Selâmün_aleyküm
  ilac kilavuzu N
 

N Harfi İle Başlayan İlaçlar

 

N

Naaxia Göz Damlası
Sodyum spaglutamatve izospaglutamad 38 mg/ml
Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.
End.:Akut ve kronikalerjik konjunktivitle keratokonjunktivitte endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlılarda kontrendikedir
Uyar.: Gebeliğin ilk üç ayında mecburkalınmadıkça kullanılması önerilmez. Emzirme sırasında verilmesiönerilmez.
Yan E.: Uygulamadan sonra kısa bir sürehafif yanma hissedilebilir.
Doz Önerisi: Büyüklerde ve çocuklarda konjunktiva kesesinegünde 4 kez 1 damla uygulanır. Semptomlar ortadan kalktıktan sonrabir süre daha uygulamaya devam edilmelidir
Nalokson HCl Ampul
Nalokson HCI
Ambalaj: 0.4mg/1 mLx1 ampul.
End.:Nalbufin,pentazosin ve butorfanol gibi narkotik-antagonist analjeziklerve propoksifen, metadon gibi doğal ve sentetik narkotikleri kapsayanopioidlerin neden olduğu solunum depresyonu dahil narkotik depresyonuntümüyle veya kısmen antagonize edilmesinde endikedir. Naloksonayrıca, kuşkulanılan akut opioid doz aşımının tanısında da endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Opioidlere fiziksel bağımlılığıolduğu bilinen veya kuşkulanılan kişilerde ve bu durumdaki annelerdendoğan çocuklarda nalokson dikkatle uygulanmalıdır. Gebelerde sadeceaçıkça gerekli ise kullanılmalıdır. İnsan sütüyle atılıp atılmadığıbilinmediğinden, emziren annelerde uygulandığında dikkatliolunmalıdır.
Yan E.: Narkotik depresyonun aniden kesilmesibulantı, kusma, terleme, taşikardi, kan basıncı yükselmesi, titreme,konvülziyon ve kalp krizi ile sonuçlanabilir. Postoperatif hastalardagerekli olandan daha yüksek dozda nalokson verilmesi, analjezininanlamlı ölçüde antagonize edilmesi ve heyecanlanma ile sonuçlanır.
Etkileş.: Bisülfit, metabisülfit, uzunzincir ve yüksek molekül ağırlıklı anyonlar içeren veya pH’sı alkalenolan herhangi bir solüsyonla karıştırılmamalıdır.
Doz Önerisi: IV, IM veya SC olarak uygulanabilir. En hızlı şekildeetki başlangıcı IV uygulama ile sağlanır ve acil durumlarda önerilir
Naponal Jel
Naproksen
Ambalaj: 100 mg/gx50 g’lik tüp
End.:Miyalji,lumbalji, siyatalji, kas romatizması, fibromyozitis, tendinitis,tenosinovitis, bursitis, periartritis, tortikolis, ağrılı omuztutulması gibi kas-iskelet sistemi hastalıklarında ve kas yırtılması,burkulma, ezilme, gerilme, hematom, travmatik ödemler ve infiltrasyonlarınlokal tedavisinde, ortopedik tedavilerde ve rehabilitasyon tedavilerindeyardımcı önlem olarak kullanılır.
Kontr.E.: Nonsteroid antienflamatuvarlaraaşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Göze ve çevresine, mukozalarave açık yaralara uygulanmamalıdır. Gebelikte ancak kesin gereksinimolduğunda ve hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.
Yan E.: Tedavinin kesilmesini gerektirmeyecekşiddette hafif lokal irritasyon, eritem, dermatit gibi yan etkilergörülebilir.
Doz Önerisi: Günde 2 kez cilt üzerine tamamen emilene kadarhafifçe ovularak sürülür.
Naponal Tablet
Naproksen
Ambalaj: 250 mgx30 tablet :: Fort tablet 500 mgx20 tablet
End.:Romatoidartrit, juvenil romatoid artrit, osteoartrit (dejeneratif artrit),ankilozan spondilit ve gutta antienflamatuvar ve analjezik olarak;dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu veanaljezi sağlamak amacıyla; burkulma, gerilme, ortopedik ve cerrahiameliyatlarda analjezik olarak; bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit,lumbagoda analjezik amaçla; Enfeksiyöz hastalıklarda spesifik tedaviyeek olarak analjezik antienflamatuvar ve antipiretik amaçla kullanılır.
Kontr.E.:Naproksenve benzeri ilaçlara duyarlı kişilerde, aspirin vb. ilaçlara karşıastım, rinit ve ürtiker gibi alerjik reaksiyon gösterenlerde, bugrup ilaçlar arasında çapraz alerjik reaksiyonlar oluşabileceğindenkullanılmamalıdır. Aktif mide ve duodenum ülserleri olan hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Ağır kanama ve perforasyon dadahil ciddi gastrointestinal yan etkilerin kümülatif insidansı,naproksenin (veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların)kullanılma süresi arttıkça, hemen hemen doğrusal olarak yükselir.Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu ve karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.Böbrek fonksiyon testleri bozulduğu takdirde kullanılmamalıdır.Trombosit agregasyonunu azaltıp, kanama zamanını uzatır. Gebelikte,özellikle ilk ve üçüncü trimesterde çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Emziren annelere verilmemelidir. Jüvenil artrit dışında çocuklardakullanılmamalıdır.
Yan E.:Karındarahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi, işitme ve görme bozuklukları, çarpıntı, dispne, hazımsızlık,kabızlık, mide ağrısı, mide yanması gibi yan etkiler görülebilmektedir.
Etkileş.:Birliktekullanımında hidantoin, sülfonamid ya da sülfonilüreler gibi ilaçlarındoz ayarı yapılmalıdır. Oral antikoagülan alanlara da dikkat edilmelidir.Probenesid ile birlikte alınmasında naproksenin yarılanma ömrübelirgin olarak artar. Birlikte kullanımında metotreksatın toksisitesiartabilir. Propranolol ve diğer b-blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir.Plazma lityum konsantrasyonu artabilir. Bütün nonsteroid antienflamatuvarilaçlar, ACE inhibitörleri kullanımı ile birlikte görülebilenböbrek yetmezliği riskini artırabilir. Naproksen zidovudininplazma düzeylerini yükselttir.
Doz Önerisi: Romatoid artrit, ankilozan spondilit, atrozisgibi akut, kronik kas-iskelet ve yumuşak doku iltihaplarında günde2 kez sabah ve akşam 1 g verilir. İki hafta içinde artritte semptomatikiyileşme görülür. İyileşme bu süre içinde gözlenmezse tedaviye 2haftalık uzatmayla devam edilir. Akut gut nöbetlerinde tedaviyebaşlama dozu 750 mg, daha sonra nöbet dininceye kadar 8 saatte bir250 mg ile tedaviye devam edilmelidir. Diğer ağrılı durumlarda veprimer dismenore, akut tendini ve bursitte önerilen başlama dozu500 mg olup, daha sonraki tedavi sırasında 6-8 saatte bir 250 mg alınır.Günlük doz 1250 mg’yi geçmemelidir. Çocuklarda: 5 yaşından büyük çocuklarda jüvenilromatoid artrit tedavisinde kg başına 10 mg, doz ikiye bölünereksabah ve akşam verilmelidir
Napradol Fort FilmTablet
Naproksen sodyum
Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet
End.:Migrenprofilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji;dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu veanaljezi sağlamak amacıyla; ağrılı dental problemler, diş çekimisonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak;burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Naproksensodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardan herhangi birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid, b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir
Napren-S Tablet
Naproksen sodyum
Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet :: Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet
End.:Migrenprofilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji,miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonuve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dental problemler, diş çekimisonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak;burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Naproksensodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardan herhangi birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Mide-bağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid, b-blokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.
Doz Önerisi: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir
Naprodev Jel
Naproksen
Ambalaj: 100mg/gx50 g’lik tüp
End.:Miyalji,lumbalji, siyatalji, kas romatizması, fibromyozitis, tendinitis,tenosinovitis, bursitis, periartritis, tortikolis, ağrılı omuztutulması gibi kas-iskelet sistemi hastalıklarında ve kas yırtılması,burkulma, ezilme, gerilme, hematom, travmatik ödemler ve infiltrasyonlarınlokal tedavisinde, ortopedik tedavilerde ve rehabilitasyon tedavilerindeyardımcı önlem olarak kullanılır.
Kontr.E.: Nonsteroid antienflamatuvarlaraaşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Göze ve çevresine, mukozalarave açık yaralara uygulanmamalıdır. Gebelikte ancak kesin gereksinimolduğunda ve hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.
Yan E.: Tedavinin kesilmesini gerektirmeyecekşiddette hafif lokal irritasyon, eritem, dermatit gibi yan etkilergörülebilir.
Doz Önerisi: Günde 2-6 kez ağrılı bölgeye, tam olarak emilene kadarhafif hafif ovularak sürülür
Naprosyn
Naproksen
Ambalaj: 100 mg/gx50 g’lik tüp
End.:Miyalji,lumbalji, siyatalji, kas romatizması, fibromyozitis, tendinitis,tenosinovitis, bursitis, periartritis, tortikolis, ağrılı omuztutulması gibi kas-iskelet sistemi hastalıklarında ve kas yırtılması,burkulma, ezilme, gerilme, hematom, travmatik ödemler ve infiltrasyonlarınlokal tedavisinde, ortopedik tedavilerde ve rehabilitasyon tedavilerindeyardımcı önlem olarak kullanılır.
Kontr.E.: Nonsteroid antienflamatuvarlaraaşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Göze ve çevresine, mukozalarave açık yaralara uygulanmamalıdır. Gebelikte ancak kesin gereksinimolduğunda ve hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.
Yan E.: Tedavinin kesilmesini gerektirmeyecekşiddette hafif lokal irritasyon, eritem, dermatit gibi yan etkilergörülebilir.
Doz Önerisi: Günde 2 kere cilt üzerine tamamen emilene kadarhafifçe ovularak sürülür.
Naprosyn Supozituvar
Naproksen
Ambalaj: 500mgx10 supozituvar.
Naprosyn EC Tablet
Naproksen
Ambalaj: 250 mgx20 tablet :: Fort tablet 500 mgx20 tablet.
Naprosyn CR Tablet
Naproksen
Ambalaj: 750 mgx20 tablet.
End.:Romatoidartrit, juvenil romatoid artrit, osteoartrit (dejeneratif artrit),ankilozan spondilit ve gutta antienflamatuvar ve analjezik olarak;dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu veanaljezi sağlamak amacıyla; burkulma, gerilme, ortopedik ve cerrahiameliyatlarda analjezik olarak; bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit,lumbagoda analjezik amaçla; Enfeksiyöz hastalıklarda spesifik tedaviyeek olarak analjezik antienflamatuvar ve antipiretik amaçla kullanılır.
Kontr.E.:Naproksenve benzeri ilaçlara duyarlı kişilerde, aspirin vb. ilaçlara karşıastım, rinit ve ürtiker gibi alerjik reaksiyon gösterenlerde, bugrup ilaçlar arasında çapraz alerjik reaksiyonlar oluşabileceğindenkullanılmamalıdır. Aktif mide ve duodenum ülserleri olan hastalardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Ağır kanama ve perforasyon dadahil ciddi gastrointestinal yan etkilerin kümülatif insidansı,naproksenin (veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların)kullanılma süresi arttıkça, hemen hemen doğrusal olarak yükselir.Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu ve karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.Böbrek fonksiyon testleri bozulduğu takdirde kullanılmamalıdır.Trombosit agregasyonunu azaltıp, kanama zamanını uzatır. Gebelikte,özellikle ilk ve üçüncü trimesterde çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Emziren annelere verilmemelidir. Jüvenil artrit dışında çocuklardakullanılmamalıdır.
Yan E.:Karındarahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi, işitme ve görme bozuklukları, çarpıntı, dispne, hazımsızlık,kabızlık, mide ağrısı, mide yanması gibi yan etkiler görülebilmektedir.
Etkileş.:Birliktekullanımında hidantoin, sülfonamid ya da sülfonilüreler gibi ilaçlarındoz ayarı yapılmalıdır. Oral antikoagülan alanlara da dikkat edilmelidir.Probenesid ile birlikte alınmasında naproksenin yarılanma ömrübelirgin olarak artar. Birlikte kullanımında metotreksatın toksisitesiartabilir. Propranolol ve diğer b-blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir.Plazma lityum konsantrasyonu artabilir. Bütün nonsteroid antienflamatuvarilaçlar, ACE inhibitörleri kullanımı ile birlikte görülebilenböbrek yetmezliği riskini artırabilir. Naproksen zidovudininplazma düzeylerini yükselttir.
Doz Önerisi:Naprosyn Supozituvar/Tablet: Günlük ortalama doz 2×250-500mg’dir. Maksimum günlük doz 1.250 g’dir. Akut gut tedavisinde başlamadozu 750 mg ve daha sonra nöbet geçinceye kadar her 6 saatte bir 250mg uygulanır. Doz Önerisi:Naprosyn CR Tablet: Günlük önerilen doz 1 tablettir (750mg). Erişkinlerde gerektiğinde daha yüksek düzeyde antienflamatuvar aktivitesağlamak için düşük dozları iyi tolere eden ve gastrointestinal hastalık öyküsüolmayan hastalarda günlük doz, kısa süreli olmak şartıyla günde 2 Naprosyn CR tablet (1500 mg)’e kadar artırılabilir
Naropin Ampul
Ropivakain
Ambalaj: 2 mg/mLx10 mLx5 plastik ampul ve 20 mLx5 plastik ampul :: 7.5 mg/mLx10 mLx5 plastik ampul :: 10 mg/mLx10 mLx5 plastik ampul.
Naropin Enfüzyon İçin Solüsyon
Ropivakain
Ambalaj: 2 mg/mLx100 mLx5 plastik torba.
End.:Yüksekdozlarda cerrahi anestezi sağlarken, düşük dozlarda sınırlı ve ilerleyiciolmayan motor blok ile duyusal blok (analjezi) sağlar. Cerrahi anestezide,Sezeryan girişimi dahil cerrahi amaçlı epidural anestezi, pleksus bloku, periferiksinir bloku ve infiltrasyon anestezisi; akut ağrı tedavisinde, sürekliepidural infüzyon veya aralıklı bolus tarzı uygulama, postoperatif ağrı veyadoğum ağrılarında, periferik sinir bloku ve infiltrasyon anestezisindeendikedir.
Kontr.E.:Ropivakain,amid grubu lokal anesteziklere duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.
Uyar.:Lokalanestezi girişimleri yeterli araçların ve elemanların bulunduğu yerlerdeyapılmalıdır. Ropivakain araç ve makine kullanma yeteneğini ve koordinasyonuçok hafif olarak etkileyebilir.
Yan E.: Sık görülen yan etkiler kan basıncında düşme, bradikardi,bulantı, kusma, parestezi, ateş yükselmesi, titreme, baş ağrısı, idrarretansiyonu, hipertansiyon, taşikardi, hipoestezi, sersemlik, anksiyetedir.
Etkileş.:Toksiketkileri aditif olabileceğinden, ropivakain, yapısal olarak amid türü lokalanesteziklere benzeyen diğer ilaçları (örn. antiaritmikler) kullanan hastalardadikkatli kullanılmalıdır. CYP1A inhibitörleri (örn; verapamil, fluvoksamin)ile birlikte kullanıldığında ropivakainin plazma düzeyleri artabilir.Fluvoksamin tedavisi gören hastalarda uzun süreli ropivakain uygulamalarındankaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: Yalnızca lokal anestezi konusunda deneyimli hekimler tarafındanya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır
Nasacort Nazal Sprey
Triamsinolon asetonid55 µg/doz
Ambalaj: 120 püskürtme yapabilen 15 mL’lik şişe.
End.: Yetişkinlerde ve 6 yaş üstündeki çocuklarda mevsimselve perenial allerjik rinitte endikedir.
Kontr.E.: Triamsinolon asetonide karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Kısa süre önce nazal septal ülser, burun ameliyatı veyatravması geçiren hastaların yaralarının iyileşmesinde kortikosteroidininhibitör etkisinden ötürü, iyileşme gerçekleşinceye kadar triamsinolonasetonidin dikkatle kullanılması gereklidir. Lisanslı dozda nazal kortikosteroidalan çocuklarda büyüme gecikmesi görülmektedir. Triamsinolon asetonid insansütüne geçebilir. Triamsinolon asetonid, anneye olan yararı, fetüse/bebeğegelebilecek risklerden daha önemli olmadığı sürece gebelik/emzirme süresindekullanılmamalıdır.
Yan E.: Burun iltihabı, başağrısı ve farenjit, burun kanaması,burun tahrişi, mukoza zarının kuruması, nazo-sinus konjesyonu ve hapşırmagörülebilir. Nadiren nazal septal perforasyonlar bildirilmiştir. Özellikleuzun süreli olarak yüksek dozda verildiğinde, nazal kortikosteroidlerinsistemik etkileri görülebilir.
Doz Önerisi:12yaşında ve daha büyük hastalar için: Önerilenbaşlangıç dozu her gün bir kere, her burun deliğine 2 püskürtmedir.Semptomlar kontrol altına alınınca, hastalar günde bir kez, her burun deliğinebir püskürtme ile tedavi edilirler. 6 ile 12yaş arasındaki pediyatrik hastalar için: Önerilendoz, günde bir kez her burun deliğine 1 sprey olmak üzere 110 mikrogramdır.Daha ağır semptomlar gösteren hastalarda, 220 mikrogramlık doz kullanılabilir.Ancak semptomlar kontrol altına alındığında, hastaya daha en düşük etkili dozverilebilir. Yeni bir kanıt elde edilinceye kadar, 12 yaşın altındakiçocukların 3 aydan fazla kullanmaması önerilmektedir
Nasonex Aqueous Nasal
Mometazon furoat50 µg/doz
Ambalaj: 140 doz için 18 g süspansiyon içeren, manuel dozayarlı ambalaj.
End.:Erişkinlerile 3 yaş ve üzerindeki çocuklarda mevsimsel ve yıl boyu süren allerjikrinit semptomlarının tedavisinde ve mevsimsel allerjik rinitinprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.: Mometazona aşırı duyarlık, kontrendikasyondur.Burun mukozası ile ilişkili tedavi edilmemiş lokalize enfeksiyonlarınvarlığında kullanılmamalıdır. Kortikosteroidlerin yara iyileşmesineolan inhibitör etkisinden dolayı yakın geçmişte burun ameliyatıveya travması geçirmiş olan hastalarda, yara iyileşmeden önce nazalkortikosteroidler kullanılmamalıdır.
Uyar.: Eğer gerekiyorsa, mometazon furoat, aktif veyalatent solunum yolu tüberkülöz enfeksiyonları veya tedavi edilmemişmantar, bakteri veya sistemik virüs enfeksiyonları veya okülerherpes simpleks enfeksiyonu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Nazofarenksteısrarlı irritasyon, mometazon ile tedavinin kesilmesini gerektirebilir.Tedaviden beklenen yararın tam olarak elde edilmesi için 48 saatgeçmesi gerekebilir. Gebe, emziren veya gebelik riski taşıyan kadınlardakullanımına karar verilirken anne, fetüs ve bebeğe verilebilecekolası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır.
Yan E.: Bbaş ağrısı, epistaksis (kanama,kanlı mukus ve kan pıhtıları), farenjit, burunda yanma, burunda irritasyonve burunda ülserasyon görülebilir.
Doz Önerisi: Erişkinler (geriyatrik hastalar dahil) ve 12 yaşınüzerindeki çocuklarda profilaksi ve tedavi için genellikle önerilendoz günde bir kez her iki burun deliğine 50 µg’lik iki püskürtme olmaküzere günde toplam doz 200 µg’dir. Semptomların kontrol altına alınmasındansonra sürek dozu olarak her burun deliğine bir püskürtme olmak üzeregünde toplam 100 µg’ye düşürülebilir. Tam terapötik yarar elde etmekiçin düzenli olarak kullanılması önerilir. Nasonex Aqueous NasalSpray ile profilaktiktedaviye polen mevsiminin başlamasından 2-4 hafta önce başlanmasıönerilir
Natisedine Tablet
Kinidin feniletilbarbitürat
Ambalaj: 100 mgx20 tablet.
End.:Paroksistikatrium fibrilasyonu, ritmin düzenlenmesinden sonra daimi atriumfibrilasyon nüksleri, arterial flutter ve arterial taşisistoli,supraventriküler paroksistik taşikardisinin önlenmesi ve ekstrasistolaritmiyle atrium fibrilasyonunun düzenlenmesinde ve elektroşoktansonra sağlanan sinüs ritminin sürek tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Kinidineduyarlık, arterioventriküler bozukluk, kalp büyümesi, dijitalzehirlenmesi, AV blok ve irredüktibl kalp yetersizliklerinde, enfeksiyözendokardit ve myastenide kontrendikedir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Kulakçınlaması, baş dönmesi, bulantı, kusma, hipotansiyon, deri döküntüleri,renal ve kalp yetmezliği gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Asetazolamid,sodyum karbonat, varfarin, fenitoin, fenobarbital, rifampin, tübokürarin,rezerpin ve dioktil sodyum sulfosüksinatla birlikte uygulanmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz 1-3 tablettir. Bu doz 2-3 eşit kısımda uygulanır
Naturel Kalsiyum+Vit-D Oyster Shell Tablet
Oyster Shell Toz1388.9 mg (500 mg kalsiyum içerir), kolekalsiferol Toz 1.25 mg (=125 IUKolekalsiferol)
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Kalsiyumve D vitamini ihtiyacını karşılamak amacıyla beslenmeye destek olarakkullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelere karşı aşırı duyarlığı olan hastalarda, hiperkalsemi, hiperkalsiüriveya böbrek taşı olan ve oluşma riski bulunan hastalar ile sarkoidozislihastalarda ağır renal yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir. D vitaminitoksisitesi olan hastalarda da kullanılmamalıdır.
Uyar.:Sarkoidozis,renal ve kardiyak rahatsızlığı olan ve kardiyak glikozit alan hastalardadikkatle kullanılmalıdır. Hiperkalsiürili hastalarda, böbrek fonksiyonbozukluğu ya da üriner taş oluşum geçmişi bulunanlarda idrarda kalsiyumatılımının izlenmesi gereklidir. Gerektiğinde doz azaltılmalı ya da tedaviyeson verilmelidir. Üriner taş oluşumuna eğilimli hastaların bol miktarda sıvıalmaları önerilir. Kalsiyum tedavisi sırasında, hekim tarafından önerilmediğitakdirde yüksek doz D vitamini alınmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.:Kalsiyumtuzlarının oral olarak alınması gastrointestinal irritasyona ve konstipasyonaneden olabilir. Renal fonksiyon bozukluğu olmayan hastalarda hiperkalsemibeklenmemesine rağmen hiperkalseminin olası semptomları; bulantı, kusma,anoreksi, konstipasyon, abdominal ağrı, kemiklerde ağrı, susuzluk, poliüri,kas zayıflığı, baş dönmesi ve konfüzyon görülebilir.
Etkileş.:Magnezyumiçeren antasitler ile D vitaminin alınması hipermagnezemiye yol açacağındanberaber kullanılmamalıdır. Kolestiramin yağda çözünen diğer vitaminlerinemilimini azalttığı gibi D vitaminin emilimini da azaltmaktadır. Mineralyağların aşırı kullanılması D vitamininin bağırsaklardan emilimi ileetkileşebilir. Dijital alan hastalarda D vitamini dikkatle kullanılmalıdır. Dvitamini alan hastalarda uzun süre antikonvülsanların kullanımı osteomalazi veraşitizmlilerin insidansında artış meydana getirmektedir. Kalsiyum, oraltetrasiklinlerin ve florürlü preparatların emilimini azaltabilir. Oraltetrasiklinler ya da florürlü preparatlarla kullanıldığında en az 3 saatlikara verilmelidir. Kardiyak glikozitlerin inotropik ve toksik etkileri kalsiyumile sinerjiktir. Kalsiyum bu ilaçlarla verildiğinde aritmi meydanagelebilmektedir. Tiyazit diüretikleri kalsiyumun renal emiliminiarttırabilirler, böylece hiperkalsemiye yol açarlar. Kalsiyum, tetrasiklinlerleinaktif kompleks meydana getirdiğinden bu iki ilaç oral olarak aynı zamandaalınmamalıdır. Kortikosteroitler D vitamini etkilerini azaltır.
Doz Önerisi: Günlük normal doz 1 tablettir. Bu doz hekim tarafından ihtiyacagöre artırılabilir
Nature Made Oyster Shell Calcium Film Tablet
Kalsiyum 500 mg, Dvitamini 200 IU
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Vücudungünlük kalsiyum ve D vitamini gereksinimini karşılamak üzere beslenmeyeyardımcı olarak kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelere karşı aşırı duyarlığıolan hastalarda, hiperkalsemi, hiperkalsiüri veya böbrek taşıolan ve oluşma riski bulunan hastalar ile sarkoidozisli hastalarda,ağır renal yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir. D vitamini toksisitesi olanhastalarda da kullanılmamalıdır.
Uyar.: Sarkoidozis, renal ve kardiyakrahatsızlığı olan ve kardiyak glikozit alan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Üriner taş oluşumuna eğilimli hastaların bol miktardasıvı almaları önerilir. Kalsiyum tedavisi sırasında hekim tarafındanönerilmediği takdirde yüksek doz D vitamini alınmasından kaçınılmalıdır.
Yan E.: Kalsiyum tuzlarının oral olarakalınması gastrointestinal irritasyona ve konstipasyona nedenolabilir.
Etkileş.: Magnezyum içeren antiasitlerile D vitamini beraber kullanılmamalıdır. Kolestiramin D vitamininemilimini azaltmaktır. Digitalis alan hastalarda D vitamini dikkatlekullanılmalıdır. D vitamini alan hastalarda uzun süre antikonvülsanlarınkullanımı osteomalasiya ve raşitizmlilerin insidansında artışmeydana getirmektedir. Kalsiyum, oral tetrasiklinlerin ve florürlüpreparatların emilimini azaltabilir. Kardiyak glikozitleri ileberaber verildiğinde aritmi meydana gelebilmektedir. Tiazid diüretiklerikalsiyumun renal emilimini arttırabilirler, böylece hiperkalsemiyeyol açarlar. Kortikosteroidler D vitamini etkilerini azaltır.
Doz Önerisi: Günde 2 tabletin yemekle birlikte alınması önerilir
Navelbine Flakon IV
Vinorelbin ditartarat
Ambalaj: 10 mg/1 mLx1 flakon :: 50 mg/5 mLx1 flakon.
End.:Küçükhücreli olmayan akciğer kanseri ve metastatik meme kanserinde endikedir.
Kontr.E.:Gebelerde,emziren annelerde ve ciddi hepatik yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: IV yoldan uygulanmalıdır. Hepatik yetersizlik durumundadoz azaltılmalıdır. İlacın basınç nedeniyle fışkırması sonucu gözekaçmasından sakınılmalıdır. Ciddi irritasyon ve kornea ülserasyonuna nedenolabilir. Şua bölgesine karaciğer dahilse, radyoterapiyle aynızamanda uygulanmamalıdır.
