmalıdır. Karaciğer hastalığı olan kişilerde ihtiyatla kullanılmalıdır. Emzirenannelerde yararının riskinden daha fazla olduğu düşünülmedikçe önerilmemektedir.Çocuk doğurma çağındaki kadınlar, sertralin alırken, uygun bir doğum kontrolyöntemi uygulamalıdırlar.
Yan E.:Ağızkuruluğu, terleme artışı, baş dönmesi, tremor, diyare/yumuşak gaita, dispepsi,bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, somnolan, seksüel disfonksiyon (esas olarakerkeklerde ejakülasyon gecikmesi) görülebilir.
Etkileş.: Alkol ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Lityum vesertralin birlikte kullanıldığında, hastalar uygun bir şekilde izlenmelidir.Sertralin ve sumatriptanın beraber kullanımı klinik açıdan gerekli ise,hastanın uygun şekilde gözlenmesi önerilir. Simetidin ile birlikte verilmesi,sertralin klirensinde önemli düşüşlere neden olmuştur.
Doz Önerisi: Sabah veya akşam günde tek bir doz halinde verilmelidir.Gıdalarla birlikte veya ayrı verilebilir. Depresyon ve OKB tedavisinde günde 50mg dozda uygulanmalıdır. Panik bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu içintedaviye günde 25 mg ile başlanmalıdır. Bir hafta sonra doz, günde tek doz 50mg’a yükseltilmelidir. DozArtışı: Depresyon, OKB, Panik Bozuklukve Travma Sonrası Stres Bozukluğu: 50 mg doza yanıt vermeyen hastalar, dozunarttırılmasından fayda sağlayabilirler. Doz değişimlerinin arasında en az birhafta olmalıdır. Doz en fazla günde 200 mg’ye artırılabilir. Terapötik etkininbaşlaması 7 gün içinde görülebilir. Ancak, özellikle OKB’ta, terapötikcevabın ortaya çıkması için genellikle daha uzun süreler gerekmektedir
Lutenyl Çentikli Tablet     Merck
Nomegestrol asetat
Ambalaj: 5 mgx10 tablet.
End.:Özelliklepremenopozal sürede (menstrüel düzensizlikler, premenstrüel sendrom, mastodini)progesteron eksikliğine bağlı semptomlar; fonksiyonel uterin kanamaları vefibromaların menorajileri, endometriozis, dismenore, östrojenler ile kombineolarak hormon replasman tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Tromboflebitöyküsü, ciddi karaciğer bozukluğu, teşhis edilmemiş genital hemorajiler,gebelik.
Uyar.: Emziren kadınlar, dismenore, uterin kanamalar ve amenoregibi bazı endikasyonlarda, tedavi başlamadan önce hastalığın doğal seyriizlenmelidir. Tüm steroid hormanlarda olduğu gibi, diyabet arteriyelhipertansiyon, serebrovasküler hastalık ya da miyokard enfeksiyonu hikayesiolan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Menstrüelhastalıklar, amenore, kanamalar. İstisnalar; kilo alma, uykusuzluk, pilozis,gastrointestinal hastalıklar.
Etkileş.:Progestojenleryüksek dozlarının diyabetojenik etkisinden dolayı, antidiyabetik ilaçlar ilebirlikte kullanımında hasta uyarılmalıdır. Progestojenler, antikonvülsanlar(karbamazepin, fenobarbiton, fenitoin, primidon), barbitüratlar, griseofulvin,rifampisin ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük ortalama doz 5 mg’dir. Genel tedavi uzunluğu hersiklusun 16. ve 25. günleri arasında olmak üzere 10 gündür
Luveris FlakonSerono
Lutropin alfa 75 IU
Ambalaj: 1, 3 ve 10 liyofilize flakon ve çözücü flakon.
End.:Lutropinalfa, folikül stimulan hormon (FSH) preparatı ile beraber, ciddi LH ve FSHeksikliği olan kadınlarda foliküler gelişimin stimülasyonu için önerilir.
Kontr.E.:Gonadotrofinlereveya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlık, yumurtalık, rahimveya meme kanseri; hipotalamus ve hipofizin aktif ve tedavi edilmemiştümörleri; polikistik over hastalığından kaynaklanmayan yumurtalık büyümesiveya kisti; nedeni bilinmeyen jinekolojik kanamalar.
Uyar.: Tedaviye başlamadan önce, çiftlerin kısırlığı, uygun birşekilde belirlenmeli ve gebelik için varsayılan kontrendikasyonlar değerlendirilmelidir.Gebelik veemzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Enjeksiyonyeri reaksiyonu, baş ağrısı, uyku hali, bulantı, karın ağrısı, pelvik ağrı,ovaryen hiperstimülasyon sendromu, ovaryen kist, meme ağrısı görülebilir.