Yan E.:Granülositopeni,orta şiddette anemi, periferal olarak genelde derin tendon reflekslerinortadan kalkması, uzun süreli tedavi sonrası alt eklemlerde zayıflık,kabızlığa yol açan parezi,paralitik ileus, kabızlık, tekrar oranıdüşük bulantı ve kusma, bronkospazm, tedrici olarak hafif alopesi,çene ağrıları görülebilir. IV. enjeksiyon sırasında ilacın ekstravazatasyonu,nekroza neden olan lokal reaksiyonlara yol açabilir.
Doz Önerisi: Monoterapide normal doz haftada bir uygulanan25-30 mg/m2’dir. Kombine terapide, doz ve uygulama sıklığı takip edilecekprotokole göre belirlenir. Enjekte edilecek doz, enjeksiyon suyuiçinde seyreltilerek (125 mL gibi), kısa sürede verilmelidir(15-20 dakika). Belirtilen doz aşılmamalıdır
Navoban Ampul
Tropisetron
Ambalaj: 5 mg/5 mLx1 ampul.
Navoban Kapsül
Tropisetron
Ambalaj: 5 mgx5 kapsül.
End.:Tropisetron,kanser kemoterapisine bağlı bulantı ve kusmaların önlenmesindeve ameliyat sonrası görülen bulantı ve kusmaların tedavisinde;intraabdominal jinekolojik ameliyat geçirecek hastalarda ameliyatsonrası bulantı ve kusmaların gelişimini önleme amacıyla koruyuolarak endikedir. Kullanımı, yarar/zarar oranını optimize etmekiçin ameliyat sonrası bulantı ve kusma geçmişi olan hastalarla sınırlandırılmalıdır.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıkişilerde kontrendikedir. Gebe kadınlara verilmemelidir.
Uyar.: Yorgunluk hissi ve baş dönmesineneden olabileceğinden, taşıt aracı ya da iş makineleri kullananlarınilaç kullanırken dikkatli olmaları gerekir. Kontrol altına alınamayanhipertansiyonlu hastalarda, kan basıncı daha da artabileceğinden,günlük dozun 10 mg’nin üzerine çıkmasından kaçınmak gerekir. Tropisetronkullanan annelerin emzirmemeleri gerekmektedir.
Yan E.:En sık bildirilenyan etkiler baş ağrısı, kabızlık, sersemlik hissi, yorgunluk hissiylekarın ağrısı ve diyare gibi gastrointestinal bozukluklardır.
Etkileş.:Rifampisinya da diğer karaciğer enzim indükleyicisi ilaçlarla (örn. fenobarbital)birlikte kullanımıyla düşük tropisetron plazma konsantrasyonlarıortaya çıkacağından, aşırı metabolizmalı hastalarda (düşük metabolizmalılardadeğil) doz artırımı gerekir.
Doz Önerisi: 5 mg’lik formlar kemoterapiye bağlı olarak görülen kusmave bulantılarda önerilmektedir: 2 yaşın üzerindeki çocuklar için Navoban’ın önerilen dozu 0.2 mg/kg olup,maksimum günlük doz 5 mg/gün’dür. Kanser kemoterapisinden kısa birsüre önce olmak üzere, 1. gün enfüzyon (1 ampul 100 mL normal salin,Ringer solüsyonu, %5 glukoz veya %5 levüloz gibi bir solüsyonla sulandırılır)veya yavaş enjeksiyon şeklinde IV olarak verilir, bunu 2-6. günlerdeoral uygulama izler. Navoban ampul içeriğinin uygun miktarı portakal suyuveya kola gibi içeceklerde dilüe edildikten hemen sonra verilebilirve oral uygulama sabah kahvaltıdan 1 saat önce yapılmalıdır. Erişkinleriçin 6 günlük bir doz şeması önerilir. 1. gün kanser kemoterapisinebaşlamadan kısa bir süre önce ya enfüzyon şeklinde ya da yavaş enjeksiyonolarak IV uygulanır. Bunun ardından 2-6. günler arasında oral olarakher gün 1 kapsül verilir. Kapsüller bir miktar suyla sabah hemen kalktıktansonra kahvaltıdan en az 1 saat önce alınmalıdır. 2 mg’lik form ise,ameliyat sonrası görülen bulantı ve kusmaların tedavisinde; intraabdominaljinekolojik ameliyat geçirecek hastalarda ameliyat sonrası bulantıve kusmaların gelişimini önlemede, anestezi indüksiyonundan hemen önceönerilmektedir
Neofedrin Şurup
Efedrin 6.25 mg, gliserilgayakolat 100 mg
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
End.: Hafif ve orta dereceli bronşiyal astma, allerjik astma,kronik bronşit, ameliyat sonrası bronkospazm, amfizem, korpulmonole gibi bronşdilatasyonu ve ekspektorasyona gereksinim duyulan solunum yolurahatsızlıklarındaki öksürük ile sigara içenlerin tahriş öksürüklerinin giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir. Ağır hipertansiyon ve ciddi koroner arterhastalığı olanlara verilmemelidir. Gebelerde ve emzirenlere verilmemelidir.
Uyar.: Uyuma zorluğu bulunanlar, gecekullanmaktan sakınmalıdır.
Yan E.:Yüksek dozlardaalındığında kusma, bulantı, diyare, baş ağrısı, sancılı idrara çıkma, sinirlilik,uyuyamama, deri döküntüsü görülebilir. Doz azaltıldığında bu durumlar ortadankalkar.
Etkileş.:MAOinhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Büyüklere günde 3 kez 3 ölçek verilir. 6 yaşınüzerindeki çocuklara günde 3 kez 2 ölçek, altındakilere günde 3kez 1 ölçek verilir. 2 yaşın altındaki çocuklar için hekim önerisineuyulur
Neolet Pastil
Tirotrisin 2 mg,ökaliptus yağı 2.5 mg, peppermint yağı 2.5 mg.
Ambalaj: 20 pastil.
End.:Antiseptiketkilidir. Tonsillit, glossit, farenjit, gingivit gibi ağız ve boğazenfeksiyonlarıyla ağız cerrahisi ve diş çekimi gibi durumlardaendikedir.
Doz Önerisi: Her 2-3 saatte bir 1 pastil ağızda eritilerek alınır
Neo-Penotran Vajinal Ovül     Embil
Metronidazol 500mg, mikonazol nitrat 100 mg
Ambalaj: 14ovül, parmaklıklarıyla birlikte
End.:Vajinalkandidiyazis, bakteriyel ve trikomonal vajinit tedavisinde endikedir
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelere veya bunlarıntürevlerine karşı aşırı duyarlığı bulunanlarda, gebeliğin ilküç ayında, porfiri, epilepsi ve ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğundakullanılmamalıdır.
Uyar.: Disülfiram benzeri reaksiyongörülebileceğinden, tedavi süresince ve tedavi bittikten 2 günsonrasına kadar alkol alınmamalıdır. Trikomonas tedavisinde,hastanın eşinin de tedavisi gerekir. Gebeliğin ilk üç ayından sonra,çok gerekli görülen olgularda, hekim kontrolünde kullanılabilir.Metronidazolanne sütüne geçtiğinden, tedavi bittikten 24-48 saat sonrasına kadarbebek sütten kesilmelidir.
Yan E.: Seyrek olarak vajinada yanma, kaşıntıve tahriş, baş ağrısı, karın ağrısı, nadiren deri döküntüleri şeklindeaşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir.
Etkileş.: Aşağıdaki ilaçlarla birliktekullanıldığında, metronidazolün emilmesine bağlı olarak etkileşmegörülebilir: Alkol: Alkol tahammülsüzlüğü (disülfiram benzeri reaksiyon).Oral antikoagülanlar: Antikoagülanların etkisindeartış. Fenitoin: Fenitoinin kan düzeyinde yükselme. Fenobarbital: Metronidazolün kan düzeyindedüşme. Disülfiram: Santral sinir sistemiyle ilgili bazı etkiler(psikotik reaksiyonlar) ortaya çıkabilir. Simetidin: Metronidazolün kan düzeyi yükselebilir,nörolojik yan etki riski artabilir. Lityum: Toksisitede artış görülebilir.
Doz Önerisi: Tedaviye başlarken 14 gün süreyle yalnızca akşamlarıbirer vajinal ovül ya da 7 gün süreyle sabah 1, akşam 1 vajinal ovülönerilebilir. Tekrarlayan dirençli olgularda 14 gün süreyle sabah1, akşam 1 ovül önerilmektedir. Neo-Penotran Ovül sırtüstü yatar pozisyonda, paketin içindekiparmaklıklar yardımıyla vajen derinliğine uygulanmalıdır. Lastiktehasar yapabileceğinden, ovüller kontraseptif diyafram ve prezervatifile temas ettirilmemelidir
Neorecormon Kullanıma Hazır Şırınga
Epoetin beta (Eritropoetin)
Ambalaj: 1000 IUx6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6 adet271/2 iğne ::2000 IUx6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6 adet 27G1/2 iğne :: 5000 IUx6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6adet 27G1/2 iğne.
End.:Diyalizegiren hastalarda kronik böbrek yetmezliğiyle ilişkili anemi tedavisi;pre-diyaliz hastalardaki semptomatik renal anemi tedavisi; doğumağırlığı 750-1000 g ve gestasyonel yaşı 34 haftanın altında olan prematürebebeklerde görülen aneminin önlenmesi; solid tümörler için platin-ağırlıklıkemoterapi tedavisi gören anemiye eğilimli erişkin hastalardaaneminin önlenmesi ve tedavisi; pre-donasyon programındaki hastalardanalınan otolog kan miktarını artırmada kullanılır.
Kontr.E.: Hipertansiyonu zor kontrol edilebilenlerde veilaca karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. “Otologkan miktarını artırma” endikasyonunda, tedaviden önceki ayda miyokardenfarktüsü veya inme geçirmiş hastalarda, kararsız anjina pektorishastalarında veya derin venöz tromboz riski taşıyanlarda (venöztromboembolik hastalık öyküsü olanlar) kullanılmamalıdır.
Uyar.: Refrakter anemide, epilepsi, trombositoz ve kronikböbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır. Sağlıklı bireylertarafından ilacın hatalı uygulanması paket hücre volümünü aşırıderecede artırabilir. Bu, yaşamı tehlikeye sokan kardiyovaskülersistem komplikasyonlarına yol açabilir. Gebelik ve emzirme dönemindeterapötik koşullarda potansiyel riskin minimal olduğu düşünülmektedir.
Yan E.: Kan basıncının artması veya mevcut hipertansiyonunağırlaşması görülebilir. Normal koşullarda kan basıncı normal veyadüşük olan hastalarda da ensefalopatiye benzer semptomlar (baş ağrıları,konfüzyon hali, duyusal-motor bozukluklar -konuşma ve yürüme bozukluğugibi- ve tonoklonik nöbetler görülebilir.
Doz Önerisi: Bazı olgularda aşırı duyarlık reaksiyonlarıgözlendiğinden, ilk dozun tıbbi gözetim altında uygulanması önerilir
Neosporin Göz Damlası
Polimiksin B sülfat5000 IU, neomisin sülfat 1700 IU, gramisidin 25 IU/ml
Ambalaj: 5 mL’lik plastik şişe.
End.:Profilaksi:Cerrahi girişimler ve gözden yabancı cisimçıkarılması dahil, pre ve post operatif kullanımda. Tedavi: Konjunktivit,keratit, kornea ülserleri, ülseratif blefaritle birlikte konjunktivitve kronik dakriyosistit dahil bakteriyel enfeksiyonların tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı veya framisetin, kanamisin,gentamisin ve diğer benzer antibiyotikler gibi çapraz duyarlıkoluşturan maddelere karşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Preparatın kullanımı, intraoküler sıvılara geçme olasılığının bulunduğudurumlarda kontrendikedir.
Uyar.: Belirgin sistemik emiliminin ardından, neomisingibi aminoglikozidler irreversibl ototoksisiteye neden olabilirler.Yyüksek dozlarda veya uzun süreli tedavi sonrası bu olasılık değerlendirilmelidir.Gebelikdöneminde etkileri ve insan sütünden atılımıyla ilgili bilgi yoktur.Tedavinin klinik yararı, gelişmekte olan fetusa bilinmeyen olasırisklerle dengelenmelidir.
Yan E.:Uygulamadansonra duyarlılaşmış olgular görülebilir.
Doz Önerisi:Neosporin Göz Damlası göz yaşı ile izotoniktir vegözde iyi tolere edilir. Önerilen doz etkilenen göze günde,iki-dört kez 1-2 damladır, ancak durumun şiddetine göre daha sık uygulamagerekli olabilir. Eğer uygulama sırasındaki bir damla, gözü yeterincekaplamaz ise, ikinci bir damla uygulanabilir. Tedavi, gözün iyileşmiş görünmesindensonra da en az 2 gün sürdürülmelidir
Neostigmin Ampul
Neostigmin metilsülfat
Ambalaj: 0.5mg/1 mLx6 ampul.
End.:Aşağıdakidurumlarda endikedir: İç Hastalıkları: Atonik konstipasyon, meteorizm (örn. radyolojikinceleme öncesinde), paroksismal taşikardi. Nöroloji: Miyastenia gravis psödoparalitika,paralizi, spazm, fasyal paralizi, hemipleji, monopleji, poliomiyelit,spastik serebral palsy, örneğin Little hastalığı, tortikolis, posttravmatikdurumlar (postkonküsyonel durumlar, kafa travması veya lomber ponksiyonsonrası ortaya çıkan, migren veya baş ağrısı, periferik sinir yaralanmaları),nevralji. Cerrahi, Üroloji: Postoperatif bağırsak atonisi ve üriner retansiyon,kürar antagonizması (kürar ve kürar-tipi kas gevşeticilerin etkilerininnötralize edilmesi). Kadın-Doğum: Gebelikte midede yanma, şişkinlik, menstrüasyongecikmesi. KBB: Kulak çınlaması, ağır işitme, Meniere hastalığı,Ozena. Göz: Glokom.
Kontr.E.:Bronşiyalastma, yeni koroner tıkanıklığı olguları, parkinsonizm, epilepsi,vagotoni, bradikardi, bağırsak-idrar yolu obstrüksiyonu, hipotansiyonhalleri ve neostigmin metil sülfata karşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Neostigmin yalnız kürar veyakürar benzeri sentetik kas gevşeticilerine, yani depolarizan olmayanlarınakarşı antagonist etki gösterir. Depolarizan maddelerle ise tam aksine bir sinerjigörülür. Epilepsi, bronşiyal astma, bradikardi, vagotoni, hipertiroidizm,kardiyak aritmiler, peptik ülser ve koroner oklüzyonundan sonradikkatle kullanılmalıdır. Antikolinesteraz ilaçların gebeliğinson safhalarında IV uygulandığında prematüre doğumlara yol açabileceğidikkate alınmalıdır. Neostigmin metil sülfatın anne sütüne geçipgeçmediği bilinmemektedir. Bebekte gösterebileceği yan etkilergöz önünde bulundurularak, annenin ilaçtan elde edeceği yarar dikkatealınarak ilacın veya emzirmenin kesilmesine karar verilmelidir.
Yan E.:Tükürüksalgısında artış, bulantı, kusma, abdominal kramplar ve diyaregörülebilir. Alerjik reaksiyonlar da bildirilmiştir.
Etkileş.:Bazı antibiyotiklerözellikle neomisin, streptomisin ve kanamisin hafif ama belirginnondepolarizan blokaj etkisi gösterebilirler ve bu etki nöromuskülerblokajı artırabilir. Lokal ve bazı genel anestezikler, antiaritmikilaçlar ve nöromusküler iletiyi bozan diğer ilaçlar miyastenia gravislihastalarda eğer kullanılırsa dikkat edilmeli; neostigmin dozu bunagöre ayarlanmalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz 1-2 ampuldür. Enjeksiyonlar SC, IM ve IV olarakuygulanabilir
Neotab FilmTablet
Famotidin
Ambalaj: 40 mgx30 tablet
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi:Duodenum Ülseri ve Ulcus Ventriculi’de: Günde 1 kez (yatmadan önce) 40mg alınır. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 20 mg olarak verilenfamotidin de aynı ölçüde etkilidir. Tedaviye 4-8 hafta devam edilmelidir.Nüksleri önlemek için günde 1 kez (yatmadan önce) 20 mg alınarak sürektedavisi uygulanır. Mide Ülserinde: Günde 1 kez yatmadan önce 40 mg alınır. Tedaviye4-8 hafta devam edilmelidir. Reflüks Özofajitinde: Günde 2 kez 20 mg alınır. Tedavi6 haftaya kadar sürdürülebilir. Özofajit ile birlikte erozyon, ülserasyonve reflüks özofajitinin diğer semptomlarının varlığında günde 2kez 20-40 mg verilmesi ve tedavinin 12 haftaya kadar sürdürülmesiönerilir. Zollinger-Ellison Sendromunda: Tedaviye 6 saatte bir 20 mg verilerekbaşlanır. Giderek doz hastanın gereksinimine göre ayarlanır. 6 saattebir 160 mg’ye kadar verilen olgular vardır
Neotalem Enfüzyon Solüsyonu
Mitoksantron
Ambalaj: 20mg/10 mLx1 flakon.
End.:İlerlemişmeme kanseri, non-Hodgkin lenfoma, yetişkinlerin akut nonlenfositiklösemilerinde (ANLL), primer karaciğer kanseri ve over kanserindeendikedir.
Kontr.E.:Mitoksantronakarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Mitoksantron sitotoksik birilaç olduğundan, antineoplastik ilaçlarla tedavi konusunda deneyimliuzman hekimlerce ya da onların gözetiminde kullanılmalıdır. Geneldurumu bozuk ya da kemik iliği depresyonu olan hastalarda büyük birdikkatle kullanılmalıdır. Aynı kural ciddi karaciğer yetmezliğiolan hastalar için de geçerlidir. Mitoksantron hastaya verilişindensonraki 24 saat içinde idrara mavi-yeşil renk verebileceğinden,bu konuda hastalar bilgilendirilmelidir. Mitoksantron gebelerdekullanılmamalıdır. İlacın kullanımı sırasında ve tedavinin bitimindensonra en az 6 ay süreyle gebe kalınmasından sakınılması konusundaeşler uyarılmalıdır. Emziren annelerde kullanımı gerekiyorsa,emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.:Önerilendozlarda verilmesiyle düşük düzeyde bir lökopeni beklenmelidir.Trombositopeni oluşabilir, anemi ise daha nadirdir. İlerlemiş memekanseri ve lenfomalarda, mitoksantronun 21 günde bir uygulanmasıylaen sık ortaya çıkan yan etkiler bulantı ve kusmadır. Diğer bir yan etkisialopesi olup, genellikle hafif seyreder ve tedavinin kesilmesiylebirlikte düzelir. Daha nadir bildirilen yan etkilerse amenore, iştahsızlık,kabızlık, ishal, dispne, yorgunluk hali, ateş, gastrointestinal kanama,stomatit/mukozit gibi durumlardır.
Etkileş.: Diğer antineoplastik ilaçlarlakombine tedavi durumunda daha şiddetli toksik etkiler (özellikleartan miyelotoksik ve kardiyotoksik etkiler) beklenmelidir. Mitoksantron,aynı enfüzyon çözeltisi içinde başka hiçbir müstahzarla karıştırılmamalıdır.
Doz Önerisi:İlerlemiş meme kanseri, non-hodgkin lenfoma ve hepatomada, önerilen başlangıç dozu 21 gündebir tekrarlanabilen tek IV doz şeklinde 14 mg/m2’dir. Dahaönceki tedavi ya da genel durum bozukluğu nedeniyle kemik iliğirezervi düşük hastalarda başlangıç dozunun 12 mg/m2 olmasıönerilir. İzleyen dozların veriliş zamanı ve miktarı klinik durumagöre değerlendirilmelidir. 21 gün içinde lökosit ve trombosit değerlerinormale dönmüşse önceki doz tekrarlanabilir. Akut non-lenfositik lösemi(ANLL): Tek ajan olarak; remisyonun başlaması için önerilen doz günlüktek IV doz şeklinde 5 gün arka arkaya 12 mg/m2’dir (toplam 60mg/m2
Neotigason Kapsül
Asitretin
Ambalaj: 10 mgx100 kapsül :: 25 mgx100 kapsül.
End.:Eritrodermikpsöriazis, lokal veya yaygın püstüler psöriazis, konjenital iktiyoz,pityriasis rubra pilaris, Darier hastalığı ve ağır keratinizasyonbozukluklarında endikedir.
Kontr.E.:Asitretinçok teratojeniktir ve gebelerde kullanılmamalıdır. Gebe olma potansiyeligörülen kadınlara, asitretin ile tedavi edilmiş hastaların kanıverilmemelidir. Ağır karaciğer veya böbrek bozukluğu görülen hastalardave kronik, anormal derecede yüksek kan lipid değerli hastalardakontrendikedir. Tetrasiklinler ve metotreksat ile asitretininkombinasyonu kontrendikedir. Asitretin ve başka retinoidlere duyarlığıolduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Asitretin tedavisine başlamadanönce, başladıktan sonra ilk iki ayda 1-2 haftada bir ve daha sonra tedavisüresince üç ayda bir böbrek fonksiyonu kontrol edilmelidir. Özellikleyüksek riskli hastalarda (lipid metabolizma bozukluğu, diyabet,şişmanlık, alkolizm) ve uzun süreli tedavilerde serum kolesterolüve serum trigliseridleri (aç karnına elde edilen değerler) izlenmelidir.Duyarlıkişilerde aşırı duyarlık reaksiyonları gelişebilir. Emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler, dudak kuruması, ağız kenarında dudak iltihabı ve ragadgibi A hipervitaminozu semptomlarıdır. Mukoza membranları ve değişici epiteller kururveya enflamatuvar lezyonlar görülür. Bu, zaman zaman burun kanamasına,göz rahatsızlıklarına (konjunktivit) ve kontakt lens intoleransınaneden olabilir. Özellikle avuç içleri ve topuklarda olmak üzere bütünvücutta cilt incelebilir ve pullanma görülebilir. Zaman zaman başağrısı, gece görme bozukluğu ve kas, eklem ve kemik ağrısı kaydedilmiştir.Artan saç dökülmesi, tırnak frajilitesi ve paronikya sık sık görülmektedir.Bu yan etkiler reversibldir. Nadiren hastalarda fotosensitivitereaksiyonları görülebilir.
Etkileş.:A vitaminive diğer retinoidlerin birlikte verilmesinden kaçınılmalıdır.Fenitoinle aynı zamanda verildiğinde, fenitoinin proteine bağlanmaoranını kısmen düşürür. Metotreksat ve tetrasiklinlerle birlikteverilmemelidir. Alkollü içkilerden sonra alınan asitretinin etretinatoluşumuna neden olur. Ancak, beraberinde alkol alınmamış olsa bileasitretinin etretinat oluşturma potansiyeli göz ardı edilmemelidir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde yaklaşık 2-4 hafta için 25 mg veya30 mg’lik başlangıç dozu tatmin edici terapötik sonuç verebilir. Genelde6 ile 8 hafta daha günde 25-30 mg’lik dozun alınması optimal terapötiksonuç verebilir. Çocuklarda günlük doz yaklaşık 0.5 mg/kg’dir. Bazıolgularda sınırlı süreler için daha yüksek dozlar gerekebilir. Ancak bu dozlar azami 35 mg/gün olmalıdır.Kapsüllertercihen günde 1 kez yemek veya sütle alınmalıdır
Nerisona-C Krem
Diflukortolon valerat1 mg, klorkinaldol 10 mg/g
Ambalaj: 15 g’lik tüp.
End.:Topikalkortikosteroid tedavisine yanıt veren bakteri ve/veya mantarlarlaenfekte deri hastalıklarında endikedir. Ayrıca, bakteri ve mantarenfeksiyonlarına karşı profilaksi istenen enflamatuvar ve alerjikderi hastalıklarının tedavisinde de önerilir.
Kontr.E.: Tüberkülotik, sifilitik lezyonlar veya viralhastalıklar bulunduğunda (vaccina, çiçek ve su çiçeği) kullanılmamalıdır.Canlı aşılarınuygulaması sırasında kullanılmamalıdır. Bileşimdeki maddelerekarşı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gözlerde kullanılmamalıdır.İrritasyon görülürse topikal kortikosteroid uygulaması durdurulmalıdır.Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Vücudun%10’dan fazla bir bölümünde ve/veya 4 haftadan uzun bir süre uygulandığında,özellikle kapalı pansuman kullanılmaktaysa birtakım lokal yan etkilergörülebilir.
Doz Önerisi: Günde 2, bazan 3 kez ince bir tabaka halinde hastalıklıbölgeye uygulanır. Süt çocukları ve 4 yaşına kadar çocuklar, özelliklekundakla örtülü deri bölgelerinde, 3 haftadan uzun süre tedaviedilmemelidir
Nerox-B FilmTablet
B1 vitamini250 mg, B6 vitamini 250 mg
Ambalaj: 50 tablet.
End.:Nevrit,polinevrit, diyabetik nöropati, gebelik nevritinde, artrit, periartrit,siyatik, lombalji, artralji, miyalji, kramplar ve romatizmal ağrılargibi diğer ağrılı durumlarda, Wernicke hastalığı, Korsakoff psikozu,delirium tremens’de endikedir. İdyopatik ve yaşlılığa bağlı tremorda,radyoterapi sonucu kusmalarda, ameliyat sonrası kusmalarda, gebekadınlardaki aşırı kusmalarda kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekivitaminlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır
Uyar.: Bileşimdeki piridoksin (B6vitamini), tek başına levodopa müstahzarı kullanan Parkinson hastalarınaverilmemelidir.
Yan E.: Çok yüksek dozlarda yan etkilerortaya çıkabilir.
Etkileş.:B6vitamini levodopanın etkisini antagonize edebileceğinden,Parkinson tedavisinde sadece levodopa alanlara verilmez. Levodopa+benserazidkombinasyonu alanlarda kullanılabilir.
Doz Önerisi: Günlük tedavi dozu 2-3, profilaksi dozu 1 tablettir
Nervium Tablet
Diazepam
Ambalaj: 5 mgx50 tablet.
End.:En önemliendikasyonu anksiyete hastalıklarıyla anksiyeteye bağlı semptomlarınkısa süreli tedavileridir. Akut alkol yoksunluğuna bağlı akut ajitasyon,tremor, akut delirium tremens ve hallüsinasyonlarda kullanılır.Diazepam, lokal patolojik nedenlere bağlı (mafsal ve kas enflamasyonveya travmaları) iskelet kas spazmları, üst motor nöron hastalıkları(serebral felç ve paraplejiler) atetoz, stiff-man sendromu gibi durumlardave çeşitli konvülzif hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılır.
Kontr.E.:Diazepamakarşı aşırı duyarlığı bilinenlere ve klinik deneyim yetersizliğinedeniyle 6 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir. Ayrıca dar açılı glokom, miyasteniagravis ve depresif durumlarda kontrendikedir.
Uyar.: Diazepam alan hastalar, tehlikelive dikkat isteyen araç ve gereç kullanımlarında dikkatli olmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Antikonvülzif tedavi görenlerde yardımcıolarak diazepam kullanımının ani olarak kesilmesi, nöbetlerin sıklığınıve şiddetini artırabilir. Alkol ve diğer alışkanlık yapan maddelerebağımlı ve eğilimli olanların diazepam alırken çok yakından izlenmelerigerekir. Kullanımı zorunlu olmayan bu tür ilaçlardan gebelik süresincekaçınılmalıdır. Diazepam ve metabolitleri anne sütüne geçtiğindenemzirme döneminde kullanılmamalıdır. Alkolle kullanımından kaçınılmalıdır.
Yan E.:En çok görülenyan etkiler uyuklama, bitkinlik ve ataksidir. Daha seyrek olarak konfüzyon,konstipasyon, depresyon, diplopi, disartri, baş ağrısı, hipotansiyon,sarılık, libido değişiklikleri, bulantı, deri döküntüleri, konuşmabozuklukları, üriner retansiyon, vertigo, görme bozuklukları sayılabilir.Ayrıca paradoksik olarak anksiyete, hallüsinasyon, uyku bozuklukları,saldırganlık oluşabilir.
Etkileş.: Diğer santral etkili ilaçlarla(psikotropik ajanlar, hipnotikler, bazı analjezikler, anestezikler,hatta antihistaminikler gibi) ve de alkolle birlikte kullanımıkarşılıklı olarak potansiyalizasyona neden olur ve ve bazı istenmeyenetkiler ortaya çıkar. Simetidin ve omeprazolün benzodiyazepinklirensini düşürdüğü ve etkilerini potansiyelize edebileceği,rifampisin gibi hepatik enzimleri indükleyen maddelerin ise benzodiyazepinklirensini artırdığı gösterilmiştir. Disülfiram da diazepamın etkisinipotansiyelize eder ve uzatır. Diazepam metabolizması sigara veteofilinle hızlanır. Teofilin, düşük dozlarda diazepamın sedatifetkisini tersine çevirir. Diazepam, karaciğerde metabolize olandiğer ilaçlarla etkileşebilir, onları inhibe (levodopa) veya potansiyelize(kas gevşeticiler) eder. Nadir durumlarda fenitoin metabolizmasınıinhibe ederek etkisini artırabilir. Fenobarbital ve fenitoinde diazepam metabolizmasını hızlandırabilir.
Doz Önerisi: Anksiyolitik olarak oral yoldangünde 2-4×2-10 mg, sedatif hipnotik ve alkol yoksunluğunda ilk doz2-4×10 mg ve sürek doz olarak 2-4×5 mg uygulanır. 6 yaşından büyük çocuklardaen düşük dozla başlanır ve gerekirse yükseltilebilir. Genel olarakgünde 3-4 kez 1-2 mg yeterlidir
Nesgarin Solüsyon
Benzoik asit 250 mg,sodyum florür 100 mg, setilpiridinyum klorür 100 mg, mentol 160 mg, metilsalisilat 50 mg, alkol 60 g
Ambalaj: 200 mL’lik şişe.
End.:Antiseptik ve dezenfektan olarak ağız iltihaplarında(mukoza, dil, diş ve dişetleri) kullanılır. Takma dişlerin meydana getirdiğiağız yaralarının iyileşmesine yardımcı olur.
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden birinekarşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Gereğinden fazla ve devamlıolarak kullanılması önerilmez. Çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yan E.: Önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır.İrritasyona neden olmaz. Ancak sürekli kullanıldığında bazı kişilerdeaşırı duyarlık oluşabilir.
Doz Önerisi: Günde 4-5 kez 1 bardak suya 2 kapak dolusu solüsyonkonarak gargara yapılmalı ve ağız çalkalanmalıdır
Neturone Granül
Metenamin
Ambalaj: Şişe (500 mg/ölçek): 70 g’lik cam şişe :: Poşet: 500 mgx15 poşet.
End.:Uzun sürelitedavi gerektiren pyelonefrit, sistit, pyelit ve diğer kronik ürinersistem enfeksiyonlarıyla beraber oluşan bakteriürinin supresyonundaveya tedavisinde kullanılır. Akut üriner sistem enfeksiyonlarındatek başına uygulanmamalıdır. Nörolojik bozukluklarla birliktegörülen rezidüel idrarın enfekte olduğu durumlarda da kullanılır.
Kontr.E.:Sistemikbelirtiler veren parankimal tutulumlu idrar yolları enfeksiyonlarındakullanılmamalıdır. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezlikleri ile duyarlığıolduğu bilinen olgularda kontrendikedir.
Uyar.: Üreaz pozitif bakterilerin enfeksiyonlarındakullanılmamalıdır. Gebelerde ve emzirenlerde ancak hekim önerisiylekullanılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,stomatit, anoreksi, kusma, abdominal kramp, diyare, baş dönmesi, allerjikcilt döküntüleri, yaygın ödem, baş ağrısı, tinnitus ve kas kramplarıoluşturabilir. Yüksek dozlarda mesane irritasyonu, ağrılı ve sıkidrar yapma, proteinüri ve hematüri görülebilir.
Etkileş.:İdrarpH’sını yükselten ilaçlarla (sodyum bikarbonat, asetazolamid gibi)ve yiyeceklerle birlikte kullanılmamalıdır. Sülfonamidlerlebirlikte kullanılmamalıdır. Tiyazit diüretiklerle ve karbonik anhidrazinhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde, yemeklerden sonra ve yatarkengünde 4 kez 1 veya 2 ölçek/poşet granül bir bardağa konur, üzerinesu eklenerek içilir. 6-12 yaş grubu çocuklarda günde 4 kez 1 ölçek/poşet(500 mg), 6 yaşın altındaki çocuklarda ise 50 mg/kg/gün dozu 3’e bölünerekverilir
Neupogen Enjeksiyona Hazır Şırınga
Filgrastim (G-CSF)
Ambalaj: 30 milyon Ü/0.5 mLx5 şırınga :: 48 milyon Ü/ 0.5 mLx5 şırınga.
End.:Kronikmiyeloid lösemi ve miyelodisplastik belirtiler dışında malignhastalık nedeniyle sitotoksik kemoterapi gören hastalarda febrilnötropeni oluş sıklığının ve nötropeni süresinin azaltılmasındave miyeloablatif tedaviden sonra kemik iliği nakli uygulanan hastalarınnötropeni süresinde ve klinik patolojik değişimlerinde endikedir.Filgrastim, miyelosupresif ya da miyeloablatif tedavi sonrasındaotolog periferik kan progenitör hücrelerin harekete geçirilmesiamacıyla tek başına veya kemik iliği baskılayıcı kemoterapininardından PKPH enfüzyonuyla sağlanan hematopoetik iyileşmeyi hızlandırmayayönelik uygulamalar için endikedir. Ağır konjenital nötropeni,siklik nötropeni veya ciddi ve tekrarlayan enfeksiyon öyküsüylebirlikte MNS ú 0.5×109/l olan idiyopatiknötropenili çocuk veya erişkin hastalarda filgrastimin uzun süreliolarak verilmesi, nötrofil sayısının artırılması ve enfeksiyonlarabağlı olayların sıklık ve süresinin azaltılması amacıyla endikedir.
Kontr.E.:Duyarlığıolduğu bilinenlerde kontrendikedir. Sitotoksik kemoterapinin dozunuartırmak amacıyla belirlenmiş doz şemaları dışında kullanılmamalıdır.Anormal sitogenetik bulguları ve ağır konjenital nötropenisi(Kostman sendromu) olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Duyarlı kişilerde aşırı duyarlıkreaksiyonları gelişebilir. Ciddi renal veya hepatik işlev bozukluğu olanhastalarda kullanımı önerilmez. Gebelikte ancak, beklenen terapötikyarar fetusun karşılaşabileceği riski maruz gösterebildiği takdirdekullanılmalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenkadınlara önerilmez.
Yan E.:Kas ve iskeletsisteminden kaynaklanan ağrılar, üriner sorunlar (daha çok hafifya da orta şiddette dizüri), kan basıncında geçici düşüşler, baş ağrısı,diyare, hepatomegali, alopesi, osteoporoz ve deri kızarıklıklarıgörülebilir.
Etkileş.: Hızla bölünen miyeloid hücrelerinmiyelosupresif sitotoksik kemoterapiye olan duyarlığı göz önünealındığında, filgrastimin, sitotoksik kemoterapiden 24 saat önceyle24 saat sonrası arasındaki sürede kullanılmaması önerilir. Salinçözeltileriyle seyreltilmemelidir.
Doz Önerisi: Önerilen doz 0.5 MU (5µg)/kg/gün ile 1.0 MU (10µg)/kg/gün arasındadır. Neupogen, 20 mL %5’lik glikoz solüsyonu içinde seyreltilmelidir.Neupogen’in ilk dozu; sitotoksik kemoterapidensonra 24 saatten önce verilmemelidir, kemik iliği enfüzyonundansonra ise 24 saat içinde uygulanmalıdır
Neurogriseovit Ampul IM
I nolu ampul: B12vitamini 1 mg. II nolu ampul: B1 vitamini 100 mg, B6vitamini 100 mg, lidokain HCI 10 mg
Ambalaj: 5 adet tip I ampul ve 5 adet tip II ampul.
End.:Nevritve polinevritlerde, trigeminus nevraljisi ve siyatikte, beriberive beriberiye bağlı nörolojik, kardiyovasküler ve gastrointestinalsemptomlarda, kronik alkoliklerde ve bunlarda alkole bağlı olarakortaya çıkan santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomlarında,pernisiyöz anemi, hiperkrom makrositer anemi ve hipokrom anemideendikedir. B1, B6, ve B12 vitaminlerinegereksinimin arttığı nekahat dönemlerinde, aşırı stres durumlarında,uzun süren geniş spektrumlu antibiyotik veya diüretik kullananlarda,vitamin emilimini etkileyen gastrointestinal bozukluklarda, gebelikdöneminde de kullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekivitaminlerden herhangi birine allerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: B12 vitamini, omuriliğin subakut dejenerasyonununsemptomlarını maskeleyebileceğinden, tam bir tanı konmadan kullanılmamalıdır.B6 vitamininin emziren kadınlarda süt salgısını azaltabileceğiunutulmamalıdır. Siyanokobalaminin plazma konsantrasyonlarınınyükseldiği optik nöropatilerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:B6vitamini parestezi, uyku hali ve düşük serum folik asit düzeyineyol açabilir.
Etkileş.:İNH, sikloserinve oral kontraseptifler, B6 vitamini gereksinimini artırırlar.Parkinsonolgularında L-dopa tedavisi üzerindeki bozucu etkisinden dolayıB6 vitamini kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Bileşimindeki vitaminlerin dokulara hızladağılımının istendiği ve gastrointestinal yoldan emilimin tam olmadığıdurumlarda parenteral kullanım içindir. I no’lu ampul ve II no’lu ampulaynı enjektöre çekilerek başlangıçta günde bir kez, daha sonra haftada2-3 kez IM olarak uygulanır
Neurontin Kapsül
Gabapentin
Ambalaj: 100 mgx20 kapsül :: 300 mgx50 kapsül :: 400 mgx50 kapsül.
Neurontin Çentikli Film Tablet
Gabapentin
Ambalaj: 600 mgx50 çentikli tablet :: 800 mgx50 çentikli tablet.
End.: Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya daetmediği, basit ya da kompleks parsiyel konvülsiyonlu yetişkin ve 12 yaş üstüçocuk hastaların tedavisinde monoterapi (yeni tanı konulan konvülsiyonluhastaların tedavisi dahil) ya da ek tedavi olarak (12 yaşından küçük çocuklardamonoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur), sekonder jeneralizekonvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, parsiyel konvülsiyonlu 3 yaş vedaha büyük çocukların ek tedavisinde ve yetişkinlerde diyabetik polinöropati vepostherpetik nevraljide görülen nöropatik ağrının tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Gabapentine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerdekullanılmamalıdır. Akut pankreatitli hastalarda kontrendikedir. Absans gibiprimer jeneralize nöbetlerde etkili değildir.
Uyar.:DiabetesMellituslu hastalarda kan şekeri daha sık kontrol edilmeli ve gerekiyorsaantidiyabetik ilacın dozu ayarlanmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalardagabapentin dozu azaltılmalıdır. Gabapentin tedavisi sırasında hemorajikpankreatit bildirilmiştir. Bu nedenle, pankreatitin ilk klinik belirtileri(persistan karın ağrısı, bulantı ve tekrarlayan kusmalar) ortaya çıkar çıkmazgabapentin tedavisine derhal son verilmelidir. Antiepileptik ilaçlar,konvülsiyon sıklığının artması olasılığına karşı birden bırakılmamalıdır.Gebelik döneminde ancak yararları ve riskleri çok iyi değerlendirildiktensonra kullanılmalıdır. Gabapentin insanlarda anne sütüne geçer. Anne açısındanantiepileptik tedavinin önemi de göz önünde bulundurularak, emzirmeye ya dagabapentin tedavisine son verilmelidir. Gabapentin merkezi sinir sistemiüzerinde etkili olduğundan, sedasyon, baş dönmesi ya da merkezi sinir sistemidepresyonunun diğer belirtilerine yol açabilir. Reaksiyon kapasitesini,araç ve kompleks makineleri kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilecekdüzeyde azaltabilir.
Yan E.: En sık bildirilen advers etkilersomnolans, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, kilo alma,sinirlilik, uykusuzluk, ataksi, nistagmus, parestezi ve iştahsızlıktır.Asteni, görme bozuklukları (ambliyopi ve diplopi), tremor, disartri, düşüncebozuklukları, amnezi, ağız kuruluğu, depresyon ve emosyonel labilite seyrekolarak görülmüştür. Dispepsi, konstipasyon, karın ağrısı, iştah artışı,rinit, farenjit, öksürük, miyalji, sırt ağrısı, yüz, ekstremite ya da tümvücutta ödem, impotans, dişlerde anormallik, gingivit, kaşıntı, lökopeni,kırık, vazodilatasyon, hipertansiyon ve travmayı takiben purpuraya raslanmıştır
Etkileş.:Mideasidini nötralize eden magnezyum ya da alüminyum içeren antasitlerle birliktekullanılması, gabapentinin biyoyararlanımını %24 oranında azaltabilir.Simetidin ile birlikte kullanıldığında, gabapentinin renal eliminasyonuhafifçe azalır. Gabapentin, antasit kullanımından en az 2 saat sonraalınmalıdır. Alkol ya da merkezi etkili ilaçlar, gabapentinin merkezi sinirsistemiyle ilgili bazı yan etkilerini (somnolans ve ataksi gibi) şiddetlendirebilir.
Doz Önerisi: Terapötik tedavi için preparatın her iki farmasötik formuda eşit olarak uygundur. 12 yaş üzerindeki hastalarda epilepside monoterapi veek tedavi olarak etkin doz günde 900-3600 mg’dir. Gereken sürek dozununayarlanması ve gerektiğinde doz yükseltilmesi hızla yapılabilir. Toplam günlükdoz, üç kerede uygulanan 3600 mg gabapentin dozunu  aşmamalıdır. Uzun süreli açık etiketli klinik çalışmalarda 4800mg/gün’e kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir. Günlük toplam doz, üç dozabölünerek uygulanmalıdır. 3-12 yaşlarındaki çocuklarda ek tedavide başlangıçdozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg/gün’dür ve etkindoza  yaklaşık üç günlük bir titrasyonile ulaşılır. 5 yaş ve üzeri çocuk hasta grubunda etkili gabapentin dozu gündeüç defa üç eşit doza bölünerek verilen 25-35 mg/kg/ gün’dür. 3-5 yaş çocukhasta grubunda etkili gabapentin dozu günde üç kez üç eşit doza bölünerekverilen 40 mg/kg/gün’dür. Uzun süreli bir klinik çalışmada 50 mg/kg/gün’e kadarolan dozlar iyi tolere edilmiştir. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.Yetişkinlerde nöropatik ağrıda başlangıç dozu 900 mg/gün’dür, bu doz üç eşitdoza bölünerek verilmelidir (günde üç kez 300 mg’lik bir Neurontin Kapsül ya da günde üç kez 100 mg’lik üç Neurontin Kapsül). Gerekli olduğu durumlarda dozmaksimum 3600 mg/gün’e kadar yükseltilebilir
Neurovit Enterik Tablet
B1 vitamini250 mg, B6 vitamini 250 mg
Ambalaj: 50enterik tablet
End.: Nevrit,polinevrit, diyabetik nöropati, gebelik nevritinde, artrit, periartrit,siyatik, lombalji, artralji, miyalji, kramplar ve romatizmal ağrılargibi diğer ağrılı durumlarda, Wernicke hastalığı, Korsakoff psikozu,delirium tremens’de endikedir. İdyopatik ve yaşlılığa bağlı tremorda,radyoterapi sonucu kusmalarda, ameliyat sonrası kusmalarda, gebekadınlardaki aşırı kusmalarda kullanılır.
Kontr.E.: Bileşimdekivitaminlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır
Uyar.: Bileşimdeki piridoksin (B6vitamini), tek başına levodopa müstahzarı kullanan Parkinson hastalarınaverilmemelidir.
Yan E.: Çok yüksek dozlarda yan etkilerortaya çıkabilir.
Etkileş.:B6vitamini levodopanın etkisini antagonize edebileceğinden,Parkinson tedavisinde sadece levodopa alanlara verilmez. Levodopa+benserazidkombinasyonu alanlarda kullanılabilir.
Doz Önerisi: Profilaksi amacıyla günde 1 tablet, tedavi amacıylagünde 2-3 tablet alınır
Neutrogena Acne Mask
Benzoil peroksit
Ambalaj: %5×56 gramlık plastik tüp.
End.:Yüz ve vücuttakiakne vulgarisin bütün türleri (komedonlar, sivilceler) özelliklepapülo pustüloz aknenin (küçük nodüler ve pustüler) topikal tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Duyarlık gösteren kişilerdekullanılmamalıdır.
Uyar.: Göz ve mukozalara değdirilmemelidir.Benzoil peroksitin aklaştırıcı etkisinden dolayı kirpikler, sakalve saçlara değdirilmemelidir. Gebelikle ilgili herhangi bir çalışmayapılmamıştır ve anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Gebelerde çok zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.
Yan E.: Lokal kızarıklıklar, hafif yanmahissi ve soyulmalar görülebilir.
Etkileş.: Cilt üzerine uygulanarak kullanılandiğer akne tedavileriyle aynı anda kullanımı veya art arda kullanımıistenmeyen etkilerin şiddetlenmesine yol açabilir.
Doz Önerisi: Günde bir kez veya gerekli görüldüğü kadar, akneyeyatkın veya akneli cilt üzerine ince bir tabaka halinde daireselhareketlerle sürülür. 20 dakika kuruması beklenir ve ılık suylabolca durulanır. Cilt yumuşak hareketlerle kurulanır. Aknelerkayboluncaya kadar tedaviye devam edilir.
Neutrogena T/Gel Şampuan
Neutar %2
Ambalaj: 130 mL’lik plastik şişe.
End.: Saç derisinde kaşıntı ve kepeklenme gibi semptomlarlagörülen kronik psöriazis, seboreik dermatit ve kepek tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Coal tara duyarlığı olduğu bilinen olgularda,saç derisinde açık yarası veya akut enflamasyonu olan olgularda,özellikle hekim gerekli görmemişse, kullanılması sakıncalıdır.
Uyar.: Yalnız dıştan kullanım içindirve sadece saçlı deriye uygulanmalıdır. Enflamasyonlu veya açıkyarası olan saç derisinde kullanılmaz. Gözlerle temasından kaçınılmalıdır.Eğer gözlerle temas ederse bol suyla yıkanmalıdır. Seyrek olarakgri, sarı, kimyasal işlemle saç rengi açılmış veya boyalı saçlardasaç renginin bozulmasına neden olabilir. Ürün kullanıldıktan sonra24 saat süreyle güneş ışınlarının etkilerinden sakınılmalıdır.Çok gerekli olmadıkça, gebelikte ve emzirirken kullanımından kaçınılmalıdır.
Yan E.: Coal tar içeren ürünler uzun süreyleuygulandıklarında dermatit belirtilerinin ortaya çıkmasına nedenolabilmektedirler. Bu dermatit, allerjik veya irritan nitelikteolabilir. İrritan nitelikteki dermatitler genellikle doza bağımlıdırlar.Ayrıca fotosensitizasyona ve akne benzeri lezyonların oluşmasınaneden olabilir.
Etkileş.: Fotosensitizasyona neden olabilentetrasiklinler, psoralen ve tretinoin ile birlikte kullanılmamalıdır.Özellikle hekim tarafından önerilmemişse, PUVA tedavisi ve diğerpsöriazis tedavileriyle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Gerekli görüldüğü kadar, haftada en az iki kezuygulanmalıdır. Saçlar iyice ıslatıldıktan sonra, T/Gel’den bolca bir miktar saçlı deriyeuygulanarak masaj yapılır. Köpüğün saçlı deri üzerinde birkaç dakikakalması sağlanır. Durulanır ve işlem yeniden tekrarlanır
Neuvitan Draje
Oktotiamin 50 mg,B2 vitamini 5 mg
Ambalaj: 30 draje.
End.:Nevralji,siyatik, artrit, miyalji, lumbago, romatoid artrit, nevrit, polinevrit,periferik sinir felci, yüz felci, duyu bozuklukları, ameliyat sonrasısinir bozuklukları; diyabet, akut ya da kronik hepatit, sarılık, karaciğersirozu, kardiyovasküler metabolik bozukluklar, beyin metabolizmasıyetmezliği, ağır metallerle zehirlenme, kabızlık; optik nevrit,göz kası felci, santral seröz korioretinit, astenopi; perseptif sağırlık,kulak çınlaması, koku alma bozuklukları; akut ya da kronik ekzema,herpes zoster, ürtiker, noktüri; hyperemesis gravidarum ve şua hastalığındaendikedir.
Yan E.:Bileşimdekiriboflavin idrarı sarıya boyar.
Doz Önerisi: Büyüklere genellikle günde 1-2 draje verilir.Doz, hastanın yaşına ve durumuna göre azaltılır ya da artırılır.Özellikle nevrit, nevralji, sinir felci, romatoid artrit, vb. sinirhastalıklarında günde 2-3 drajelik yüksek bir doz öğütlenir
Nevakson Flakon IM, IVMustafa Nevzat
Seftriaksondisodyum
Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1flakon ve 3.5 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 0.5 g IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü su ampulü.
End.:Duyarlıbakterilen yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinalsistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğazenfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonoredahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyonprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi: Genelde yetişkinler için önerilen günlük doz 1-2g’dir. Bu doz enfeksiyonuncinsine ve şiddetine göre ya bir kerede ya da eşit doza bölünerek12 saat ara ile 2 kerede uygulanabilir. Total günlük doz hiçbir zaman 4 g’yi geçmemelidir.Çocuklar için menenjit dışında çeşitli ciddi enfeksiyonların tedavisindeönerilen günlük doz 50 mg-75 mg/kg’dir. 2 eşit doza bölünerek 12 saatara ile uygulanmalı ve 2 g’yi geçmemelidir. 1-2 haftalık bebeklerdeenzim mekanizması tam gelişmediğinden günde 20 mg-50 mg/kg doz uygulanmalıve 50 mg/kg’yi geçmemelidir. Nevakson enjektabl ile tedaviye, enfeksiyon belirtileri kaybolanakadar en az iki gün devam edilmelidir. Ortalama tedavi süresi 4-14gün arasında değişir ve ağır seyreden komplikasyonlu enfeksiyonlardabu süre uzatılabilir. Menenjit tedavisinde günde 12 saat ara ileve 2 eşit doz şeklinde uygulanan 100 mg/kg doz Nevakson enjektabl önerilmektedir. Başlangıç dozuolarak tek doz şeklinde 100 mg/kg uygulanabilir. Günlük doz 4 g’yi geçmemelidir.Komplikasyonsuz gonore tedavisinde 250 mg Nevakson enjektabl tek doz şeklinde IM yoldan uygulanmalıdır.Cerrahi profilakside önerilen doz, girişimden yarım saat-2 saatönce tek doz şeklinde 1 g’dir. Streptococcus pyogenes enfeksiyonlarında en az 10 günlükbir tedavi gereklidir
Nevofam-L Enjektabl IM/IV
Famotidin
Ambalaj: 20 mgx2 liyofilize ampul ve 2 eritici ampul.
Nevofam Tablet
Famotidin
Ambalaj: 20 mgx60 tablet :: 40 mgx30 tablet
End.:Duodenalülser ve benign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerinnüksünü önlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyondurumlarında kullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi:Nevofam-LEnjektabl: Her 12 saatte bir 20 mg IV olaraken az 2 dakika sürede verilir. IV enfüzyon şeklinde ise her 12 saattebir 20 mg Nevofam ampul ‰9 sodyum klorür, %5-10 dekstroz, laktatlıringer, %5 sodyum bikarbonat gibi solüsyonlarla 100 mL’ye seyreltilerek15-20 dakika sürede verilir. Doz Önerisi:Nevofam Tablet: Duodenal ülser tedavisindebaşlangıçta gece yatmadan önce 40 mg, 4-8 hafta süreyle uygulanırve daha sonra günde 20 mg’yle 6 ay devam edilir. Benign mide ülserindegünlük doz gece yatmadan önce 4-6 hafta süreyle 40 mg’dir. Zollinger-Ellisonsendromunda başlangıçta 4×20 mg ve daha sonra artırılan dozlar uygulanır
Nevparin Flakon IV
Heparin sodyum
Ambalaj: 25000 IU/5 mLx1 flakon.
End.:Tromboz,tromboz tehdidi, emboli, kalp enfarktüsü ve postoperatif trombozlarınönlenmesinde endikedir. Heparin sindirim yolunda tahrip olduğundan, parenteralyoldan verilir.
Kontr.E.:Ağır trombositopeni,ağrı böbrek yetmezliği, hemorajik diatez (her çeşit), malign hipertansiyon(sistolik 200 mm Hg’den yukarısı), gastrointestinal ülser, göz, beyinve omurilik ameliyatları, subakut bakteriyel endokarditte ve heparineaşırı duyarlıkta kontrendikedir.
Uyar.:Hepatopativarlığında (heparine duyarlık artar) veya prostat, karaciğer vesafra yolları ameliyatlarından sonra kullanılırken çok dikkatliolunmalıdır. Gebelikte heparinin zararlı bir etkisi gösterilememişsede, yine de kesinlikle gerekiyorsa verilmelidir. Heparin anne sütünden geçmez.
Yan E.:Önemsiz hemorajilerveya küçük hematomlar için heparin kürünü kesmeye gerek yoktur. Bunakarşın ağır hemorajilerde heparin bırakılmalı ve henüz kanda bulunanheparin de protamin sülfat enjeksiyonlarıyla nötralize edilmelidir.Heparintedavisinden sonra görülebilecek alopesi, spontan olarak reversibldir.Heparin alkolle birlikte alınmamalıdır. Uzun süre kullanıma bağlıosteoporoz, kutanöz nekroz, geçici alopesi, priapizm, trombositopeni,hipersensitivite, en sık olarak ateş, titreme, ürtiker görülebilir.Ayrıca baş ağrısı, kusma, astım ve kanama (adrenal kanama sonucumeydana gelen adrenal yetmezliği, ovarial kanamalar), serum transaminazlarındageçici artış görülebilir. Nadir olguda, tedaviye başladıktan1-3 hafta sonra, ciddi tromboembolik komplikasyonlara neden olabilen,bir trombozla (beyaz pıhtı sendromu) ilişkili, klinik olarak belirginbir trombositopeni oluşabilir. Bu sorunlakarşılaşılırsa heparin hemen kesilmelidir. Trombolitik tedavi göz önündebulundurulmalıdır.