Etkileş.:Follitropinalfa dışında diğer tıbbi ürünlerle aynı enjeksiyon içinde karışım olarakkullanılmamalıdır.
Doz Önerisi:Luveris ile tedavi, fertilite problemlerinin tedavisinde uzmanbir hekim gözetimi altında başlatılmalıdır. Luveris FSH ile aynı anda günlük enjeksiyontedavisi olarak verilmelidir. Luveris subkütan uygulama için tasarlanmıştır. Toz, kullanmadanhemen önce beraberinde verilen çözücü ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.Tedavi, (i) ultrason ile ölçülen folikül boyutu ve (ii) estrojen cevabıdeğerlendirilerek hastanın tedaviye bireysel yanıtına göre uyarlanmalıdır. Önerilen doz: 75-150 IU FSH ile günlük 75 IU lutropinalfa (bir flakon Luveris) ile başlanılmasıdır. FSH doz artışı gerekiyorsa, dozayarlaması tercihen 7-14 gün aralıklarla 37.5 IU-75 IU artışlar ile olmalıdır.Herhangi bir siklusta stimülasyon süresinin 5 haftaya kadar uzatılması kabuledilebilir. Optimum yanıt elde edildiği zaman, son Luveris ve FSH enjeksiyonundan 24-48 saatsonra 5.000 IU-10.000 IU hCG tek enjeksiyon olarak uygulanmalıdır
Lymphoglobuline SerumSanofiPasteur
At kaynaklı antiinsantimosit globülin (ATG)
Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 flakon.
End.:Böbrek,kalp, pankreas veya karaciğer transplantasyonlarından sonra rejeksiyonunönlenmesi ya da tedavisi ile aplastik anemi tedavisinde ve GreftVersus Host hastalığının tedavisinde kullanılması önerilmektedir.
Kontr.E.:At proteininekarşı bilinen allerji, viral olmayan ya da viral kaynaklı ciddi enfeksiyonlarıngelişimi ve test dozuna anafilaktik reaksiyon durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Kesinlikle hastanede tıbbi gözetimve denetim altında kullanılmalıdır.
Yan E.: Ürperme, ateş, kızarıklık, cilttekaşıntılı döküntüle, trombositopeni, nötropeni, serum hastalığıtedavinin ilk haftasının sonuna doğru görülebilir.
Etkileş.: Diğer immünosüpresanlarlabirlikte kullanıldığında aşırı immünosüpresyon riski vardır. Canlıatenüe aşılar, immünosüpresif tedavi süresince ölümcül olabilenjeneralize sistemik enfeksiyon riski nedeniyle kontrendikedir.Kan ve kan ürünleriyle birlikte uygulanmamalıdır. Bir diğer solüsyonla,özellikle lipidlerin aynı enfüzyon hattında eşzamanlı uygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: Yüksek debili geniş bir vene aşağıda belirtilenşartlarda uygulanmalıdır. İlk enfüzyondan 1 saat önce IV antihistaminikuygulanmalıdır. Lymphmoglobuline enfüzyonu, serum fizyolojikte sulandırıldıktansonra steroid tedavisiyle birlikte yapılmalıdır. Rejeksiyon önlenmesinde:1-3 haftaboyunca 1 flakon/10 kg vücut ağırlığı/24 saat dozda uygulanmalıdır.Tedavi, doz azaltılmasına gerek olmadan kesilebilir. Rejeksiyon krizi tedavisive akut Greft versus Host Hastalığı: Klinik ve biyolojik iyileşme sağlanıncaya kadar1-2 flakon/10 kg vücut ağırlığı/24 saat uygulanmalıdır. Aplastik anemi tedavisi: 5 gün boyunca, 1-2 flakon/10 kgvücut ağırlığı/24 saat dozunda uygulanmalıdır
Lyomer Burun SpreyiAbdiİbrahim
Deniz suyu (izotonik)1.15 g/100 mL
Ambalaj: 100 mL’lik tüp.
End.:Burun mukozasınınspesifik fizyolojik ihtiyaçlarını karşılar, mukozanın iyileşmesineyardım eder.
Doz Önerisi: Bebek, çocuk ve yetişkinlerin günlük burun temizliğindeve burun mukozasının nemlendirilmesinde, her bir burun deliğine günde 3-6 kezuygulanır


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 101 ziyaretçi (202 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=