Etkileş.:Dikumarolve varfarin sodyum gibi oral antikoagülanların etkisini artırabilir.Dekstran, asetilsalisilikasit, fenilbutazon, indometasin, dipiridamol gibi platelet inhibitörleriyleetkileşime girebilir. Dijital, nikotin, tetrasiklin ve antihistaminiklerleetkileşebilir.
Doz Önerisi: IV olarak enjekte edilir ve hemen etki eder. Verilenmiktara çok dikkat edilmelidir. Doz çok olursa trombolitik proses hafiflemişklinik semptomlarla ilerleyebilir ve böylece artan emboli tehlikesinide maskeler. Günlük heparin dozu 40.000 IU’den az olmamalıdır.Eğer fazlamiktarda sıvı verilmesi kontrendike değilse, damara damla damlaperfüzyon şeklinde de verilebilir. IV veya SC olarak enjekte edilebilir
Nexium IV Flakon
Esomeparozol
Ambalaj: 40 mgx1 flakon.
Nexium FilmTablet
Esomeparozol
Ambalaj: 20 mgx14 tablet :: 40 mgx14 tablet.
End.:PreparatınIV formu, oral yoldan tedavinin uygun olmadığı durumlarda oral tedaviyealternatif olarak gastro-özofageal refluks hastalığında; film tablet formu ise,gastro-özofageal refluks hastalığında, erozif refluks özofajitinin tedavisi,nükslerin önlenmesi, iyileşmiş refluks özofajitinin uzun süreli tedavisi vegastro-özofagal refluks hastalığının semptomatik tedavisinin yanı sıra uygunbir antibiyotik kombinasyonu ile birlikte Helicobacter pylori ileilişkili duodenum ülserlerinin tedavisi ve peptik ülserlerde nükslerin önlenmesindeendikedir.
Kontr.E.:Esomeprazolveya benzimidazole aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süre tedavi edilen hastalar (özellikle bir yıldanfazla) düzenli kontrol altında tutulmalıdır. İsomaltoz yetersizliği gibikalıtsal problemleri olan hastalar esomeprazol kullanmamalıdır. Gebe kadınlarabu ilacı verirken dikkatli olunmalıdır. Emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Baş ağrısı,karın ağrısı, diyare, şişkinlik hissi, bulantı/kusma, kabızlık ve seyrekolarak dermatit, prurit, ürtiker, baş dönmesi, ağız kuruluğu görülebilir.
Etkileş.:Diazepam,sitalopram, imipramin, klomipramin, fenitoin gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında,bu ilaçların plazma konsantrasyonları artabilir ve dozlarının azaltılması gerekebilir.
Doz Önerisi: Tabletler bütün olarak sıvı ile alınmalı, çiğnenmemelive ezilmemelidir. Yutma güçlüğü olan hastalarda, tabletler yarım bardak su(karbonat iyonu içermeyen gazsız su) içinde çözülerek de alınabilir. Hazırlanankarışım hemen veya 30 dakika içinde içilmelidir. Bardakta kalan kısım, yarımbardak su ile çalkalanarak tekrar içilir. Karışım içilirken pelletlerezilmemeli ve çiğnenmemelidir. Erosif refluks özofajiti’nin tedavisinde: Dört hafta süreyle günde bir kez 40mg. Nükslerinönlenmesi için iyileşmiş refluks özofajiti’nin uzun süreli idame tedavisinde: Günde bir kez 20 mg. Gastro-özofageal reflukshastalığının (GÖRH) semptomatik tedavisinde: Özofajiti olmayan hastalarda günde bir kez 20 mg. Uygun bir antibiyotikkombinasyonu ile birlikte Helicobacter pylori eradikasyonunda ve Helicobacterpylori ile ilişkili duedonum ülserlerinin tedavisindeHelicobacter pylori ileilişkili peptik ülserlerde nükslerin önlenmesi: Her biri günde iki kez olmak üzere 7gün süreyle; 20 mg Nexium, 1 gram amoksisilin ve 500 mg klaritromisin. Oral yoldantedavinin uygulanamadığı hastalar, parenteral olarak günde bir kez 20-40 mg Nexium ile tedavi edilebilir. Refluksözofajiti olan hastalar günde bir kez 40 mg ile tedavi edilmelidir. Genelolarak intravenöz yoldan tedavi süresi kısadır ve mümkün olan en kısa süredeoral tedaviye geçilmelidir
Nibulen Krem
Siklopiroks olamin
Ambalaj: 10 mg/gx20 g’lik tüp
Nibulen Solüsyon
Siklopiroks olamin
Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL’lik şişe.
Nibulen Tırnak Cilası
Siklopiroks olamin
Ambalaj: 80 mg/gx3 g tırnak cilası, beraberinde 28 alkollümendil ve 14 tırnak törpüsü içeren ambalaj.
End.:Derininbütün mantar hastalıklarının tedavisinde endikedir. Tırnak cilasıise tırnaklardaki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik sırasında her türlü ilaç tedavisinde olduğugibi, siklopiroksolamin ile tedavi ancak kesin bir endikasyon varsauygulanmalıdır. Gebelik için bildirilenler, 6 yaşından ufak çocuklarıntedavisi için de geçerlidir. Göze uygulanmamalıdır.
Yan E.: Uygulama sırasında nadiren geçici bir kaşıntıve yanma ile ciltte irritasyon olabilir.
Doz Önerisi:NibulenKrem: Hasta olan kısımların üzerine genelliklegünde iki kez Nibulen Krem sürülerek kurumaya bırakılır. Derideki belirtiler geçinceyekadar bu tedaviye devam edilmelidir (genellikle 2 hafta). Nükslerinönlenmesi için tedaviye bundan sonra da 1-2 hafta devam edilmesiönerilir. Nibulen Solüsyon: Hasta olan kısımlara günde 2-3 kez sürülür ve hafifçemasaj yapılır. Tedaviye, derideki belirtiler kayboluncaya kadar(genellikle 2 hafta) devam edilmelidir. Nükslerin önlenmesi içinuygulamaya 1-2 hafta daha devam edilmesi ön
End.:Vajinanınfungal enfeksiyonlarında endikedir.
Kontr.E.:Siklopiroksolaminekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Eşler birbirlerini enfekte edebilirler.Bu nedenle, reenfeksiyonun önlenmesi için hastanın eşine aynı tedaviuygulanmalıdır. Gebelik sırasında ancak kesin bir endikasyonvarsa uygulanmalıdır. Gebelik için bildirilenler, yenidoğan bebeklerleufak çocukların tedavisi için de geçerlidir.
Yan E.:Nadirengeçici bir kaşıntı ve yanmayla ciltte irritasyon olabilir.
Doz Önerisi: Birlikte verilen tek kullanımlık aplikatör yardımıylagünde bir kez 5 g NibulenVajinal Krem (1 aplikatör dolusu) vajinanın derinine uygulanır.Bu işlem sırasında hasta sırtüstü yatmalı ve bacaklarını hafifçekarnına doğru çekmelidir. Uygulamanın gece yatmadan önce yapılmasıgerekir. Yeni bir enfeksiyonun önlenmesi için, anal bölgeye kadarvajinanın etrafına dıştan NibulenVajinal Krem sürülmelidir. Bunun için aplikatör kullanmadan,vajinal krem bir parça pamuk üzerine sıkılıp söz konusu bölgeleresürülebilir. Tedavinin süresi enfeksiyonun iyileşmesine bağlıdır.Genellikle üst üste 6 gün NibulenVajinal Krem uygulanmasıyla iyileşme elde edilir. Bu tedavi14 günü geçmemelidir. Genitoüriner bölgelerde kullanım durumunda,içerdiği mineral yağ prezervatifin sızıntısına veya yırtılmasınaneden olabilir. Bu yüzden NibulenVajinal Krem ile prezervatifin temasından kaçınılmalıdır
Nicotinell TTS Transdermal
Nikotin
Ambalaj: TTS 10: 17.5 mg nikotin içeren 10 cm2 büyüklüğünde7 sistem, :: TTS 20: 35 mg nikotin içeren 20 cm2 büyüklüğünde7 sistem, :: TTS 30: 52.5 mg nikotin içeren 30 cm2 büyüklüğünde7 sistem içeren ambalaj.
End.:Nikotinbağımlılığının tedavisinde ve sigarayı bırakmaya yardımcı olarakkullanılır.
Nicotinell Sakız
Nikotin
Ambalaj: 2 mgx12 sakız (meyveli ve naneli olmak üzere iki ayrıambalaj).
Kontr.E.: Sigara içmeyenlerde, çocuklardaveya ara sıra sigara içenlerde kullanılmamalıdır. Gebe ve emzirenannelerde kullanılmamalıdır. Akut miyokard enfarktüsü, stabil olmayanveya kötüleşen anjina pektoris, şiddetli kardiyak aritmiler, yenigeçirilmiş serebrovasküler kaza ve nikotine karşı bilinen aşırıduyarlıkta kontrendikedir.
Uyar.: Nikotin zehirli bir maddedirve hızlı emildiğinde mg dozları öldürücü olabilir.
Yan E.: Karın ağrısı, dispepsi, allerji,motor disfonksiyon, öksürme, anormal rüya görme, artrit, anksiyete,duygusal değişkenlik, irritabilite, kabızlık, diyare, diş ağrısı,eklem ağrısı, sırt ağrısı, farenjit, rinit, sinüzit, üst solunumyolları semptomları, uyku hali, azalmış konsantrasyon, kusma, göğüsağrısı, halsizlik, ağrı, kan basıncı değişiklikleri, bronşit, döküntü,herpetik döküntü, kulak ağrısı, sıcak basması, lokal ödem, kilo artışı,ekstrasistoller, hipertansiyon, palpitasyon, gastrik ülser, ağızkuruluğu, gaz, gingivit, disfaji, anormal dışkı, tiroid bozuklukları,lenf bezi duyarlığı, tat alma bozukluğu, anormal görüş, dispne, parestezi,hafıza zayıflığı, kas seğirmesi, konfüzyon, ajitasyon, iştah artması,bacak krampları, migren, kaşıntı, terleme artırışı, ürtiker ve aknegibi istenmeyen etkilerin görülebildiği bildirilmiştir.
Etkileş.: Sigara içiminin enzim endüksiyonuyoluyla antipirin, kafein, estrojenler, demetildiazepam, imipramin,lidokain, oksazepam, pantazosin, fenasatin, teofilin ve varfaringibi ilaçların metabolizmasını artırdığı düşünülmektedir. Nikotin,propoksifenin analjezik etkinliğini, furosemidin diüretik etkisini,propranololun farmakolojik etkilerini ve H2 antagonistlerininülser iyileştirici etkilerini azaltır. Sigara içimi ve nikotindolaşımdaki kortizol ve katekolaminlerin düzeylerini artırabilir.Nifedipin, adrenerjik agonistler ve adrenerjikbloker ilaçların dozajlarını ayarlamak gerekebilir.
Doz Önerisi:Nicotinell TTS: Tedavi sırasında hiç sigara içilmemelidir!Günde 20’den fazla sigara içenler için tedaviye günde bir kez Nicotinell TTS 30 cm2 ile başlanması önerilir. Gövdeveya üst kolun tüysüz derisine uygulanır. 20 taneden az sigaraiçenler NicotinellTTS 20 cm2 ile başlamalıdır
Nidazol EnfüzyonSolüsyonu
Metronidazol
Ambalaj: 500 mg/100 mLx1 flakon.
Nidazol Oral Süspansiyon
Metronidazol benzoat
Ambalaj: 50 mg/5 mLx100 mL’lik şişe :: 200 mg/5mLx100 mL’lik şişe.
Nidazol FilmTablet
Metronidazol
Ambalaj: 250 mgx20 tablet :: 500 mgx20 tablet.
End.:Trichomonasvaginalis’e bağlı üretrit ve vajinit,giardiyazis ve anaerob bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde;anaerob bakteri enfeksiyonu olasılığını önlemek için, yüksek risktaşıyan (vücudun savunma direnci düşük ya da baskıda bulunan, uzunsüreli reanimasyonda tutulmuş, mükerrer ameliyat geçirmiş, değişikantibiyotik tedavileri görmüş) hastalarda endikedir.
Kontr.E.:İmidazoltürevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımında oral, vajinal veya intestinalkandidiyaz oluşabilir. İleri karaciğer yetmezliği olan hastalardauygulanan doz azaltılmalıdır. Disülfiram tipi bir reaksiyona yolaçmamak için metronidazol tedavisi sırasında hastalara kesinliklealkollü içki almamaları söylenmelidir. Gebelerde ve emziren kadınlardakesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Baş ağrısı,mide-bağırsak kanalının irritasyonuna bağlı bulantı, kusma, iştahsızlık,ishal ve ağızda metalik tat hissi görülebilir. Daha az olarak başdönmesi, döküntü ve idrar renginin koyulaşması görülebilir. Stomatit,kandidiyaz, geriye dönüşümlü lökopeni ve duyusal periferik nöropatigibi daha ciddi yan etkiler oldukça ender ve daha çok uzun süreli veyüksek dozlarda kullanım durumunda görülür.
Etkileş.:Metronidazoltedavisi sırasında varfarin tedavisinin klinik etkinliği artabilir.Ayrıca birlikte uygulanan diğer kumarin türevi antikoagülanilaç dozlarında da dikkat gerekir. Birlikte alkollü içki alınmasıdurumunda karın ağrısı, kusma, yüzde kızarma ve baş ağrısı gibiyan etkiler oluşabilir.
Doz Önerisi:Nidazol Enfüzyon Solüsyonu: Anaerobik enfeksiyonların tedavisindeerişkinler için önerilen yükleme dozu 15 mg/kg, bir saatlik sürede enfüzeedilir (70 kg’lik bir erişkin için yaklaşık 1 g). Sürek dozu her 6 saattebir 7.5 mg/kg bir saatlik sürede enfüze edilir (70 kg’lik bir erişkiniçin yaklaşık 0.5 g). İlk sürek dozu yükleme dozundan 6 saat sonra yapılmalıdır.Hastanın durumu izin verdiği zaman parenteral tedaviden oral dozageçilmelidir. Olağan erişkin dozu 6 saatte bir 7.5 mg/kg’dir. 24 saatiçinde 4 g’lik doz aşılmamalıdır. Olağan tedavi süresi 7-10 gündür,ancak kemik ve eklem, alt solunum yolları ve endokard enfeksiyonlarıdaha uzun süreli tedavi gerektirebilir.
End.:Vajinalkandidiyazis, bakteriyel ve trikomonal vajinit tedavisinde endikedir
Kontr.E.: Bileşimdeki maddelere veya bunların türevlerinekarşı aşırı duyarlığı bulunanlarda, gebeliğin ilk üç ayında, porfiri,epilepsi ve ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Disülfiram benzeri reaksiyon görülebileceğinden,tedavi süresince ve tedavi bittikten 2 gün sonrasına kadar alkolalınmamalıdır. Trikomonas tedavisinde, hastanın eşinin de tedavisigerekir. Gebeliğin ilk üç ayından sonra, çok gerekli görülen olgularda,hekim kontrolünde kullanılabilir. Metronidazol anne sütüne geçtiğinden, tedavibittikten 24-48 saat sonrasına kadar bebek sütten kesilmelidir.
Yan E.: Seyrek olarak vajinada yanma,kaşıntı ve tahriş, baş ağrısı, karın ağrısı, nadiren deri döküntülerişeklinde aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir.
Etkileş.: Aşağıdaki ilaçlarla birliktekullanıldığında, metronidazolün emilmesine bağlı olarak etkileşmegörülebilir: Alkol: Alkol tahammülsüzlüğü (disülfiram benzeri reaksiyon).Oral antikoagülanlar: Antikoagülanların etkisindeartış. Fenitoin: Fenitoinin kan düzeyinde yükselme. Fenobarbital: Metronidazolün kan düzeyindedüşme. Disülfiram: Santral sinir sistemiyle ilgili bazı etkiler(psikotik reaksiyonlar) ortaya çıkabilir. Simetidin: Metronidazolün kan düzeyi yükselebilir,nörolojik yan etki riski artabilir. Lityum: Toksisitede artış görülebilir.
Doz Önerisi: Uygulamadan önce eller iyice yıkanmalıdır. Oralmetronidazol tedavisi ile birlikte 7-10 gün süre ile her gece uykudan öncevajina içine derin olarak 1 tablet yerleştirilir. Sadece Nidazol-M Vajinal Tablet kullanımı için dozaj: 14 gün süreile her gece yatmadan önce 1 tablet ve sabah 1 tablet vajinaya derin olarakyerleştirilir. Hafif vajinal enfeksiyonlarda 14 gün süre ile her akşam 1vajinal tablet ya da 7 gün süre ile sabah ve akşam 1′er vajinal tabletuygulaması önerilir. Uygulamalardan önce tabletin suyla ıslatılması tavsiyeedilir
Nidicard Yumuşak Kapsül
Nifedipin
Ambalaj: 10mgx30 yumuşak jelatin kapsül
End.:Kronikstabil anjina pektoris (efor anjinası) ve vazospastik anjina pektoris(Prinzmetal anjina, varyant anjina) gibi koroner arter hastalığı; esansiyelhipertansiyon ve hipertansif krizler; primer ve sekonder Raynaud sendromununtedavisinde endikedir
Kontr.E.:Nifedipineaşırı duyarlığı olanlarda ve kardiyovasküler şokta kullanılmamalıdır.Rifampisin ile birlikte kullanılmamalıdır. Nifedipin gebelikte kontrendikedir. Emzirme dönemindenifedipinin kullanılması elzem olduğu takdirde, öncelikle emzirmeye sonverilmelidir.
Uyar.: Kan basıncı çok düşük (sistolik kanbasıncının 90 mmHg’den düşük olduğu ciddi hipotansiyon) olan hastalarda,belirgin kalp yetmezliği ve ciddi aort stenozu olgularında dikkatli olunmalıdır.Özellikle tedavinin başlangıcında, nadiren anjina pektoris ortaya çıkabilir.Miyokardiyal enfarktüsü hastalığın doğal seyrinden ayırmak mümkün olmasa da,bazı izole olgularda miyokardiyal enfarktüs oluşumu tanımlanmıştır. Karaciğerfonksiyon bozukluğu olan hastaların dikkatle izlenmesi ve ciddi olgulardadozun düşürülmesi gerekebilir. Şiddeti kişiden kişiye değişebilen, ilaca karşıreaksiyonlar, araba sürme ve makine kullanma yeteneğini bozabilir.
Yan E.:En sıkgörülen yan etkileri asteni, ödem, başağrısı, periferik ödem, vazodilatasyon,palpitasyon, konstipasyon, baş dönmesi, baş ağrısıdır. Karın ağrısı, göğüsağrısı, bacak ağrısı, yorgunluk, ağrı, anjina pektoris benzeri semptomlar,hipotansiyon, postural hipotansiyon, taşikardi, senkop, diyare, ağızkuruluğu, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, bacak krampları, uykusuzluk,sinirlilik, parestezi, uyku hali, vertigo, dispne, kaşıntı, deride kızarıklık,noktüri, poliüri, anormal görme de bildirilmiştir.
Etkileş.:Nifedipininkan basıncını düşürücü etkisi diğer antihipertansiflerle artabilir. Nifedipinve digoksinin birlikte verilmesi, digoksin plazma düzeyinin yükselmesine yolaçabilir. Fenitoin ile nifedipinin birlikte kullanımında, nifedipininbiyoyararlanımı azalır ve etkinliği zayıflar. Kinidinle birlikte nifedipinuygulandığında, bazı vakalarda plazma kinidin düzeyinde azalma veya nifedipininkesilmesiyle kinidin seviyesinde bir artış gözlenmiştir.Quinupristin/Dalfopristin ile nifedipinin birlikte kullanımı, nifedipininplazma konsantrasyonunda artışa yol açabilir. Simetidin plazma nifedipindüzeyini yükseltir ve antihipertansif etkiyi arttırabilir. Rifampisinnifedipinin etkinliğini ve biyoyararlanımını azaltabilir. Diltiazem, nifedipinklirensini azaltır. Greyfurt suyu nifedipinin plazma konsantrasyonunuarttırabilir. Sisaprid ile nifedipinin birlikte kullanımı nifedipininkonsantrasyonlarını arttırabilir.
Doz Önerisi: Hastanın ilaca duyarlık derecesini anlayabilmekve yan etkilerden kaçınmak için günde 3 kez 10 mg verilir. Genellikle etkili doz günde3x10-20 mg’dir. Spastik anjinada bu dozun iki misline çıkılabilir.Günlük maksimum doz 180 mg’dir
Nidilat Yumuşak JelatinKapsül
Nifedipin
Ambalaj: 10 mgx30 kapsül
End.:Kronikstabil anjina pektoris (efor anjinası) ve vazospastik anjina pektoris (Prinzmetalanjina, varyant anjina) gibi koroner arter hastalığı; esansiyel hipertansiyonve hipertansif krizler; primer ve sekonder Raynaud sendromunun tedavisindeendikedir
Kontr.E.:Nifedipineaşırı duyarlığı olanlarda ve kardiyovasküler şokta kullanılmamalıdır.Rifampisin ile birlikte kullanılmamalıdır. Nifedipin gebelikte kontrendikedir. Emzirme dönemindenifedipinin kullanılması elzem olduğu takdirde, öncelikle emzirmeye sonverilmelidir.
Uyar.: Kan basıncı çok düşük (sistolik kanbasıncının 90 mmHg’den düşük olduğu ciddi hipotansiyon) olan hastalarda,belirgin kalp yetmezliği ve ciddi aort stenozu olgularında dikkatliolunmalıdır. Özellikle tedavinin başlangıcında, nadiren anjina pektorisortaya çıkabilir. Miyokardiyal enfarktüsü hastalığın doğal seyrinden ayırmakmümkün olmasa da, bazı izole olgularda miyokardiyal enfarktüs oluşumu tanımlanmıştır.Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastaların dikkatle izlenmesi ve ciddiolgularda dozun düşürülmesi gerekebilir. Şiddeti kişiden kişiye değişebilen,ilaca karşı reaksiyonlar, araba sürme ve makine kullanma yeteneğinibozabilir.
Yan E.:En sıkgörülen yan etkileri asteni, ödem, periferik ödem, vazodilatasyon,palpitasyon, konstipasyon, baş dönmesi, baş ağrısıdır. Karın ağrısı, göğüsağrısı, bacak ağrısı, yorgunluk, ağrı, anjina pektoris benzeri semptomlar,hipotansiyon, postural hipotansiyon, taşikardi, senkop, diyare, ağız kuruluğu,hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, bacak krampları, uykusuzluk, sinirlilik,parestezi, uyku hali, vertigo, dispne, kaşıntı, deride kızarıklık, noktüri,poliüri, anormal görme de bildirilmiştir.
Etkileş.:Nifedipininkan basıncını düşürücü etkisi diğer antihipertansiflerle artabilir. Nifedipinve digoksinin birlikte verilmesi, digoksin plazma düzeyinin yükselmesine yolaçabilir. Fenitoin ile nifedipinin birlikte kullanımında, nifedipininbiyoyararlanımı azalır ve etkinliği zayıflar. Kinidinle birlikte nifedipinuygulandığında, bazı vakalarda plazma kinidin düzeyinde azalma veya nifedipininkesilmesiyle kinidin seviyesinde bir artış gözlenmiştir.Quinupristin/Dalfopristin ile nifedipinin birlikte kullanımı, nifedipininplazma konsantrasyonunda artışa yol açabilir. Simetidin plazma nifedipindüzeyini yükseltir ve antihipertansif etkiyi arttırabilir. Rifampisinnifedipinin etkinliğini ve biyoyararlanımını azaltabilir. Diltiazem, nifedipinklirensini azaltır. Greyfurt suyu nifedipinin plazma konsantrasyonunuarttırabilir. Sisaprid ile nifedipinin birlikte kullanımı nifedipininkonsantrasyonlarını arttırabilir.
Doz Önerisi: Anjinada günde 3×1 kapsül oral yoldan alınır. Gerekirse doz günde 3×2 kapsüleartırılabilir. Prinzmetal anjinada doz günde 4 kapsüldür. Akut hipertansif krizde kapsüllerağızdan patlatılarak dil altından emilir. Gerekirse ikinci kapsül60 dakika sonra verilmelidir
Nifuryl Oral Süspansiyon
Nifuroksazid
Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik ambalaj
End.:İnvazivolmayan bakteriyel kökenli akut diyare tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Nitrofurantürevlerine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında,prematüre ve yenidoğanlarda (0-1 ay) kontrendikedir.
Uyar.: Kanamalı ve pürülan, invaziv, enfektif diyarede,sistemik etkisi güçlü antibakteriyel maddeler kullanılmalıdır.Gebelerde kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Nadirenallerjik reaksiyonlar görülebilir.
Etkileş.: Herhangi bir geçimsizlik veya etkileşme görülmemiştir.
Doz Önerisi: 10 yaşın üstündekiler ve büyüklere günde toplam2-4 ölçek, 1 yaşın üstündekilere günde toplam 2-3 ölçek, 1 yaşına kadarolan çocuklara günde toplam 0.5-1.5 ölçek. Süt çocuklarına günde toplam1-3 kez 0.5 ölçek verilir
Niksen Şampuan
Permetrin %1
Ambalaj: 150mL’lik plastik tüp.
End.:Baş bitienfestasyonlarının tedavisinde ve risk altındaki insanların başbiti enfestasyonlarından korunmasında endikedir.
Kontr.E.:Piretroidler,piretrinler ve permetrine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sadece dıştan kullanım içindir.Gözler için irritan değildir. Ancak kazara bulaşırsa, gözler hemenbol temiz su ile yıkanmalıdır. Hayvan çalışmalarında, gebelik sırasındapermetrin uygulaması nedeniyle fetusun zarar gördüğünü belirtenherhangi bir bilgi elde edilmemiştir. Permetrinin çok az bir yüzdesisüte geçebildiğinden, sütteki konsantrasyonlarının yenidoğan/bebekiçin herhangi bir risk oluşturması beklenmez.
Yan E.: Genelde iyi tolere edilir. Çokaz kişide baş derisinde eritem, döküntü ve/veya irritasyon (yanma/batmaveya karıncalanma) görüldüğü bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve çocuklarda, saçlar ılık su ile ıslatılır,şampuanın ılık su yardımıyla saçlar arasında yayılması ve köpürmesisağlanır ve 4 dakika kafada tutulur. Bol su ile yıkanır, temiz birhavluyla kurulanır. Saçlar ölü bit ve yumurtalarından uygun bir tarakyardımıyla arındırılır. Genellikle tedavinin tekrarı gerekmez.Ancak canlı bit ve sirkelerin görülmesi halinde tedavi 7 gündensonra tekrarlanabilir
Nilvadis Değiştirilmiş Salımlı M.pellet Kapsül
Nilvadipin
Ambalaj: 8 mgx28 kapsül :: 16 mgx28 kapsül.
End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Kardiyovaskülerşok, aort stenozu, akut miyokard enfarktüsü (MI) ve bileşiminde bulunanmaddelere karşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebe veemziren annelerde yeterli deneyim olmadığından kullanımı önerilmez.
Uyar.:Dekompansekalp yetmezliği, bradikardi, birinci dereceden AV-blok veya uzamış PR-aralığıolan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Nilvadipin, greyfurt suyu veyagreyfurt suyu içeren ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır. Simetidin ve diğerhistamin H2-reseptör blokerleri ile birlikte kullanımında,nilvadipinin plazma düzeylerinde artış görülebileceğinden dikkatlekullanılmalıdır. Özellikle tedavinin başlangıcında, ilaç değiştirmedurumunda ve alkol ile birlikte kullanımında, bireysel farklılıklar nedeniyledeğişik şiddette ortaya çıkabilen baş dönmesi, baş ağrısı ve görme bulanıklığıgibi belirtiler, araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir.
Yan E.: Baş ağrısı, yüzde kızarıklık, taşikardi ve çarpıntı ensık görülen semptomlardır. Vazodilatör etki nedeni ile bacaklarda ödem görülebilir.Sersemleme, halsizlik, uykusuzluk, sinirlilik gibi merkezi sinir sistemiyakınmaları gözlenebilir. Bulantı, şişkinlik, dolgunluk, diyare gibigastro-intestinal yakınmalar nadiren görülebilir.
Etkileş.: Nilvadipinin başka antihipertansif ilaçlar veya trisiklikantidepresanlarla birlikte kullanımı, genellikle antihipertansif etkininartmasına yol açmaktadır. Beta-blokerlerle kombine kullanımında hastalarındikkatle izlenmesi gerekir. Yapısal olarak benzer bazı ilaçlar, amiodaron vekinidin gibi anti-aritmik ilaçların negatif-inotrop etkisini artırabilir.Simetidin ve yapısal olarak benzer ilaçlar, nilvadipinin plazma düzeyleriniartırabileceğinden, birlikte kullanımda günde 8 mg nilvadipin dozununaşılmamasına dikkat edilmelidir. Fenitoin, karbamazepin veya fenobarbital gibiantikonvülzif ilaç kullanan hastalarda nilvadipin tedavisi önerilmez. Greyfurtsuyunun, kalsiyum kanal blokerlerinin plazma düzeyini artırdığıgösterilmiştir, birlikte kullanılması önerilmez.
Doz Önerisi: Değiştirilmiş salımlı mikropellet kapsül sabahları bütünolarak ve bir miktar su ile yutulmalıdır. Kahvaltıdan sonra alınması önerilir.Önerilen başlangıç dozu, her sabah bir adet 8 mg’lik değiştirilmiş salımlımikropellet kapsüldür. 2-4 haftalık tedavi sonrasında istenen antihipertansifetki elde edilemezse, günlük doz bir defada 16 mg’ye çıkarılabilir
Nimbex Enjektabl
Sisatrakuryum besilat
Ambalaj: 5 mg/2.5 mLx5 ampul :: 10 mg/5 mLx5 ampul :: 20 mg/10mLx5 ampul :: 50 mg/25 mLx5 ampul.
End.:Genelanesteziye ek olarak veya yoğun bakım ünitelerinde sedasyon için,iskelet kaslarını gevşetmek ve trakeal entübasyonu ve mekanikventilasyonu kolaylaştırmada kullanılır.
Kontr.E.: Sisatrakuryum ve atrakuryuma aşırı duyarlığıolduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Sadece deneyimli aneztezist tarafından veya gözetimindeveya nöromusküler bloker ilaçların kullanımını ve etkilerini bilendiğer klinisyenler tarafından uygulanmalıdır. Gebelikte ancakanneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan herhangi bir potansiyelriskinden fazla ise kullanılmalıdır. Sisatrakuryum veya metabolitlerinin anne sütüyleatılıp atılmadığı bilinmemektedir.
Yan E.: Deride kızarıklık veya döküntü,bradikardi, hipotansiyon, bronkospazm görülebilir.
Etkileş.: Enfluran, izofluan ve halotangibi uçucu ilaçlar ve ketamin, diğer non-depolarizan nöromuskülerbloker ilaçlar, aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin,tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin dahil antibiyotikler,propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain, prokainamidve kinidin dahil antiaritmik ilaçlar, furosemid ve olasılıklatiyazit, mannitol ve asetazolamid dahil diüretikler, magnezyum tuzları,lityum tuzları, trimetafan, hekzametonyum gibi gangliyon blokerilaçlar sisatrakurmuyumun etkisini artırır. Nadiren, belli ilaçlar latentmyastenia gravisi şiddetlendirebilir veya ortaya çıkarabilirveya gerçekten myastenik sendrom oluşumuna yol açabilir. Non-depolarizannöromusküler bloker ilaçlara aşırı duyarlılıkta artış meydana gelebilir.Bu gibi ilaçlara çeşitli antibiyotikler, b-blokerler (propranolol, oksprenolol),antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar(klorokin, D-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler,fenitoin ve lityum dahildir.
Doz Önerisi: Erişkinler için önerilen entübasyon dozu 0.15mg/kg’dir. Bu doz, enjeksiyonun ardından 120 saniye içinde trakealentübasyon için iyi veya mükemmel koşullar oluşturur. Yüksek dozlarnöromusküler blokun oluşma süresini kısaltır. Nöromusküler blok,Nimbex Enjektabl’ın sürek dozları ile uzatılabilir.0.03 mg/kg’lik doz opioid veya propofol anestezisi sırasında yaklaşıkolarak 20 dakika ilave klinik olarak etkili nöromusküler blok sağlar
Nimes Tablet
Nimesulid
Ambalaj: 100 mgx15 ve 30 tablet.
End.: Akut ağrı, ağrılı osteoartrit ve primer dismenoreninsemptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Nimesulid, Aspirin veya diğer NSAI ilaçlara karşıhipersensitivite reaksiyonu (örneğin bronkospazm, rinit, ürtikergibi) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Aktif peptik ülseri, nüksedenülser öyküsü olan hastalar veya gastrointestinal kanaması olanlarda,ciddi koagülasyon bozukluğu olanlarda, karaciğer yetmezliği veşiddettli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.
Uyar.: Nimesulid ile tedavi sırasında karaciğer hasarıile uyumlu semptomlar (örneğin anoreksi, bulantı, kusma, abdominalağrı, halsizlik, koyu renkli idrar veya sarılık) gösteren hastalar,dikkatlice izlenmelidir. Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik gelişenhastalarda tedaviye devam edilmemelidir. Bu hastalar nimesulidile yeniden tedavi edilmemelidir. Nadir durumlarda, gastrointestinalkanama ve ülserasyon gelişebilir; bu hastalarda ilaç kesilmelidir.Renal veya kardiyak bozukluğu olan hastalarda, dikkat gereklidir,çünkü NSAI ilaçların kullanımı renal fonksiyonlarda bozulmayla sonuçlanabilir.Renal fonksiyonlarda bozulma meydana gelirse, tedavi kesilmelidir.Yaşlı hastalar NSAI ilaçların yan etkilerine daha duyarlıdır. YaşlılardaNSAI ilaçların uzun süreli kullanımı önerilmez. Gebelere veya emziren kadınlarauygulanmamalıdır.
Yan E.: En sık bildirilenler, döküntü,ürtiker, kaşıntı, eritem, anjiyoödem, bulantı, gastrik ağrı, abdominalağrı, diyare, konstipasyon, nadiren peptik ülser, perforasyon veyaciddi olabilen gastrointestinal kanama görülebilir.
Etkileş.: Nimesulid büyük oranda proteinlerebağlandığından, proteinlere bağlanan diğer ilaçlarla birliktekullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Nimesulid ile antidiyabetiklerinveya diüretiklerin (furosemid) birlikte kullanılması klinik olarakanlamlı bir etkileşmeye yol açmamıştır. Nimesulid antikoagülanlarlabirlikte kullanılırken ihtiyatlı olunmalıdır. Furosemidle birliktekullanımı, nimesulidin dağılım hacminde hafif bir artışa, furosemidineliminasyon yarı ömründe hafif bir azalmaya yol açmıştır. Her iki etkileşimde klinik olarak anlamlı bulunmamıştır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde önerilen doz, günde 2 kez 100 mg’dir.Tabletler bir miktar sıvıyla yutulmalıdır. Yiyeceklerle birliktealınması ilacın emilimi ve biyoyararlanımını etkilemez. Hastauyumunu artırmak için yemekten sonra alınması önerilir
Nimotop Enfüzyon Solüsyonu
Nimodipin
Ambalaj: 10 mg/50 mLx1 şişe.
Nimotop Film Kaplı Tablet
Nimodipin
Ambalaj: 30 mgx30 tablet.
End.:Anevrizmaorijinli subaraknoid kanama sonrasında gelişen serebral vazospazmın nedenolduğu iskemik nörolojik bozuklukların profilaksisinde ve tedavisindeendikedir.
Kontr.E.:Fenobarbital,fenitoin veya karbamazepin gibi antiepileptik ilaçların önceden kronikkullanımı, oral alınan nimodipinin biyoyararlanımını belirgin şekilde azaltır.Bu yüzden, oral nimodipin ile bu antiepileptik ilaçların aynı anda kullanımıönerilmez.
Uyar.: Genel serebral ödemde hastanın yakından izlenmesiönerilir. Hipotansiyonu olan (sistolik kan basıncı 100 mm Hg’den daha düşük)hastalara dikkat edilmelidir. Gebelik sırasında kullanımı gerektiğinde, kliniktablonun ciddiyetine göre risk-yarar oranı göz önüne alınmalıdır. Prensipolarak baş dönmesi ortaya çıkaran ilaçlar makine ve taşıt kullanma yeteneğinibozabilir.
Yan E.: Bulantı, gastrointestinal şikayetler, nadiren bağırsaktıkanması (intestinal paralizi sonucu ince bağırsaklardaki geçişin bozulması),baş dönmesi, baş ağrısı, özellikle başlangıç değeri yüksek ise kan basıncındabelirgin azalma, yüz kızarması, terleme, sıcaklık hissi, bradikardi ve çokender olarak taşikardi, çok seyrek olarak trombositopeni ve ekstrasistollergörülebilir.
Etkileş.: Ffluoksetin ile aynı anda uygulanması, nimodipin plazmakonsantrasyonlarını yaklaşık %50 yükseltir. Mümkünse, diğer kalsiyum antagonistleri(nifedipin, diltiazem veya verapamil vb) veya a-metildopa ile kombinasyondankaçınılmalıdır. b-blokerlerin aynı zamanda intravenöz uygulanması, kanbasıncında daha fazla düşme ve dekompanse kalp yetmezliğine kadar giden negatifinotropik artışa yol açabilir.
Doz Önerisi: Nimotop Enfüzyon Solüsyonu: Tedavinin başlangıcında, ilk 2 saat 1 mg/saat (5 mL/saat)dozunda nimodipin (yaklaşık 15 µg/kg vücut ağırlığı/saat) verilir. Doz iyitolere edilirse, özellikle kan basıncında belirgin bir düşme görülmezse, 2 saatsonra nimodipin dozu, 2 mg/saate (=10 mL/saat) (yaklaşık 30 µg/kg vücutağırlığı/saat) çıkarılır.Nimotop Film Kaplı Tablet: 5-14 gün boyunca NimotopEnfüzyon Solüsyonu uygulanmasının ardından,günlük 6×2 Nimotop Tablet (6×60 mg nimodipin) ile tedaviye devam edilmesi tavsiyeedilir
Nipidol Tablet
Amlodipin
Ambalaj: 5 mgx20 tablet :: 10 mgx20 tablet
End.:Kalsiyumiyon akışı inhibitörü olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil veprinzmetal anjina tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarı-ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dönemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.
Yan E.:Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Hipertansiyon ve anjina tedavisinde önerilenmutat başlangıç dozu günde 1 kez 5 mg’dir. Bu dozaj bireysel yanıtagöre 10 mg’ye çıkartılabilir
Nipruss Ampul
Sodyum nitroprussid
Ambalaj: 60 mgx5 ampul ve 5 mLx5 çözücü ampul.
End.:Nedenine olursa olsun her türlü yüksek kan basıncı krizlerinde, habis ve tedaviyedirençli hipertansiyonlarda, miyokard enfarktüsünün hipertansifformlarında ve ameliyat sırasında kontrollü hipotansiyon sağlanmasındakullanılır.
Kontr.E.:Aort isthmusununstenozu, Leber optik atrofisi, tütünden ileri gelen görme bozukluğu(amblyopia), B12 vitamini eksikliği, metabolik asidoz vehipotiroidi durumlarında kontrendikedir.
Yan E.:Halsizlik,baş dönmesi, kusma ve taşikardi görülebilir. Olguların çoğundabu yan etkiler kan basıncının hızlı düşüşü nedeniyle ortaya çıkabilir.Uygulamanın kesilmesi veya azalmasıyla kaybolurlar. Çok az olgudadirence tanık olunmaktadır.
Etkileş.: Vazodilatörler, antihipertoniklerve narkotikler, sinerjik olarak kan basıncını düşürücü etki yaparlar.
Doz Önerisi:Nipruss enfüzyonu kural olarak yavaş yapılmalıdır. Enfüzyonbaşlangıç hızı 1 mL/saattir. Ortalama enfüzyon hızı 1-6 mg/kg/dak olabilir. Ameliyat sırasındakontrollü hipotansiyon sağlanmasında toplam miktarın 1.0-1.5mg/kg’yi aşmaması önerilir. Enfüzyon 10-30 dakikaya yayılan bir süre içindekesilmelidir. Müstahzarın seyreltilmesinde sadece %5 glukozkullanılmalıdır
Nitroderm TTS Flaster
Nitrogliserin
Ambalaj: TTS-5 25 mgx5 ve 30 flaster ::TTS-10 50mgx5 ve 30 flaster.
End.:Anjinapektoriste tek başına veya bir b-blokerile ve/veya kalsiyum antagonistleri gibi diğer antianjinal ilaçlarlabirlikte kullanılır. Konjestif kalp yetmezliğinde dijital veyadiğer pozitif-inotrop ilaçlar ve diüretiklerle tedaviye yeterli yanıtvermeyen hastalarda ek tedavi olarak kullanılır.
Kontr.E.:Nitrogliserinve benzeri organik nitrat bileşiklerine karşı aşırı duyarlığıolanlarda, belirgin hipotansiyonun eşlik ettiği akut dolaşım yetmezliği,intrakraniyel basıncın artması ile ilgili durumlar ve obstrüksiyonabağlı miyokard yetmezliğinde kontrendikedir. Nitrogliserin sildenafil ilebirlikte kullanılmamalıdır, çünkü sildenafil nitrogliserininvazodilatör etkilerini artırabilir ve şiddetli hipotansiyonoluşabilir.
Uyar.: Transdermal müstahzarlar, kardiyoversiyonveya DC defibrilasyonundan veya diatermi tedavisinden önce çıkarılmalıdır.Yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü veya akut kalp yetmezliği durumlarında,transdermal nitrogliserin tedavisi ancak sıkı tıbbi gözetim ve/veyahemodinamik kontrol altında sürdürülmelidir. Nitrogliserin özellikletedavinin başında hastanın araba sürme veya makine kullanma gibireaksiyonlarını bozabilir. Nitrogliserin gebelerde, ancak anneiçin potansiyel yararları fetüs üzerine riskinden daha önemli olduğundakullanılmalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Anne için sağlanacak yarar çocuğa gelebilecek olası zarara karşıdeğerlendirilmelidir.
Yan E.:Baş ağrısınaneden olabilir. Ender olarak, olasılıkla refleks taşikardi ile ilgiliolarak yüzde kızarıklık, sersemlik, halsizlik hissi veya baş dönmesive postural hipotansiyon bildirilmiştir.
Etkileş.:Diğer vazodilatörler,kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri, b-blokerler, diüretikler, antihipertansifler,trisiklik antidepresanlar ve majör trankilizanlar ile birlikte tedavive alkol tüketimi nitrogliserinin kan basıncını düşürücü etkisiniartırabilir. Nitrogliserin ile birlikte kullanımı dihidroergotamininbiyoyararlanımını artırabilir. Koroner arter hastalığı olanlarda bu konuya özeldikkat gösterilmelidir. Asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antiromatizmalilaçlar, nitrogliserine verilen terapötik yanıtı azaltır.
Doz Önerisi: Flaster, koruyucu folyeden ayrıldıktansonra göğüste az kıllı, kuru ve temiz bir cilt alanı üzerine yapıştırılırve uygulamadan 24 saat sonra çıkartılarak yeni flaster başka bircilt alanına yapıştırılır
Nitrofix Transmukozal Tablet
İzosorbid dinitrat
Ambalaj: 5 mgx20 tablet ::10 mgx20 tablet.
End.:Anjinapektoris ataklarının tedavisinde ve önlenmesinde endikedir.
Kontr.E.:İzosorbitekarşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: İzosorbit dinitratla çok düşük dozlarda bile ciddiortostatik hipotansiyon görülebilir. Nitratlarla oluşan hipotansiyonlabirlikte paradoks bradikardi ve anjina pektoris ağrısının artmasıgörülebilir. Tedavinin sonlandırılmasında ilacın ani olarakdeğil, yavaş yavaş azaltılarak kesilmesi uygun olur. Sadece olası zararlarının gözealınabileceği durumlarda gebelere uygulanabilir. İlacın sütegeçip geçmediği bilinmemektedir. İlaçların çoğu süte geçtiğinden, emziren annelereuygulanması durumunda dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Baş ağrısıyanında ateş basmaları da oluşabilir. Postural hipotansiyon nedeniyleoluşan serebral iskemi sonucu geçici baş dönmesi ve yorgunluk ataklarıgibi belirtiler oluşabilir. Bazan normal tedavi dozlarında bilenitratların hipotansif etkilerine duyarlı kişilerde ciddi yanetkiler bulantı, kusma, kabızlık, huzursuzluk, solukluk, terlemeve kollaps, nadir olarak döküntü ve eksfolyatif dermatit oluşabilir.Bulantıve kusma çok nadirdir.
Etkileş.:Nitratlarınhipotansif etkilerine duyarlı hastalarda alkolle bu duyarlık artar.İzosorbit dinitrat doğrudan damar düz kasını etkiler, bu nedenleson ortak yolu damar düz kası olan diğer ajanların etkisi azalır ya daartar.
Doz Önerisi: Erişkinler için önerilen doz genelliklegünde iki kez 5 mg Nitrofix tabletin üst dudak ve maksiller gingiva arasınauygulanması şeklindedir. Yeterli terapötik etki sağlanamadığıtakdirde, doz günde iki kez 10 mg’ye çıkartılabilir. Tabletler ağızdaçiğnenmemeli veya yutulmamalıdır. Yanlışlıkla çiğnenirse ilaçhemen tükürülmeli ve yeni bir tablet gingivaya uygulanmalıdır
Nitrogliserin Flakon
Nitrogliserin
Ambalaj: 5 mg/5 mLx1 flakon.
End.:Perioperatifhipertansiyonda kan basıncının kontrol altına alınmasında; akutmiyokardiyal enfarktüse bağlı konjestif kalp yetmezliğinde; organiknitrat ve/veya beta blokerin önerilen dozlarına yanıt vermeyen hastalardaanjina pektoris tedavisinde; cerrahi girişimler sırasında kontrollühipotansiyon oluşturulmasında endikedir.
Kontr.E.:Nitrogruplarına olan duyarlık; akut dolaşım bozuklukları (şok, kan dolaşımınınbozulduğu durumlar); belirgin hipotoni; intraaortik basıncın düşükolduğu veya pozitif inotropik ilaçların verilemediği, yeterli yüksekliktesol ventriküler, sabit diyastolik basıncın sağlanamadığı kardiyojenikşokta; kalp iç hacmini daraltan kalp kası hastalıklarında; kalp bölümlerinidaraltıcı enflamasyonlarda; kalp kesesi tamponadında ; hipoventileolan alveol bölgesinde oluşabilecek yüksek kan dolaşımına bağlıhipoksemi oluşabileceğinden, primer pulmoner hipertonili hastalardakontrendikedir.
Uyar.:Akut miyokardenfarktüsünün ilk günlerinde dikkatli klinik gözlem altında kullanılmalıdır.Düşük dolum basınçlı akut kalp enfarktüsünde çok dikkatle kullanılmalıdır.Aort ve/veyamitral stenozda dikkatle kullanılmalıdır. Düşük tansiyona bağlıdolaşım bozukluğu eğiliminde dikkatli olunmalıdır. Bu ilaca toleransveya diğer nitratlara karşı çapraz tolerans zamanla gelişebilir.24 saat içinde sürekli ve sık aralıklarla kullanılması hemodinamiketkilerin azalmasına neden olabilir. Gebelerde ve emziren annelerdeilaç, ancak çok gerekli olduğunda ve yarar/zarar oranı dikkate alınarakverilmelidir. İlaç normal kullanımda bile dikkat reaksiyonlarınıazaltabildiğinden, trafikte veya dikkat gerektiren işlerin yapılmasısırasında uygulanmaması, uygulandığında ise dikkatli olunmasıgerekir.
Yan E.:En sık görülenyan etki, baş ağrısıdır. Taşikardi, mide bulantısı, kusma, korku-endişe,yerinde duramamakla belirgin aşırı huzursuzluk, kas seğirmesi,retrosternal rahatsızlık, palpitasyon ve abdominal ağrı da görülebilir.
Etkileş.: Vazodilatörler, antihipertansifilaçlar, kalsiyum antagonistleri, nöroleptik veya trisiklik antidepresanlarve alkol ile birlikte alındığında hipotansif etkinin arttığı bildirilmiştir.Heparinile birlikte uygulandığında heparinin etkisi azalabilir. Sildenafilsitratın akut ve kronik uygulanan nitratların hipotansif etkisinipotansiyelize ettiği gösterildiğinden, nitrogliserinin sildenafilile birlikte kullanımı kontrendikedir.
Doz Önerisi: Direkt olarak, IV enjeksiyoniçin kullanılmamalıdır. Enjeksiyonluk Nitrogliserin, enfüzyondanönce %5 dekstroz enjeksiyonluk çözeltisinde veya USP ‰9 sodyum klorürenjeksiyonluk çözeltisinde seyreltilmesi gereken konsantre veetkili bir ilaçtır. Enjeksiyonluk Nitrogliserin’in diğer ilaçlarlakarışımı yapılmamalıdır. Doz, kullanılan enfüzyon setinin tipindenetkilenir. Klinik araştırmalarda rapor edilen genel, başlangıç yetişkindozu 25 µg/dak veya daha fazla olmasına rağmen, bu araştırmalardaPVC setler kullanılmıştır. Emici olmayan setlerin kullanılması dahaaz doz alınması gerektiğini gündeme getirecektir. Abbott LaboratuarlarıNitrogliserin IV Setini ya da Nitrogliserin IV Pompa Setini kullanırken,dozun tam ve sabit doz kontrolü kapasitesine sahip, hassas bir akışkontrol cihazı kullanılmak suretiyle başlangıçta 5 µg/dak olmasıgerekir. Daha sonraki titrasyonun, klinik duruma göre ayarlanmasıve ilaca karşı kısmi tepkiler alınır alınmaz, doz artışlarına çokdikkat edilmesi gerekir. İlk titrasyonun 5 mg/dak kadar artırılmasıve bu artırmanın belirli bir tepki alınana kadar her 3 ile 5 dakikadabir gerçekleştirilmesi gerekir. 20 µg/dak’da hiçbir tepki görülmediğitakdirde, 10 µg/dak artış ya da daha sonra 20 µg/dak artış oranı kullanılabilir.Kan basıncında bir tepki görülür görülmez, doz artışı azalmalı vedoz artışları arasındaki süre uzatılmalıdır. Normal veya düşüksol ventriküler dolum basıncı veya pulmoner kapiller wedge basıncı(örneğin başka yakınmaları olmaksızın anjin belirtileri gösterenhastalar) görülen hastalar, nitrogliserinin etkilerine karşıaşırı duyarlı olabilirler ve dakikada 5 µg kadar ufak dozlara tambir yanıt verebilirler. Bu hastalar özellikle dikkatli bir titrasyonve gözlem gerektirirler
Nizoral Ovül
Ketokonazol
Ambalaj: 400 mgx5 ovül.
End.:Akut vekronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. Kroniknükseden vulvovajinal kandidozda, mide ve bağırsaklardaki Candida türlerinidenetlemek amacıyla ketokonazolun oral formları ile birlikte kullanılabilir.
Kontr.E.:Ketokonazoleaşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Lokal olarak duyarlık ya daallerjik reaksiyon görülürse tedavi kesilmelidir. Enfekte olduğudurumlarda, hasta eşinin de tedavi edilmesi gerekir. Bazı hastalardasınırlı oranda intravajinal emilim görülebileceğinden, gebeliksırasında sadece tedavideki risk/yarar oranının hastanın lehineolduğuna karar verildiği durumlarda kullanılmalıdır. Anne sütünegeçen aktif madde miktarı, klinik önem taşımayacak kadar azdır.
Yan E.: Genellikle iyi tolere edilir.Nadiren, özellikle tedavinin ilk günlerinde lokal irritasyon, kaşıntıve yanma duyusu görülebilir.
Doz Önerisi:Ağır Olmayan Vulvovajinal Kandidoz: 3 gün süreyle günde 1 ovül, vajinaiçine uygulanır. Ağır Vulvovajinal Kandidoz: 5 gün süreyle günde 1 ovül, vajinaiçine uygulanır. Kronik, nükseden enfeksiyonlarda, tedavi birkaçay süreyle belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Adet kanamasınınbitmesinden hemen sonra başlanarak 3 ya da 5 gün art arda, günde 1ovül vajina içine uygulanır.
Nizoral Krem
Ketokonazol
Ambalaj: 20 mg/gx30 g’lik tüp.
Nizoral Şampuan
Ketokonazol
Ambalaj: 20 mg/mLx60 mL’lik ambalaj.
End.: Tinea korporis, tinea kruris, tinea manus ve tineapedis gibi derinin dermatofit enfeksiyonlarında, derinin kandidaenfeksiyonlarında, tinea (pitiriyazis) versikolorda ve seboreikdermatitin tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Ketokonazole karşı aşırı duyarlı olanlardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Oftalmik endikasyonlarda kullanılmaz. Gebelikve emzirme üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ancak gebeliktehekim tarafından gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.: Tedavisi sırasında seyrek olarak uygulama bölgesindeirritasyon ve yanma duyusu görülmüştür. Nadiren, kontakt dermatitgibi bölgesel alerjik deri reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi:NizoralKrem: Deri kandidozu, tinea korporis, tinea kruris,tinea manus, tinea pedis ve tinea (pitiriyazis) versikolorda, NizoralKrem’in hastalıklıbölge üzerine ve yakın çevresine günde bir kez uygulanması önerilir.Seboreik dermatitte enfeksiyonun ağırlığına bağlı olarak enfektebölge üzerine günde bir ya da iki kez uygulanır. Tedaviye yeterlibir süre, en azından tüm belirtilerin tamamen kaybolmasından birkaçgün sonraya kadar devam edilmelidir. Ortalama tedavi süresi, tinea versikolorda2-3 hafta, maya enfeksiyonlarında 2-3 hafta, tinea kruriste 2-4 hafta,tinea korporiste 3-4 hafta, tinea pediste 4-6 haftadır. Seboreikdermatitte tedavi süresi ortalama 2-4 haftadır
End.:Mantarlarınneden olduğu kandidiyazis, kronik mukokütanoz kandidiyazis, ağızmantarları, kandidüri, blastomikozis, kokkidioidomikoz, histoplazmoz,kromomikoz ve parakokkidiodomikoz gibi mantar enfeksiyonlarındaendikedir. Ayrıca trikofiton ve kandida türlerince oluşturulanonyimikozlarda, pitiriyazis versikolor (tinea versikolor) vevajinal kandidiyaziste de kullanılmaktadır.
Kontr.E.:Ketokonazoleaşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Ketokonazol hepatoselüler tipte hepatotoksisiteyeyol açabilir. Çok seyrek olarak aşırı duyarlık reaksiyonu oluşabilir.Gebelerde kullanılmamalıdır. Ketokonazol anne sütüne geçtiğinden,tedavi gören anneler bu sürede emzirmemelidir. Ketokonazolün 2yaşından küçük çocuklarda güvenirliği henüz belirlenememiştir.
Yan E.:Karaciğerbozukluğu seyrek olarak ortaya çıkmaktadır fakat çok dikkat edilmesigereken bir reaksiyondur. Bulantı/kusma, karın ağrısı, diyare, hepatotoksisite,baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, fotofobi, kaşıntı, ateş yükselmesive titremeler, jinekomasti, empotans, trombositopeni, lökopenive hemolitik anemi görülebilir.
Etkileş.:Antasitler,antikolinerjikler, H2 reseptör blokerleri ketokonazolünemilimini azaltmaktadır. Ketokonazol kumarinin antikoagülan etkisinişiddetlendirebilir. Rifampin, birlikte alındığında ketokanozolünserum düzeylerini düşürmektedir. Ketokonazolle fenitoinin birliktealımı her iki ilacın da metabolizmasını değiştirebilir. Etanolketokonazolle etkileşerek disülfiram-benzeri etkiye neden olur.Ketokonazol metilprednizolonun atılmasını yavaşlatır.
Doz Önerisi: Vajinal kandidiyaziste 3-5 gün süreyle günde2x1 tablet, yüzeysel ve derin mikozlarda bir hafta süreyle günde 1 tablet,tırnak ve sistemik mikozlarda 2-6 ay süreyle günde 2×1 tablet, parakoksidiodomikozisve histoplazmoziste 3-6 ay süreyle günde 2×1 tablet ve kronik mukozamikozlarında 6-12 ay süreyle 2×1 tablet kullanılır. Günlük dozlarsabah 1, akşam 1 tablet kullanılır. Profilaksi ve sürek tedavisidozu günde 1 tablettir. Çocuklarda günlük doz 3 mg/kg hesabıyla uygulanır
Nobateks FilmTablet
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 tablet
Nobateks Supozituvar
Tenoksikam
Ambalaj: 20mgx10 supozituvar
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar,örn. tendinit, bursit, omuz periartriti -omuz-el sendromu-, kalça periartriti,burkulma ve incinmeler ile akut gutun semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvarajanların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomları oluşturduğuhastalara; gastrit, gastrik ve duodenal ülser gibi hastalıklarıolan veya daha önce bu hastalıkları geçiren kimselere de uygulanmamalıdır.Anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara, böbrek yetmezliğiriski bulunan ve kanama riski yüksek olan hastalara uygulanmamalıdır.Gastrointestinal istenmeyen etki riskini artıracağından salisilatlarlave diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte uygulanmasındankaçınılmalıdır.
Uyar.: Antikoagülan ve/veya oral diyabetiklerin,hasta yakından izlenmediği sürece birlikte uygulamasından kaçınılmalıdır.Prostaglandin sentez inhibisyonu renal fonksiyonlar üzerine tersetki yapabilir. Tenoksikam trombosit kümelenmesini inhibe ederve hemostazı etkileyebilir. Peptik ülser veya gastrointestinal kanama durumundatenoksikam tedavisi hemen kesilmelidir. Baş dönmesi, sersemlemeve görme bozukluğu gibi araç kullanımını etkileyebilecek yan etkileringörüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmaları konusundauyarılmalıdır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kronik tedavidenkaçınılmalıdır. Emziren annelerin çocuklarında olası bir yan etkigöz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda ya bebek sütten kesilmeliveya ilaç bırakılmalıdır.
Yan E.:Gastrik,epigastrik ve abdominal rahatsızlık, dispepsi, yanma, bulantı, başdönmesi, baş ağrısı görülebilir.
Etkileş.:İstenmeyengastrointestinal reaksiyon nedeniyle, salisilatlar ve diğer NSAID’lerinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bazı NSAID’ler ve haftada15 mg veya daha yüksek dozda metotreksatın birlikte kullanılmasınağır metotreksat zehirlenmesine neden olabilir. NSAID’ler lityumunrenal klirensini azaltacağından, birlikte kullanılmaları plazmalityum düzeyinde artışa ve lityum zehirlenmesine neden olabilir.Tenoksikam potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.Tenoksikam a-adrenerjikblokerlerin ve ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkisiniazaltabilir. NSAİD’lerin heparin ile birlikte kullanımda, hemorajiriski artar (trombosit fonksiyonların inhibisyonu) ve NSAID’lerdegastroduodenal mukus hasarı oluşabilir. b-Bloker, siklosporin, rahim içiaraç ve trombolitik ajanlar ile birlikte kullanımda özellikle önlemalınması gerekmektedir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz 20 mg’dir (1 tablet). Akut gutataklarında ilk 2 gün 40 mg ve daha sonra 5 gün süreyle günde 20 mg uygulanır.Nobateks’in terapötik etkisi tedavibaşlangıcında belirgin ise de, ilk 2 hafta içerisinde plazmada kararlıduruma ulaşılıncaya kadar terapötik yanıtta progresif bir artışizlenir. Uzun süreli tedavinin gerektiği hastalarda sürek dozuolarak günde 10 mg (yarım tablet) denenebilir. Daha yüksek dozlardatenoksikamın terapötik etkinliği artmaz ancak yan etki riski artar
Nobecid Flakon IM
Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum
Ambalaj: 250 mg (250 mg/125 mg)x1 flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokainiçeren çözücü :: 500 mg (500 mg/250 mg)x1 flakon ve 1.8 mL’lik ‰5 lidokainiçeren çözücü :: 1 g (1000 mg/500 mg)x1 flakon ve 3.5 mL’lik ‰5 lidokainiçeren çözücü
Nobecid Flakon IM/IV
Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum
Ambalaj: 250 mg (250 mg/125 mg)x1 flakon ve 1 mL’lik çözücü :: 500 mg(500 mg/250 mg)x1 flakon ve 1.8 mL’lik çözücü :: 1 g(1000 mg/500 mg)x1 flakon ve 3.5 mL’lik çözücü
Nobecid Tablet
Sultamisilin
Ambalaj: 375 mgx10 ve 20 tablet
Nobecid Oral Süspansiyon
Sultamisilin
Ambalaj: 250 mg/5 mLx70 ve 100 mL’lik şişe :: Pediyatrikform: 40 mL’lik şişe
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahilolmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; ürinersistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.
Kontr.E.:Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanımgüvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlardasulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilinverildiğinde dikkat edilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.
Etkileş.:Allopurinol ve ampisilininbirlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını, yalnızampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.
Doz Önerisi: Nobecid Flakon: Erişkinlerde tavsiye edilen günlük doz 1.5-12 g arasıdır.Günlük maksimum sulbaktam dozu 4 g’dir. 6-8 veya 12 saatlik aralar ileuygulanabilir. Bebekler ve çocuklar için 6-8 saat ara ile toplam 150 mg/kg/gündozunda önerilir. Prematüre ve yenidoğanlarda ilk hafta için önerilen doz 12saat ara ile uygulanan 150 mg/kg/gün’dür.Nobecid Süspansiyon/Tablet: Erişkinlerde tavsiye edilensultamisilin dozu (yaşlı hastalar dahil) günde iki kez 375-750 mg’ dir. 30kg’den hafif çocuklardaki enfeksiyonların çoğunda, tablonun ciddiyetine vehekimin takdirine bağlı olarak sultamisilinin dozu, ikiye bölünmüş 25-50mg/kg/gün’dür. 30 kg ve üzerindeki çocuklara erişkin dozu verilmelidir. Erişkinlerdeve çocuklarda tedavi, genellikle ateş düştükten ve anormal belirtilerkaybolduktan 48 saat sonraya kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 ile14 gün süreyle uygulanır fakat gerekirse süre daha da uzatılabilir
Noctissin Nasal Sprey
Desmopressin asetat0.1 mg/doz (10 µg)/mL
Ambalaj: 50 dozluk (5 mL) şişe.
End.:Santraldiabetes insipidus ve idrar yoğunlaştırma kapasite testinde endikedir. 5 veyukarı yaşlarındaki, normal idrar yoğunlaştırma yeteneğine sahip primerenüretik hastaların kısa dönem tedavilerinde endikedir.
Kontr.E.:İtiyadive psikojenik polidipside; diüretik ajanlarla tedavi gerektiren kalpyetmezliği veya diğer olgularda; stabil olmayan anjina pektoris, dekompansekalp yetmezliği ve von Willebrand hastalığı tip IIB’de kullanılmamalıdır.
Uyar.:Çok gençve yaşlı hastalarda, sıvı ve/veya elektrolit dengesizliği bulunan durumlarda,artmış kafa içi basıncı altında olan hastalarda aşırı sıvı yüklenmesiniönlemek için özel önlemler alınmalıdır. Enürezis için kullanıldığındauygulamadan önceki 1 saat ve sonraki 8 saat içinde sıvı alımı sınırlandırılmalıdır.Tanı amaçlı kullanıldığında sıvı alımı, ilacın uygulanmasından 1 saat öncebaşlayarak 8 saat sonrasına kadar 0.5 L’yi aşmamalıdır. 1 yaşın altındakihastalarda test sadece hastanede uygun koşullarda yapılmalıdır. Gebelik sırasında,diabetes insipidus nedeniyle desmopressin alan annelerden doğan 3 çocuktamalformasyon bildirilmiştir. Ancak, 120’nin üzerinde olguyu kapsayan bazı yayımlanmışraporlarda, gebelikte desmopressinle tedavi edilmiş annelerden normal çocuklardoğduğu belirtilmiştir. Yüksek doz desmopressin alan annelerin sütündençocuğa geçebilecek desmopressin miktarının, diürezi ve hemostazı etkileyecekmiktarın çok altında olduğu saptanmıştır.
Yan E.:Başağrısı, yüksek dozda yorgunluk hali, refleks taşikardi ile birlikte kanbasıncında geçici düşüş, mide ağrısı, bulantı, baş dönmesi görülebilir.
Etkileş.:Antidiüretikhormon salgıladığı bilinen ilaçların, örneğin antidepresanlar, klorpromazin vekarbamazepin ek bir antidiüretik etkiye neden olurlar ve su retansiyonu riskiartabilir. İndometasin, desmopressine alınan yanıtı artırabilir, ancak süreyietkilemez.
Doz Önerisi:Primernoktürnal enürezis: Klinik olarak etkili intranazaldoz hastadan hastaya değişir ve 10 µg ile 40 µg arasındadır. Uygun başlangıçdozu, yatmadan önce verilen 20 µg’dir. Santral Diabetes İnsipidus: Klinik çalışmalar, ortalama günlük dozun yetişkinlerde20-40 µg, çocuklarda 10-20 µg arasında olduğunu göstermektedir. Bu miktarlargünde tek doz uygulanabildiği gibi 2 veya 3 doza bölünerek verilebilir. İdrar Yoğunlaştırma Kapasite Testi: Yetişkinler için normal doz 40 µg’dir. 1 yaşından büyükçocuklarda doz 10-20 µg, 1 yaşından küçük çocuklarda ise 10 µg’dir
Nogesic Ampul
Metamizol sodyum
Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul :: 2.5 g/5 mLx5 ampul.
Nogesic Tablet
Metamizol sodyum
Ambalaj: 500 mgx20 tablet
End.:Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kökenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.
Kontr.E.:Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgörülebilir.
Yan E.:Şok ve agranülositoz,lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.
Etkileş.:Siklosporinile kullanıldığında siklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipironve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.
Doz Önerisi:Nogesic Ampul: Yetişkinler ve 15 yaşından büyük gençler için; İV ve İMyoldan uygulanacak bir kerelik doz 2-5 mL’dir. Bir kerelik dozlar, günlükmaksimum doz 10 mL‘ye (5 g’ye) kadar artırılabilir. Çocuklar ve küçük çocuklariçin; yaklaşık 30 kg ağırlığındaki bir çocuk için 0.4-1 mL’dir. Vücut ağırlığıdaha düşük ya da daha fazla olan çocuklar için doz uygun şekilde azaltılır veyaartırılır. Bebekler (5-8 kg) için; sadece İM yoldan uygulanacak bir kerelik doz0.1-0.2 mL’dir. Bir kerelik dozlar, günlük doz olan 0.4 g’ye kadarartırılabilir. 3 aylıktantan (5 kg) küçük bebeklerde kullanılmamalıdır
Nolvadex Tablet
Tamoksifen
Ambalaj: 10 mgx30 ve 250 tablet :: 20 mgx30 tablet
End.:Tamoksifennonsteroidal bir antiestrojendir. Meme kanserinin hafifleticitedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde ve kumarin tipi antikoagülan tedavi alan veya derin ven trombozu veyapulmoner emboli anamnezi olan hastalarda da kontrendikedir.
Uyar.: Lökopeni ve trombositopenigörülen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Pıhtılaşma nedeniyledamar tıkanmasını hazırlayıcı faktörü olan hastalarda tamoksifenkullanırken dikkatli olunmalıdır. Tamoksifen gebelikte kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantıya da kusma, ateş basması, trombositopeni, yorgunluk, lökopeni,isilik, vajinal akıntı, kilo alma, trombofilebit, kırıklık, kandakalsiyum fazlalığı, vajinal kanama, baş dönmesi ve anormal değerdekaraciğer fonksiyon testleri, baş ağrısı, vulva kaşıntısı ve depresyonda görülmüştür.
Etkileş.: Tamoksifenin karaciğerde parçalanmasınedeniyle diğer ilaçlarla karşılıklı etkileşmeleri dikkatealınmalıdır. Kumarin tipi antikoagülanlarla kombine kullanıldığındaantikoagülan etkide belirgin bir artış meydana gelir.
Doz Önerisi: Meme kanserinde yetişkinler ve yaşlılarda günlükdoz iki kez bölünmüş dozlar halinde veya günde bir kez tek doz olarak,günlük 20-40 mg uygulanır
Nootropil Ampul IM/IV
Pirasetam
Ambalaj: 1g/5 mLx12 ampul.
Nootropil FilmTablet
Pirasetam
Ambalaj: 800 mgx30 film tablet.
Nootropil Şurup
Pirasetam
Ambalaj: 200 mg/mLx200 mL’lik şişe.
End.:YaşlılardaAlzheimer hastalığı dışındaki hafıza, dikkat, konsantrasyon azalması gibipsiko-organik kognitif bozuklukların tedavisi; vazomotor veya ruhsal kaynaklıbaş dönmeleri dışında vertigo ve denge bozuklukları; kortikal kaynaklımiyoklonus tedavisi ile çocuklarda logopedikler gibi uygun önlemlerle kombineolarak disleksi tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ağır böbrekyetersizliklerinde kullanılmamalıdır. Diyaliz uygulanmayan hastalardayüksek dozların kısa aralıklarla kullanılması önerilmez.
Uyar.: Trombosit agregasyonu üzerindeki etkisi nedeniyle,hemostaz, büyük cerrahi girişim ya da şiddetli hemoraji gibi altta yatanbozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Pirasetam böbrekler yoluylavücuttan atıldığından, böbrek yetmezliği olgularında dikkatli olunmalıdır.Kesin gerekmedikçe, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Emzirme sırasındakullanımından kaçınılmalı ya da tedavi uygulanırken emzirmeye ara verilmelidir.Motorlu taşıt ve dikkat gerektiren araç kullanımı üzerinde bir etki göstermesiolasıdır ve dikkate alınmalıdır.
Yan E.:Tedavininbaşında ajitasyon görülebilir. Baş dönmesi, baş ağrısı, ekstrapiramidalsemptomlar ve konvülsiyon, uyku bozuklukları, sinirlilik, irritabilite,tremor gibi nörolojik; mide ağrısı, bulantı, kusma, diyare, kabızlıkve anoreksi gibi gastrointestinal bozukluk; hemoglobin ve hematokritdeğerlerinde azalma görülebilir.
Etkileş.: Sadece 1 olguda pirasetam ve tiroid ekstreleri(T3-T4) birlikte verildiğinde konfüzyon, irritabiliteve uyku bozukluğu görüldüğü bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Akut olgularda IV form, sürek tedavisinde ve kronikpatolojilerde oral yol seçilmelidir. Yüksek dozlu parenteral kullanımdaetki birkaç gün içinde görülür; kronik tedavilerde ise optimal etkiye6-12 haftada ulaşılır. Günlük uygulama 3 eşit doz halinde yapılmalıdır.Psiko-organik sendromlarda 4.8 g/gün dozunda başlanır ve 2.4 g/gün dozuyladevam edilir. Vertigoda 2.4-4.8 g/gün, öğrenme güçlüğünde iki eşit dozabölünerek 3.2 g/gün, kortikal kaynaklı miyoklonusta 7.2 g/gün önerilir
Nopain Plus Tablet      CaSel
Parasetamol 500mg, kafein 30 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit durumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğerbakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyladaha önce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekimkontrolü altında kullanılması önerilir.
Yan E.:Çok seyrekolarak hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopenigörülebilir. Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları, derierüpsiyonu, hipoglisemi görülebilir. Mide bulantısı, kusma, karınağrısı seyrek de olsa bildirilmiştir.
Etkileş.:Oral kontraseptifler,parasetamolün eliminasyon yarı-ömrünü azaltır. Metoklopramid parasetamolünince bağırsaklardan emilimini hızlandırır. Simetidin ve oral kontraseptiflerkafein metabolizmasını inhibe edebilir. Aktif kömür parasetamolemilimini azaltır. Parasetamol ile birlikte kloramfenikol uygulamasıserum düzeyini yükseltir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde ortalama günlük doz 6-8 saat araile 1-2 tablettir. 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır.6-12 yaş arası çocuklarda 6 saatte bir yarım tablet verilir. 6 yaşınaltındaki çocuklarda kullanılması uygun değildir. Çocuklarda 4saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir
Noral Pediyatrik Şurup
Parasetamol
Ambalaj: 120 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Noral Tablet
Parasetamol
Ambalaj: 500 mgx20 tablet
End.:Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.
Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.
Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mideboşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.
Doz Önerisi: Noral Pediyatrik Şurup: Küçüklerde günlük doz 3-4x½-3 ölçekşuruptur. Maksimum günlük çocuk dozu 1.2 g’dir
Norcuron Ampul
Veküronyum bromür
Ambalaj: 4mgx10 ampul ve 1 mLx10 eritici ampul.
Norcuron Flakon
Vekuronyum bromür10 mg
Ambalaj: 10mgx10 flakon ve 5 mLx10 eritici ampul.
End.:Anestezisırasında iskelet kası gevşemesini sağlamak için kullanılır.
Kontr.E.:Veküronyumaveya bromür iyonlarına karşı daha önceden bilinen anafilaktik reaksiyonvarlığında kontrendikedir.
Uyar.: İlaç, entübasyon, yapay solunum,oksijen tedavisi olanakları ve antagonistlerin bulunduğu koşullarda,tecrübeli anestezistler tarafından ya da onların gözetiminde kullanılmalıdır.Böbrek yetersizliği olgularında nöromusküler blok süresinde birazuzama beklenebilir. Karaciğer ve safra yolları hastalıklarındadozun azaltılması gerekebilir. Gebeler üzerinde ancak hekimin gerekligördüğü durumlarda, alınacak yarar risklerden fazla ise uygulanabilir.
Yan E.:Genelde,nöromusküler blok yapan ajanlara karşı anafilaktik reaksiyonlarbildirilmiştir. Her ne kadar veküronyum bromür ile böyle bir etkiyeçok nadir raslansa bile, sanki olacakmış gibi alınması gereken önlemlerihmal edilmemelidir.
Etkileş.:Halotan,eter, enfluran, isofluran, metoksifluran, siklopropan, tiyopenton,metoheksital, ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, etomidat,propanidi, diğer non-depolarizan kas gevşeticiler, veküronyumbromür öncesi süksametonyum uygulanması, aminoglikozid ve polipeptidantibiyotikler, diüretikler, b-adrenerjik blokerler, tiamin, MAO inhibitörleri,kinidin, protamin, a-adrenerjikblokerler, imidazol, metronidazol etkiyi artırır. Neostigmin, edrofonyum,piridostigmin, kortikosteroitler, noradrenalin, azatiopirin,teofilin, KCl, NaCl, CaCl2 ise etkiyi azaltır.
Doz Önerisi: Entübasyon ve entübasyonu izleyen cerrahi girişimleriçin başlangıç dozu 0.08-0.10 mg/kg ve ek dozlar 0.03-0.05 mg/kg’dir. UygulamalarIV olarak gerçekleştirilmelidir
Norditropin Flakon
Rekombinant somatropin
Ambalaj: 4 IUx1 flakon ve 1 mL’lik çözücü
Norditropin PenSet
Human somatropin
Ambalaj: 12 IUx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü :: 24 IUx1flakon ve 2 mL’lik çözücü. Nordiject ile kullanılır.
Norditropin SimpleXx Kartuş
Somatropin
Ambalaj: 5 mg/1.5 mLx1 kartuş :: 10 mg/1.5 mLx1 kartuş :: 15mg/1.5 mLx1 kartuş.
Doz Önerisi: Kısa ürün bilgisi için sunumcu firmaya başvurunuz
Norlevo Tablet
Levonorgestrel
Ambalaj: 750 mcgx2 tablet.
End.:Kondomyırtılması, oral kontraseptifin unutulması, spiralin çıkarılması, diyaframınyerinden çıkması, koitus interruptus metodunun hatalı uygulanması, ısı ölçümyöntemiyle yapılan korunmalarda fertil döneme rastlayan ilişkiler ve tecavüzgibi beklenmeyen cinsel ilişkilerin ardından veya kontraseptif metodun etkigöstermemesinin beklendiği durumlarda 72 saat içinde kullanılır.
Kontr.E.:Levonorgestrelehipersensitivite gösteren kişilerde kontrendikedir.
Uyar.:Dış gebelikriski olan hastalara (önceden salpenjit veya ektopik gebelik geçirenler)önerilmez. Ağır hepatik yetmezlikte önerilmez. Crohn hastalığı gibi ağırmalabsorpsiyon sendromları etkinliğini azaltabilir. Aynı siklus içindetekrarlanması önerilmez. Önceden oluşmuş gebeliklerde endike değildir ve olangebeliği ortadan kaldırmaz. Anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle uygulamadanönce emzirme ve her uygulamadan sonraki sütün bebeğe verilmemesiönerilmektedir.
Yan E.:En sıkgörülen istenmeyen etkiler; bulantı, karın ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, başdönmesidir. Meme duyarlığı, damla halinde veya düzensiz kanama bildirilmiş olupgelecek periyoda kadar sürebilir.
Etkileş.:Levonorgestreletkinliği fenobarbital, fenitoin, primidon, karbamazepin, rifabutin,rifampisin, griseofulvin, ritonavir ile birlikte kullanıldığında azalır.
Doz Önerisi: Gerekli doz iki tablettir. Birinci tablet korunulmamışilişkiden sonra mümkün olan en kısa zamanda mümkünse 12 saat içinde ve 72 saatigeçmeyen bir sürede alınmalıdır. İkinci tablet 12 ile 24 saat arasında alınmalıdır
Norlopin Tablet
Amlodipin besilat
Ambalaj: 5 mgx20 tablet :: 10 mgx20 tablet
End.:Kalsiyumiyon akışı inhibitörü olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil veprinzmetal anjina tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarı-ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dönemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.
Yan E.:Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günlük doz 5 mg’dir. Gerektiğinde maksimum 10 mg’ye kadar yükseltilebilir
Norodol Ampul
Haloperidol
Ambalaj: 5 mg/1 mLx 5 ampul :: 10 mg/2 mLx5 ampul.
Norodol Damla
Haloperidol
Ambalaj: 2 mg/mLx20 mL’lik damlalıklı şişe.
Norodol Tablet
Haloperidol
Ambalaj: 5 mgx50 tablet :: 10 mgx30 tablet :: 20 mgx20tablet.
End.:Akut vekronik şizofreni, mani ve hipomani, organik psikozlar, psikolojikajitasyon, çocuklarda şiddetli hipereksitabilite ve aşırı hiperaktivite,motor tikler ve Gilles de la Tourette sendromu, anksiyete nevrozuve gerilim durumları, depresyon durumlarının anksiyete ile birliktegörülen karışık nevrozlarında endikedir. Haloperidol ayrıca düşükdozlarda antiemetik etki gösterir.
Kontr.E.:Ciddikardiyovasküler hastalığı olanlarda, alkoliklerde, parkinsonhastalığında, glokom, hipertiroidi, karaciğer ve böbrek yetmezliği,idrar zorluğu, solunum yetersizliği, ciddi toksik santral sinirsistemi depresyonları veya koma durumlarında ve haloperidolekarşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Alkol dahil SSS depresanlarınınetkisini artırır. Makine veya motorlu araç kullanmak gibi dikkatisteyen tehlikeli işlerde gerekli olan mental ve/veya fiziksel yeteneğiazaltacağı konusunda hastalar uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğinilk üç ayında kullanılması önerilmez. Emziren annelerde kullanılmasıgerektiğinde, emzirme kesilmelidir. 3 yaşından küçük çocuklaraverilmesi önerilmez.
Yan E.:Nörolojiketkiler, özellikle ekstrapiramidal sendromlar en çok görülenlerdir.Endokrinolojik, dermatolojik, gastrointestinal, solunumla ilgili,kardiyovasküler ve fotosensitif deri reaksiyonları da raporedilmiştir. Fotosensitif deri reaksiyonlarının az görülmesi halindetedaviye devam edilebilir. Yüksek dozajlı tedavilerin başlangıcında;ekstrapiramidal yan etkiler, distonik reaksiyonlar ve huzursuzlukşeklinde görülür. Larengeal spazm meydana getiren distoni, akathisiave tedavinin daha geç safhalarında bir psödoparkinson rijiditesendromu meydana gelebilir. Tardif diskinezi görülebilir. Galaktorrhea,amenore, jinekomasti ve impotens görülebilir.
Etkileş.:Haloperidol;amfetamin, kumarin veya indandion türevleri, antikonvülzanlar,barbitüratlar, antidiskinetikler, antihistaminikler, b-adrenerjik blokerler, SSS depresanları,dopamin, efedrin, epinefrin, levodopa ile birlikte kullanılmamalıdır.Lityum tuzlarının haloperidol ile birlikte yüksek dozlarda kullanılmasıhalinde ensefalopati sendromu ortaya çıkabilir.Yüksek dozda haloperidolmetildopanın etkisini artırır.
Doz Önerisi:Norodol Ampul: Yetişkinlerde çabuk ve acil kontrol için 10 mg genellikleyeterlidir. Günde 30 mg’ye kadar IM enjeksiyon verilebilir. Kontrolsağlanıncaya kadar her 6 saatte bir daha fazla doz uygulanabilir.Sonra azaltılan dozlarda oral tedaviye geçilir. Gerekirse IV olarakuygulanır. Norodol Damla/Tablet: Tablet ve damla ile yetişkinlerdetedaviye günde 10-15 mg’lı dozla başlanır ve memnun edici bir kontrolsağlanıncaya kadar doz artırılır. Maksimum düzelme sağlandığındadoz tedrici olarak azaltılarak etkili olan en düşük doz olan sürek dozaulaşır ki, bu da birçok hasta için günde 1-10 mg arasındadır
Nörofren Tablet
Pimozid
Ambalaj: 2 mgx30 tablet.
End.:Akut vekronik şizofrenide semptomların tedavisi ve nüksün önlenmesi; diğerpsikozlar, özellikle paranoya ve monosemptomatik hipokondriakpsikozlar (örneğin delüzyonal parazitoz); mani ve hipomani ile ortadereceli ve şiddetli psikomotor ajitasyon ve heyecanlanmanın kısasüreli tedavisinde ek tedavi olarak endikedir.
Kontr.E.:PimozidQT intervalini uzatabilir, dolayısıyla kalp aritmileri olanlardave konjenital QT uzaması olan hastalarda kontrendikedir. Ayrıcaağır santral sinir sistemi depresyonu olanlarda kontrendikedir. Pimozideveya diğer difenilbutilpiperidin türevlerine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Karaciğer hastalığı, böbrekyetersizliği, Parkinson hastalığı, feokromasitoma, tirotoksikoz,epilepsi ve epilepsiye yol açabilecek koşullarda (alkol yoksunluğuve beyin hasarı gibi) dikkatli olunmalıdır. Günde 16 mg’dan fazla pimozidalan hastaların kalp fonksiyonu periyodik olarak kontrol edilmelidir.Elektrolit bozuklukları özellikle hipokalemi, bir risk faktörüolarak kabul edilmelidir. Günde 20 mg’nin üzerindeki dozlarda anibeklenmedik ölüm olguları bildirilmiştir. Akut yoksunluk belirtileri,kusma, uykusuzluk yüksek dozda antipsikotik ilaçların birdenbirekesilmesinden sonra çok ender de olsa tanımlanmıştır. İlacın kademeliolarak kesilmesi önerilir. Pimozid, özellikle tedavinin başındadikkati bozabilir, bu etki alkol ile daha da artabilir. Hastalarsedasyon konusunda uyarılmalı, araba ve dikkat isteyen makinelerikullanmamaları bildirilmelidir. Gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüyle salgılandığından, kesin kullanımı gerekiyorsa, bebeğinemzirilmesi durdurulmalıdır.
Yan E.:Ekstrapiramidalyan etkiler görülebilir. Ani ilaç kesilmesine bağlı olarak kısa sürelidiskineziler de oluşabilir. Düşük dozlarda bile epileptik nöbetlerbildirilmiştir. Yaşlılarda yan etkiler daha kolay görülebilir.Doza ilişkin olarak, uyku hali, uykusuzluk, anksiyete ve bulantı-kusma,dispepsi gibi gastrointestinal semptomlar görülebilir. Ağız kuruluğu,libido kaybı, impotens ve hipotansiyon bildirilmiştir ancak otonomsinir sistemine ait belirtiler çok seyrek kaydedilir. Deri döküntüleriçok ender bildirilmiştir. Antipsikotik nöroleptik ilaçların hormonaletkisi, galaktore, jinekomasti ve oligo veya amenoreye neden olabilenhiperprolaktinemidir. Glikozüri bildirilmiştir. Nöroleptik malignsendromu görülmüştür. Hipertermi başlamadan önce ilk belirti olarakotonomik disfonksiyon belirtileri, örneğin taşikardi, labil arteriyelbasınç ve terleme ortaya çıkar. Antipsikotik ilaç tedavisi durdurulduktansonra 5-7 gün içinde genellikle düzelme olur.
Etkileş.:Alkol, hipnotikler,teskin ediciler ve kuvvetli analjezikler gibi ilaçlarla birliktekullanıldığında SSS depresyonu artabilir. Pimozid levodopanınantiparkinson etkisini bozabilir.
Doz Önerisi: Büyüklerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda oralyoldan günde bir kez kullanılır. Doz hastaya göre düzenlenmeli veyakın denetim altında ayarlanmalıdır. Dozun artırılması birerhaftalık aralarla olmalı ve günlük artış 2-4 mg’yi geçmemelidir. Şizofrenidebaşlangıç dozu akut evrede 10 mg’dir. Bu doz gerekirse yavaş yavaş enfazla günde 20 mg’ye kadar yükseltilebilir
Nörotrop FilmTablet
Pirasetam
Ambalaj: 800 mgx30 film tablet
End.:Anımsama,anıları tutma, dikkati bir noktaya teksif etme eksiklikleri, uykubozuklukları, vijilans yetersizlikleri gibi yerleşmiş bunama durumlarıylaPick ve Alzheimer hastalıkları dışında kalan yaşlanmaya bağlı ruhsaldavranış kusurları; kafa travması geçirenlerde görülebilen baş dönmesi,baş ağrısı, ajitasyon gibi sübjektif posttravmatik sendromlar; iskemikve hemorajik akut serebral dolaşım yetersizlikleriyle bunlarınve serebral arteriosklerozun kronik semptomları; delirium tremens,kronik alkolizm ve toksikomanilerde görülen fonksiyonel bozukluklarve zeka kusurlarıyla dezentoksifikasyon kürlerinde zihinsel yeteneklerinyeniden sağlanması; derin bilinç bulanıklıkları, beyin damarlarınıntravma sonrası sekelleri; çocuklarda görülen davranış bozuklukları,öğrenim performansında düşüklük gibi durumlarda kullanılır.
Kontr.E.:Ağır böbrekyetersizliklerinde kullanılmamalıdır. Diyaliz uygulanmayan hastalardayüksek dozların kısa aralıklarla kullanılması önerilmez.
Uyar.: Gebeliğin ilk 3 ayında kullanılması önerilmez.
Yan E.:Tedavininbaşında ajitasyon görülebilir. Baş dönmesi, baş ağrısı, ekstrapiramidalsemptomlar ve konvülsiyon, uyku bozuklukları, sinirlilik, irritabilite,tremor gibi nörolojik; mide ağrısı, bulantı, kusma, diyare, kabızlıkve anoreksi gibi gastrointestinal bozukluk; hemoglobin ve hematokritdeğerlerinde azalma görülebilir.
Etkileş.: Sadece 1 olguda pirasetam ve tiroid ekstreleri(T3-T4) birlikte verildiğinde konfüzyon, irritabiliteve uyku bozukluğu görüldüğü bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günde 3 kez 1 tablet çiğnenmeden bir miktar sıvıylaalınır. İstenilenetki sağlandıktan sonra günde 3 kez ½ tablete indirilir. Çocuklardadoz, vücut ağırlığının her 10 kg’si için 400 mg olarak hesaplanır
Noroxin FilmTablet
Norfloksasin
Ambalaj: 400 mgx14 film tablet.
End.:Genişspektrumlu bir bakterisittir. Üst ve alt, komplikasyonlu ve komplikasyonsuz,akut ve kronik üriner yol enfeksiyonlarında endikedir. Bu enfeksiyonlarasistit, piyelit, sistopiyelit, piyelonefrit, kronik prostatit, epididimitve ürolojik cerrahi, nörojenik mesane veya nefrolitiyazla birlikteolan ve norfloksasine duyarlı bakterilerin neden olduğu ürinerenfeksiyonlar dahildir. Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akutbakteriyel gastroenterit. Hem penisilinaz üreten, hem de penisilinazüretmeyen Neisseria gonorrhoeae’nin neden olduğu gonokoksik üretrit,farenjit, proktit veya servisit. Ve tifo. Derin nötropenisi olanhastalardaki sepsis ile bakteriyel gastroenteritin profilaksisindeendikedir.
Kontr.E.:Norfloksasineya da kimyasal olarak benzeyen herhangi bir kinolon antibakteriyelekarşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Norfloksasin, renal fonksiyonazalması olan hastalar için uygundur ancak, norfloksasin temel olarakböbrekler yoluyla atıldığından, şiddetli renal fonksiyon bozukluğuüriner düzeyleri anlamlı ölçüde tehdit edebilir. Gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.Norfloksasinininsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Anne için ilacınönemi göz önüne alınarak ya emzirme sonlandırılmalı ya da ilacınverilmesi durdurulmalıdır.
Yan E.:En sık raslananyan etkiler gastrointestinal, nöropsikiyatrik ve deriye ait reaksiyonlardırve bunlara bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, raş, mide ekşimesi, abdominalağrı/kramplar ve diyare dahildir. Çok nadir durumlarda anoreksi,uyku bozuklukları, depresyon, anksiyete/sinirlilik, irritabilite,öfori, oryantasyon bozukluğu, hallüsinasyon, tinnitus ve terleme gibibaşka olaylar bildirilmiştir.
Etkileş.:Birlikteprobenesid uygulanması norfloksasinin serum konsantrasyonlarınıetkilemez, ama ilacın üriner atılımı azalır. İn vitro olarak norfloksasin ile nitrofurantoinarasında antagonizm varlığı gösterilmiştir. Teofilin tedavisindekihastalarda birlikte kinolon kullanılması durumunda nadiren teofilinebağlı yan etkilerle ilgili raporlar bildirilmiştir. Norfloksasinile birlikte kullanılması durumunda yüksek siklosporin serum düzeyleribildirilmiştir. Sukralfat ya da antasitler norfloksasin ile birlikteya da norfloksasin uygulanmasından sonraki 2 saat içinde uygulanmalıdır.
Doz Önerisi: Üriner yol enfeksiyonları: Günde 2×400 mg, 7-10gün. Komplikasyonsuz akut sistit: Günde 2×400 mg, 3-7 gün. Kronik nüksedenüriner yol enfeksiyonu: Günde 2×400 mg, 12 haftaya kadar. Akut bakteriyelgastroenterit: Günde 2×400 mg, 5 gün. Akut gonokoksik üretrit, farenjit,proktit, servisit: 800 mg, tek doz. Tifo: Günde 3×400 mg 14 gün. Profilaktikolarak, derin nötropeni sepsisinde günde 3 kez 400 mg, derin nötropenisüresince önerilir. Bakteriyel gastroenteritte 400 mg/gün’lükdoz, endemik bölgelere gitmeden 24 saat önce başlanır ve ayrıldıktan48 saat sonrasına kadar sürdürülür
Norpace Kapsül
Dizopiramid fosfat
Ambalaj: 100 mgx25 kapsül.
End.:Unifokalve multifokal prematür ventriküler kontraksiyonlar, prematür arteriyelkontraksiyonlar, paroksismal arteriyel ve ventriküler taşikardi,primer kardiyak aritmi ve daha önce geçirilmiş miyokard enfarktüsüyleilgili aritmiler gibi arteriyel ve ventriküler aritmilerde endikedir.Ayrıca konjestif kalp yetmezliği yeterince kontrol altına alındığındadijital alan hastalarda da kullanılabilir.
Kontr.E.:Daha öncedenmevcut AV blok, şok, glokom, idrar retansiyonu ve preparata karşıaşırı duyarlık halinde kontrendikedir.
Uyar.:Hasta dijitalizeedilmeden ve yeterince kompanse olmadan kardiyomiyopatiyle birliktekonjestif kalp yetmezliği olanlarda ve kalp yetmezliği iyi kompanseedilmemiş hiçbir hastada kullanılmamalıdır. Renal fonksiyon bozukluğu, dijitalzehirlenmesi, prostat hipertrofisi ve gebelikte dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Ağız kuruması,kabızlık, görmede bulanıklık, baş dönmesi, idrar yapmaya başlarkengüçlük çekme ve gastrointestinal belirtiler gibi yan etkiler görülebilir.Tedavi süresinde 1, 2 ve 3. kalp bloku oluşumunda dozaj azaltılmalıveya ilaç bırakılmalıdır.
Doz Önerisi: Başlangıçta günlük doz 6 saattebir uygulanan 100-150 mg’dir. Daha sonra tedaviden alınan sonuca göre günde800 mg’ye kadar çıkan bir dozaj uygulanır
Norsol Forte Göz/Kulak Damlası
Prednizolon sodyumfosfat
Ambalaj: %1×5 mL’lik damlalıklı şişe
End.:Dış kulakyolu enflamasyonları, jeneralize enflamatuvar dermatozlarda(Sebore, psöriazis, alerjik dermatit veya nörodermatit) berabergörülen otitis eksterna ile gözde alerjik konjunktivit, akne rozasea,yüzeyel nokta şeklindeki keratit, herpes zoster keratiti, iritis,siklitis, geçici enfektif konjunktivit gibi palpepral ve bulberkonjunktivanın, kornea ve göz küresinin arka segmentinin steroideyanıt veren enflamatuvar durumlarında, kimyasal-radyasyon veyatermal yanmalarda veya yabancı cisim batmalarında, hafif veya ciddienflamasyonlarda, özellikle olağanüstü hızlı bir kontrol gerektiğindeönerilir.
Kontr.E.:Akut yüzeyelherpes simpleks keratitinde, göz ve kulaktaki mantar enfeksiyonlarında,kornea ve konjunktivanın vaccinia, varicella ve diğer birçok virüshastalıklarının akut enfeksiyöz safhalarında, kulak zarı perforasyonlarında,göz tüberkülözünde, prednizolona aşırı duyarlıkta, komplike olmayanyüzeyel kornea yabancı cisim çıkarılmasından sonra kontrendikedir.
Uyar.: Uzun süreli kullanımlarda artmış intraoküler basınçve/veya glokom, optik sinir hasarı, görme keskinliğinde ve görmealanında azalma, posterior subkapsüler katarak oluşumu veya sekondergöz enfeksiyonları meydana gelebilir. Özellikle gözün derin yapılarıtutulmuşsa sistemik tedavi yapılmalıdır. Gebelerde ve emzirenannelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Optik sinirhasarıyla birlikte glokom, görme keskinliği ve görme alanında azalma,posterior subkapsüler katarak oluşumu, herpes simpleks ve mantarlarıiçeren patojenlerin neden olduğu sekonder oküler enfeksiyonlar,ender olarak katarakt ameliyatının ardından kabarcıklar bildirilmiştir.Bazan batma ve yanma meydana gelebilir.
Doz Önerisi: Dış kulak yolu temizlenip kurulandıktan sonra,solüsyon damlalıkla kulak yoluna damlatılır. Başlangıç dozu olarakgünde 2-3 kez 3-4 damla önerilir. Yeterli sonuç alındıktan sonra doztedricen azaltılır ve tedavi sonlandırılır. Eğer gerekli görülürse,dış kulak yolu solüsyonla doyurulmuş bir gazlı bezle kapatılır.Gazlı bezin solüsyonla devamlı nemli kalması sağlanır ve 12-24 saatsonra yerinden alınır. Gözde, iyileşme gerçekleşinceye kadar, gündüzsaatte bir, gece 2 saatte bir konjunktiva kesesine 1-2 damla damlatılır.Daha sonra tedricen 3-4 saatte bir 1 damlaya indirilir. Tedavi süresilezyon tipine bağlı olarak birkaç gün veya birkaç hafta olabilir
Nortan Tablet
Atenolol
Ambalaj: 50 mgx28 tablet :: 100 mgx28 tablet
End.:Hipertansiyonunkontrolünde, tek başına veya diğer antihipertansif ilaçlarla birlikteözellikle tiyazit tipi bir diüretikle birlikte verilebilir. Ayrıca,koroner ateroskleroza bağlı anjina pektorisin uzun süreli kontrolündeendikedir.
Kontr.E.:Sinüs bradikardisi,1. dereceden büyük kalp bloğu, kardiyojenik şok ve belirgin kalp yetersizliğindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Konjestif kalp yetersizliğiolan hastalarda, dolaşım fonksiyonunu destekleyici sempatik stimülasyongereklidir. b-blokajmiyokardın kontraktilitesini bastırarak kalp yetersizliğiniağırlaştırabilir. Atenolol tedavisi birdenbire kesilmemeli vehasta bu konuda uyarılmalıdır. Tedavi kesileceği zaman, hastalarınfiziksel aktivitelerini azaltmaları önerilmelidir. Ameliyatolacak hastalarda atenolol 48 saat önceden kesilmelidir. b-adrenerjik blokaj hipertiroidininbazı klinik belirtilerini (örn. taşikardi) maskeleyebilir. b-blokajın ani olarak kaldırılması,tiroid fırtınası oluşturabilir. İlacın yararı, fetüs üzerindeolası bir riskten daha ağır basıyorsa gebelerde kullanılabilir.Anne sütüne geçtiğinden emziren annelere verilmemelidir.
Yan E.:Çoğu hafifve geçici nitelikte olmak üzere bradikardi, kalp yetmezliği, kalpbloku, ventriküler taşikardi, ekstremitelerde soğukluk, posturalhipotansiyon, bacak ağrısı, baş dönmesi, başta boşluk hissi, yorgunlukhali, letarji, uyku hali, depresyon, diyare, bulantı, dispne, raller,deri döküntüleri, gözde kuruluk gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Rezerpingibi katekolaminleri boşaltan ilaçlarla bir b-bloker birlikte verilirse aditifetki ortaya çıkabilir. b-bloker ile klonidini birlikte kullananlarda,tedaviyi kesmek gerektiğinde, klonidinin yavaş yavaş kesilmesindenbirkaç gün önce, b-blokertedavisi kesilmelidir. Ca+ kanal blokerleri (verapamilve diltiazem) ile birlikte kullanıldığında bradikardi, ileti bozukluklarıya da kalp yetersizliği gelişebilir
Doz Önerisi: Günlük doz tek doz halinde 50 mg veya 100 mg’dir
Norvadin Tablet
Amlodipin
Ambalaj: 5 mgx20 ve 30 tablet :: 10 mgx20ve 30 tablet
End.:Kalsiyumiyon akışı inhibitörü olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil veprinzmetal anjina tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarı-ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dönemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.
Yan E.:Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Gerek hipertansiyon, gerekse anjinada, başlangıçolarak günde bir kez verilen 5 mg’dir. Hastanın yanıtına göre günde2x5 mg’ye çıkarılabilir. Tiyazit diüretik, b-bloker ya da ACE inhibitörleriylebirlikte kullanılacaksa, doz ayarlaması gerekmez
Norvasc Tablet
Amlodipin
Ambalaj: 5 mgx20 ve 30 tablet :: 10 mgx20tablet
End.:Kalsiyumiyon akışı inhibitörü olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil veprinzmetal anjina tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarı-ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dönemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.
Yan E.:Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Hipertansiyon ve anjina için olağan başlangıçdozu günde bir kez 5 mg’dir. Bu doz hastanın kişisel yanıtına bağlıolarak maksimum 10 mg’ye artırılabilir
Norvir Oral Çözelti
Ritonavir
Ambalaj: 280 mg/mLx240 mL’lik şişe.
Norvir Yumuşak Kapsül
Ritonavir
Ambalaj: 100 mgx84 kapsül içeren 4 şişede toplam 336 kapsül.
End.: Hastalığın gelişimiyle ilgili klinik ve/veyaimmünolojik bilgilere göre tedavinin yerindeliği saptandığındatek başına veya nükleozid analog/analoglarla kombinasyon halindeHIV enfeksiyonlu hastaların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Ritonavire aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir. Ritonavirin aşağıdaki ilaçların plazma konsantrasyonlarındabüyük artışlar meydana getirmesi beklenir: Amiodaron, astemizol,bepridil, bupropion, sisaprid, klozapin, dihidroergotamin, enkainid,ergotamin, flekainid, meperidin, pimozid, piroksikam, propafenon,propoksifen, kinidin, rifabutin ve terfenadin. Bu ilaçların aritmiler,hematolojik anormallikler, nöbetler veya diğer potansiyel ciddiadvers etkiler gibi bilinen riskleri vardır. Bu ilaçlar ritonavirile birlikte uygulanmamalıdır. Ayrıca, aşırı sedasyon ve solunumdepresyonuna yol açma potansiyeli nedeniyle alprazolam, klorazepat,diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, triazolam ve zolpidemritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır.
Uyar.: Ürtiker, hafif deri erüpsiyonları, bronkospazmve anjiyoödemi içeren alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Ayrıcaanafilaksi ve Stevens-Johnson sendromunun nadir olguları da raporedilmiştir. Hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda bu ilacınuygulanması sırasında dikkatli olunmalıdır. Gebelerde ancak potansiyel yararlarıpotansiyel risklerinden kesin olarak ağır basarsa kullanılmalıdır.Anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ritonavirin bebekgelişimindeki etkileri bilinmediğinden, emziren annelerde ancakpotansiyel yararları potansiyel risklerine ağır basarsa kullanılmalıdır.Hastalara, ritonavir tedavisinin cinsel ilişki veya kan kontaminasyonuyoluyla HIV’i başkalarına bulaştırma riskini azaltmadığı bildirilmelidir.
Yan E.: Karın ağrısı, asteni, ateş, başağrısı, ağrı, vazodilatasyon, anoreksi, diyare, ağız kuruluğu,dispepsi, geğirti, gaz, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik,lokal boğaz irritasyonu, ağız ülseri, bulantı, kusma, hiperlipemi,kilo kaybı, miyalji, anksiyete, sirkumoral parestezi, baş dönmesi,hiperestezi, uykusuzluk, parestezi, periferal parestezi, somnolans,artan öksürük, farenjit, makülopapüler kızarıklık, prürit, kızarıklık,isilik, terleme, tat alma bozukluğu görülebilir.
Etkileş.: Yukarıda kontrendike olduğubildirilen ilaçlarla ritonavir birlikte uygulanmamalıdır.
Doz Önerisi:Norvir oral yoldan uygulanır ve tercihen gıdalarla alınmasıönerilir. Erişkinler: Erişkinler için önerilen ritonavir dozu ağız yoluylagünde 2 kez 600 mg’dir. Ritonavir tedavisine günde 2 kez en az 300 mgdoz ile başlanmalı ve günde 2 kere 100 mg doz artışı ile günde 2 kere600 mg’ye kadar doz artırılmalıdır. Pediyatrik Hastalar: Ritonavir diğer antiretroviralajanlarla kombine halde kullanılmamalıdır. Önerilen ritonavirdozu günde 2 kez ağız yoluyla 400 mg/m2’dir ve günde 2 kere600 mg’yi aşmamalıdır. Ritonavir 250 mg/m2 doz ile başlatılmalıve 2-3 günlük intervalde günde 2 kez 50 mg/m2’ye artırılmalıdır
Nostil Burun Spreyi
Fenilefrin HCI 35mg, klorfeniramin maleat 60 mg, klorbutanol 75 mg
Ambalaj: 15 mL’lik şişe.
End.:Allerjikkaynaklı saman nezlesi, koriza, akut sinüzit, akut rinosinüzit gibibütün akut rinit olgularının tedavi ve profilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekifenilefrinin vazokonstriktör etkisi nedeniyle, atrofik rinit veozenada kontrendikedir. Bileşimdeki maddelerden herhangi birineduyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Önerilen dozlarda kullanılmalıdır. 3-5 gündenuzun süre ve yüksek dozlarda kullanıldığında burunda yeniden tıkanıklık(rekonjesyon) yapabilir. Hipertiroidli, glokomlu ve hipertansiyonlularda;ciddi kalp rahatsızlığı bulunanlarda dikkatli olarak ve yüksek dozlaruygulamaktan sakınarak kullanılmalıdır.
Yan E.:Bazı hastalardakullanıldığında ısırgan bir his oluşabilir, bir-iki günde geçer.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günde 4-6 kez, her burun deliğine2-4 damla ve çocuklarda günde 3-4×1-2 damla uygulanır. 6 yaşına kadarolan çocuklarda preparat günde 3-4×1-2 damla uygulanır. 6 yaşına kadarolan çocuklarda preparat yarı yarıya dilüe edilerek kullanılmalıdır
Notidin FilmTablet
Famotidin
Ambalaj: 40 mgx30 film tablet
End.: Duodenal ülser vebenign gastrik ülserlerin tedavisinde, duodenal ülserlerin nüksünüönlemede, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı sekresyon durumlarındakullanılır.
Kontr.E.:Famotidineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşındanküçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Böbrek fonksiyon yetersizliğindetedbirli kullanılmalıdır. Gebelerde kullanılması kesin gerekiyorsatıbbi kontrol altında verilmelidir.
Yan E.:Nadirenbaş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye raslanabilir.
Doz Önerisi: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta geceyatmadan önce 40 mg’lik tablet 4-8 hafta süreyle ve daha sonra yarımtablet 6 ay süreyle kullanılır. Benign mide ülserinde günlük doz gece yatmadanönce 6-8 hafta kullanılan 40 mg’dir. Zollinger-Ellison sendromundabaşlangıçta 4×20 mg ve daha sonra arttırılan dozlar kullanılır
Nötras Tablet
Asetilsalisilikasit
Ambalaj: 450 mgx20 tablet.
End.:İltihabidurumlarda, örneğin akut ve kronik romatizmal hastalıklarda; ağrılarda,örneğin baş ve diş ağrısı, bel ağrısı (lumbago), nevralji, siyatik,migren ve adet sancılarında; soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlardagörülen ağrı ve ateş durumlarında endikedir.
Kontr.E.:Salisilatlarave diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlığıolanlarda, kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, gebeliğinson üç ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gastrointestinalkanalda kronik ve aktif ülseri olanlarda kullanılması sakıncalıdır.
Uyar.: Karaciğer harabiyeti olanlarda, ayrıca cerrahigirişimde bulunulacak kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde kullanımı önerilmez.Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.:Gastrointestinalhemoraji, ülserasyon, tinnitus, vertigo, geçici işitme kaybı, kanamazamanının uzaması ve nadiren lökopeni, trombositopeni, plazmademir konsantrasyonunda düşme görülebilir.
Etkileş.:Antikoagülanlarınve oral hipoglisemiyanların etkisini potansiyelize eder. Salisilatlarküçük dozlarda probenesid ve sülfinpirazonun ürikozürik etkisiniazaltır. Spironolaktonla oluşan sodyum itrahı, salisilat varlığındaazalabilir. Alkolle, kortikosteroidlerle birlikte kullanımıgastrointestinal sistemde kanama olasılığını artırır. Pirazolontürevleriyle birlikte kullanımı gastrointestinal ülserasyonriskini artırır. Üriner alkalileştiriciler, fenobarbital ve propranololasetilsalisilik asidin etkisini azaltır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde günlük doz 3×1-3 tablet ve çocuklarda3x½-1 tablettir. Akut romatizma tedavisinde günde 12-16 tablete kadaruygulanabilir
Novade Tablet
Repaglinid
Ambalaj: 0.5 mgx90 tablet :: 1 mgx90 tablet :: 2 mgx90tablet
End.:Hiperglisemisidiyet, kilo kaybı veya egzersizle yeterli oranda kontrol altına alınamayan,insüline bağımlı olmayan (NIDDM) Tip II diyabet hastalarında endikedir. Tekbaşına metforminle yeterince kontrol altına alınamayan hastalarda, metforminile kombine olarak kullanılabilir.
Kontr.E.:Repaglinidekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. C-peptidnegatif Tip I (insüline bağımlı) diyabet, diyabetik keto-asidoz, gebelik veyaemzirme dönemi, ciddi karaciğer yetersizliği ve 12 yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır.
Uyar.: Diyet, kilo kaybı ve egzersiz gibi önlemlerle kontrolaltına alınamayan hipergliseminin tedavisinde kullanılmalıdır. Herhangi biroral antidiyabetik ile glisemik düzeni kontrol altına alınmış hastalarda ateş,travma, stres, enfeksiyon veya cerrahi gibi etkenlerle glisemik kontrolbozulabilir. Bu gibi durumlarda repaglinid tedavisinin kesilip, geçici bir süreinsülin tedavisi ile sürdürülmesi önerilebilir. İlacın alınmasından sonraki 1-3saat içinde hipoglisemi riski daha fazla olduğundan, oral kullanımı izleyenbirkaç saat araç ve makine kullanımı önerilmemektedir.
Yan E.:Başağrısı, hipoglisemi, üst solunum yolu enfeksiyonu, hastaların %10’undanfazlasında görülmüştür. Göğüs ağrısı, bulantı, pirozis, kusma, kabızlık,diyare, diş ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu, artralji, sırt ağrısı, parestezi,sinüzit, rinit, bronşit, alerji, hastaların %1 ile 10’unda görülmüştür. İzoleolgularda, görme bozuklukları veya karaciğer enzimlerinde artma görülebilir.
Etkileş.:Diğerantidiyabetik ilaçlar, MAO inhibitörleri, selektif olmayan beta-bloker ilaçlar,ACE inhibitörleri, salisilatlar, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, alkol veanabolizan steroidler hipoglisemik etkiyi artırabilirler. Oral kontraseptifler,tiyazid grubu diüretikler, kortikosteroidler, tiroid hormonları, danazol vesempatomimetik ilaçlar hipoglisemik etkiyi azaltabilir. Alkol ile repaglinidinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: Yeterince sıvı ile birlikte, ağız yoluyla ve yemeklerden15-30 dakika önce veya yemekle birlikte bütün olarak alınması önerilir. Günde 2, 3 veya 4 kez kullanılabilir.Kullanıldıktan sonra yemek yenmesi gerekir. Başlangıç tedavi dozudeğişebilmektedir. Daha önce antidiyabetik tedavi görmemiş veya hemoglobin A1C(HbA1C) düzeyi 8 mg/dL altında olan hastalarda, önerilen başlangıç tedavi dozu0.5 mg’lik tek tablettir. Daha önce antidiyabetik tedavi almış veya HbA1Cdüzeyi 8 mg/dL üstünde olan hastalarda, tedaviye başlangıç dozu 1 veya 2 mg’liktek tablettir. Sürek dozu 0.5 ile 4 mg arasında değişebilmektedir. Önerilengünlük maksimum toplam doz 16 mg’dir
Novadral Retard Draje
Norfenefrin
Ambalaj: 15 mgx30 draje.
End.:Esansiyelve ortostatik hipotansiyon, enfeksiyon hastalıkları ve nekahattakidolaşım zaafı, küçük cerrahi operasyonlar ve endoskopiye bağlıhipotansiyon profilaksisi ve fonksiyonel dolaşım bozukluklarındaendikedir.
Kontr.E.:Arteriyelhipertansiyonda kontrendikedir. Feokromsitoma, tirotoksikoz ve akut nefrittekullanılmamalıdır.
Yan E.:Baş ağrısıve kan basıncı yükselmesi gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Atropinve MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde yemeklerden ½ saat öncealınan 2-3×1 drajedir.
Novakom-S Ampul
Metamizol sodyum
Ambalaj: 1 g/2 mLx1 ve 5 ampul
Novakom-S Fort Ampul
Metamizol
Ambalaj: 2 g/4 mLx1 ve 5 ampul.
Novakom-S Tablet
Metamizol
Ambalaj: 500 mgx10 ve 20 tablet.
End.:Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar, başve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatif ağrılar);mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarınaait spastik kökenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar; başka önlemlerle,örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyen yüksek ateş.
Kontr.E.:Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgörülebilir.
Yan E.:Şok ve agranülositoz,lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.
Etkileş.:Siklosporin ile kullanıldığındasiklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipiron ve alkol birbirlerininetkilerini artırırlar.
Doz Önerisi: Novakom-S Ampul: Novakom-S enjeksiyonu mutlaka hekim önerisiyle kullanılmalıdırve IV uygulama hekim kontrolü altında yapılmalıdır. Yetişkinlerve 15 yaşın üzerindeki gençlere IV veya IM yoldan uygulanacak birkerelik doz 2-5 mL’dir, günlük doz 10 mL’ye kadar artırılabilir. 1 yaşındanküçük çocuklarda yalnızca IM yoldan uygulanmalıdır. Yaklaşık 30kg ağırlığındaki bir çocukta bir kerelik doz 0.4 ile 1 mL’dir. Novakom-STablet: Günde 3kez 1-2 tablet önerilir. Günlük maksimum doz 4 kez 2 tablettir. Tabletlerbiraz suyla, çiğnenmeden yutulmalıdır
Novalgin Ampul
Metamizol sodyum
Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ve 50 ampul :: 2.5 g/5 mLx5 ampul
Novalgin Damla
Metamizol sodyum
Ambalaj: 17 mg/damlax10 mL’lik şişe.
Novalgin Şurup
Metamizol sodyum
Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe
Novalgin Tablet
Metamizol sodyum
Ambalaj: 500 mgx20 tablet
End.:Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar, başve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatif ağrılar);mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarınaait spastik kökenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar; başka önlemlerle,örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyen yüksek ateş.
Kontr.E.:Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgörülebilir.
Yan E.:Şok ve agranülositoz,lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.
Etkileş.:Siklosporinile kullanıldığında siklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipironve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.
Doz Önerisi: Novalgin Ampul: Yetişkinler ve 15 yaş ve üzerindekilerde IV veyaIM yoldan uygulanacak bir kerelik doz 2-5 mL’dir. Günlük doz 10 mL’ye kadarartırılabilir. 1 yaşından küçük çocuklarda yalnızca IM yoldan uygulanmalıdır.Yaklaşık 30 kg ağırlığındaki bir çocukta bir kerelik doz 0.4 ile 1mL’dir. Gerektiğinde bu doz günde 4 kereye kadar tekrarlanabilir. NovalginŞurup: 15 yaş veüzerindekilerde bir kerelik doz 2-4 kaşık, günlük maksimum doz 4×4ölçektir. Çocuklarda 16-23 kg (4-6 yaş) bir kerelik ¾-1½ ölçek, günlükmaksimum 4×1½ ölçek; 24-30 kg (7-9 yaş) bir kerelik 1-2 ölçek, günlükmaksimum 4×2 ölçek; 31-45 kg (10-12 yaş) bir kerelik 1½-3 ölçek, günlükmaksimum 4×3 ölçek; 46-53 kg (13-14 yaş) bir kerelik 1¾-3½ ölçek, günlükmaksimum 4×3½ ölçektir. Novalgin Tablet: 15 yaş ve üzerindekilerde bir kerelikdoz 1 veya 2 tablettir. Günlükmaksimum doz 4×2 tablettir. Tabletler biraz sıvıyla çiğnenmeden yutulur
Novantrone Viyal
Mitoksantron
Ambalaj: 20 mg/10 mLx1 viyal
End.:İlerlemişmeme kanseri, non-Hodgkin lenfoma, yetişkinlerin akut nonlenfositiklösemilerinde (ANLL), primer karaciğer kanseri ve over kanserindeendikedir.
Kontr.E.:Mitoksantronakarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Mitoksantron sitotoksik birilaç olduğundan, antineoplastik ilaçlarla tedavi konusunda deneyimliuzman hekimlerce ya da onların gözetiminde kullanılmalıdır. Geneldurumu bozuk ya da kemik iliği depresyonu olan hastalarda büyük birdikkatle kullanılmalıdır. Aynı kural ciddi karaciğer yetmezliğiolan hastalar için de geçerlidir. Mitoksantron hastaya verilişindensonraki 24 saat içinde idrara mavi-yeşil renk verebileceğinden,bu konuda hastalar bilgilendirilmelidir. Mitoksantron gebelerdekullanılmamalıdır. İlacın kullanımı sırasında ve tedavinin bitimindensonra en az 6 ay süreyle gebe kalınmasından sakınılması konusundaeşler uyarılmalıdır. Emziren annelerde kullanımı gerekiyorsa,emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.:Önerilendozlarda verilmesiyle düşük düzeyde bir lökopeni beklenmelidir.Trombositopeni oluşabilir, anemi ise daha nadirdir. İlerlemiş memekanseri ve lenfomalarda, mitoksantronun 21 günde bir uygulanmasıylaen sık ortaya çıkan yan etkiler bulantı ve kusmadır. Diğer bir yan etkisialopesi olup, genellikle hafif seyreder ve tedavinin kesilmesiylebirlikte düzelir. Daha nadir bildirilen yan etkilerse amenore, iştahsızlık,kabızlık, ishal, dispne, yorgunluk hali, ateş, gastrointestinal kanama,stomatit/mukozit gibi durumlardır.
Etkileş.: Diğer antineoplastik ilaçlarlakombine tedavi durumunda daha şiddetli toksik etkiler (özellikleartan miyelotoksik ve kardiyotoksik etkiler) beklenmelidir. Mitoksantron,aynı enfüzyon çözeltisi içinde başka hiçbir müstahzarla karıştırılmamalıdır.
Doz Önerisi:İlerlemiş meme kanseri, non-Hodgkin lenfoma, hepatoma:Önerilenbaşlangıç dozu 21 günde bir tekrarlanabilen tek doz IV şeklinde 14mg/m2’dir. Geneldurumu bozuk ya da kemik iliği rezervi düşük hastalarda başlangıçdozunun 12 mg/m2 olması önerilir. İzleyen dozların veriliş zamanıve miktarı klinik duruma göre değerlendirilmelidir. 21 gün içindelökosit ve trombosit değerleri normale dönmüşse önceki doz tekrarlanabilir.Akutnon-lenfositik lösemi (ANLL): Remisyonun başlaması için önerilen doz günlükIV enjeksiyon şeklinde 5 gün arka arkaya 12 mg/m2’dir (toplam 60mg/m2
Novesin Göz Damlası
OksibuprokainHCI ‰5, klorheksidin asetat 0.1 mg/ml
Ambalaj: 10 mL’lik ambalaj.
End.:Lokalgöz anestezisinde kullanılır. Göz tansiyonu ölçümleri ve küçükcerrahi operasyonlarda endikedir. Anestezi süresi yaklaşık 30 dakikadır.
Kontr.E.:Belirtilenendikasyonlar dışında kullanımı kontrendikedir.
Yan E.:PABA türevianesteziklere duyarlı hastalarda çapraz alerjik reaksiyonlar oluşabilir.
Doz Önerisi: Kornea yüzeyindeki yabancı cisimlerin çıkartılmasında5 dakika içinde 3×1 damla, korneanın derinine batmış yabancı cisimlerinçıkartılmasında 30-60 saniye aralıklarla 5-10×1 damla, tonometri,gonioskopi vb. durumlarda 1-2 damla, lokal anestezide enjeksiyonveya operasyon başlamadan 5 dakika içinde 3×1 damla kullanılır
NovoNorm Tablet
Repaglinid
Ambalaj: 0.5 mgx30 ve 90 tablet :: 1 mgx30 ve 90 tablet :: 2 mgx30 ve 90 tablet
Doz Önerisi: Kısa ürün bilgisi için sunumcu firmaya başvurunuz
Novo-Plan Ampul
Metamizol
Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul
End.:Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kökenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.
Kontr.E.:Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronş astması veya özellikle samannezlesi şeklinde belirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yoluenfeksiyonu olan hastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarınakarşı aşırı duyarlığı (analjezik astması, analjezik intoleransı)olan kişiler dipiron kullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler.Aynı durum, az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran,yüzde şiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerde özellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyonvarsa kullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçükveya 5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgörülebilir.
Yan E.:Şok ve agranülositoz,lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.
Etkileş.:Siklosporinile kullanıldığında siklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipironve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.
Doz Önerisi: Erişkinlerde hafif ve kronik olgularda günde2-3 kez 1 ampul IM veya IV olarak; şiddetli ağrılarda (koliklerde)günde 1-2 kez 2 ampul yavaş IV olarak uygulanır
Novopyrine Ampul
Dipiron
Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul
End.: Şiddetli akut ve kronik ağrılar(örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar, baş ve diş ağrıları, tümörağrıları, yaralanmalar, postoperatif ağrılar); mide bağırsak kanalına,safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait spastik kökenli,şiddetli akut ve kronik ağrılar; başka önlemlerle, örneğin soğuknemli kompresle düşürülemeyen yüksek ateş.
Kontr.E.:Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz-6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.
Uyar.: Bronş astması veya özellikle samannezlesi şeklinde belirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yoluenfeksiyonu olan hastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarınakarşı aşırı duyarlığı (analjezik astması, analjezik intoleransı)olan kişiler dipiron kullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler.Aynı durum, az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran,yüzde şiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerde özellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyonvarsa kullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçükveya 5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgörülebilir.
Yan E.:Şok ve agranülositoz,lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.
Etkileş.:Siklosporinile kullanıldığında siklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipironve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.
Doz Önerisi: Alışılmış bir kerelik doz 0.5-1 g’dir. Bu doz günde3-4 kez tekrarlanabilir. 1 g’nin üstündeki dozlar IV yoldan çok yavaşolarak uygulanmalıdır. Maksimum bir kerelik doz 2.5 g ve günlük doz 5g’dir
NovoRapid Flakon
İnsülin aspart
Ambalaj: 1000U/10 mLx1 flakon.
NovoRapid Penfill
İnsülin aspart
Ambalaj: 300U/3 mLx5 kartuş.
Doz Önerisi: Kısa ürün bilgisi için sunumcu firmaya başvurunuz
Novosef Flakon IM, IV
Seftriakson disodyum
Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1flakon ve 3.5 mL’lik %1 lidokain ampulü :: 0.5 g IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü su ampulü
End.:Duyarlıbakterilen yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistemenfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğazenfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonoredahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyonprofilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi:Erişkinler:Enfeksiyonun türüne ve ağırlığına göre,günde 1-2 g Novosef tek doz olarak ya da iki eşit parçaya bölünerekaşağıda tarif edildiği gibi hazırlanır. Günlük toplam doz 4 gramıgeçmemelidir. Komplikasyonsuz gonore tedavisinde, tek doz 250 mg Novosef genellikleyeterli tedaviyi sağlar. Cerrahi profilaksisinde, ameliyattan 0.5-2 saatönce 1 g Novosef uygulanması (tek doz) önerilir. Çocuklar: Menenjit: Menenjit tedavisindegünlük doz, kg başına 100 mg üzerinden hesaplanır ve bulunan miktartek doz olarak ya da iki eşit parçaya bölünerek 12 saat arayla uygulanır.Günlük toplam doz 4 gramı geçmemelidir. Diğer enfeksiyonlar: Günlükdoz, kg başına 50-75 mg üzerinden hesaplanır ve bulunan miktar tekdoz olarak ya da iki eşit parçaya bölünerek 12 saat arayla uygulanır.Günlük toplam doz 2 gramı geçmemelidir. Genel olarak Novosef tedavisinin, klinik belirtilerinkaybolmasından sonra 2 gün daha sürdürülmesi gerekir. Enfeksiyonlarınçoğunda 14 günlük bir tedavi yeterlidir, ancak ağır ve komplikasyonluenfeksiyonlarda daha uzun süreli tedaviler gerekli olabilir. Streptococcus pyogenes enfeksiyonlarında tedavininen az 10 gün sürdürülmesi önerilir
NovoSeven Flakon
Faktör VIIa (aktiveedilmiş eptakog alfa)
Ambalaj: 60 KIU (1.2 mg): 1 flakon, 1 çözücü flakon, eritmeişleminde kullanılan 1 transfer iğnesi, 1 disposable enjektör, 1 enfüzyon seti,2 adet alkollü pamuk :: 120 KIU (2.4 mg): 1 flakon, 1 çözücü flakon, eritmeişleminde kullanılan 1 transfer iğnesi, 1 disposable enjektör, 1 enfüzyonseti, 2 adet alkollü pamuk.
Doz Önerisi: Kısa ürün bilgisi için sunumcu firmaya başvurunuz
Novuxol Pomat
Kollajenaz
Ambalaj: 1.2 Ü/gx10 ve 30 g’lik tüp.
End.:Kutan vesubkutan ülserasyonlarda nekrotik dokunun enzimatik tedavisindeendikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir.
Yan E.:Lokal irritasyon,ağrı ve yanma gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Tirotrisin,gramisidin ve tetrasiklinlerle birlikte lokal uygulanmamalıdır.Lokal olarak birlikte uygulandığında antiseptikler, ağır metaller,deterjanlar ve sabunlar kollagenaz aktivitesini inhibe eder.
Doz Önerisi: Günde 1 kez yaklaşık 2 mm kalınlığında pomat tedaviedilecek bölge hafif nemlendirildikten sonra uygulanır. Gereklidurumlarda günde 2 kez uygulanır. Tedavi süresince yara bölgesinemli tutulmalıdır. Nemlendirmek için serum fizyolojik veya glukozkullanılabilir
Nüfro Oral Süspansiyon
Nifuroksazid
Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe
End.:İnvazivolmayan bakteriyel kökenli akut diyare tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Nitrofurantürevlerine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında,prematüre ve yenidoğanlarda (0-1 ay) kontrendikedir.
Uyar.: Kanamalı ve pürülan, invaziv, enfektif diyarede,sistemik etkisi güçlü antibakteriyel maddeler kullanılmalıdır.Gebelerde kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Yan E.:Nadirenallerjik reaksiyonlar görülebilir.
Etkileş.: Herhangi bir geçimsizlik veya etkileşme görülmemiştir.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 10 yaşın üzerindeki çocuklardagünde toplam 2-4 ölçek kullanılır. 1 yaşın üzerindeki çocuklardagünde toplam 2-3 ölçek, 1 yaşa kadar olan çocuklara (0-1 ay dışında)günde toplam 0.5-1.5 ölçek verilir
Nüklofer Tonik
Ferrus amonyak sitrat4.5 g
Ambalaj: 180 gramlık şişe.
End.:Bütün demireksikliği anemilerinde, posthemorajik anemiler, gebelik sonrasıhipokromik anemiler, çocuklarda hipokromik anemiler, uygunsuzbeslenmeye bağlı anemiler, yaşlılık anemileri, enfeksiyöz ve tümoralkaynaklı anemiler, kaynağı belirsiz anemiler, had ve kronik kan kaybıolgularında (ameliyat, menoraji ve sık sık kan vermede) kullanılır.Bunların dışında özellikle zayıflatıcı hastalıklarda operasyonlara,intoksikasyonlara vs.ye bağlı iştahsızlık hallerinin meydana getirdiğitehlikeli durumların hepsinde, genel zafiyetlerde kullanılır.
Yan E.: Yüksek doz alındığında midede lokal irritasyonyoluyla bulantı ve kusma yapabilir. Demirli ilaçlar yüksek çok dozdauzun süre alındıklarında hemokromatözün daha hızlı oluşmasınısağlarlar.
Doz Önerisi: 1 yaşından küçüklere 3 kez 1’er çay kaşığı, 1 yaşındanbüyüklere 3 kez 1’er tatlı kaşığı, yetişkinlere 3 kez 1’er çorba kaşığıönerilir
Nuritrex B12 Depot AmpulOrganon
B1 vitamini40 mg, B2 vitamini 14 mg, B6 vitamini 10 mg, B12vitamini 0.6 mg, nikotinamid 80 mg/liyofilize ampul; dekspantenol10 mg, B12 vitamini 1 g/eritici ampul
Ambalaj: 3 liyofilize ampul+eritici ampul içeren 6 ampul.
End.:Bvitamini gereksiniminde kullanılır. Beriberi, gebelik, megalositer ve tropikalspru anemileri, gastrektomiden sonra görülen anemiler gibi makrositerhiperkrom anemilerde, spesifik olmayan nevrit ve nevraljiler, virütik hepatit,karaciğer sirozu ve dokuların tamir edici aktivitelerinin ve hücre çoğalmasınınartmış olduğu durumlarda endikedir.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Parkinsonlu hastalarda levodopa ile birliktekullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Her iki ampul aynı enjektöre çekilerek derin IMşekilde, başlangıçta günde 1 ampul ve daha sonra 1-2 ampul olarak uygulanır
Nurofen Draje
İbuprofen
Ambalaj: 200mgx20 draje
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (sero-negatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.
Uyar.: İbuprofen kullanımı sırasındagörmede bulanıklık, skotomada ve renk belirlemesinde karışıklıkgörüldüğünde tedaviye son verilmeli ve hasta göz hekimi tarafındankontrol edilmelidir. Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasındankaçınılmalıdır. Gebeliğin geç dönemlerinde uygulanmasından kaçınılmalıdır.Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır ve emzirilençocuklarda olumsuz etki beklenmez.
Yan E.:Nadirenciltte kızarıklık, deri döküntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı görülebilir.
Etkileş.:Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.
Doz Önerisi: Günlük doz 3-4×1 drajedir. Maksimum günlük doz 2.4g’dir.
Nurofen Cold&Flu Tablet
İbuprofen 200 mg,psödoefedrin HCl 300 mg
Ambalaj: 12 tablet.
End.:Grip,soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıkların seyrinde görülen buruntıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrıların giderilmesindekullanılır.
Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Gastroduodenalülseri olan hastalarda kullanılmamalıdır. Astım hastaları, salisilatlara vediğer ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlara karşı alerjisi olanlar ve gebelerancak doktor kontrolü altında kullanabilirler. Karaciğer ve böbrek fonksiyonbozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Semptomlar 3 günden fazla sürerse, tedavi gözdengeçirilmelidir. Yüksek tansiyonu olanlar, kalp hastaları, şeker hastaları,tiroid hastaları ve prostat hipertrofisi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Araçve taşıt kullananlar dikkatli olmalıdırlar. Gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. İbuprofen ve psödoefedrin az miktarda anne sütüne geçmektedir.Genel bir önlem olarak, emziren annelerde kullanımından kaçınılmalıdır.
Yan E.:Ciddiallerjik yan etkilere neden olabilir. Bu durumda ilaç kesilmeli ve tedavigözden geçirilmelidir. Bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık, karın ağrısıseyrek de olsa görülür. Hepatoksik etki potansiyeli vardır. Nadiren de olsamide ağrısı, mide yanması ve ciltte kızarıklık olabilir.
Etkileş.:Yüksektansiyon veya depresyon nedeniyle ilaç kullananlarda bu kombinasyon dikkatlekullanılmalıdır. Diğer ibuprofen içeren ilaçlar ve diğer ağrı kesici ilaçlarile birlikte kullanılmamalıdır. Bu kombinasyon, MAOI’leri ile birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıçdozu olarak su ile birlikte 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4-6 saatte 1 veya2 tablet şeklinde kullanılmalıdır. Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır.12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir. 7 günden daha uzun sürekullanılmamalıdır
Nutraplus Krem
Üre %10
Ambalaj: 60 ve 100 gramlık ambalaj.
Nutraplus Losyon
Üre %10
Ambalaj: 200 mL’lik ambalaj.
End.:İhtiyozis,kserodermi, hiperkeratoz, kuru ve pullanan derinin yumuşatılmasıamacıyla kullanılır. Aynı zamanda kortikoid tedavisinde aralıklıtedavi yönteminde kortikoidlerle birlikte kullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Gözlere temas etmesinden kaçınılmalıdır.İrritasyon ortaya çıkarsa kullanımı kesilmelidir.
Doz Önerisi:Nutraplus Krem: Günde 2 kez veya gerekli görüldüğü şekilde, tercihenderi temizliğinden sonra, etkilenen alanlara hafifçe masaj yapılarakuygulanır. Nutraplus Losyon: Günde 2 ile 3 kez ya da gerekli görüldüğü şekilde,etkilenen alanlara uygulanır
Nutra-Tat Tablet
Aspartam
Ambalaj: 20 mgx100 tablet
End.:Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme kürleri gibişeker kullanılması sakıncalı ve alınan kalori miktarının azaltılmasıgerekli olan durumlarda, besin ve içeceklerin tatlandırılmasındaendikedir.
Kontr.E.:Aspartamaaşırı duyarlıkta kontrendikedir. Aspartam fenilalanin içerdiğinden, fenilketonürisiolanlarda (özellikle çocuklar), bebeklerde ve gebelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Uzun süreli kaynama sırasında,aspartam diketopiperazine dönüştüğünden, tatlandırma kapasitesikaybolur. Fırında pişirilen gıdalarla kullanılmamalıdır. Sodyumglutamat ile aspartik asit aditif sinir uyarıcı etki gösterdiklerinden,diyetlerinde gramla ölçülen miktarda sodyum glutamat alan çocuklarınbesinlerine de katılmamalıdır.
Yan E.: Nadiren dışkı kıvamında değişme,adet periyodunda farklılık bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günlük doz 40 mg/kg’yi aşmamalıdır
Nyolol Oftalmik Jel
Timolol maleat
Ambalaj: %0.1×5 mL’lik şişe.
End.:İntraokülerbasıncı düşürmede etkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik genişaçılı glokom (afakik hastalar dahil) ve sekonder glokomun belirlidurumlarında yükselmiş göz içi basıncını düşürerek etki gösterir.
Kontr.E.:Timololekarşı aşırı duyarlık, bronşiyal astma, ağır kronik obstrüktif pulmonerrahatsızlıklar, sinüzal bradikardiyle ikinci ve üçüncü derece AVblok, belirgin kalp yetmezliği, kardiyak şok durumlarında kontrendikedir.
Uyar.: Oftalmik timolol kullanımı sonucub-blokerlere bağlı sistemik yanetkiler görülebilir. Hasta başka oftalmik b-bloker kullanıyorsa, timololdiğer ilaçla yapılan son uygulamayı izleyen günde uygulanmayabaşlanır. Hasta b-blokerolmayan oftalmik bir antiglokom müstahzarı kullanıyorsa, ilk günbu ilaç standart olarak kullanılmaya devam edilirken, timolol standartdozda tedaviye eklenir. Ertesi gün diğer ilaç tümüyle kesilir vetimolole devam edilir. Gebeler ve emziren annelerde güvenli kullanımıhenüz kanıtlanmadığından, yarar/zarar ilişkisi çok iyi değerlendirilmelidir.Emziren annelerde kullanım sırasında emzirmeye son verilmelidir.
Yan E.:Ender olarakoküler irritasyon belirtileri, konjunktivit, blefarit, bazı görmedeğişiklikleri, refraktiviteye ilişkin değişiklikler görülebilir.
Etkileş.:Bazı durumlardaepinefrinle birlikte kullanıldığında midriyazis oluşabilir. Kalsiyumantagonistleri, sistemik b-blokerler ve katekolamin inhibitörlerinin etkilerinipotansiyelize edebilir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde, hasta olan göze günde 1 kez 1 damla damlatılır.Eğer başka göz damlaları da kullanılıyorsa iki uygulama arasında en az 5 dakikaara olmalı ve diğer göz damlaları Nyolol %0.1 Steril Oftalmik Jel’den önce damlatılmalıdır. Etkininstabil olması için göz içi basıncının tedaviye başladıktan 3-4 hafta sonrakontrol edilmesi önerilir. Timolole yanıt değişebileceği için göz içi basıncıdüzenli olarak kontrol edilmelidir


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 111 ziyaretçi (870 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=